De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenzorg in Midden-Brabant Ketens Netwerken 18 mei 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenzorg in Midden-Brabant Ketens Netwerken 18 mei 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Ketenzorg in Midden-Brabant Ketens Netwerken 18 mei 2005

2 Uit: Zorgvisie april 2005

3 Wim van Geffen Arts Maatschappij en Gezondheid Directeur Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant Bestuurssecretaris Projectmanager

4 Opbouw presentatie •Regio Midden-Brabant •Historie ketensamenwerking in Midden-Brabant •Organisatie Zorgnetwerk Midden-Brabant •Projecten Zorgnetwerk Midden-Brabant •Existentiële momenten •Waarom ketensamenwerking •Voorwaarden voor ketensamenwerking •Is ketenzorg haalbaar •Knelpunten transmurale samenwerking •Voorbeelden van ketensamenwerking •Valkuilen in ketensamenwerking •Toekomst ketensamenwerking •Discussie en vragen

5 Kennismaking •profit sector •not for profit sector –wie komen er uit de zorg •patiëntgebonden •organisatie en management •actief in ketenzorg? •cliëntgebonden •organisatie en management •andere ervaringen met ketenzorg?

6 Regio Midden-Brabant •Gemeente Tilburg en omliggende kernen •Overzichtelijke (gesloten) zorgregio •Bijna 400.000 inwoners •Langdurige samenwerkingsrelaties in de zorg •Relatief veel vergrijzing •Veel diabetespatiënten •Relatief veel CVA-patiënten •Relatief veel COPD-patiënten

7 Historie Zorgnetwerk Begint bij St. Gasthuis: 175 jaar oud. Gezamenlijk: •Wasserij •Inkoop •Treasury •Financieel beleid en beheer •ICT •Bouw •Sinds 1997: zorginhoudelijke afstemming (projectgroep transmurale zorg)

8 Formele start transmurale samenwerking: 1999 •2 regionale conferenties voor strategisch en tactisch management: •1 e : orienteren en kennismaken. Resultaat: “samen gáán voor transmurale zorg”. •2 e : beeldschets van de bestaande situatie en toekomstverkenning. Resultaat: “transmurale samenwerking en ketenzorg is onlosmakelijk onderdeel van de regionale zorg”.

9 Uitwerking missie Gasthuisraad: •Realisatie van een consistent communicatienetwerk (creëren van een ontmoetingsplaats) •Het ontwikkelen van een regiospecifieke handreiking voor de ontwikkelingen van transmurale initiatieven (realiseren van zorgvernieuwing en productinnovatie) •Opzetten van een laagdrempelig regionaal kenniscentrum voor transmurale zorg (centraal punt voor informatie en communicatie)

10 Formele start transmurale samenwerking: 1999 Oprichting van de Gasthuisraad met de missie: “Vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, ambitieus, transparant en inspirerend samenwerken aan een zorgaanbod, dat binnen de gegeven financiële en professionele kaders optimaal aansluit op de behoefte van de Midden-Brabantse bevolking”.

11 De projecten in 2000: •CVA-ketenzorgproject •Palliatieve zorg •Regio in Zicht •Geriatrisch Netwerk •Transmurale diabeteszorg Deze projecten werden gefaciliteerd door het ondersteuningsbureau van het Gasthuis

12 Ontwikkelingen in 2002-2003: •Discussie voortbestaan van St. Gasthuis •Alleen zorginhoud blijft binden •Verder bilateraal zaken doen •Discussie over marktwerking in de zorg neemt toe •23 februari 2003 oprichting Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant

13 De Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant Loskoppeling van het Gasthuis en de naam Gasthuisraad, biedt het Zorgnetwerk meer mogelijkheden tot het onderzoek van nieuwe zorgvormen met andere partijen dan voorheen. Het Zorgnetwerk ambieert een open en transparant samenwerkingsverband te zijn. Het beeldmerk geeft hier uitdrukking aan.

