De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GI4OOV Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR Projectleider GI4OOV a.i.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GI4OOV Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR Projectleider GI4OOV a.i."— Transcript van de presentatie:

1 GI4OOV Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR Projectleider GI4OOV a.i.
Geo-informatie voor Openbare Orde en veiligheid Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR Projectleider GI4OOV a.i. GIS-coördinator Brandweer Regio IJssel-Vecht De functie ‘Projectleider GI4OOV’ is tijdelijk. Deze functie zal binnenkort namens BZK worden overgenomen door het ISC (ICT service Coöperatie Politie, Justitie, Veiligheid). GI4OOV & GUFO

2 Agenda De (regionale) brandweer
Aanleidingen (ACIR, Sherpa, RGI, overige) Doel Deelnemers Aanpak De basis van GIS GI4OOV & GUFO

3 1. Brandweer locaal & regionaal
Brandweer Regio’s 25 regio’s Samenwerkende gemeenten Eigen wettelijke taken Ondersteuning gemeenten Naar veiligheidsregio’s GIS 2 ‘GIS’-pakketten voor de alarmcentrales ‘Geen’ GIS-kennis Geen landelijke bestanden Geen landelijke coördinatie Omdat deze presentatie is gehouden buiten het Brandweerveld is deze basisinformatie toegevoegd. De twee genoemde ‘GIS-pakketten zijn: CityGis en Tensing. Beiden noemen zich marktleider op het gebied van meldkamer-GIS. De ene heeft de meeste diensten, de andere de meeste inwoners. De ’stelling’ dat er bij de brandweer ‘Geen’ GIS-kennis moet gelukkig worden genuanceerd doordat er enkele gemeentelijke en regionale brandweerorganisaties wel GIS-kennis in huis hebben en ook gebruiken. Daarom staat ‘Geen’ ook tussen haakjes. De landelijke coördinatie wordt vanaf april 2005 geleidelijk aan door het NVBR ingevuld. Ik mag daar een bijdrage aan leveren. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

4 Veiligheidsketen Proactie het structureel voorkomen van gevaar
Preventie het voorkomen en beperken van gevaar Preparatie het voorbereiden op gevaarsbestrijding Repressie het bestrijden van gevaar Nazorg het nazorgen en evalueren van gevaar Beeldvorming met daarbij aangegeven de plaats van de rampenbestrijding. Meestal: repressie grootschalig Soms: alle vijf schakels van de keten De basis van GIS GI4OOV & GUFO

5 2a. Aanleiding via ACIR Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding (ACIR) maart 2005 ‘De Vrijblijvendheid Voorbij’ “Op naar een effectieve multidisciplinaire informatievoorziening bij grootschalig gezamenlijk optreden in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat.” De basis van GIS GI4OOV & GUFO

6 Knelpunten informatievoorziening
Kort om, er ontbrak nog zeer veel. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

7 Aanbevelingen ACIR Vraagarticulatie: welke behoefte heeft bijvoorbeeld de brandweer aan geo-informatie? Dit is ingevuld (tot een bepaald niveau) door het project Brand-in. De ‘in ieder geval’ benodigde informatie is globaal uitgewerkt, Zie volgende sheet. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

8 Informatiecategorieën ‘in ieder geval’ beschikbaar en toegankelijk
Wat opvalt zijn de vele puntjes, ….. Het overzicht is dus nog niet volledig. Vreemd, voor de mensen die reeds veel werken met geo-informatie, is het lijstje met deze titel (rechtsboven). De meeste van de genoemde gegevens zijn namelijk, direct of indirect te koppelen aan een locatie en worden dan ook gezien als geo-informatie. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

