De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsregio Rotterdam Veranderagenda, trends & cijfers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsregio Rotterdam Veranderagenda, trends & cijfers"— Transcript van de presentatie:

1 Stadsregio Rotterdam Veranderagenda, trends & cijfers
Commissie jeugdzorg en sociaal beleid 2 juli 2009

2 AGENDA Beleidslijn Vraagontwikkelingsonderzoek Beleidslijn:
1. Preventie 2.Lacunes risicogroepen 3. Effectiviteit, efficiency en kwaliteit 4. Inzet wachtlijsten wegwerken Prestatieafspraken BJZ Versterken informatiepositie Stand van zaken Trends Ontwikkeling wachtlijst zorgaanbod Ontwikkeling AMK Deal en prognose

3 Vraagontwikkelingsonderzoek
jarigen in de SR, daarvan (3,5%) gebruiken geïndiceerd aanbod; 89% groeit op in wijk met >2 achterstanden (tegen 14% regiogemeente, 45% den haag); 1/3 daarvan (3.000) JB maatregel, maken voor 50% gebruik van de jeugdzorg; 50% van de maatregelkinderen maken geen gebruik van jeugdzorg (lacune I) Aantal voogdijen ligt 30-40% hoger dan Den Haag of Amsterdam; 15% meer OTS dan in Amsterdam; Status maatregel-kinderen wordt overwegend veroorzaakt door problemen van ouders en betreft niet een probleem van het kind Aanbod aan lokaal preventieve voorzieningen binnen Rotterdam is fors; elders ontbrekend, onvoldoende of onhelder GGZ-instellingen zien veel jeugdigen, maar deze kennen geen achterstanden Inzicht in LVG ontbreekt grotendeels Risico-analyse GGD is een effectief instrument bij het voorspellen van zorgbehoefte, kinderen worden niet in de zorg aangetroffen (lacune II)

4 Beleidslijn De vraag van de cliënt staat centraal; het aanbod wordt daarop afgestemd, ook als dit aanpassingen in de financiering nodig maakt – hiertoe is onder meer ‘de schuif’ te benutten Versterken ambulante aanbod en pleegzorg De prioriteiten zijn: Het versterken van de preventie; Lacunes in het aanbod die risicogroepen betreffen (I en II); Het versterken van de effectiviteit van het aanbod, de doelmatigheid en kwaliteit; Actieplan wachtlijsten wegwerken conform ‘deal’ Jeugd en Gezin. Deze veranderagenda is samen met het veld uitgewerkt en vormgegeven, middels: Uitvoeringsprogramma 2009; Individuele prestatieafspraken met zorgaanbieders (beschikking); Convenant.

5 1. Preventie ‘Preventie’ op alle niveaus in de keten:
Vergroten signalerend vermogen keten (risicotaxatie, EKD, Verwijsindex) Versterken CJG aanbod op ‘lichte zorg’ Snelle inzet van (ambulante)zorg om later zwaarder zorgbeslag te voorkomen De betreffende inzet wordt primair in de gezinscontext aangeboden Kinderen/gezinnen eerder detecteren, screenen en monitoren Zorgkinderen duurzaam volgen en van (preventief georïenteerde) interventies voorzien Confidential - uitsluitend voor discussie

6 2. lacunes risicogroepen
Doelstellingen OTS (uitbreiden beschikbare aanbod) OTS-kinderen zijn ‘onderbedeeld’ (1.000 kinderen) Bij het uitspreken van een OTS is altijd direct ambulant aanbod van topniveau beschikbaar Inzet daarvan wordt gericht op herstel gezinssituatie opdat kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen De betreffende professional levert alle zorg die nodig is om dat doel te realiseren (waar gezinsvoogd ratio 1:15 kent, geven we professionals ratio 1:8) De betreffende professional benut het gezin (en diens sociale omgeving) als aangrijpingspunt voor zijn interventies De duur van de betreffende inzet is (max.) zes maanden Doelstellingen Latente zorg (versterken preventie) Kinderen detecteren, screenen en monitoren Schatting kinderen Zorgkinderen duurzaam volgen en van (preventief georiënteerde) interventies voorzien

