De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Van idee tot uitvoering’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Van idee tot uitvoering’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Van idee tot uitvoering’
project ‘t BOSS ‘Van idee tot uitvoering’

2 Waar gaan we op in… Wat is ‘t BOSS?
Waarom dit idee en waarom bijzonder? Hoe komt men van idee naar uitvoering? Vragen, meer info? Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

3 ‘t BOSS is … ‘t BOSS staat voor Bewegen, Ontmoeten, Sport en Spel, naam bedacht door Mel Raeven, leerling groep 7A BS Lahrhof ‘t BOSS is een plek voor jong en oud om te sporten, te ontspannen en te ontmoeten ‘t BOSS is een plek van en voor buurtbewoners (Vrangendael, Kemperkoul en Broeksittard) ‘t BOSS is een plek voor professionele organisaties (MVO) ‘t BOSS is een plek voor sociale innovatie Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

4  Bewonersparticipatie 
‘t BOSS is …  Bewonersparticipatie  Hardware (voorzieningen) Beheer (duurzaam) Software (activiteitenprogramma) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

5 Wijkplatform Vrangendael (wpV) maakt zich
Reden voor idee Wijkplatform Vrangendael (wpV) maakt zich sterk voor leefbaarheid in wijk en signaleert: minder rooskleurige buurt verpaupering in de wijk beleving van onveiligheid gebrek aan sociale binding veelal oudere en allochtone bewoners (bron: presentatie Vitaal Vrangendael) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

6 Reden voor idee wpV ziet bedreigingen….. o.a.:
in onbruik geraakt sportveld verdwijning voorzieningen (o.a. supermarkt Super de Boer, Artamuse, Biblionova, DaCapo College) leegstand (o.a. winkelpanden) maar …………… Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

7 Reden voor idee …………….. ziet ook kansen
De overheid wil leefbaarheid binnen wijken en kernen bevorderen ‘Wijkgericht werken’ voor burgers en met burgers wpV gaat uitdaging aan middels aanbieding visiedocument Vitaal Vrangendael (2008) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

8 Bijzondere aan ‘t BOSS is …
Idee komt van wijkbewoners Nieuwe vorm van actief burgerschap (producent, co-investeerder) Samenbrengen van verschillende maatschappelijke vraagstukken en doelstellingen zoals: - sport, spel, beweging en cultuur - zelfredzaamheid kwetsbare burgers - maatschappelijke participatie bijzondere doelgroepen - gezondheid/gezonde leefstijl Sport, spel en beweging als (bind-)middel voor wijken & generaties Brede steun (o.a. overheid, bewoners en maatschappelijke partners) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

9 Van idee naar uitvoering: tijdslijn
Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

10 Van idee naar uitvoering: 2008 t/m 2010 in vogelvlucht
Doel: ontwikkeling van een project Voorbeelden activiteiten: visiedag stakeholders en geïnteresseerden ( ) leefbaarheidsonderzoek voorbereiden en uitvoeren aanpak herontwikkeling sportveld op politieke agenda zetten netwerken opbouwen clinics en bijeenkomsten volgen mbt fondswerving/sponsoring Resultaat: inzicht in leefbaarheidsvraagstukken en behoeften bewoners Betrokken partijen o.a.: gemeente (bestuurlijk, ambtelijk), MIK , wijkbewoners, Stadsssjool (leerbaarheidsonderzoek) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

11 Van idee naar uitvoering:2011
Voortzetting initiatieffase project, resulterend in formele start project medio 2011 Uitvoering project ‘t BOSS in fasen: voorbereiding ontwikkeling implementatie nazorg Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

12 Van idee naar uitvoering:2011
Voorbereidingsfase Doel: creëren fundament voor project Voorbeelden activiteiten: projectorganisatie inrichten intentieverklaring ondertekenen fondsen en sponsoring werven formele start middels Kick off in oktober realiseren /prijsvraag naam project netwerk uitbreiden (o.a. landelijke conferentie ‘Ruimte voor burgers’/LSA) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

13 Van idee naar uitvoering:2011
wpV Klankbordgroep Ambassadeurs Fysieke inrichting Kerngroep Projectleiding Programmacoördinatie Activiteiten- programma Deelnemers: gemeente, wijkplatforms (3), MIK, wpV/projectleiding. Adviseurs : Sportstichting Sittard-Geleen en Ecsplore Resultaat: projectorganisatie Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

14 Van idee naar uitvoering: 2011
Resultaten: Ruud Guyt ambassadeur en intentieverklaring ondertekend door 23 partners 23 partijen spreken intentie uit om: samen te werken aan bevordering actieve en gezonde leefstijl en sociale verbanden van wijkbewoners in drie wijken zelf actief gebruik te maken van voorzieningen en stimulering gebruik door bewoners en populatie van betrokken maatschappelijke, professionele organisaties mogelijkheden te onderzoeken voor actief deelname aan programmering ‘t BOSS Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

