De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De DGA: op zoek naar de grens

Verwante presentaties


Presentatie over: "De DGA: op zoek naar de grens"— Transcript van de presentatie:

1 De DGA: op zoek naar de grens
FB-studiekring Utrecht Mr. J. Zwagemaker 11 maart 2008

2 Onderwerpen Wanneer wél, wanneer niet?
1. De DGA op zoek naar de grens 2. De DGA en de afroommethode 3. De DGA en de doorbetaaldloonregeling 4. De DGA en vruchtgebruik/blooteigendom: TBS? 5. De DGA en borgstelling: TBS? 6. De DGA en andere TBS-perikelen 7. De DGA en zijn VBI

3 De DGA op zoek naar de grens (1)
verhuurder directeur DGA aandeelhouder afnemer debiteur crediteur Holding leverancier borg Etc. Werk-BV Etc.

4 De DGA op zoek naar de grens (2)
Verschillende functies t.o.v. BV Verschil in beloning Verschil in fiscale behandeling beloning DGA Kiest de voor hem voordeligste functie Gebruikt BV voor persoonlijke doeleinden >> Argwaan bij beoordeling door de fiscus >> BV meer en meer transparant

5 De DGA op zoek naar de grens (3)
De DGA en boxhoppen Box 1 Salaris TBS (divers) Eigen woning Box 2 AB-aandelen Box 3 Effecten Vakantiehuis etc De DGA ervaart eerder / nadrukkelijker de mankementen in het boxenstelsel

6 De DGA op zoek naar de grens (4)
Directeur DGA Aandeelhouder Box 1: Inkomen uit arbeid (max. 52%) Box 2: Inkomen uit AB (44,125 %, 2008 tot € ,8%) Géén kosten Wel kosten BV Verschil in belastingdruk én tijdstip heffing

7 De DGA op zoek naar de grens (5)
Verkapte winstuitdeling Informele kapitaalstorting Bewuste bevoordeling in geld, goederen of kostensfeer Objectivering winstberekening Kosten of onttrekking Winst of kapitaalstorting

8 De DGA op zoek naar de grens (6)
Vermomd handelen Verkapte uitdeling van winst 1. BV verarmt, aandeelhouder verrijkt 2. Dubbele bewustheid 3. Winst (uitkeerbaar, verwacht, vernachelen schuldeisers) Informeel kapitaal 1. De adh doet als zodanig 2. bewust 3. zijn bv voordeel toekomen 4. in de geld, goederen of kostensfeer 5. dat hij ceteris paribus niet aan een onafhankelijke derde zou doen toekomen

9 De DGA op zoek naar de grens (7)
Kosten of onttrekking? Grensverkenning: vliegtuigjes en renpaarden Beslissend is het motief van de uitgave Mag inspecteur bedrijfsbeleid (marginaal) toetsen? HR: “bedrijfseconomische beslissingen staan ter beoordeling van de ondernemer en het is niet aan de fiscus of de rechter om gevolgen te verbinden aan een van het oordeel van de ondernemer afwijkende opvatting over het zakelijke nut van bepaalde uitgaven” (BNB 1955/348, herhaald in BNB 2002/290)

10 De DGA op zoek naar de grens (8)
Kosten of onttrekking? Oogmerk / motief uitgave beslissend Werkelijke aard uitgaven beoordelen Zakelijk belang Persoonlijke behoeftebevrediging Gemengde uitgaven

11 De DGA op zoek naar de grens (9)
Gemengde uitgaven? BNB 1999/20 en 1999/21: >> uitsluitend met oogmerk persoonlijke behoeftebevrediging BNB 1983/202: Cessna-criterium >> wanverhouding, geen redelijk denken ondernemer kan volhouden dat ……. BNB 2002/210 en 2002/290: >> mede ingegeven door persoonlijke behoeftebevrediging adh: correctie indien en voor zover ….

