De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zin en onzin van Mobiliteitsmanagement Verkeer.advies Klimaatbeurs 8 april 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zin en onzin van Mobiliteitsmanagement Verkeer.advies Klimaatbeurs 8 april 2004."— Transcript van de presentatie:

1 De zin en onzin van Mobiliteitsmanagement Verkeer.advies Klimaatbeurs 8 april 2004

2 Wie is Verkeer.advies? Regionaal Orgaan Amsterdam Kamer van Koophandel Amsterdam Stichting Vervoermanagement Noord-Holland Verkeer.advies Beleidsplannen Beleidsplan Vervoermanagement 2001 - 2004 Jaarplan Provincie Noord-Holland

3 Informeren www.verkeeradvies.nl

4 BANS -Klimaat convenant -BANS-subsidie -wat kan u doen op het gebied van Verkeer en vervoer -meer info: www.klimaatbeurs.nl

5 Diensten Verkeer.advies -adviseren en ondersteunen -inventariseren (Mobiliteitsscan). -matchen vraag en aanbod. -ondersteunen Implementatie (maatregelen) -presenteren. -innoveren.

6 De oorsprong van Mobiliteitsmanagement - - - - - - - - - - - - - -

7 Van Vervoermanagement naar Mobiliteitsmanagement Een “oude” vervoermanagement definitie: Onderdeel van mobiliteitsbeïnvloeding waarbij, door tussenkomst van de werkgever, het vervoergedrag van werknemers wordt beïnvloed zodanig dat het vermijdbare autogebruik in het woon-werkverkeer wordt teruggedrongen of tegengegaan. Mobiliteitsmanagement: Het optimaliseren van de locatiebereikbaarheid door het efficiënt, effectief en duurzaam inzetten van geld, mensen en middelen gericht op de vraag uit de markt. Deze optimalisatie kan alleen bereikt worden door een juiste afstemming van de thema´s economie, verkeer en vervoer, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

8 Waarom mobiliteitsmanagement •betere bereikbaarheid van voordeur, achterdeur en zijdeur. •groter wervingsgebied personeel •milieu •drukken van de kosten •oplossen parkeerproblemen •opwaarderen bedrijfsterreinen •voorkomen c.q. beperken van congestie.

9 Zoeken naar aanknopingspunten •problemen werkgevers: –ontbreken voor- en natransport –kosten mobiliteit –parkeren op eigen terrein –groter wervingsgebied –sociale veiligheid –locatiekeuze •beleid gemeente: –parkeerbeleid –revitalisering –vergunningen –nieuwe bedrijventerreinen –beperkingen openbaar vervoer

10 Het vervoerplan •aanleiding •projectorganisatie •inventarisatie •benoemen en uitwerken maatregelen •organisatie en communicatie •implementatie •evaluatie en onderhoud

11 Meten is weten •mobiliteitscan –vervoerwijzekeuze medewerkers –werktijden –afstand woon- werkplek •bereikbaarheidsscan –aanbod alternatieven –parkeersituatie

12 Maatregelen & producten

13 Succesfactoren •integrale aanpak –ruimtelijke ordening –milieu –infrastructuur/onderhoud –verkeer en vervoer –economische zaken •mix van Push- & Pull maatregelen •van projectfase naar inbedding in beleid en bedrijfsprocessen.

14 Overweging- en beslisruimte Beslisruimte alles kan en mag niet alles mag, maar er kan meer dan je denkt Beslis ruimte Communicatie

15 Draagvlak •INHOUD –zijn er alternatieven? –welke maatregelen? –percentage overstappers? –cultuur organisatie? –kosten-baten? •COMMITTMENT –gedragen door directie en werknemers (= bereidheid tot het nemen van maatregelen) –prioriteit bij overheden (= gedragen door bestuurders en ambtenaren) –een echt probleem? –wie probleem-eigenaar ?

16 Kansen •link met andere (meer bekende) beleidsvelden/onderwerpen: –ruimtelijke ordening (nieuw locatiebeleid) –milieu (vergunning) –parkmanagement –revitalisering –duurzame bedrijventerreinen –parkeerbeleid •zakelijke aanpak •toonzetting MilieuVerkeerRO EZ

17 •intern draagvlak gemeenten (V&V, EZ,RO) •convenant/overeenkomst met bedrijven –Opnemen in regelgeving •faciliteren in de uitvoering •opleiden en trainen betrokkenen. Hoe?