7 3. Effectiviteit, efficiency en kwaliteit
Bekorten behandelduur, versnellen doorloop met behoud van kwaliteit Theory of Constraints Pilot bij een zorgaanbieder, later uitrol overige Bij positieve ervaringen uitrol andere zorgaanbieders, BJZ etc in Q4 Toeleiding naar zorg (stroomlijnen van de jeugdzorgketen) Route na indicatie door BJZ en start zorg (wachtlijstbeheer): optimale verdeling en inzicht voor professionals en cliënten; Escalatie mogelijkheid inbouwen (het systeem ‘lerend’ maken); Versterken informatiepositie Inzicht in de aard en omvang populatie zorggebruikers Positionering BJZ als ‘knooppunt ‘ in de keten Beschrijven interventies volgens standaarden databank effectieve interventies In % interventies beschreven (NJI), in % ingediend databank Aansluiting CJG op geïndiceerde ambulante zorg Match tussen risico’s (vraagontwikkelingsonderzoek) en aanbod Ambulante aanbod is gebiedsgebonden georganiseerd (regionalisering) Versterking samenwerking LvG en Jeugd-GGZ

8 4. Inzet  wachtlijsten wegwerken
Focus op versterken Ambulante zorg en Pleegzorg: Inkoop 255 ambulante trajecten; Uitbreiding pleegzorg 80 plekken; Uitbreiding crisisopvang zwaarste groep met 8 plekken; Ombouw van dagbehandeling schoolgaande jeugd in pleegzorg en ambulant Efficiency en effectiviteit: TOC , reductie doorlooptijd Centrale wachtlijst Versterken informatiepositie  maakt meer sturing mogelijk Aanvullend Inzet RAS middelen voor inkoop 140 ambulante trajecten (niet geïndiceerde) nazorg, met als gevolg snellere uitstroom uit de geïndiceerde jeugdzorg. 8 8

9 Prestatieafspraken met BJZ
AMK: Vanaf 1 maart 2009 is er geen wachtlijst voor de onderzoeken AMK De doorlooptijd voor een onderzoek AMK is uiterlijk op 1 juli 2009 verkort naar 10 weken. Eind is de doorlooptijd verkort naar 8 weken; Versterking samenwerking locale netwerken (Huiselijk Geweld) Jeugdbescherming Doorlooptijd amk-rvdk max 61 kalenderdagen Beter beschermd invoeren Invoering Delta methodiek en caseload Indicatiestellingen Eind % binnen 6 weken Ontwikkeling SIP (Standaard Indicatie Protocollen) Informatiepositie Invoering centrale wachtlijstregistratie Zicht op aard en ernst problematiek Ontwikkeld format mbt productie en effectiviteit zorgaanbod (dashboard) Informatiekoppeling J-GGZ en LVG 9

10 Versterken informatiepositie
Dashbord Ketensturing Jeugdzorg Ontwikkeld door B&A adviesgroep Status: onderdelen worden nu gevuld; afspraken over levering van gegevens worden in komende maanden gemaakt; tot einde van 2009 vullen dashbord met levering gegevens door derden: J-GGZ, J- LVG, etc. Herzien dataset gegevensuitwisseling BJZ – ZAS Herziening nodig in licht van Deal/Convenant en Dashbord Status: in planning voor juni Verbeteren gedrag/discipline registraties bij zorgaanbieders en BJZ Praktijk waarin discipline in tijdig registreren door professionals ontbreekt, verbeteren door sturing langs lijn van management BJZ en ZAS. Status: in planning vanaf invoeren herziene dataset Wachtlijstanalyse o.b.v. cijfers 2007 en 2008 Ingeschakeld: INITI8 Status: 12 mei is tussentijdse rapportage opgeleverd – eind rapportage wordt eind mei verwacht. Nulmeting doorlooptijden Status: 0-meting moet in juli 2009 gereed zijn, afspraken hierover in zorgaanbiedersoverleg 24 juni BJZ wordt gesubsidieerd om informatiefunctie te verbeteren Status: bedrag in subsidie 2009 en toezegging voor 2010 – daarna stopt extra financiering

11 Dashbord Ketensturing Jeugdzorg

12 Trends 12 12 Aantal maatregelen jeugdbescherming (bij einde kwartaal)
2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I OTS 2.389 2.577 2.638 2.653 2.664 Voogdij 580 560 565 563 Totaal 2.969 3.137 3.203 3.216 3.227 12 12

13 Trends - vervolg Gemiddelde duur OTS en Voogdij bij beëindiging 2008-I
2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I OTS 980 1.053 953 1.047 952 Voogdij 2.377 2.072 2.203 2.698 1.519

