De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat moeten een corporatie met de veranderingen in de zorg? 27 maart 2014 Roeland Kreeft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat moeten een corporatie met de veranderingen in de zorg? 27 maart 2014 Roeland Kreeft."— Transcript van de presentatie:

1 Wat moeten een corporatie met de veranderingen in de zorg? 27 maart 2014 Roeland Kreeft

2 Uit: het regeerakkoord van het kabinet Rutte II: ‘Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging.’ ‘De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig is [...].’ Modernisering AWBZ ‘Daarbij geven wij prioriteit aan zorg met een medisch karakter boven zorg met een niet-medisch karakter, omdat mensen bij die laatste vorm van zorg vaker (maar niet altijd) op alternatieven in eigen kring kunnen terugvallen. ’

3 ‘Ook richten wij de voorzieningen scherper op beschikbaarheid voor mensen, die zich uit eigen middelen geen alternatief kunnen veroorloven.’ ‘De gemeenten wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen.’ Modernisering AWBZ ‘een omslag maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders maar ook naar houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken’

4 Ongekende bezuinigingsoperatie? 1.Scheiden van wonen en zorg is landelijke trend 2.Nederland is koploper intramuraal verblijf GGZ 3.Modernisering AWBZ is al ruim tien jaar bezig

5 Ongekende bezuinigingsoperatie? 1.Scheiden van wonen en zorg is landelijke trend Ontwikkeling intramurale zorg voor mensen ouder dan 80 jaar (Bron: Nza/CBS)

6 Ongekende bezuinigingsoperatie? 2. Nederland is koploper intramuraal verblijf GGZ Productie GGZ-instellingen (Bron: Nza)

7 Ongekende bezuinigingsoperatie? 3. Modernisering AWBZ al ruim tien jaar gaande 2003Indicatiestelling AWBZ-voorzieningen aan de hand van functies 2007Decentralisatie functie ‘Huishoudelijke verzorging’; invoering Wmo 2010Invoering ZZP’s voor functie ‘Verblijf’ 2012Invoering ‘normatieve huisvestingsvergoeding’ (overgangsregime tot 2017) 2009Afschaffing ‘bouwregime’ voor zorgvastgoed 2013Afschaffing ZZP 1 en 2 VV, VG en GGZ 2014Afschaffing ZZP 3 VV, ZZP 1 en 3 LG en ZZP 3 VG (ca. 50%)

8 Functie ‘Thuisverpleging’ naar de Zvw Verblijf in een GGZ-instelling naar Zvw Begeleid wonen (FGGZ ZZP C) naar (centrum) gemeenten 2015Invoering nieuwe WMO 2016Afschaffing ZZP 4 VV (ca. 50%) 2017Normatieve huisvestingsvergoeding volledig ingevoerd 2013 - 2020Uitvoering afspraken capaciteitsreductie GGZ Ongekende bezuinigingsoperatie? 3. Modernisering AWBZ al ruim tien jaar gaande

9 • Wet langdurige intensieve zorg (Wlz): volksverzekering alleen voor onverzekerbare zorgrisico’s • Doelgroep intramurale zorg fors beperkt • Zelfstandig wonen is de norm; zonodig in doelgroepgerichte huisvesting • Gemeente en gemeenschap verantwoordelijk voor ondersteuning Resultaat modernisering AWBZ

10 Toekomstbeeld wonen met zorg Meer kwetsbare mensen in de wijk/het dorp: • Zelfstandig wonende ouderen met zorgvraag • Kwetsbare ouderen (sociaal isolement, angst, beginnende dementie) • Mensen met een lichte verstandelijke beperking • Mensen met een (licht) psychiatrisch probleem Organiseren: • (Medische) zorg aan huis • Begeleiding en ondersteuning • Acceptatie en ‘zorg voor elkaar’ • ‘Verzorgd wonen’ Zorgverzekeraars: • Thuisverpleging • Ambulante psychiatrie • Verblijf in psychiatrisch ziekenhuis Gemeenten : • Begeleiding (w.o. begeleid wonen) • Dagbesteding • Kortdurend verblijf • Voorzieningen • Maatschappelijke opvang • Verslavingszorg • ….. Corporaties • Wonen

11 Toekomstbeeld – Voorbeeld: Oosterhout (54.000 inwoners) • Verdubbeling vraag naar ‘verzorgd wonen’ (scheiden wonen met zorg) ouderen • Bijna verdubbeling vraag naar ‘verzorgd wonen’ GGZ • Nog grotere stijging vraag naar zorg aan huis  Wat als ondersteuning en zorg niet goed worden georganiseerd?

