De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Twents Carmel College doorontwikkeling IPB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Twents Carmel College doorontwikkeling IPB"— Transcript van de presentatie:

1 Twents Carmel College doorontwikkeling IPB
Harry Claessen Rector TCC 5 november 2009

2 Twents Carmel College Een van de 12 Carmelinstellingen
Bestuursstructuur: RvT-CvB-EVS - schoolleiderstatuut/managementcontract - bureau te Hengelo (fin-pers.adm-advies) Brede SG: Pro-VMBO-HAVO-VWO Noordoost Twente (monopolist)

3 Twents Carmel College Twents Carmel College:
Een instelling met vijf locaties: eenheid en verscheidenheid Denekamp leerj. 1 en 2: brede instroom (335) Losser leerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw VMBO-TGL (508) Lyceumstraat leerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw HAVO-VWO (1413) De Thij leerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw HAVO-VWO (1310) Potskampstr. leerj. 1 en 2 LWOO, bovenbouw VMBO (BBL-KBL-TGL) (1412) Afdeling Praktijkonderwijs Totaal 4978 leerlingen

4 Structuur TCC Rector Loc dir
Beleidsmedewerker SKZ (1,0 fte) Financieel Adviseur (0,35 fte) Directiesecretaresse (0,9 fte) ICT-coör / Applicatiebeheer (1,3) = Directieraad Projectstructuur als aanjager voor beleidsontwikkeling Teamvorming: circa 300 leerlingen en 20 personeelsleden Loc dir Adjunct

5 Resultaat Verantwoordelijk Management
Enkele karakteristieke kenmerken: Decentraal tenzij…. Budget voor 98% doorgebudgetteerd Wel het “wat” maar niet het “hoe” Directieraad Locaties Locatiedirecteur Adjunct directeur Adjunct directeur Docenten(team) Integrale (beleids-)verantwoordelijkheid Doorbreken portefeuillestructuur Op alle lagen van het management Integraal Personeelsbeleid Gericht op competentie-ontwikkeling (onderwijskundig leiderschap) Systeem van Kwaliteitszorg Rollen leerlingen/ouders/personeel, toeleverend/afnemend onderwijs Horizontale/verticale verantwoording

6 Bestaand Integraal Personeelsbeleid (1)
Ontwikkeling : Competentieprofielen voor alle medewerkers (op, oop, leidinggevenden) Gesprekkencyclus (functioneringsgesprekken op basis van 360°, voortgangsgesprekken) Scholing leidinggevenden (gefaseerd)

7 Bestaand Integraal Personeelsbeleid (2)
Verantwoord gedifferentieerd belonen (2004) Een bijdrage leveren aan: Realisatie van onderwijskundige doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep Professionalisering van het beroep van leraar Loopbaanbeleid voor docenten

8 Bestaand Integraal Personeelsbeleid (3)
Verschillende docentfuncties: Docent LB Docent LC-breed (onderwijsontwikkelaar) Docent LC-specialist - coördinatie docentbegeleiding (interne opleider) - coördinatie leerlingbegeleiding (zorgcoördinator) Docent LD-specialist - organisatorisch coördinerend docent - onderwijskundig coördinerend docent

9 Bestaand Integraal Personeelsbeleid (4)
• Portfoliotraject* (TSE) drempelloos naar LC-breed voor LB-docenten met goede competentiebeoordeling - theoretische scholing - (actie)onderzoek klokuren - externe stage Bekwaamheidsdossier voor LC-specialisten Volumebeleid voor LC- en LD-specialistische functies * huidig traject voor 6 Carmelscholen bij Twente School of Education;

10 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (1)
Rapport Leerkracht (Rinnooy Kan) - betere beloning - sterker beroep - professionele school Actieplan Leerkracht van Nederland (Plasterk) - neemt aanbevelingen Rinnooy Kan over - scholing geeft geen recht, maar wel uitzicht op - garantie: functiemix Twents Carmel College - bevestiging van ingezet IPB - erkenning van verschillen tussen leraren - gedeeltelijke herbezinning op functieprofielen LC en LD - startbekwaamheid eisen concretiseren (positie 1ste grader)

11 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (2)
Startfuncties: - 2de graads bevoegd: LB als startfunctie - 1ste graads bevoegd: LC als startfunctie (examenvakken H/V) - geen onderscheid in soort 1ste graads opleiding Functieprofielen zijn uitgangspunt, ook in gesprekkencyclus - periodieken worden vanaf 2014 toegekend op basis van afspraken gerelateerd aan het profiel (inspanningsverplichting) - uiterste consequentie: “bevriezing” op LB-max Bevordering naar een hogere functieschaal - aanvullende hoogwaardige scholing - onderzoeks- en werkervaring (soms detachering) - portfolio drempelloos (LC-breed en LC-lesstofspecialist) - volumebeleid (LC/LD-specialisten)

12 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (3)
2de graads bevoegde docent LD-functie * benoemingsprocedure * bekwaamheidsdossier: onderwijskundige HBO/WO-master   (master Leren&Innoveren) LC-functie * benoeming na succesvol portfoliotraject (drempelloos) * LB-LC portfoliotraject met 500 slu bij TSE LB-functie HBO-opleiding met 2de graads bevoegdheid (rechtstreeks van LB naar LD: master en relevante werkervaring)

13 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (4)
1ste graads bevoegde docent LD-functie * benoemingsprocedure * portfoliotraject na ontwikkelassessment bij TSE op basis van competentieprofiel of onderwijskundige master (NiME) LC-functie HBO-master met 1ste graads bevoegdheid WO-master met 1ste graads bevoegdheid