18 Belang voor de overheid •terugdringen van het autogebruik •draagvlak creëren voor overheidsbeleid •betere benutting vervoersvoorzieningen •besparingen op infrastructureel gebied •terugdringen milieubelasting •aantrekkelijker vestigingsklimaat •voorkomen c.q. beperken van congestie

19 Bedrijvengebieden

20 •kenmerken: –mix van industrie, vervoer en kantoor –werknemers wonen relatief dichtbij maar verspreid over de regio –lage frequentie of helemaal geen OV –hoog fietsgebruik (15-25%) –hoog autogebruik (75-85%) –soms al alternatieven in gebruik! Bedrijvengebieden I Industrie 2000-8000 medewerkers

21 •kansen voor: –parkeerregulering/beprijzen –carpoolen (zie hoog autogebruik) –voor- en natransport naar OV knooppunten/Transferia –verbeteren fietsvoorziening door gemeente EN bedrijven –verhoging fietsveiligheid –fiets- en scooter promotie (voor korte en middenlange afstanden) –ondersteuning voor CVV systemen door werkgevers –ondersteuning voor besloten bedrijfsvervoer –milieuwetgeving Bedrijvengebieden II 2000-8000 medewerkers

22 Parkeren

23 •wat is de vraag/ wat is het probleem (en van wie?) •huidige parkeerbeleid intern/extern (indien aanwezig) •inzicht in huidige gebruikers en kosten •randvoorwaarden waarbinnen naar oplossingen gezocht kan worden? –financieel –ruimte –tijdpad –gedragen door directie/personeel? Parkeren I

24 •voorbeelden van oplossingen: –intern •verdeling van plaatsen naar functiehoogte •verdeling van plaatsen naar noodzaak autogebruik voor functie •uitplaatsen van auto’s naar (tijdelijke?) externe parkeerplaatsen •communicatie over nut en noodzaak van de maatregelen •aanbod alternatieven voor “knelpunten” = VM –extern: •beschikbaar stellen van tijdelijke parkeerbuffer •vergunning-parkeren voor omwonenden •“blauwe zone” Parkeren II

25 Milieu

26 Mobiliteitsmanagement en de Wetmilieubeheer I De milieubelasting van vervoer: - uitstoot CO, CO2, Nox, fijn stof, uitputting (fossiele) brandstoffen - verkeerslawaai, ruimtebeslag, zwerfvuil Wettelijk kader: - wet milieubeheer - inrichting en vergunning besluit - jurisprudentie Welke bedrijven? - met meer dan 100 werknemers (woon-werk, zakelijk verkeer) - meer dan 500 bezoekers per dag - meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar

27 Rol van de gemeente: - vergunningverlener en handhaver - kiezen voor gebruik verruimde reikwijdte WMB (o.a. voorschriften vervoer m.b.t. inrichting ) Stand van zaken: - tientallen rapporten met PvA aangeleverd - steeds meer aandacht voor zakelijk verkeer - volgend jaar extra aandacht goederenvervoer - handleiding als uitgave van VNG - infomil (VROM) start met cursussen - site www.milieuwinst.nl - aanpassing WMB met concreet voorschrift Mobiliteitsmanagement en de Wetmilieubeheer II

28 Parkmanagement

29 •collectief beheer bedrijventerrein: –inkoop goederen en diensten (o.a. energie, beveiliging, afvalverwijdering) –gebruik openbare ruimte –voorzieningen bereikbaarheid •kwaliteit nu en in de toekomst •voordeel voor ontwikkelaar, ondernemer en gemeente Parkmanagement

30 •relatie met parkmanagement •collectieve maatregelen voor hoger rendement én minder milieubelasting •kwaliteit nu en in de toekomst •meerdere duurzaamheidsaspecten: –afval, energie, water, grondstoffen, intensief ruimtegebruik, vervoer, duurzaam bouwen Duurzame ontwikkeling bedrijventerreinen

31 In eigen huis?

32 •voorbeeldfunctie overheid •bereikbaarheid voor medewerkers en bezoekers •aanleidingen: –bereikbaarheidsprobleem –nieuw- of verbouw –verhuizing Mobiliteitsmanagement voor de eigen organisatie

33 Diensten Verkeer.advies -adviseren en ondersteunen -inventariseren (Mobiliteitsscan). -matchen vraag en aanbod. -ondersteunen Implementatie (maatregelen) -presenteren. -innoveren.

34 Bereikbaar blijven? www.verkeeradvies.nl (020) 430 25 99 © Verkeeradvies/Soeters/Tajthy


Download ppt "De zin en onzin van Mobiliteitsmanagement Verkeer.advies Klimaatbeurs 8 april 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google