9 Informatiebehoefte Brandweer
Poire: Project Operationele Informatievoorziening Regionale brandweerorganisaties. (2004). Aanzet voor InformatieModel Rampenbestrijding (IMRA) Project Brand-in: De informatiebehoefte brandweer. Informatievragen en objecten (Nog geen datamodel. Gereed: voorjaar 2006) Beeldvorming: demo Vergunningen o.b.v. infomodel. De eerste activiteiten op het gebied van de zogenaamde ‘vraagarticulatie’ (infobehoefte) in het kader van het project Poire. Dit richtte zich op de rampenbestrijding (repressie grootschalig). Het project Brand-in richtte zich op de gehele hulpverleningsketen. Deze resultaten moeten , net als die van Poire, nog verder geconcretiseerd worden tot bijvoorbeeld een datamodel op basis waarvan de informatie op een standaard manier kan worden uitgewisseld. Bij Brand-in is het begrip zoals ‘Informatiearchitectuur’ visueel gemaakt met behulp van een applicatie waarbij de basisgegevens uit de dossiers online worden uitgebreid met kaartmateriaal en informatie over gebouwen (resp. GBKN en dataland). Daarnaast wordt er door de NVBR gewerkt aan de realisatie van een landelijke vraagorganisatie voor ICT / GIS voor de brandweer. Hierbij wordt de behoefte van die doelgroep vertaald in landelijke eisen en wensen. Op basis hiervan kunnen vervolgens activiteiten worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is het ‘Programma van Eisen en Wensen voor GIS voor de Brandweer’. Vraagorganisatie voor de Bandweer De basis van GIS GI4OOV & GUFO

10 2b. Aanleiding via Sherpa
Onderdelen Sherpa 1.0 (Politie) GIS (Intergraph) GIS-data (Falk) Plaatsbepaling (EAL) Berichtenserver (communicatie) Implementatie wordt gestart (2006) Dit beschrijft de situatie van de monodisciplinaire versie van dit concept. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

11 2b. Aanleiding via Sherpa (2)
Standpunt BZK over Sherpa (GI4DM ) “.. dit systeem gebruiken als basis voor GIS-ondersteuning van het gehele OOV-veld.” PvEW voor GIS voor Brandweer (NVBR) Vastgesteld door Raad v Regionale Commandanten ( ) BZK: Regenboog Sherpa (Gelderland Midden, in 2006) Sherpa selectie PvEW: centralist & RCC groeien naar: Sherpa als standaard platform Het standpunt van BZK is namens de minister van BZK uitgesproken op het Symposium Geo-Informatie for Disater Mangement maart 2005. PvEW: Programma van Eisen en Wensen Regenboog Sherpa: de multidisciplinaire versie van Sherpa. Genoemde activiteiten moeten resulteren in de situatie dat Sherpa het standaard platform is voor het OOV-veld. (OOV: openbare orde en veiligheid). De basis van GIS GI4OOV & GUFO

12 Sherpa data 1. Rasterkaarten in 10 lagen 2. Luchtfoto’s resolutie 50cm
3. CBS buurten, wijken, gemeenten 4. Centroïden kuispunten, hectometerpalen, huiscoördinaten, postcode, straten 5. (Niet) Administratieve grenzen 6. Routeringsinformatie Dit betreft de data die onderdeel is van versie 1.0 van Sherpa (alleen politie). De basis van GIS GI4OOV & GUFO

13 PvEW Geo-informatie 1. TOP25raster of TOP10vector/TOP10NL 2. GBKN
3. Kadastrale kaart 4. Luchtfoto’s resolutie 7, cm 5. De Nieuwe Kaart van Nederland 6. Digitaal Topografisch Bestand Droog & Nat 7. Basis Beheer Kaarten Spoor + adm.gegevens Dit betreft een selectie van de geo-informatie die benodigd is. Bron: PvEW. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

