De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project ‘t BOSS ‘Van idee tot uitvoering’. 1.Wat is ‘t BOSS? 2.Waarom dit idee en waarom bijzonder? 3.Hoe komt men van idee naar uitvoering? 4.Vragen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project ‘t BOSS ‘Van idee tot uitvoering’. 1.Wat is ‘t BOSS? 2.Waarom dit idee en waarom bijzonder? 3.Hoe komt men van idee naar uitvoering? 4.Vragen,"— Transcript van de presentatie:

1 project ‘t BOSS ‘Van idee tot uitvoering’

2 1.Wat is ‘t BOSS? 2.Waarom dit idee en waarom bijzonder? 3.Hoe komt men van idee naar uitvoering? 4.Vragen, meer info? Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!! Waar gaan we op in…

3 ‘t BOSS is … •‘t BOSS staat voor Bewegen, Ontmoeten, Sport en Spel, naam bedacht door Mel Raeven, leerling groep 7A BS Lahrhof •‘t BOSS is een plek voor jong en oud om te sporten, te ontspannen en te ontmoeten •‘t BOSS is een plek van en voor buurtbewoners (Vrangendael, Kemperkoul en Broeksittard) •‘t BOSS is een plek voor professionele organisaties (MVO) •‘t BOSS is een plek voor sociale innovatie Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

4 ‘t BOSS is … Hardware (voorzieningen) Beheer (duurzaam) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!! Software (activiteitenprogramma)  Bewonersparticipatie 

5 Reden voor idee Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!! Wijkplatform Vrangendael (wpV) maakt zich sterk voor leefbaarheid in wijk en signaleert: •minder rooskleurige buurt •verpaupering in de wijk •beleving van onveiligheid •gebrek aan sociale binding •veelal oudere en allochtone bewoners (bron: presentatie Vitaal Vrangendael)

6 Reden voor idee wpV ziet bedreigingen….. o.a.: •in onbruik geraakt sportveld •verdwijning voorzieningen (o.a. supermarkt Super de Boer, Artamuse, Biblionova, DaCapo College) •leegstand (o.a. winkelpanden) maar …………… Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

7 Reden voor idee …………….. ziet ook kansen •De overheid wil leefbaarheid binnen wijken en kernen bevorderen •‘Wijkgericht werken’ voor burgers en met burgers •wpV gaat uitdaging aan middels aanbieding visiedocument Vitaal Vrangendael (2008) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

8 Bijzondere aan ‘t BOSS is … •Idee komt van wijkbewoners •Nieuwe vorm van actief burgerschap (producent, co- investeerder) •Samenbrengen van verschillende maatschappelijke vraagstukken en doelstellingen zoals: - sport, spel, beweging en cultuur - zelfredzaamheid kwetsbare burgers - maatschappelijke participatie bijzondere doelgroepen - gezondheid/gezonde leefstijl •Sport, spel en beweging als (bind-)middel voor wijken & generaties •Brede steun (o.a. overheid, bewoners en maatschappelijke partners) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

9 Van idee naar uitvoering: tijdslijn Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

10 Van idee naar uitvoering: 2008 t/m 2010 in vogelvlucht •Doel: ontwikkeling van een project •Voorbeelden activiteiten: -visiedag stakeholders en geïnteresseerden (30-1-2010) -leefbaarheidsonderzoek voorbereiden en uitvoeren -aanpak herontwikkeling sportveld op politieke agenda zetten -netwerken opbouwen -clinics en bijeenkomsten volgen mbt fondswerving/sponsoring •Resultaat: inzicht in leefbaarheidsvraagstukken en behoeften bewoners •Betrokken partijen o.a.: gemeente (bestuurlijk, ambtelijk), MIK, wijkbewoners, Stadsssjool (leerbaarheidsonderzoek) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

11 Van idee naar uitvoering:2011 •Voortzetting initiatieffase project, resulterend in formele start project medio 2011 •Uitvoering project ‘t BOSS in fasen: -voorbereiding -ontwikkeling -implementatie -nazorg Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

12 Van idee naar uitvoering:2011 Voorbereidingsfase •Doel: creëren fundament voor project •Voorbeelden activiteiten: -projectorganisatie inrichten -intentieverklaring ondertekenen -fondsen en sponsoring werven -formele start middels Kick off in oktober realiseren /prijsvraag naam project -netwerk uitbreiden (o.a. landelijke conferentie ‘Ruimte voor burgers’/LSA) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

13 Van idee naar uitvoering:2011 • Resultaat: projectorganisatie Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!! wpV Fysieke inrichting Kerngroep Projectleiding Programmacoördinatie Activiteiten- programma Klankbordgroep Ambassadeurs Deelnemers: gemeente, wijkplatforms (3), MIK, wpV/projectleiding. Adviseurs : Sportstichting Sittard-Geleen en Ecsplore

14 Van idee naar uitvoering: 2011 •Resultaten: Ruud Guyt ambassadeur en intentieverklaring ondertekend door 23 partners •23 partijen spreken intentie uit om: -samen te werken aan bevordering actieve en gezonde leefstijl en sociale verbanden van wijkbewoners in drie wijken -zelf actief gebruik te maken van voorzieningen en stimulering gebruik door bewoners en populatie van betrokken maatschappelijke, professionele organisaties -mogelijkheden te onderzoeken voor actief deelname aan programmering ‘t BOSS Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