12 De DGA op zoek naar de grens (10)
Kosten of onttrekking ? Disproportionaliteitstoets: sec voor aandeelhouders Géén kosten, dus onttrekking >> Ten behoeve van adh, dus uitdeling van winst >> Of doorbreking gesloten systeem? BNB 1995/15 en 16: geen aftrek onzakelijke provisie voor ‘onbekende’ Antilliaanse NV BNB 2002/290: HR gaat ‘om’: uitgaven door BV ontberen slechts een zakelijk karakter (= geen aftrek) indien en voorzover ter persoonlijke behoeftebevrediging aandeelhouders

13 De DGA op zoek naar de grens (11)
Winst of kapitaalstorting? Winst Gezamenlijke voordelen die,onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming Causaliteit, finaliteit, milieu Kapitaal Formeel: ter verkrijging van aandeelhoudersrechten Informeel: niet op aandelen + risicodragend + post-concurrent

14 De DGA op zoek naar de grens (12)
DGA + personeelslening Doel renteloze lening >> loon nihil of 5,3% (art. 59 Uitv.Reg.LB) Lenen ter belegging: loon 2008 = 5,3% Netto kosten: IB 52% van 5,3% = 2,76% Heffing in box 3: aftrek schuld? (art. 2.14,lid 2 Wet IB 2001) Rendement boven 2,76% (of 3,96%) is belastingvrij DGA moet lenen als directeur >> à la carte: salaris in geld ruilen tegen lening

15 De DGA op zoek naar de grens (13)
BV + personeelslening DGA DGA: rentevoordeel als directeur = loon in natura Geen betaling, maar gemist voordeel in BV Nadeel aanvaard door DGA als aandeelhouder? Aftrekbaar met tegenboeking IFK? BNB 1978/252: een uitgave is niet vereist Spiegelbenadering ex BNB 1986 / Bij VPB-aftrek: besparing 44,125% x 5,3%= 2.34% DGA leent tegen /- 2,34 = 0,42% of DGA leent tegen 3,96 -/- 2,34 = 1,62%

16 De DGA en de afroommethode Wanneer wél, wanneer niet?

17 DGA + de afroommethode (1)
Zelf je salaris vaststellen? Ratio: premieheffing volksverzekeringen (+ VB) Reikwijdte Arbeid voor BV waarin AB (echt, fictief, meetrek) + TBS aan de BV (sec ex art IB); geen fictieve dienstbetrekking!? Aftrek in BV via IFK Mits BV aannemelijk maakt dat bij genieter per saldo een naar NL maatstaven redelijke belasting wordt geheven (art g VPB) Uitsluitend in Nederland Fictief inkomen niet realiter genoten: BNB 2003/279 en 381

18 DGA + de afroommethode (2)
Bewijslastverdeling ‘genoten loon < € : DGA - Deeltijd, meer dan één dienstbetrekking - Structureel verlies in BV (vs oplopen r.c.-schuld, BNB 2002/348) - BV-vermogensbeheer > € : Fiscus - Géén andere werknemers: 70% gebruikelijk loon - Wél andere (niet AB-) werknemers in concern: best betaalde tenzij …….. 30% marge doelmatigheid

19 DGA + de afroommethode (3)
Gebruikelijk loon = ‘loon in een soortgelijke dienstbetrekking waarbij AB of TBS geen rol speelt’ >> Zekerheid vooraf: vaststellingsovereenkomst fictief loon Loon voor de heffing van loonbelasting Bijdragen in de levensloopregeling? Pensioenrechten NIET Tantième: incidenteel vs. statutair Salaris in natura; bijtelling auto sinds 2006 Salaris in geld

20 DGA + de afroommethode (4)
Toets fictief loon per BV Ook in concernsituaties (FE, managementovereenkomst etc.) Ook bij beleggings- en andere passieve BV’s HR: niet bij BV’s die geen economische activiteiten verrichten, zoals slapende BV / pensioen BV (HR nr ) Meerdere (fictieve) dienstbetrekkingen HR: als de hoogte van de beloning mede strekt tot beloning van werkzaamheden die DGA verricht voor andere concern-vennootschap, moet daarmee rekening worden gehouden bij toepassing gebruikelijk loonregeling (HR: , nr , BNB 2006/147) Doorbelasten salaris: doorbetaaldloonregeling ook zonder beschikking!? BTW bij doorbelasting + splitsen pensioenlasten

21 DGA + de afroommethode (5)
Winst BV >=< Salaris DGA (Hof Leeuwarden , nr. 00/403, Hof Den Haag , nr. 01/3920, enz) Profiel en resultaten BV worden bepaald door kwaliteit, ervaring en naamsbekendheid DGA Winst BV kan in verhouding tot arbeidsbeloning DGA slechts bescheiden zijn; hoogte salaris DGA grotendeels bepaald door hoogte winst BV / winstaandeel uit maatschap Idem tav goodwill bij inbreng in praktijk-BV Transparantie BV?