14 Ontwikkeling AMK

15 Ontwikkeling AMK - vervolg
Doorlooptijden onderzoek AMK 2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I Melding - beëindiging onderzoek 93 105 110 95 15

16 Ontwikkeling AMK - vervolg

17 Ontwikkeling wachtlijst cijfers J & G
Wachtlijst langer dan 9 weken 1 Januari 2008 April Juli Oktober Januari 2009 2009 352 365 380 392 529 447 ? 17

18 Ontwikkeling wachtlijst zorgaanbod I
18 18

19 Ontwikkeling wachtlijst zorgaanbod II
Grafiek geeft de netto wachtlijst weer naar zwaarste zorgvorm Opvallend is de stijging enkelvoudige ambulante hulp op de netto wachtlijst. PZ en DH dalen, RH is begin 2008 gestegen en daarna weer gedaald. Volgorde zwaarste zorgvormen (van zwaar naar licht): residentieel (RH) > pleegzorg (PZ) > daghulp (DH) > ambulant (AH). Een jeugdige met bijvoorbeeld AH en RH wordt alleen tot RH gerekend. 19 19

20 Analyse, waar wacht men op?
Bovenstaande grafiek geeft de netto wachtlijst weer, onderverdeeld naar leeftijd en zorgvorm. Opvallend is de grote groep 18 en 19 jarige, die wachten op residentiële hulp. 20 20

21 Analyse, hulpduur neemt toe
Behalve bij Pleegzorg zijn alle hulpduren gestegen. Door stijging hulpduur blijven aanspraken langer in zorg en kunnen andere aanspraken dus niet in zorg worden genomen. Stijgingspercentages (t.o.v. januari 2007): AH: 56% DH: 80% PZ: -22% RH: 37% 21 21

22 Deal 2008 – 2009, I Afspraak met Jeugd en Gezin
Groei vraag geraamd 7,8% (2008) en 8,4% (2009); Wachtlijst AMK op 0; Aantal gebruikers (uitgangspositie) geraamd op basis onderzoek Mo-Groep 2007; Indien de vraag binnen de geraamde groei blijft  wachtlijsten langer dan 9 weken weg; Extra middelen rijk 13,72 miljoen + éénmalig 2,27 miljoen eigen middelen SR (factor 6). Daarnaast wordt 3% efficiencywinst gerealiseerd door zorgaanbieders. Stand van zaken Uitgangspositie deal ongunstig voor de SR Onderzoek was nooit bedoeld om financiering op te baseren; Er is in de uitvraag zuid-hollandse productie bij de stadsregio opgeteld; Er is in de uitvraag locale productie samen genomen bij het geïndiceerd aanbod; Extra financiën zijn pas zeer laat (start 2009) ingezet, groei aanbod in 2008 is daardoor niet gerealiseerd. 22

23 Deal 2008 – 2009, vervolg Stand van zaken
Uitgangspositie deal ongunstig voor de SR: Onderzoek was nooit bedoeld om financiering op te baseren; Er is in de uitvraag zuid-hollandse productie bij de stadsregio opgeteld; Er is in de uitvraag locale productie samen genomen bij het geïndiceerd aanbod; Extra financiën zijn pas zeer laat (start 2009) ingezet, groei aanbod in 2008 is daardoor slechts ten dele gerealiseerd; Trend dat cliënten blijven langer in zorg blijven. Actie Brief aan de minister inzake uitgangspositie deal  verzoek om correctie; Meer sturing op uitstroom Prognose deal AMK doelen worden behaald, (wachtlijst daalt, nog niet geheel onder controle) Op basis van gecorrigeerde uitgangspositie is 97% van de prestatiedoelstellingen haalbaar (exclusief autonome extra productie ZAS) 23

24 Budget 2010 Stand van zaken Model SCP, onvoldoende rekening met probleemaccumulatie Onderzoek, iov G3, Cebeon Invoering PxQ (organisaties op schema) Drie grote steden hebben J&G benaderd (brief 18 mei) Minister zegt toe toepasbaarheid SCP model G3 nader te laten onderzoeken Ook CFJ kijkt kritisch naar SCP verdeelmodel In 2010 gedeeltelijk starten met SCP verdeling 50:50 Onderhandelingen IPO trekken de G3 gezamenlijk op Macro budget 2010 onbekend (economische crisis zal invloed hebben) 24


Download ppt "Stadsregio Rotterdam Veranderagenda, trends & cijfers"

Verwante presentaties


Ads door Google