14 Aangesloten partijen Zorgnetwerk: •St. Elisabeth Ziekenhuis •TweeSteden ziekenhuis •Thebe (thuiszorg) •Amarant (gehandicaptensector) •De Volckaert (verpleeghuis) •Zorgcentrum Tilburg-Zuid (verpleeghuis) •De Wever (verpleeghuis) •ZoLa (zorgaanbieders Langstraat, waaronder VPH Eikendonk) •De Runne (verpleeghuis) •Revalidatiecentrum Leijpark •Dr. Bernard Verbeeten Instituut (bestralingsinstituut) •De Regionale Huisartsenvereniging Midden-Brabant •GGZ Midden-Brabant •GGD Hart voor Brabant

15 Bestuur Zorgnetwerk Ketenzorgprojecten en programma’s Platform transmurale zorg projectbureau Faciliteren Zorgnetwerk Projectmanagement en ondersteuning Beleidsmatige ondersteuning Projectmanagement Voortgangsbewaking Interveniëren waar nodig Terugkoppeling naar bestuur Organisatie Zorgnetwerk Midden-Brabant Ontmoeten Informeren Initiëren Soms regisseren

16 Waarom ketenzorg •Toename kwaliteit dienstverlening •Continuïteit van zorg/dienstverlening •Toename arbeidsvreugde •(Toename) klanttevredenheid (??) •Kostenreductie (macro) •Efficiencyverbetering

17 Is ketenzorg haalbaar?

18 INK-model Fase 1: Activiteit georiënteerd •In zijn eigen werksituatie streeft ieder voor zich ernaar het werk zo goed mogelijk uit te voeren. •Vakmanschap wordt hoog gewaardeerd en door opleidingen ondersteund. •Als er klachten zijn probeert de organisatie deze te verhelpen.

19 INK-model Fase 2: Proces georiënteerd •Het voortbrengings- en primaire proces wordt beheerst. •De wederzijdse afhankelijkheid komt in beeld. •De afzonderlijke procestappen zijn geïdentificeerd, taken en verantwoordelijkheden liggen vast. •Prestatie-indicatoren fungeren als stuurmiddel. •Processen worden verbeterd op basis van geconstateerde afwijkingen.

20 INK-model Fase 3: Systeem georiënteerd •Er wordt op alle niveaus systematisch gewerkt aan verbetering van de organisatie als geheel. •De PDCA-cirkel wordt toegepast in de primaire, ondersteunende en besturingsprocessen. •Klantfocus is dominant voor het beleid, dat erop gericht is om problemen te voorkomen in plaats van te verhelpen.

21 Activiteit georiënteerd Proces georiënteerd Systeem georiënteerd Keten georiënteerd Excelleren en transformeren INK-model

22 Fase 4: Keten georiënteerd Samen met de partners in de keten wordt gestreefd naar maximale toegevoegde waarde. Per partner wordt bepaald wie het meest geschikt is om een bepaalde taak uit te voeren. Besturingssystemen worden met elkaar verbonden, innovatie staat voorop.

23 Activiteit georiënteerd Proces georiënteerd Systeem georiënteerd Keten georiënteerd Excelleren en transformeren INK-model

24 Voorwaarden voor een netwerk/ketenzorg •Gezamenlijk geïnitieerd •Legitimering door bestuur én professionals •Betrokkenheid van managers •Netwerk draagt bij aan de belangen van de individuele organisaties •Organisaties zijn in staat en bereid om af en toe hun organisatiebelang te overstijgen •Kritisch zijn bij ´binnenhalen´ nieuwe participanten Onderzoek D. van Raaij, organisatiewetenschappen Tranzo, UvT

25 Casuïstiek

26 Probleemstelling ANW-zorg Midden-Brabant 2003 •toenemend aantal zelfverwijzers op Spoed Eisende Eerste Hulpafdelingen (SEH) •toenemende zorgvraag, met name ook buiten kantoortijd •onduidelijkheid voor de cliënt; waar kan men met welke klacht terecht •door komst centrale huisartsenpost minder geografische spreiding huisartsenzorg •afnemend aantal (huis-)artsen te verwachten •toenemend aantal artsen werkzaam in deeltijd •bij artsen toenemende wens tot ‘normale’ werktijden •wens tot levering van de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste moment