22 DGA + de afroommethode (6)
Winst BV >=< Salaris DGA Hoge Raad , nr , BNB 2005/50 Gebruikelijk loon zal ‘bepaald kunnen worden aan de hand van het salaris dat toegekend is aan concrete andere werknemers met soortgelijke dienstbetrekkingen’. Als opbrengsten van BV (nagenoeg) geheel voort-vloeien uit de door de directeur (als werknemer van de BV) verrichte arbeid, is het echter ook mogelijk het gebruikelijk loon te berekenen op basis van - de opbrengsten van de BV, - verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen - exclusief het loon van de DGA

23 DGA + de afroommethode (7)
Opbrengsten in BV vloeien voor 90% of meer voort uit ‘ploeteren’ van de DGA als werknemer Omzet derden, uit beleggingen, uit anderen hoofde? Kosten, lasten en afschrijvingen? Pensioenlasten DGA? (HR: exclusief loon DGA als werknemer) Beloning aandeelhouder? Winstmarge BV? Afroommethode naast of in plaats van ‘kijk en vergelijk’ Uitsluitend bij ontbreken concrete vergelijkingsmaatstaf? HR: niet bij exploitant hotel in opbouw waar afroommethode veel lager zou uitkomen ( , nr )

24 DGA + de afroommethode (8)
Zorgplicht van de adviseur Melden; aanpassen beloning Vaststellingsovereenkomst bij de fiscus regelen? Slapende honden wakker maken? Effect 4e tranche AWB Correctie ook in oude jaren? Verhouding naheffing en navordering

25 DGA + de afroommethode (9)
Salaris A uit de BV € Managementfee € Bescheiden kosten in PH Rechtbank Breda met verwijzing naar BNB 2005/50 Salaris >>> € (Rb. Breda 23 juli /1231) A PH + man. BV minderheidsbelang Werk-BV

26 DGA + de afroommethode (10)
Salaris A uit de BV € Managementfee € Dividend werk-BV € Kosten in PH € In werk-BV zijn wél / géén andere fee-earners werkzaam Salaris A >>> ??? A PH + man. BV 100% Werk-BV

27 DGA + de afroommethode (11)
Andere maten Salaris A uit BV € Winstaandeel € Kosten in PH € Salaris >>> ??? PH + man. BV Maatschap

28 DGA + de afroommethode (12)
Salaris A uit BV € Winstaandeel € Kosten in PH € Afschrijving € goodwill Salaris >>> ??? A Andere maten PH + man. BV Maatschap

29 De DGA en de doorbetaaldloonregeling Wanneer wél, wanneer niet?

30 DGA + de doorbetaaldloonregeling (1)
Achtergrond Werknemer aanvaardt als onderdeel van zijn functie bij de eigenlijke werkgever (1) een (fictieve) dienstbetrekking bij een andere werkgever (2) 1 of 2 dienstbetrekkingen?? Loon werkgever 2 kan - onder voorwaarden - zonder inhouding van loonheffing aan de eigenlijke werkgever 1 worden betaald Art. 87 Uitv. Reg. LB 2001

31 DGA + de doorbetaaldloonregeling (2)
Art. 87,lid 4 URLB Beschikking inspecteur vereist! Massaal niet aangevraagd, ook niet door DGA’s Naheffingen tegen anoniementarief? Beschikking overbodig? HR: als de hoogte van het loon mede strekt tot beloning voor werkzaamheden die de DGA voor andere concernvennoot- schappen heeft verricht (BNB 2006/147 + annotatie Spek) Sec binnen concernverband, belang 50% tot 100% ? Zie ook VN 2007/35.19 en VN 2006/40.25 Vraag + antwoord Toch maar een beschikking aanvragen?

