De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs maak(t) het mogelijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs maak(t) het mogelijk"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs maak(t) het mogelijk
Lucas Rurup

2 Passend onderwijs Leerlingen Teldatum: 1-10-2012 20.891
Alle scholen (25 besturen) 493 (2.39%) Speciaal basisonderwijs (landelijk 2,6%) 250 (1,21%) Speciaal onderwijs (landelijk 1,64%) Cluster 3 en 4 163 (0,79%) Rugzakken (0,95%)

3 De ambitie Verantwoording Vertel wat je doet Oordeel bovenschools Oordeel in de praktijk Regels Eigen keuzes Landelijk gemiddelde Groei en ontwikkeling Spreken in kindkenmerken Onderwijskwaliteit Gesloten Openheid en delen Achter het bureau Naar de klas Processen Effect in de klas Tegengaan van verwijzingen Stimuleren van aannemen

4 Experiment Ontschotting PO, SBO en SO
Minder bureaucratie (aanvragen indicatie/beschikking) Geen ‘negatieve bewijslast’ voor extra ondersteuning Ondersteuning op maat i.p.v. slagboomdiagnostiek ‘alles of niets’ Ouders en kind krijgen een centrale plek Bevestigen van een goede (bestuurlijke) samenwerking

5 Passend onderwijs “betekent dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.” 

6 De thema’s Goed onderwijs vormt de basis Dekkend netwerk
Passend arrangeren Ouders Relatie met jeugdzorg Een financieel gezond en stabiel systeem

7 Goed onderwijs vormt de basis
Directie, 7 onderwijsconsulenten en een ouderconsulent Netwerken, trainingen en intervisiebijeenkomsten SWV-projecten Verwijsindex Sociale Kaart Ontwikkelingsperspectief, werken met de OC-index Onderwijsprofiel PO-VO Voorschools naar school Excellentie TOP-ouders Leerkracht in beeld Leerlijnen PRO

8 Basisaanpak van de school
Onderwijsprofiel Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement Plusaanbod Basisaanbod Breedteaanbod Intensivering Basisaanpak van de school Intensivering

9 Onderwijsprofiel - Veilig leren lezen leertijd: 4 ½ uur per week
Leesarrangement DL 0-10 (groep 3) Plusaanbod 1 ½ uur vrij lezen en 1 ½ uur leescoach Basisaanbod - Veilig leren lezen leertijd: 4 ½ uur per week Extra aandacht voor: Wacht Hint Prijs Breedteaanbod Analyse van de leesvaardigheid met de DTLAS Protocol leesvaardigheden (+ 1 uur leertijd): - niet geautomatiseerde letterkennis : flitsen - niet geautomatiseerde clusterrijen : Radslag (eindrijm) - Auditieve vaardigheidsprobleem : Curriculum schoolrijpheid Diepteaanbod (in samenwerking met SBO-leeskliniek) Extern georganiseerde 1-op-1 begeleiding. Aanpak:

10 Onderwijsprofiel Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd
Doel: - Vier positief gestelde gedragsregels - De leerlingen worden welkom geheten - Feedback is 4:1, positieve vs negatieve feedback - De leerkracht doorloopt de fases van opening, uitwisseling (voldoende taalruimte voor leerkracht en leerling) en afsluiting bij het geven van beurten Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement

11 Onderwijsprofiel Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd
Oplossingen: Positive Behavior Support (PBS) - GIP-model - Methode sociale competentie Afspraken over regels Taakspel Complimententeller …….. Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Pedagogisch handelen Didactisch handelen Klassenmanagement

12 Dekkend netwerk

13 Passend arrangeren Verwijzing vanuit de driehoek ouders, school en nieuwe school Geen indicatiecommissie Samen spreekt u af Wat moet de leerling leren Wat moet de basisschool leren Wanneer start de terugplaatsing Hoe verloopt het contact Het is altijd goed SWV bekijkt of de driehoek is gesloten, niet de inhoud

14 Passend arrangeren 1. Verwachte tussendoelen voor de periode van de overeenkomst: Is er voor de leerling al een ontwikkelingsperspectief opgesteld, ga dan direct naar vraag 2. 2. De school en de ouders maken zich zorgen over: 3. Wat zijn de (onderwijs)behoeften van de leerling? 4. Wat heeft de basisschool tot nu toe gedaan om tegemoet te komen aan deze behoefte? Doelstellingen Periode 5. Aan welke (onderwijs)behoeften kan de school niet voldoen? 6. Wat moet de leerling leren om teruggeplaatst te kunnen worden op de basisschool? 7. Wat gaat er op de basisschool veranderen voor een succesvolle terugplaatsing? 8. Wat kunnen de ouders doen om de terugplaatsing tot een succes te maken? 9. Type toelaatbaarheidsverklaring (aankruisen wat van toepassing is) 10. Afspraken