15 Van idee naar uitvoering:2011
Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

16 Van idee naar uitvoering:2011
Resultaat: toekenning fondsen, sponsoring (geld, in natura) waaronder: MIK Kinderopvang (mede-initiatiefnemer) organisatorisch en dienstverlenend partner wpV geselecteerd uit meer dan 100 aanmeldingen, als 1 van de 15 voor deelname Clinic de Kracht van Sport van Oranje Fonds (projectplan, geld) Provincie, gemeente Sittard-Geleen, SKANfonds, SABIC, Rabobank, ZO Wonen en FSI kennen (subsidie-)aanvraag toe Cruijff Foundation ziet in ’t BOSS de landelijke pilot om playgrounds buiten Randstad uit te rollen en spreekt intentie uit project te ondersteunen Krajicek Foundation omarmt ‘t BOSS en biedt wpV en kerngroeppartners aan: a) ondersteuning, coaching en begeleiding bij stimulering en activering wijkbewoners, b) scolarships aan individuele wijkbewoners en c) deelname aan landelijke evenementen LSA Bewoners voert in samenspraak met ministerie BZK een experiment uit om bewonersbedrijven te ontwikkelen. ’t BOSS één van de 14 beoogde pilotlocaties Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

17 Van idee naar uitvoering:2012
Ontwikkelings- en implementatiefase Doel: ontwikkeling en realisatie projectonderdelen Fasen overlappen deels Voorbeelden activiteiten: projectorganisatie aanpassen fondsen werven en sponsoring voortzetten (o.a. Pergamijn, NOS*NSF, Onze Buurt) hardware ontwikkelen en realiseren obv advies Klankbordgroep d.d (voorzieningen) software ontwikkelen en uitvoeren (activiteitenprogramma) beheermogelijkheden verkennen, uitmondend in advies van Klankbordgroep aan Kerngroep (wat en hoe); ondersteuningsinstrumenten ontwikkelen en uitvoeren (communicatie, monitoring) netwerken maatschappelijke, professionele organisatie uitbreiden Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

18 Van idee naar uitvoering:2012
Resultaat: aangepast projectorganisatie Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

19 Van idee naar uitvoering:2012 …. Resultaat: def
Van idee naar uitvoering:2012 …. Resultaat: def. concept ontwerp hardware Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

20 Van idee naar uitvoering:2012
Resultaten: van intenties naar concrete afspraken en diverse activiteiten, waaronder: werkbezoek proeftuinen Boxtel, Den Bosch en Ottersum (28 januari) handen-uit-de-Mouwendag van NL Doet (17 maart) ‘t BOSS in Actie: Ontdek je talent. Welke sport past bij jou? Diverse sportclinics van verenigingen op en rond Cruijff Court, georganiseerd door Ecsplore (24 april) ondertekening Intentieverklaring Houben Fysiotherapiepraktijk en DaCapo College in gesprek met Cruijff Foundation, Krajicek Foundation en lokale verenigingen over afstemming/samenwerking (van zacht naar hard commitment) in gesprek met LSA en ministerie BZK over voorbereiding lokale pilot ikv landelijk experiment werving/aanmelding vrijwilligers Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

21 Van idee naar uitvoering: vooruitblik 2013
Nazorgfase Doel: inbedding activiteiten (m.n. oog voor beheer) en (eind-) evaluatie Voorbeelden activiteiten: activiteitenprogramma ism buurtbewoners en vrijwilligers doorontwikkelen beheerorganisatie of bewonersbedrijf operationaliseren netwerk blijven uitbreiden en onderhouden eindevaluatie (laten) uitvoeren en uitkomsten beschikbaar stellen aan breed publiek Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

22 Van idee naar uitvoering: vooruitblik 2013
Resultaat: duurzame voortzetting van projectactiviteiten obv groeimodel Betrokken partijen: primair wijkbewoners (o.a. wijkplatforms, beheer- of bewonersorganisatie, vrijwilligersorganisaties) ism maatschappelijke professionele organisaties Gemeente Sittard-Geleen blijft belangrijke kernpartner, maar rol veranderd geleidelijk aan (meer faciliterende en kaderstellende rol) Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!

23 Vragen, meer info? Bedankt!! Voor meer informatie: wpV
Marielle Smit en Emilie Klinkers Projectleider (043) / (06) Bedankt!! Ontmoet Sittard-Oost in sport, spel en bewegen!!


Download ppt "‘Van idee tot uitvoering’"

Verwante presentaties


Ads door Google