De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk

2 Passend onderwijs LeerlingenTeldatum: 1-10-2012 20.891Alle scholen (25 besturen) 493 (2.39%)Speciaal basisonderwijs (landelijk 2,6%) 250 (1,21%)Speciaal onderwijs (landelijk 1,64%) Cluster 3 en 4 163 (0,79%)Rugzakken (0,95%)

3 De ambitie Verantwoording Vertel wat je doet Oordeel bovenschoolsOordeel in de praktijk RegelsEigen keuzes Landelijk gemiddeldeGroei en ontwikkeling Spreken in kindkenmerkenOnderwijskwaliteit GeslotenOpenheid en delen Achter het bureau Naar de klas ProcessenEffect in de klas Tegengaan van verwijzingenStimuleren van aannemen

4 Experiment • Ontschotting PO, SBO en SO • Minder bureaucratie (aanvragen indicatie/beschikking) • Geen ‘negatieve bewijslast’ voor extra ondersteuning • Ondersteuning op maat i.p.v. slagboomdiagnostiek ‘alles of niets’ • Ouders en kind krijgen een centrale plek • Bevestigen van een goede (bestuurlijke) samenwerking

5 “betekent dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.” Passend onderwijs

6 De thema’s 1.Goed onderwijs vormt de basis 2.Dekkend netwerk 3.Passend arrangeren 4.Ouders 5.Relatie met jeugdzorg 6.Een financieel gezond en stabiel systeem

7 Goed onderwijs vormt de basis • Directie, 7 onderwijsconsulenten en een ouderconsulent • Netwerken, trainingen en intervisiebijeenkomsten • SWV-projecten – Verwijsindex – Sociale Kaart – Ontwikkelingsperspectief, werken met de OC-index – Onderwijsprofiel – PO-VO – Voorschools naar school – Excellentie – TOP-ouders – Leerkracht in beeld – Leerlijnen PRO

8 Onderwijsprofiel Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement BasisaanbodBreedteaanbod Basisaanpak van de school Intensivering Plusaanbod Intensivering

9 Onderwijsprofiel Leesarrangement DL 0-10 (groep 3) Plusaanbod 1 ½ uur vrij lezen en 1 ½ uur leescoach Basisaanbod - Veilig leren lezen leertijd: 4 ½ uur per week Extra aandacht voor: Wacht Hint Prijs Breedteaanbod Analyse van de leesvaardigheid met de DTLAS Protocol leesvaardigheden (+ 1 uur leertijd): - niet geautomatiseerde letterkennis : flitsen - niet geautomatiseerde clusterrijen : Radslag (eindrijm) - Auditieve vaardigheidsprobleem : Curriculum schoolrijpheid Diepteaanbod (in samenwerking met SBO-leeskliniek) Extern georganiseerde 1-op-1 begeleiding. Aanpak: Analyse van de leesvaardigheid met de DTLAS Protocol leesvaardigheden (+ 1 uur leertijd): - niet geautomatiseerde letterkennis : flitsen - niet geautomatiseerde clusterrijen : Radslag (eindrijm) - Auditieve vaardigheidsprobleem : Curriculum schoolrijpheid

10 Onderwijsprofiel Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement Doel: - Vier positief gestelde gedragsregels - De leerlingen worden welkom geheten - Feedback is 4:1, positieve vs negatieve feedback - De leerkracht doorloopt de fases van opening, uitwisseling (voldoende taalruimte voor leerkracht en leerling) en afsluiting bij het geven van beurten

11 Onderwijsprofiel Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement Oplossingen: - Positive Behavior Support (PBS) - GIP-model - Methode sociale competentie - Afspraken over regels - Taakspel - Complimententeller - ……..

12 Dekkend netwerk

13 • Verwijzing vanuit de driehoek ouders, school en nieuwe school • Geen indicatiecommissie • Samen spreekt u af – Wat moet de leerling leren – Wat moet de basisschool leren – Wanneer start de terugplaatsing – Hoe verloopt het contact • Het is altijd goed • SWV bekijkt of de driehoek is gesloten, niet de inhoud Passend arrangeren

14 1. Verwachte tussendoelen voor de periode van de overeenkomst: Is er voor de leerling al een ontwikkelingsperspectief opgesteld, ga dan direct naar vraag 2. 2. De school en de ouders maken zich zorgen over: 3. Wat zijn de (onderwijs)behoeften van de leerling? 4. Wat heeft de basisschool tot nu toe gedaan om tegemoet te komen aan deze behoefte? DoelstellingenPeriode 5. Aan welke (onderwijs)behoeften kan de school niet voldoen? 6. Wat moet de leerling leren om teruggeplaatst te kunnen worden op de basisschool? 7. Wat gaat er op de basisschool veranderen voor een succesvolle terugplaatsing? 8. Wat kunnen de ouders doen om de terugplaatsing tot een succes te maken? 9. Type toelaatbaarheidsverklaring (aankruisen wat van toepassing is) 10. Afspraken

