De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Twents Carmel College doorontwikkeling IPB Harry Claessen Rector TCC 5 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Twents Carmel College doorontwikkeling IPB Harry Claessen Rector TCC 5 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 Twents Carmel College doorontwikkeling IPB Harry Claessen Rector TCC 5 november 2009

2 2 Twents Carmel College •Een van de 12 Carmelinstellingen •Bestuursstructuur: RvT-CvB-EVS - schoolleiderstatuut/managementcontract - bureau te Hengelo (fin-pers.adm-advies) •Brede SG: Pro-VMBO-HAVO-VWO •Noordoost Twente (monopolist)

3 3 Twents Carmel College Twents Carmel College: Een instelling met vijf locaties: eenheid en verscheidenheid Denekampleerj. 1 en 2: brede instroom (335) Losserleerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw VMBO-TGL (508) Lyceumstraatleerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw HAVO-VWO (1413) De Thijleerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw HAVO-VWO (1310) Potskampstr.leerj. 1 en 2 LWOO, bovenbouw VMBO (BBL-KBL-TGL) (1412)Afdeling Praktijkonderwijs Totaal 4978 leerlingen

4 4 Structuur TCC = Directieraad •Projectstructuur als aanjager voor beleidsontwikkeling •Teamvorming: circa 300 leerlingen en 20 personeelsleden Loc dir Adjunct Beleidsmedewerker SKZ (1,0 fte) Financieel Adviseur (0,35 fte) Directiesecretaresse (0,9 fte) ICT-coör / Applicatiebeheer (1,3) Rector

5 5 Resultaat Verantwoordelijk Management Enkele karakteristieke kenmerken: •Decentraal tenzij…. –Budget voor 98% doorgebudgetteerd •Wel het “wat” maar niet het “hoe” –Directieraad Locaties –Locatiedirecteur Adjunct directeur –Adjunct directeur Docenten(team) •Integrale (beleids-)verantwoordelijkheid –Doorbreken portefeuillestructuur –Op alle lagen van het management •Integraal Personeelsbeleid –Gericht op competentie-ontwikkeling (onderwijskundig leiderschap) •Systeem van Kwaliteitszorg –Rollen leerlingen/ouders/personeel, toeleverend/afnemend onderwijs –Horizontale/verticale verantwoording

6 6 Bestaand Integraal Personeelsbeleid (1) Ontwikkeling 2002-2004: •Competentieprofielen voor alle medewerkers (op, oop, leidinggevenden) •Gesprekkencyclus (functioneringsgesprekken op basis van 360°, voortgangsgesprekken) •Scholing leidinggevenden (gefaseerd)

7 7 Bestaand Integraal Personeelsbeleid (2) Verantwoord gedifferentieerd belonen (2004) Een bijdrage leveren aan: •Realisatie van onderwijskundige doelen •Vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep •Professionalisering van het beroep van leraar •Loopbaanbeleid voor docenten

8 8 Bestaand Integraal Personeelsbeleid (3) Verschillende docentfuncties: •Docent LB •Docent LC-breed (onderwijsontwikkelaar) •Docent LC-specialist - coördinatie docentbegeleiding (interne opleider) - coördinatie leerlingbegeleiding (zorgcoördinator) •Docent LD-specialist - organisatorisch coördinerend docent - onderwijskundig coördinerend docent

9 9 Bestaand Integraal Personeelsbeleid (4) •Portfoliotraject* (TSE) drempelloos naar LC-breed voor LB-docenten met goede competentiebeoordeling - theoretische scholing - (actie)onderzoek 500 klokuren - externe stage •Bekwaamheidsdossier voor LC-specialisten •Volumebeleid voor LC- en LD-specialistische functies * huidig traject voor 6 Carmelscholen bij Twente School of Education;