14 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (5)
Verschillende docentfuncties: Docent LB Docent LC-breed (onderwijsontwikkelaar) Docent LC-specialist - coördinatie docentbegeleiding (interne opleider) - coördinatie leerlingbegeleiding (zorgcoördinator) - organisatorisch coördinerend docent (was LD) lesstof- Docent LD-specialist specialist - onderwijskundig coördinerend docent * Teacher Leader (verbreding – functioneel leider) * Vakinhoudelijk specialist (state-of-the-art/onderzoek)

15 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (6)
Portfoliotraject lesstofspecialist: Traject toegankelijk voor goede LB-docenten Inhoud traject: scholing ontwikkeling lesstof en vakdidactiek en onderzoek naar effecten van ontwikkelde lesstof met externe gerichtheid (double-loop). Programma in overleg met SLO en TSE Nominale studielast 500 klokuren Benoeming in LC-functie lesstofspecialist drempelloos na succesvol gevolgd portfoliotraject

16 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (7)
Erkenning positie meervoudig 2de graads bevoegde docent: Meervoudige bevoegdheid heeft meerwaarde bij groot aantal onderwijsontwikkelingen (samenhang/samenwerking/integratie vakken) Inhoud traject: scholing ontwikkeling lesstof en vakdidactiek en onderzoek naar effecten van ontwikkelde lesstof met externe gerichtheid (single-loop) Programma in overleg met SLO en TSE Nominale studielast 250 klokuren (i.p.v. 500)

17 Nieuwe ontwikkelingen Integraal Personeelsbeleid (8)
• Inzet ontwikkelassessment - vaststellen of relevant HBO-plus opleiding vervangend is voor portfoliotraject LB-LC (EVC) - vaststellen ontwikkelpunten t.b.v. startbekwaamheid voor LD-functie voor 1ste graders (master) - ontwikkelrichting bepalen algemeen voor docenten en ondersteuners • Opzetten van regionaal centrum met onderwijsketen

18 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (1)
Portfoliotraject LB-LC* - positieve beoordeling LB-competenties vereist - deelname aan de scholings- en onderzoekstraject met externe gerichtheid/stage (studielast 500) - besluitvorming in locatiedirectie op advies van de direct-leidinggevende - eerste jaar tijdelijke benoeming in LC met fuge en beoordelingstraject - LC-docent: overwegend lesgevende taak (min. 60%) en een ontwikkel-/onderzoekstaak passend bij de team- en/of schoolontwikkeling. * LC-breed of LC-lesstofspecialist

19 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (2)
Overgang LB-LC voor zittende 1ste graders: - gesprek met elke docent: keuze van een functieprofiel (moet wel beschikbaar zijn) - keuze voor LC betekent een keuze voor profiel - docent beslist over mogelijke overgang naar LC, het is geen bevordering (periodiek) - mogelijke scholingsafspraken - eerste jaar tijdelijke benoeming (nieuwe functie) - beoordeling overgang tijdelijk-vast gericht op startbekwaamheid in het functieprofiel. • Gelijkwaardigheid in handelen van essentieel belang

20 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (3)
Functieprofielen LC: - LC-breed (onderwijsvernieuwing, leerplan- ontwikkeling, onderhouden externe contacten) - LC-lesstofspecialist - coördinerend docent leerlingbegeleiding - coördinerend docent docentbegeleiding - organisatorisch coördinerend docent • Functieprofielen LD: - onderwijskundig coördinerend docent (Teacher Leader) - vakinhoudelijk specialist met state-of-the-art vakkennis en vakdidactiek • Ander profiel: voorleggen aan SCC fuwa-deskundige

21 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (4)
Hogere functie: - impliceert andere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; - vertaalt zich in een aantal andere werkzaamheden binnen de docentfunctie. • Toekenning periodiek afhankelijk van voldoen aan inspanningsverplichting: - volgen scholing en/of verrichten onderzoek rondom onderwijsvernieuwing; - laten zien van persoonlijke groei passend bij functie- en competentieprofiel.

22 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (5)
Budgettering: - 98% gaat naar de locaties, incl. Convenantsgelden; - uitgangspunt: niet-gefuseerde situatie met verdeling van het resterende saldo. • Realiseren van de functiemix gezamenlijke taak: - drie locaties (Denekamp, Losser, Potskampstraat) werken met VMBO-functiemix: LB-64%, LC-24% en LD-13% - twee locaties (De Thij en Lyceumstraat) werken met HAVO/VWO-functiemix: LB-24%, LC-27% en LD-49%.

23 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (5)
Inkorten carrièrelijnen leerkrachten en S11 oop: - van 18 (2008) via 15 naar 12 treden (2014); - vanaf 2014 toekenning periodiek op basis van beoordeling (scholing directie) . • Versneld doorlopen carrièrelijnen oop en directie: - inkorting salarisschalen is (nog) niet toegestaan; - per 1 januari toekenning extra periodiek om effectief inperking van het aantal treden te realiseren (evenwichtig verdeeld over de schaal).

24 Implementatie vernieuwd Integraal Personeelsbeleid (6)
Scholing leidinggevenden: - functioneringsgesprekken; - beoordelingsgesprekken t.b.v. portfoliotrajecten; - voeren van professionele dialoog (Dolf v/d Berg); - nu: “beoordelen als kwaliteitsimpuls”. • “Beoordelen als kwaliteitsimpuls” (DvK): - verhelderen van onderwijskundige doelstelling; - gesprekken gaan over bijdrage aan die doelstelling, het waarmaken van het functieprofiel en de behaalde resultaten en oordelen leerlingen/ouders - cyclus: startgesprek – voortgangsgesprek(ken) - beoordelingsgesprek.


Download ppt "Twents Carmel College doorontwikkeling IPB"

Verwante presentaties


Ads door Google