32 DGA + de doorbetaaldloonregeling (3)
Doorbetaalloonregeling Beschikking ex 87 URLB vereist? BNB 2006 /147 Safety first Of VAR? Financiën weigert: VAR uitsluitend voor derdenopdrachtgevers Uitsluitend verrichten werkzaamheden voor rekening en risico van de onderneming waarin de DGA het AB heeft. (art IB 2001) Drijft PH een onderneming? (Besluit , nr DGB2006/857M, V.N 2006/40.15) A PH + man. BV 100% Werk-BV

33 DGA + de doorbetaaldloonregeling (4)
Doorbetaalloonregeling Beschikking ex 87 URLB vereist? BNB 2006 /147 Safety first Of VAR? Financiën weigert: VAR uitsluitend voor derdenopdrachtgevers Uitsluitend verrichten werkzaamheden voor rekening en risico van de onderneming waarin de DGA het AB heeft. (art IB 2001) Drijft PH een onderneming? (Besluit , nr DGB2006/857M, V.N 2006/40.15) A PH + man. BV minderheidsbelang Werk-BV

34 De DGA en de LB-inhoudingsvrijstelling (2008)
Wanneer wél, wanneer niet?

35 DGA + de inhoudingsvrijstelling
: geen LB meer voor DGA ! BV niet langer IHPL DGA blijft werknemer Vereisten DGA is niet verplicht verzekerd voor wn-verzekeringen én Geen andere werknemers op de payroll van de BV Peildatum Per aanvang boekjaar / oprichting BV Tussentijdse wijzigingen in personeelsbestand niet van belang

36 DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? Wanneer wél, wanneer niet?

37 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (1)
Ter beschikking stellen ? Gebruik overdragen; géén verbruik Geen incidenteel gebruik Rechtens dan wel in feite, direct of indirect Als ‘werkzaamheid’ in box 1 betrokken Actief handelen belastingplichtige? Rb Den Haag: neen , nr.06/227, V-N 2007/42.17 Parlementaire toelichting Veegwet: altijd TBS als belpl. bloot eigendom en BV vruchtgebruik (of ander genotsrecht) heeft

38 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (2)
Ter beschikking stellen ? Ook bij gesplitste verwerving? Bloot eigenaar en vruchtgebruiker hebben ieder zelfstandige juridische positie Hoe kan DGA iets ter beschikking stellen wat hij zelf niet / nooit heeft gehad?

39 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (3)
Ter beschikking stellen ? Ook bij gesplitste verwerving! Boxarbitrage: BV schrijft vruchtgebruik af, en DGA kan waardeaangroei in box 3 laagbelast incasseren Rendement = vollopen bloot eigendom “Een aanvulling op de wettekst is naar onze mening overbodig voor het hiervoor genoemde geval van de gesplitste aankoop omdat er naar onze mening geen enkele twijfel over kan bestaan dat art , dan wel 3.92, 1 van toepassing is “ (MvT , nr. 3, blz. 48)

40 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (4)
Ter beschikking stellen ? Ook bij gesplitste verwerving! Redactie VN (VN 2007/42.17): in overeenstemming met doel en strekking vanwege evenwichtige heffing in relatie AB houder / BV Vraagtekens of wettekst wel voldoende basis geeft voor conclusie Rb Den Haag NB in casus was sprake van gesplitste verwerving door senior ( ), met overgang op juniores. Maar vruchtgebruik afhankelijk van leven moeder… Géén cassatie!

41 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (5)
Geen familie Vruchtgebruik Bloot eigenaar pand X A / B X claimt TBS Rb Breda: neen ( , nr. AWB 05/4039 V-N 2007/12.11) Bloot eigendom ≠ TBS, omdat vruchtgebruik niet bij BV zit BV Huuropbrengst VOF / huurpand

42 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (6)
Bij juniores: fictie a, onder 3 als sr. verbonden is Bij senior ook TBS ex 3.91Hij stelt junior in staat tot behalen ruow Verbondenheid? Altijd TBS vanwege ongebruikelijkheid? Wél familie senior Bloot eigenaar pand juniores Vruchtgebruik Opbrengst BV verhuur pand