10 10 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (1) •Rapport Leerkracht (Rinnooy Kan) - betere beloning - sterker beroep - professionele school •Actieplan Leerkracht van Nederland (Plasterk) - neemt aanbevelingen Rinnooy Kan over - scholing geeft geen recht, maar wel uitzicht op - garantie: functiemix •Twents Carmel College - bevestiging van ingezet IPB - erkenning van verschillen tussen leraren - gedeeltelijke herbezinning op functieprofielen LC en LD - startbekwaamheid eisen concretiseren (positie 1ste grader)

11 11 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (2) •Startfuncties: - 2de graads bevoegd: LB als startfunctie - 1ste graads bevoegd: LC als startfunctie (examenvakken H/V) - geen onderscheid in soort 1ste graads opleiding •Functieprofielen zijn uitgangspunt, ook in gesprekkencyclus - periodieken worden vanaf 2014 toegekend op basis van afspraken gerelateerd aan het profiel (inspanningsverplichting) - uiterste consequentie: “bevriezing” op LB-max •Bevordering naar een hogere functieschaal - aanvullende hoogwaardige scholing - onderzoeks- en werkervaring (soms detachering) - portfolio drempelloos (LC-breed en LC-lesstofspecialist) -volumebeleid (LC/LD-specialisten)

12 12 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (3) 2de graads bevoegde docent LD-functie * benoemingsprocedure * bekwaamheidsdossier: onderwijskundige HBO/WO-master (master Leren&Innoveren) LC-functie * benoeming na succesvol portfoliotraject (drempelloos) * LB-LC portfoliotraject met 500 slu bij TSE LB-functie HBO-opleiding met 2de graads bevoegdheid (rechtstreeks van LB naar LD: master en relevante werkervaring)

13 13 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (4) 1ste graads bevoegde docent LD-functie * benoemingsprocedure * portfoliotraject na ontwikkelassessment bij TSE op basis van competentieprofiel of onderwijskundige master (NiME) LC-functie HBO-master met 1ste graads bevoegdheid WO-master met 1ste graads bevoegdheid

14 14 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (5) Verschillende docentfuncties: •Docent LB •Docent LC-breed (onderwijsontwikkelaar) •Docent LC-specialist - coördinatie docentbegeleiding (interne opleider) - coördinatie leerlingbegeleiding (zorgcoördinator) - organisatorisch coördinerend docent (was LD) lesstof- •Docent LD-specialist specialist - onderwijskundig coördinerend docent * Teacher Leader (verbreding – functioneel leider) * Vakinhoudelijk specialist (state-of-the-art/onderzoek)

15 15 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (6) Portfoliotraject lesstofspecialist: -Traject toegankelijk voor goede LB-docenten -Inhoud traject: scholing ontwikkeling lesstof en vakdidactiek en onderzoek naar effecten van ontwikkelde lesstof met externe gerichtheid (double-loop). -Programma in overleg met SLO en TSE -Nominale studielast 500 klokuren -Benoeming in LC-functie lesstofspecialist drempelloos na succesvol gevolgd portfoliotraject

16 16 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (7) Erkenning positie meervoudig 2 de graads bevoegde docent: -Meervoudige bevoegdheid heeft meerwaarde bij groot aantal onderwijsontwikkelingen (samenhang/samenwerking/integratie vakken) -Inhoud traject: scholing ontwikkeling lesstof en vakdidactiek en onderzoek naar effecten van ontwikkelde lesstof met externe gerichtheid (single-loop) -Programma in overleg met SLO en TSE -Nominale studielast 250 klokuren (i.p.v. 500)

17 17 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (8) • Inzet ontwikkelassessment - vaststellen of relevant HBO-plus opleiding vervangend is voor portfoliotraject LB-LC (EVC) - vaststellen ontwikkelpunten t.b.v. startbekwaamheid voor LD-functie voor 1 ste graders (master) - ontwikkelrichting bepalen algemeen voor docenten en ondersteuners • Opzetten van regionaal centrum met onderwijsketen