14 PvEW – koppelingen 8. LMIP Landelijk Meld- en InformatiePunt, Min VROM
1. Basisregistraties 2. GBA Gemeentelijke Basis Administratie, selectie 3. HIS Hoogwater Informatie Systeem, RWS 4. IVS90 Informatie- & Volg-systeem Scheepvaart, RWS 5. KNMI 6. Kustwachtcentrum 7. LIOGS Landelijk Informatiepunt Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen 8. LMIP Landelijk Meld- en InformatiePunt, Min VROM 9. NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit, RIVM & BZK 10. Risicokaart incl. registratie gevaarlijke stoffen 11. RLV RijksLuchtVaarrdienst, Min VenW 12. RVL RailVerkeersleiding, ProRail VCNL VerkeersCentrum Nederland Dit betreft een overzicht met de, in het kader va het PvEW, noodzakelijke koppelingen die gerealiseerd moeten worden. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

15 2c. Aanleiding via RGI Ruimte voor Geo-informatie, RGI Stimulering Geo-informatie projecten Project Geoloketten Met webservices ontsluiten van data aan de bron Gebruik maken van webstandaarden Open infrastructuur (U.S. GeoSpatial One-Stop, Demonstrator OOV-loket GESTOPT Initiatief van NVBR met CIP (Politie NL) RGI: het kabinet heeft 800 miljoen €, vanuit de aardgasbaten, beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling. Een van de programma’s die dit realiseert is het RGI. Zij stimuleren projecten op het gebied van geo-informatie met 50% subsidie. Bij de eerste ronde met projecten is het project: ‘Geolokketten, vrijheid in verbondenheid’ tot stand gekomen. Hierbij worden, met behulp van open standaarden, gegevens via internettechniek (webservices) beschikbaar gemaakt. Er was daarbij voorzien in een demonstrator voor de OOV. Helaas is deze demonstrator komen te vervallen. Dit was voor de NVBR aanleiding om, in samenwerking met het CIP (Concern informatiemanagement Politie), een verkenning te starten naar de mogelijkheden om een vraaggerichte voorziening te realiseren voor de OOV waarbij gebruik wordt gemaakt van de resultaten van Geolokketten. Dit project kreeg de werknaam: “Geo-informatie voor OOV”, afgekort tot ‘GI4OOV’ (het cijfer 4 staat hierbij voor het Engelse ‘for’) De basis van GIS GI4OOV & GUFO

16 01-12-2005: GI4OOV staat op de shortlist!
2c. Aanleiding via RGI (2) 1e selectie: Preproposal( ) Penvoerder: Ministerie van BZK : GI4OOV staat op de shortlist! 2e selectie: Subsidie aanvraag ( ) RGI-procedure is gestopt: GI4OOV gaat zonder RGI verder BZK wel coördinatie over RGI-OOV-projecten Planning: BZK + oa VROM, LNV, Defensie, Justitie Bij vele leveranciers van kennis, geo-informatie en cartografie is enthousiast gereageerd op het project GI4OOV. Dit resulteerde in ca 40 partners en dat het ministerie van BZK zich opwierp als ‘penvoeder’. BZK zal zorgdragen voor de benodigde projectorganisatie. Op basis van de beoordeling van een eerste beschrijving van het project is het project goedgekeurd. De genoemde shortlist is de lijst van alle goedgekeurde projecten, die vervolgens een subsidie aanvraag mogen indienen. Door BZK is besloten dat de subsidie aanvraag niet zal worden ingediend. Dit omdat overheidsprojecten door de overheid zelf moeten worden gefinancierd en omdat bij participatie in RGI, relatief veel geld nodig is voor het kunnen voldoen aan de regels voor de verantwoording. BZK wil wel de gevraagde coördinatie op zich nemen voor de overige RGI-projecten die voor en met OOV worden uitgevoerd. Daarnaast gaat BZK het project zelf realiseren eventueel met andere departementen. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

17 2d. Overige aanleidingen
IBV: Informatie Basis Voorziening (BZK) Webservices (data direct uit de bron) OOV-net (internet alternatief in eigen beheer) V-info (beveiligd mobiel netwerk) Basisregistraties Geografisch, Adres, Perceel, Gebouw, enz. DURP (Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen) Omgevingsvergunning …. DURP: een digitale weergave va bijvoorbeeld bestemmingsplannen waarbij per vlak de betreffende administratieve gegevens zijn op te vragen. Het betreft dus een koppeling tussen een digitale kaart en de beschrijvende tekst. Omgevingsvergunning: een initiatief van VROM dat moet resulteren in één geïntegreerde vergunning. Ook hierbij speelt de (geografische) informatie-uitwisseling een belangrijke rol. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