43 De DGA en borgstelling: TBS? Wanneer wél, wanneer niet?

44 De DGA en borgstelling: TBS ? (1)
BANK Holding Werk-BV krediet

45 De DGA en borgstelling: TBS ? (2)
betalen! DGA uitwinnen regres- vordering BANK Holding Werk-BV krediet

46 De DGA en borgstelling: TBS ? (3)
Garantstelling in soorten en maten Garant staan valt NIET onder TBS Vermogensbestanddelen waarop zekerheids-recht vallen niet onder TBS (Besluit 30/11/2001, nr. CPP2001/3035M) Vergoeding aangemerkt als TBS-voordeel (art c) Binnen ‘besmette groep’: broers, meerderjarige kinderen? Winstregime van toepassing: correctie naar zakelijke hoogte? Wetsgeschiedenis: geen uitsluitsel Meertens/Steinbusch WFR 2003/1809 : ‘vergoeding’ impliceert betaald of overeengekomen. Is dat niet gebeurd, dan géén correctie mogelijk!

47 De DGA en borgstelling: TBS ? (4)
Borgtochtvergoeding voor DGA? Criterium: reëel risico om aangesproken te worden Solvabiliteit BV / eigen vermogen DGA + partner Als crediteur Als aandeelhouder Als werknemer BV DGA aftrek TBS-resultaat géén aftrek AB- Box 2 géén aftrek géén aftrek

48 De DGA en borgstelling: TBS ? (5)
Borgtochtvergoeding voor DGA? Bij uitwinning: regresvordering op BV TBS: activeren voor WEV Activeren voor betaling aan bank / nominaal bedrag ‘Goedkeuring voor zoveel nodig’ door Financiën (VN 2003/10.11) Goedkeuring, mits zakelijk bepaalde vergoeding in box 1 Afwaarderen >> verlies in box 1 Bij DGA altijd vergoeding rekenen?

49 De DGA en borgstelling: TBS ? (6)
Partner DGA Vastgoed Art c.IB? zekerheid BANK Holding Werk-BV derden krediet

50 De DGA en andere TBS-perikelen Wanneer wél, wanneer niet?

51 DGA en andere TBS-perikelen (1)
TB-steller en TB-gestelde 1. Algehele huwelijksgoederengemeenschap 2. Beperkte huwelijksgoederen gemeenschap 3. Eenvoudige gemeenschap 4. Huwelijksvoorwaarden Bij 1 en 2: bestuursregeling van belang 1.97, 1 BW: echtgenoot van wiens zijde goed in gem. schap is gevallen 1.97, 2 BW: dienstbaar aan onderneming: ondernemende echtgenoot

52 DGA en andere TBS-perikelen (2)
Aangaan huwelijk in gem. van gdrn A heeft AB + TBS pand B verkrijgt door huwelijk onverdeelde helft AB: doorschuifregeling ex art. 4, 17, lid 1 IB TBS: afrekenen bij A over 50% meerwaarde Betalingsregeling: art 25, lid 14 IW

53 DGA en andere TBS-perikelen (3)
woonhuis praktijk IB-praktijk Gem. van gdn: volledig OV NB BNB 2003/288: bestuursbevoegdheid Bij huwelijkse vw + eigendom ondernemer: OV Bij huwelijkse vw + eigendom partner: TBS, mits …..

54 DGA en andere TBS-perikelen (4)
woonhuis praktijk BV-praktijk Bij gem. van gdrn/ eenvoudige gemeenschap: TBS, ieder 50%, mits ……….. Invloed BNB 2003/288? Huwelijk schept geen ondernemerschap! Bij huw.vw + eigendom ondernemer of echtgenoot: TBS bij ondernemer of echtgenoot, mits ………

55 DGA en andere TBS-perikelen (5)
IB-praktijk Keuzevermogen bij gem. van gdrn / eigendom ondernemer Geen TBS bij huw.vw.+ eigendom partner (onzelfstandige ruimte) BV-praktijk Geen TBS bij ondernemer en/of Praktijk

56 DGA + andere TBS-perikelen (6)
BV in oprichting TBS vermogenbestanddelen >> IB? Financiën: ja! (Besluit , CPP 2003/2360M pt.5) Ondernemer is al AB-houder ; recht op levering + economisch belang nog uit te geven aandelen Tenzij BV nooit tot stand komt Loondienst in voorperiode? Neen: werkgever bestaat nog niet Geen pensioenopbouw Beloning = RUOW, qua bedragen koppelen aan fictief-loonregeling