15 Van idee naar uitvoering:2011

16 •Resultaat: toekenning fondsen, sponsoring (geld, in natura) waaronder: -MIK Kinderopvang (mede-initiatiefnemer) organisatorisch en dienstverlenend partner -wpV geselecteerd uit meer dan 100 aanmeldingen, als 1 van de 15 voor deelname Clinic de Kracht van Sport van Oranje Fonds (projectplan, geld) -Provincie, gemeente Sittard-Geleen, SKANfonds, SABIC, Rabobank, ZO Wonen en FSI kennen (subsidie-)aanvraag toe -Cruijff Foundation ziet in ’t BOSS de landelijke pilot om playgrounds buiten Randstad uit te rollen en spreekt intentie uit project te ondersteunen -Krajicek Foundation omarmt ‘t BOSS en biedt wpV en kerngroeppartners aan: a) ondersteuning, coaching en begeleiding bij stimulering en activering wijkbewoners, b) scolarships aan individuele wijkbewoners en c) deelname aan landelijke evenementen -LSA Bewoners voert in samenspraak met ministerie BZK een experiment uit om bewonersbedrijven te ontwikkelen. ’t BOSS één van de 14 beoogde pilotlocaties Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

17 Van idee naar uitvoering:2012 Ontwikkelings- en implementatiefase •Doel: ontwikkeling en realisatie projectonderdelen •Fasen overlappen deels •Voorbeelden activiteiten: -projectorganisatie aanpassen -fondsen werven en sponsoring voortzetten (o.a. Pergamijn, NOS*NSF, Onze Buurt) -hardware ontwikkelen en realiseren obv advies Klankbordgroep d.d.1-3-2012 (voorzieningen) -software ontwikkelen en uitvoeren (activiteitenprogramma) -beheermogelijkheden verkennen, uitmondend in advies van Klankbordgroep aan Kerngroep (wat en hoe); -ondersteuningsinstrumenten ontwikkelen en uitvoeren (communicatie, monitoring) -netwerken maatschappelijke, professionele organisatie uitbreiden Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

18 Van idee naar uitvoering:2012 •Resultaat: aangepast projectorganisatie Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

19 Van idee naar uitvoering:2012 …. Resultaat: def. concept ontwerp hardware Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

20 Van idee naar uitvoering:2012 •Resultaten: van intenties naar concrete afspraken en diverse activiteiten, waaronder: -werkbezoek proeftuinen Boxtel, Den Bosch en Ottersum (28 januari) -handen-uit-de-Mouwendag van NL Doet (17 maart) -‘t BOSS in Actie: Ontdek je talent. Welke sport past bij jou? Diverse sportclinics van verenigingen op en rond Cruijff Court, georganiseerd door Ecsplore (24 april) -ondertekening Intentieverklaring Houben Fysiotherapiepraktijk en DaCapo College -in gesprek met Cruijff Foundation, Krajicek Foundation en lokale verenigingen over afstemming/samenwerking (van zacht naar hard commitment) -in gesprek met LSA en ministerie BZK over voorbereiding lokale pilot ikv landelijk experiment -werving/aanmelding vrijwilligers Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

21 Van idee naar uitvoering: vooruitblik 2013 Nazorgfase •Doel: inbedding activiteiten (m.n. oog voor beheer) en (eind-) evaluatie •Voorbeelden activiteiten: -activiteitenprogramma ism buurtbewoners en vrijwilligers doorontwikkelen -beheerorganisatie of bewonersbedrijf operationaliseren -netwerk blijven uitbreiden en onderhouden -eindevaluatie (laten) uitvoeren en uitkomsten beschikbaar stellen aan breed publiek Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

22 Van idee naar uitvoering: vooruitblik 2013 •Resultaat: duurzame voortzetting van projectactiviteiten obv groeimodel •Betrokken partijen: primair wijkbewoners (o.a. wijkplatforms, beheer- of bewonersorganisatie, vrijwilligersorganisaties) ism maatschappelijke professionele organisaties •Gemeente Sittard-Geleen blijft belangrijke kernpartner, maar rol veranderd geleidelijk aan (meer faciliterende en kaderstellende rol) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

23 Vragen, meer info? Voor meer informatie: wpV Marielle Smit en Emilie Klinkers  sportiefcentrumsittardoost@gmail.com sportiefcentrumsittardoost@gmail.com  www.tboss.nl www.tboss.nl Projectleider  (043) 409 48 88 / (06) 108 26 441  cindy.caanen@arthurjansenadvies.nl cindy.caanen@arthurjansenadvies.nl B EDANKT !! Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!


Download ppt "Project ‘t BOSS ‘Van idee tot uitvoering’. 1.Wat is ‘t BOSS? 2.Waarom dit idee en waarom bijzonder? 3.Hoe komt men van idee naar uitvoering? 4.Vragen,"

Verwante presentaties


Ads door Google