15 • Ondersteuning vanuit het SBO en het SO – Niveau 1: kort durende ondersteuning op de school, vraagverheldering – Niveau 2: langdurige arrangementen (zelf inkopen) – Niveau 3: begeleiding schoolwisseling Ondersteuning uit het S(B)O

16 • OOGO-overleg met onze vijf gemeenten – Via het Regionaal Bestuurlijk Overleg, kamer zorg • Transitie jeugdzorg – Ouders betrekken bij oplossingen – Dichtbij de leefwereld van kinderen en ouders – Directe ondersteuning in het voorveld • Ondersteuning vanuit het CJG door de CJG-coach – Eén persoon per school, zet hulp in of schakelt door. – Mogen direct indiceren naar 2-lijnszorg – Scholen van sceptisch naar een 9.1 Jeugdzorg

17 • Vragen over begeleiding in het SO, SBO en PO • Ouders als gelijkwaardige partners – passende onderwijsplek – voldoende zicht hebben op de mogelijkheden – informeren bij onafhankelijke partij – ouders als oplossinggerichte gesprekspartner • Project TOP-ouders (gespreksinstrument) • Organiseren van ouderavonden en ouderbeleid in scholen • Mediation Ouders

18 Financieel systeem 1.Het bevorderen van en aandacht voor gewenst gedrag (versterking van het onderwijsprofiel) en minder op het tegengaan van ongewenst calculerend gedrag (steeds meer verwijzingen/indicaties) 2.Het verzwaren van problematiek mag niet belonend werken 3.De middelen zijn snel beschikbaar, zodat de leerling tijdig de juiste hulp krijgt. De bureaucratische drempel voor extra middelen is minimaal. 4.De scholen krijgen zeggenschap over de middelen om op maat te kunnen werken.

19 TOP-initiatief • Scholen krijgen ‘alle’ beschikbare ondersteuningsmiddelen • Basis is geregeld, maar extra ondersteuning kopen scholen in – Intern vanuit de eigen opgebouwde expertise – Extern om de school te ondersteunen – Extern door een plaats in te kopen op een andere school (SO/SBO) • Extra betaling aan de poort – Leerlingen geïndiceerd voor de plaatsing op de basisschool – De huidige SBO en SO leerlingen • Transparantie in kosten • Geen open-einde financiering, waardoor minder reserves nodig zijn. De middelen kunnen ingezet worden op de school.

20 Papieren pilot • 2 schooljaren scholen een fictief bedrag gegeven en ze fictief laten betalen voor alle leerlingen die gestart zijn op hun school en nu op het SO en SBO zitten • Grote verschillen tussen scholen en tussen besturen • Grote verschillen tussen scholen die naast elkaar staan • Weinig verschil tussen kleine en grote scholen • Al zichtbare veranderingen te zien door papieren pilot

21 Wat betekent het voor de school? Zorgbudget2009-201045 2010-201160 2011-201270 2013-201490105,- Ondersteuningsbudget** Alle bedragen exclusief AB-deel 30/ll Zelf inkopen van ondersteuning! 2014-2015150,- 2015-2016170 (AB gegarandeerd) 2016-2017190 2017-2018220 2018-2019240 2019-2020255 (tot 300) • Zorgbudget wordt ondersteuningsbudget

22 Wat betekent het voor de school? • Verwijzingen betalen uit het eigen budget (t-1) Zorgbudget2009-201045Verwijzing 2010-201160 2011-201270 2013-201490 100-110,- Ondersteuningsbudget** Alle bedragen exclusief AB-deel 30/ll Zelf inkopen van ondersteuning! 2014-2015130,-1 2015-2016160 (AB gegarandeerd) 2 2016-20171904 2017-20182205 2018-20192406 2019-2020255 (tot 300)6

23 Schooljaar 19-20 Aantal leerlingenZorgbedrag SBO ± 4400 Cluster 4 ± 9000 Ondersteunings budgetPer leerling School a200 51.000000% 51.000255 School b300 76.5001034,3%5.50018 School c100 25.500213%240077 School d6015.300113,3%190032 School e6015.300000%15.300255 TLV’s + rugzakken komen er nog bij

24 Ondersteuningsbudget • Scholen krijgen een ondersteuningsbugdet per leerling + 105,- per leerling • Ondersteuningsmiddelen voor leerlingen die zijn geïndiceerd voor plaatsing op de basisschool (TLV) + 1* 9000,- • Rugzakgelden cl. 3 en cl. 4 voor 1-10-2012 (dit loopt af) + 2* 7000,- Ambulante begeleiding blijft tot en met 15-16. Arrangementen vanuit het SBO en het SO vanaf 16-17

25 Dank u wel!!


Download ppt "Lucas Rurup Passend onderwijs maak(t) het mogelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google