57 DGA + andere TBS-perikelen (7)
Begin en einde TBS 1. Aanvang pas bij de facto terbeschikkingstellen, Winkelunit alsnog verplicht in holding-BV; geen aftrek financieringslasten (RB Haarlem 29 november 2007 AWB07/2904) 2. Tandarts koopt pand > 100% praktijk Lukt niet alsnog woon-werkpand; wél aftrek kosten voorgaand jaar (Hof Den Bosch, , nr. 06/ Cassatie) 3. Deels TBS-pand, duur verbouwd, later vol TBS Overdracht BV: TBS per deel laten ingaan; geen TBS-aftrek onrendabele top! (RB Arnhem, 22 oktober 2007 AWB06/5332)

58 DGA + andere TBS-perikelen (8)
Ongebruikelijke TBS 1. Sr. verkoopt aan BV verhuurd pand aan kinderen Blijven koopsom schuldig; hypothecaire zekerheid Sr. draagt vordering + hypothecaire zekerheid voor nominale waarde over aan BV >> BV huurt door haar zelf gefinancierd pand >> RB Haarlem, , nr. 06/3733 géén ongebruikelijke TBS 2. Sr staat borg voor jr en wordt aangesproken Geen vergoeding bedongen / verkregen Stelt: ongebruikelijke TBS >> verlies in box 1? >> RB Breda: géén ongebruikelijke TBS

59 Wanneer wél, wanneer niet?
De DGA en zijn VBI Wanneer wél, wanneer niet?

60 De DGA en zijn VBI (1) Artikel 6A wet vpb 1969
Van de belasting wordt op verzoek vrijgesteld een beleggingsinstelling als bedoeld in art. 1.1 van de Wet op het financieel toezicht, welker doel en feitelijke werkzaamheid bestaat uit de belegging van gelden of andere goederen en die uitsluitend belegt in financiële instrumenten, met toepassing van het beginsel van risicospreiding, waarbij de aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid (rechten van deelneming) op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa van de instelling direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald. 4

61 De DGA en zijn VBI (2) Voorwaarden voor VBI
Acht voorwaarden 1. Vereiste rechtsvorm BI in de zin van Wet financieel toezicht Beleggen als statutaire doelstelling Beleggen als feitelijke werkzaamheid Uitsluitend beleggen in toegelaten financiële instrumenten Ten minste twee deelnemers hebben Beginsel van risicospreiding toepassen Voldoen aan open-end eis

62 De DGA en zijn VBI (3) Vereiste rechtsvorm
Fonds voor gemene rekening Lichaam, opgericht of aangegaan naar het recht van Nederlandse Antillen, Aruba, een EU-lidstaat of verdragsstaat waarin bepaling is opgenomen die discriminatie naar nationaliteit verbiedt voor lichamen die overigens in dezelfde situatie verkeren als naar Nederlands recht opgerichte of aangegane lichamen, die naar aard en inrichting vergelijkbaar is met het hiervoor genoemde naar NL-recht opgerichte of aangegane lichaam.

63 De DGA en zijn VBI (4) Vereiste rechtsvorm
Ratio rechtsvorm VBI: beleggen voor een breed publiek Omzetting BV >> NV Notariële akte van omzetting Aandelenkapitaal NV tenminste € Accountantsverklaring inzake eigen vermogen BV Geen gevolgen voor VPB, IB en Div. Bel. BI volgens Wft Vergunning AFM vereist, tenzij: Aanbod aan minder dan 100 personen (niet-professonele beleggers) dan wel belangen vanaf €

64 De DGA en zijn VBI (5) Beleggen, statutair en feitelijk
Beleggen van gelden of andere goederen Statutair enig toegelaten doel Uitsluitend: dus geen nevendoelstellingen zoals het deelnemen in vennootschappen, het beheren en uitvoeren van pensioen- en stamrechtverplichtingen Feitelijk beleggen Streven naar waardestijgingen en rendement Afstand houden van ‘ondernemen Beleggen versus speculeren / gokken