18 3. Doel GI4OOV Geo-Informatie voor Openbare Orde en Veiligheid
Aansluiting op ‘Geoloketten’ Informatie halen bij de bron Ontsluiting via webservices Vraaggericht voor OOV Voor gebruik Afspraken over kaartopmaak en kaarttekens Duidelijk, standaard, geïntegreerd Ad 2. Er is behoefte aan een standaard voor het weergeven van kaarten en van gegevens op kaarten in de vorm van bijvoorbeeld kaarttekens. Deze zullen worden ontwikkeld, uitgetest, beschreven, vastgesteld en worden geïmplementeerd in software zodat ze ook kunnen worden ebruikt. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

19 4a. Geo-informatie leveranciers
BridGis DataLand EnergieNed Falkplan - Andes Het Waterschapshuis IOG – GEO IPO ISC Kadaster KNMI LSV GBKN Ministerie van LenV – DLG Ministerie van VROM (BOT-mi) Nirov (De Nieuwe Kaart van NL) RIVM RWS – AGI - Hoogwater Informatie Systeem, - IVS90 Informatie- & Volg-systeem Scheepvaart - Kustwachtcentrum - VCNL VerkeersCentrum NL TNO - Dino TNO - MEP VELIN VEWIN VNG AZN, CIP, NVBR: landelijk, regionaal en gemeentelijk Elke genoemde leverancier zal één of vele verschillende bestanden aanleveren. Een aantal hiervan zijn al klaar voor gebruik. Een aparte groep is opgenomen onder 20. Per discipline zal een aparte groep worden opgestart. Het doel hierbij is 1) het klankborden op de (tussenproducten) en 2) het inventariseren van de bestanden die zelf worden gegenereerd. Hierbij wordt een eerste opzet gemaakt voor standaardisatie en zullen deze gegevens worden verzameld en ook worden aangeboden. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

20 4b. Cartografie leveranciers
ITC Min van Defensie Landkaartje Falkplan - Andes Het Waterschapshuis IOG – GEO IPO (Risicokaart) Kadaster Ministerie van LenV – DLG Ministerie van VROM (BOT-mi) Nirov (De Nieuwe Kaart van NL) RWS – AGI OOV …. Het gaat hierbij in elk geval om de eerste drie bedrijven. Met de overigen wordt nog verder afgestemd. De basis van GIS GI4OOV & GUFO

21 4c. Kennis leveranciers Atlis Ministerie van LenV - DLG ESRI Geodan
Grontmij ICTU Intergraph IOG – GEO IPO ISC ITC Landkaartje BV Ministerie van BZK Ministerie van Defensie Ministerie van VROM NCGI Nieuwland RIVM RWS – AGI TNO - Bouw en ondergrond Twijnstra Gudde ZENC De basis van GIS GI4OOV & GUFO

22 5. Aanpak project A) GI-leverancier start eigen project. GI4OOV ondersteuning met: Doelgroep (vraaggerichte aanpak, klankborden) Leveranciers kennis Inrichting OOV-loket Afstemming met andere (doel)projecten B) OOV: Brandweer, Politie, Ambulance Inventarisatie eigen beheerde bestanden Ontwikkelingen OOV-standaarden GI Verzamelen en aanbieden bestanden C) Standaard opmaak & kaarttekens De basis van GIS GI4OOV & GUFO

23 Bedankt voor uw aandacht - Vragen?
Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR T: 06 – E: W: De basis van GIS


Download ppt "GI4OOV Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR Projectleider GI4OOV a.i."

Verwante presentaties


Ads door Google