27 Triage door Medisch centralisten Validering en telefonisch spreekuur door Call Center arts Pati ë nt Call Center Acute ANW Zorg Dependance Waalwijk Dependance Waalwijk HAP TweeSteden Ziekenhuis TweeSteden ziekenhuis b a l i e HAP SEH Elisabeth Ziekenhuis Elisabeth Ziekenhuis b a l i e HAP SEH zelfverwijzers Ambulance Acute avond-, nacht-, en weekendzorg

28 Overleden 20% Overleden 20% Ziekenhuis Stroke unit 100% 15 dagen Thuissituatie 60% Rev.centrum 5% 90 dagen Verpleeghuis herstelunit 14% 110 dagen Verpleeghuis terminaal 1% Thuissituatie 50% Chronische zorg 30% Acute fase Herstel faseChronische fase Thuiszor g 15% Thuiszorg 25% Thuiszorg 70% Stroomschema CVA-patiënten Midden-Brabant

29 Resultaten CVA-ketenzorg •Managementinformatie van juli 2004 t/m februari 2005: •Ligduur ziekenhuizen: gemiddeld 12 dagen (in 2002: 17 dagen, aanvang project 23 dagen) •Ontslagbestemming naar huis: 54% (in 2002: 51%; landelijke benchmark: 46%) •Ligduur herstelunits: ontslag naar huis: gem. 76 dagen (in 2002: 113 dagen; bij aanvang project rond de 200 dagen)

30 Diabeteszorg MB

31 Resultaten transmurale diabeteszorg: •> 90% van de bekende diabeten in programma •Bijna alle huisartsen doen mee •Gemiddeld lager HbA1c waarde dan landelijk •Gewijzigd voorschrijfgedrag huisartsen (generiek) •Toenemend goede (verwijs-)afspraken tussen huisartsen, diabetologen, ziekenhuizen en thuiszorg •Ontwikkeling transmurale regionale diabetesrichtlijn (2 e editie november 2005) •Afspraken over terugverwijzing van 2 e naar 1 e lijn

32 Valkuilen ketensamenwerking •Terugtrekgedrag •Te weinig overzicht

33 Valkuilen ketensamenwerking Onderling wantrouwen

34 Valkuilen ketensamenwerking Onevenwichtige regio

35 Valkuilen ketensamenwerking •Verkeerde beeldvorming •Nieuwe samenwerkings- verbanden •Te weinig onderlinge communicatie

36 Valkuilen ketensamenwerking •Prestatiecontracten •Marktwerking •Ontbreken voldoende regie in de keten •Eén partij trekt regie naar zich toe •Fusies en reorganisaties (interne oriëntatie)

37 Onvoldoende betrokkenheid

38 Te weinig aandacht voor onderhoud

39 Golden Gate bridge San Francisco

40 Heeft ketenzorg toekomst? •Ketenzorg is speerpunt van VWS •Financiering van ketenzorgprogramma’s is in ontwikkeling (keten-DBC?) •Spanningsveld marktwerking en samenwerking zal toenemen •Verwachtingen van de patiënt •En wat ons verder boven het hoofd hangt…..

41

42 Ten slotte: •Probeer in een vroeg stadium ieders belang (geld, kennis, breekijzer, publiciteit) voor ketensamenwerking te zien en waar nodig (en mogelijk) te bespreken •Probeer hiermee een win-win situatie te creëren voor alle partijen en zoek waar mogelijk naar incentives

43 Optimale patiëntenzorg moet het uitgangspunt blijven en is een gezamenlijke (regionale) verantwoordelijkheid

44

45 De financiën in 2006 (begroot): Inkomsten: Contributies€ 227.058,- Projectsubsidies€ 192.135,- Renteopbrengsten€ 117.000,- Inkomsten derden€ 7.200,- Zorgvernieuwingfonds€ 189.253,- TOTAAL€ 732.646,-