12 'Met name bij licht verstandelijke beperkte kinderen en (jong) volwassenen kan gemakkelijk over het hoofd gezien worden dat achter iemands ernstige gedragsproblemen soms een licht verstandelijke beperking en problemen met sociale redzaamheid schuilgaan' 'Cliënten met een ZZP VG 3 functioneren beperkt zelfstandig en hebben voor hun psychosociaal welbevinden vrijwel altijd een veilige en vertrouwde woon- en leefomgeving nodig.' 'Alvorens ZZP VG 3 te extramuraliseren is het belangrijk te organiseren dat in een extramurale omgeving het (permanent) toezicht vormgegeven kan worden en moeten er handvatten zijn voor het goed regelen van onplanbare situaties.'

13  Wat als ondersteuning en zorg niet goed worden georganiseerd? 'Cliënten met een ZZP GGZ 3 hebben vaak een beperkt vermogen tot zelfregie en sociale zelfredzaamheid. Hierbij is dagelijks intensieve begeleiding nodig.' ‘De woonomgeving dient structuur, stabiliteit, bescherming en veiligheid in een prikkelarme omgeving te bieden. Begeleid wonen is voor een deel van de cliënten iets wat ze in de toekomst hopen te kunnen bereiken.'

14  Wat als ondersteuning en zorg niet goed worden georganiseerd? ZZP 3 VV • Dagelijks veel hulp nodig bij wassen, aankleden, in- en uit bed gaan en om naar de wc te gaan • Hulp nodig bij staan en zitten • Veelal rolstoelafhankelijk • Kan niet zonder hulp naar buiten • Kan dagelijkse dingen niet zelf regelen ‘Zorgaanbieders kunnen samen met woningcorporaties en gemeenten zorgen voor een meer divers en bij de wensen van cliënten aansluitend aanbod. Dat is in sommige opzichten niet, omdat partijen elkaars werelden nog niet zo goed kennen […]. In het besef dat partijen elkaar in de toekomst meer nodig zullen hebben, hoop ik dat ze ook gaan profiteren van elkaars sterke kanten en gezamenlijk komen tot goede zorg in de nabijheid’ (Martin van Rijn)

15 Opgave: Samenwerking Probleem partij

16 Opgave: Samenwerking Probleem partij

17 Opgave: Samenwerking  Strategische netwerkdoelen Probleem partij

18 Opgave: Samenwerking  Strategische netwerkdoelen Probleem partij

19 Samenwerking: voorbeeld Probleem: verslaving en dakloosheid op school; schooluitval; weinig perspectief op de arbeidsmarkt Probleem: verslaving en dakloosheid op school; schooluitval; weinig perspectief op de arbeidsmarkt Verslavings zorg/GGZ Woning- corporatie Werk- gevers School Taak: onderwijs Maat voor succes: diploma’s Taak: zorg Maat voor succes: wachtlijsten; uitstroom Taak: werk en stages bieden Maat voor succes: winst, efficiency Taak: huisvesting Maat voor succes: voldoende woningen voor de doelgroep

20 Samenwerking: voorbeeld Probleem: verslaving en dakloosheid op school; schooluitval; weinig perspectief op de arbeidsmarkt Probleem: verslaving en dakloosheid op school; schooluitval; weinig perspectief op de arbeidsmarkt Verslavings -zorg/GGZ Woning- corporatie Werk- gevers School Taak: onderwijs Maat voor succes: meer kinderen met een diploma, zonder verslaving, aan het werk Taak: zorg Maat voor succes: minder leerlingen met verslaving of ggz-problemen op school Taak: werk en stages bieden Maat voor succes: iedere leerling rondt met succes een stage af en vindt een baan in de sector Taak: huisvesting Maat voor succes: geen enkele leerling is dakloos

21 Betrokkenheid woningcorporaties? • Praktisch: verwaarlozing, overlast en gevaar voor omgeving voorkomen • Organisatorisch: beter voorkomen dan genezen • Principieel: ook mensen met zorgbehoefte moeten kunnen wonen Wat zou het voor uw organisatie betekent als u wonen met zorg/ondersteuning formuleert in termen van ‘strategische netwerkdoelen’?

22 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Wat moeten een corporatie met de veranderingen in de zorg? 27 maart 2014 Roeland Kreeft."

Verwante presentaties


Ads door Google