15 Ondersteuning uit het S(B)O
Ondersteuning vanuit het SBO en het SO Niveau 1: kort durende ondersteuning op de school, vraagverheldering Niveau 2: langdurige arrangementen (zelf inkopen) Niveau 3: begeleiding schoolwisseling

16 Jeugdzorg OOGO-overleg met onze vijf gemeenten Transitie jeugdzorg
Via het Regionaal Bestuurlijk Overleg, kamer zorg Transitie jeugdzorg Ouders betrekken bij oplossingen Dichtbij de leefwereld van kinderen en ouders Directe ondersteuning in het voorveld Ondersteuning vanuit het CJG door de CJG-coach Eén persoon per school, zet hulp in of schakelt door. Mogen direct indiceren naar 2-lijnszorg Scholen van sceptisch naar een 9.1

17 Ouders Vragen over begeleiding in het SO, SBO en PO
Ouders als gelijkwaardige partners passende onderwijsplek voldoende zicht hebben op de mogelijkheden informeren bij onafhankelijke partij ouders als oplossinggerichte gesprekspartner Project TOP-ouders (gespreksinstrument) Organiseren van ouderavonden en ouderbeleid in scholen Mediation

18 Financieel systeem Het bevorderen van en aandacht voor gewenst gedrag (versterking van het onderwijsprofiel) en minder op het tegengaan van ongewenst calculerend gedrag (steeds meer verwijzingen/indicaties) Het verzwaren van problematiek mag niet belonend werken De middelen zijn snel beschikbaar, zodat de leerling tijdig de juiste hulp krijgt. De bureaucratische drempel voor extra middelen is minimaal. De scholen krijgen zeggenschap over de middelen om op maat te kunnen werken.

19 TOP-initiatief Scholen krijgen ‘alle’ beschikbare ondersteuningsmiddelen Basis is geregeld, maar extra ondersteuning kopen scholen in Intern vanuit de eigen opgebouwde expertise Extern om de school te ondersteunen Extern door een plaats in te kopen op een andere school (SO/SBO) Extra betaling aan de poort Leerlingen geïndiceerd voor de plaatsing op de basisschool De huidige SBO en SO leerlingen Transparantie in kosten Geen open-einde financiering, waardoor minder reserves nodig zijn. De middelen kunnen ingezet worden op de school.

20 Papieren pilot 2 schooljaren scholen een fictief bedrag gegeven en ze fictief laten betalen voor alle leerlingen die gestart zijn op hun school en nu op het SO en SBO zitten Grote verschillen tussen scholen en tussen besturen Grote verschillen tussen scholen die naast elkaar staan Weinig verschil tussen kleine en grote scholen Al zichtbare veranderingen te zien door papieren pilot

21 Wat betekent het voor de school?
Zorgbudget wordt ondersteuningsbudget Zorgbudget 45 60 70 90 105,- Ondersteuningsbudget** Alle bedragen exclusief AB-deel 30/ll Zelf inkopen van ondersteuning! 150,- 170 (AB gegarandeerd) 190 220 240 255 (tot 300)

22 Wat betekent het voor de school?
Verwijzingen betalen uit het eigen budget (t-1) Zorgbudget 45 Verwijzing 60 70 90 ,- Ondersteuningsbudget** Alle bedragen exclusief AB-deel 30/ll Zelf inkopen van ondersteuning! 130,- 1 160 (AB gegarandeerd) 2 190 4 220 5 240 6 255 (tot 300)

23 Ondersteunings budget
Schooljaar 19-20 Aantal leerlingen Zorgbedrag SBO ± 4400 Cluster 4 ± 9000 Ondersteunings budget Per leerling School a 200 51.000 0% 255 School b 300 76.500 10 3 4,3% 5.500 18 School c 100 25.500 2 1 3% 2400 77 School d 60 15.300 3,3% 1900 32 School e TLV’s + rugzakken komen er nog bij

24 Ondersteuningsbudget
Scholen krijgen een ondersteuningsbugdet per leerling + 105,- per leerling Ondersteuningsmiddelen voor leerlingen die zijn geïndiceerd voor plaatsing op de basisschool (TLV) + 1* 9000,- Rugzakgelden cl. 3 en cl. 4 voor (dit loopt af) + 2* 7000,- Ambulante begeleiding blijft tot en met Arrangementen vanuit het SBO en het SO vanaf 16-17

25 Dank u wel!!


Download ppt "Passend onderwijs maak(t) het mogelijk"

Verwante presentaties


Ads door Google