46 De financiën in 2006 (begroot): Uitgaven: Projectkosten€ 544.324,- Algemeen€ 124.180,- Inhuur expertise€ 56.945,- Inkomsten derden€ 7.197,- TOTAAL€ 732.646,-

47 Contributies 2006: •Ziekenhuizen€ 31.980,- p/i •Thuiszorg€ 31.980,- •VPH, GHS, GGZ€ 15.990,- p/i •Rev. Centrum, BVI€ 6.396,- p/i •RHV, GGD€ 3.198,- p/i

48 De financiën in 2000: Inkomsten: Contributies€ 112.000,- Projectsubsidies€ 21.000,- Zorgvernieuwingfonds€ 42.000,- TOTAAL€ 175.000,-

49 Verdeling contributies 2000: •Ziekenhuizen: € 25.000,- p/i •Thuiszorg, VPH, GGZ€ 12.500,- p/i •Overige partijen€ 2.500-5.000,- p/i

50 Waarom ketenzorg •Ze betreffen vaak dezelfde ziektebeelden zoals diabetes, hartfalen en COPD. •Beide zijn gericht op meer zelfzorg door patiënten. •Beide hebben als doel het terugdringen van ziekenhuisopnamen. •Bij beide staat coördinatie centraal tussen verschillende disciplines en tussen eerste- en tweedelijn. •Bij beide speelt moderne ICT een grote rol.

51 CVA zorgketen Midden-Brabant

52 Valkuilen ketensamenwerking 1.Fusies en reorganisaties (interne oriëntatie) 2.Onevenwichtige regio 3.Verkeerde beeldvorming 4.Nieuwe samenwerkingsverbanden 5.Te weinig onderlinge communicatie * 6.Prestatiecontracten (bijvoorbeeld welzijn) 7.Marktwerking 8.Ontbreken voldoende regie in de keten 9.Eén partij trekt regie naar zich toe 10.Te weinig betrokkenheid

53 Te weinig onderlinge communicatie

54 Proces aspecten ketenzorg •Samenwerken vanuit verschillende professionele domeinen (anders concurrentie) •Onderzoeks- versus praktijkgericht •Interactief •Voortbouwen op bestaande netwerken (kwetsbaarheid beperken) •Gemeenschappelijk leerproces •Kunst om ambities te beperken •Toeters en bellen parkeren voor volgende fase •Niet alle (ICT-)systemen met elkaar verbinden

55 Toenemend onderling wantrouwen

56 Ketenkracht vraagt veerkracht

57 Onevenwichtige regio

58 Te weinig overzicht

59 Te weinig onderlinge communicatie

60 Valkuilen ketensamenwerking 1.Terugtrekgedrag 2.Te weinig overzicht 3.Toenemend onderling wantrouwen 4.Fusies en reorganisaties (interne oriëntatie) 5.Onevenwichtige regio 6.Nieuwe samenwerkingsverbanden 7.Te weinig onderlinge communicatie 8.Prestatiecontracten (bijvoorbeeld welzijn) 9.Marktwerking 10.Ontbreken voldoende regie in de keten 11.Eén partij trekt regie naar zich toe 12.Te weinig betrokkenheid *

61 Te weinig betrokkenheid

62 Evenwicht hervinden

63 Algemene knelpunten •Monitoring/effectmeting •Financiering transmurale programma’s •Terugtrekgedrag (vooral van verzekeraars) •Zorgverzekeraars als “lachende derde” •Vasthouden van de afspraken •Lange doorlooptijden van de projecten •Fusies en reorganisaties (interne oriëntatie) •Interne belangen (verpleeghuisbedden moeten vol liggen) •Ontbreken voldoende regie in de keten •Onvoldoende betrokkenheid


Download ppt "Ketenzorg in Midden-Brabant Ketens Netwerken 18 mei 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google