65 De DGA en zijn VBI (6) Toegelaten financiële instrumenten
Wft: toegelaten financiële instrumenten Effecten, aandelen en obligaties. NB bronheffingen! Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Instrumenten van de geldmarkt Recht op overdracht op termijn Een rentetermijncontract Een renteswap,valutaswap,aandelenswap Opties ter verwerving / vervreemding van een instrument Derivatencontracten overdracht kredietrisico’s Opties, futures, swaps, termijncontracten mbt klimaatvariabelen, emissievergunningen, inflatiepercentages Financiële contracten ter verrekening van verschillen

66 De DGA en zijn VBI (7) Toegelaten financiële instrumenten
Geen actieve deelnemingen Geen leningen u/g, rekening- courant etc. met DGA of derden Geen (direct) NL onroerend goed, wel bijv. via beursgenoteerde FBI Geen pensioen -en stamrechtverplichtingen Toezegging: wél liquide middelen t.b.v. beleggingsactiviteiten Splitsing BV?

67 De DGA en zijn VBI (8) Collectiviteit
Betreft hoedanigheid aandeelhouders VBI Formeel op te vatten Twee aandeelhouders is voldoende voor VBI Verdeling niet van belang: “Het lijkt dan alsof die 1% alleen maar is toegevoegd om te voldoen aan de collectiviteitseis. In zijn algemeenheid kan ik echter niet op voorhand stellen dat het in zo’n situatie is uitgesloten dat aan het collectiviteits-vereiste is voldaan. Op z’n zachts gezegd is het echter ook niet zeker”. 1% preferent aandeel / Vruchtgebruik – bloot eigendom? Bij certificering economisch meerdere aandeelhouders

68 De DGA en zijn VBI (9) Risicospreiding
Beleggen in verschillende producten Voorkomen dat VBI ondernemingsactiviteiten heeft Beleggingsactiviteiten richten tot breed publiek Maar wel minder dan 100 professionele beleggers

69 De DGA en zijn VBI (10) Kenmerken
Op verzoek Bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld Eerste ingangsdatum: Subjectief vrijgesteld van VPB Geen VPB-aangifte Geen uitdelingsverplichting; geen inhouding div.bel; Geen verdragsbescherming Geen recht op verrekening van binnenlandse en buitenlandse bronbelasting; Geen deelnemingsvrijstelling voor belang in VBI

70 De DGA en zijn VBI (11) Fiscale positie belegger VBI
Box 1 belegger >> Jaarlijks WEV; belastingheffing waardeaangroei (max. 52%) Box II belegger (DGA) >> Forfaitair rendementsheffing 4% tegen 25% over WEV; verhoging AB-Verkrijgingsprijs >> Dividenduitkeringen verminderen forfaitair dividend Box III belegger >> Vermogensrendementsheffing 1,2% Lichamen in de VPB; jaarlijks WEV, géén DNV: belastingheffing waardeaangroei

71 De DGA en zijn VBI (12) Fiscale positie belegger VBI
Wettelijke herwaarderingsverplichting ex art. 3:29a Wet IB 2001 Verplicht jaarlijks waarderen belang in VBI op WEV Ook op belang in vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen Vergelijkbaar indien: (1) Rechtsvorm is niet onderworpen aan enige winstbelasting (2) Geen verplichting jaarlijkse winstuitkering en (3) Uitsluitend beleggen in financiële instrumenten

72 De DGA en zijn VBI (13) Overgang naar status VBI
Eindafrekening vpb over eventueel aanwezige stille reserves Art. 15d VPB: Verplichte waardering bezittingen en schulden op WEV Over winsten ontstaan voor periode status VBI, claim vpb + claim dividendbelasting Ingangs- en eindtijdstip , tenzij wijziging boekjaar Op verzoek beëindigen: per begin boekjaar, indien vóórdien Niet meer voldoen aan voorwaarden: werkt terug tot 1-1

73 De DGA en zijn VBI (14) Overgang naar status VBI
Opschonen balans Overdracht ‘foute’ activa / passiva vergt belastingheffing VPB, IB, OVB Splitsing BV Zuivere splitsing of afsplitsing Kan zonder belastingheffing worden gerealiseerd Mag niet in overwegende mate zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing

74 EINDE


Download ppt "De DGA: op zoek naar de grens"

Verwante presentaties


Ads door Google