18 18 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (1) Portfoliotraject LB-LC* - positieve beoordeling LB-competenties vereist -deelname aan de scholings- en onderzoekstraject met externe gerichtheid/stage (studielast 500) -besluitvorming in locatiedirectie op advies van de direct-leidinggevende -eerste jaar tijdelijke benoeming in LC met fuge en beoordelingstraject -LC-docent: overwegend lesgevende taak (min. 60%) en een ontwikkel-/onderzoekstaak passend bij de team- en/of schoolontwikkeling. * LC-breed of LC-lesstofspecialist

19 19 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (2) •Overgang LB-LC voor zittende 1 ste graders: - gesprek met elke docent: keuze van een functieprofiel (moet wel beschikbaar zijn) -keuze voor LC betekent een keuze voor profiel -docent beslist over mogelijke overgang naar LC, het is geen bevordering (periodiek) -mogelijke scholingsafspraken -eerste jaar tijdelijke benoeming (nieuwe functie) -beoordeling overgang tijdelijk-vast gericht op startbekwaamheid in het functieprofiel. •Gelijkwaardigheid in handelen van essentieel belang

20 20 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (3) •Functieprofielen LC: - LC-breed (onderwijsvernieuwing, leerplan- ontwikkeling, onderhouden externe contacten) - LC-lesstofspecialist - coördinerend docent leerlingbegeleiding - coördinerend docent docentbegeleiding - organisatorisch coördinerend docent •Functieprofielen LD: - onderwijskundig coördinerend docent (Teacher Leader) - vakinhoudelijk specialist met state-of-the-art vakkennis en vakdidactiek •Ander profiel: voorleggen aan SCC fuwa-deskundige

21 21 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (4) •Hogere functie: - impliceert andere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; - vertaalt zich in een aantal andere werkzaamheden binnen de docentfunctie. •Toekenning periodiek afhankelijk van voldoen aan inspanningsverplichting: - volgen scholing en/of verrichten onderzoek rondom onderwijsvernieuwing; -laten zien van persoonlijke groei passend bij functie- en competentieprofiel.

22 22 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (5) •Budgettering: - 98% gaat naar de locaties, incl. Convenantsgelden; -uitgangspunt: niet-gefuseerde situatie met verdeling van het resterende saldo. •Realiseren van de functiemix gezamenlijke taak: - drie locaties (Denekamp, Losser, Potskampstraat) werken met VMBO-functiemix: LB-64%, LC-24% en LD-13% -twee locaties (De Thij en Lyceumstraat) werken met HAVO/VWO-functiemix: LB-24%, LC-27% en LD-49%.

23 23 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (5) •Inkorten carrièrelijnen leerkrachten en S11 oop: - van 18 (2008) via 15 naar 12 treden (2014); - vanaf 2014 toekenning periodiek op basis van beoordeling (scholing directie). •Versneld doorlopen carrièrelijnen oop en directie: - inkorting salarisschalen is (nog) niet toegestaan; -per 1 januari toekenning extra periodiek om effectief inperking van het aantal treden te realiseren (evenwichtig verdeeld over de schaal).

24 24 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (6) •Scholing leidinggevenden: - functioneringsgesprekken; -beoordelingsgesprekken t.b.v. portfoliotrajecten; -voeren van professionele dialoog (Dolf v/d Berg); - nu: “beoordelen als kwaliteitsimpuls”. •“Beoordelen als kwaliteitsimpuls” (DvK): - verhelderen van onderwijskundige doelstelling; -gesprekken gaan over bijdrage aan die doelstelling, het waarmaken van het functieprofiel en de behaalde resultaten en oordelen leerlingen/ouders -cyclus: startgesprek – voortgangsgesprek(ken) - beoordelingsgesprek.


Download ppt "1 Twents Carmel College doorontwikkeling IPB Harry Claessen Rector TCC 5 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google