De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statistiek II Deel 1. Dit college •Cursusinformatie •Indeling werkgroepen •Overzicht stof •Herhaling (kort of lang?) –Gemiddelde en variantie –T-toetsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statistiek II Deel 1. Dit college •Cursusinformatie •Indeling werkgroepen •Overzicht stof •Herhaling (kort of lang?) –Gemiddelde en variantie –T-toetsen."— Transcript van de presentatie:

1 Statistiek II Deel 1

2 Dit college •Cursusinformatie •Indeling werkgroepen •Overzicht stof •Herhaling (kort of lang?) –Gemiddelde en variantie –T-toetsen •Anova versus t-toets

3 Cursusinformatie –‘Cursusinformatie Statistiek II deel 1 2005.doc’ op Blackboard/ Course documents –Rooster: ad valvas/ Blackboard

4 •Hoorcolleges:Inleidend •Sheets:na HC op Blackboard •Boek:Zie Cursusinformatie •Huiswerk:zie Blackboard •Forum:op Blackboard •Oefenprogramma’s:op Blackboard •Werkgroep:intensief of extensief •Tentamenopdracht:zie Blackboard •Responsiecolleges:vlak voor tentamen •Spreekuur:dinsdag 15:00 – 15:30 •E-mail:j.ellis@psych.ru.nl •Tentamen:2 deeltoetsen en een her

5 Indeling werkgroepen •De inschrijving voor de werkgroepen wordt dadelijk gesloten •De indeling wordt hierna nog veranderd!!! •Kijk op Blackboard in welke groep je definitief zit. •Communicatie hierover per mail of op het spreekuur.

6 OVERZICHT STOF DEEL 1 WeekBetween-subject designsWithin-subject designs 1t-toets onafhankelijke steekproeven: geslacht (m,v) BDI t-toets gekoppelde paren tijdstip (voor,na) BDI 21-factor ANOVA ras (z,g,w) BDI 3+42-factor ANOVA geslacht (m,v) ras (z,g,w) BDI Interactie 5Repeated measures ANOVA tijdstip (voor, na, later) BDI persoon 6Testtheorie item (1,...,20) BDI persoon 7RESUME

7 WeekBetween-subject designsWithin-subject designs 8Inleiding SPSS Overzicht GLM designs & analyses 9Multiple regressie analyse leeftijd neuroticisme BDI 10GLM-Univariate (ihb ANCOVA) leeftijd ras (z,g,w) BDI 11GLM-Multivariate (ihb MANOVA) ras (z,g,w) BDI EQ 12GLM-Repeated measures tijdstip (voor, na, later) ras (z,g,w) BDI 13GLM-Repeated measures tijdstip (voor, na, later) BDI ras (z,g,w) EQ 14RESUME OVERZICHT STOF DEEL 2

8 •Deel 1: –Veel rekenen –Interpreteren van de uitkomsten (beslissing, causale interpretatie) –Elementair rapport, visualiseren •Deel 2: –De computer rekent meestal –Interpreteren van de uitkomsten (welke toets moet je bekijken en wat zegt hij over welke gemiddelden) –Beknopt rapport, formuleren

9 Herhaling gemiddelde en variantie •Hoe vaak is men in de hete week van midden augustus 1997 naar het terras gegaan. Gegeven de volgende frequentie-verdeling x x x x x x x x x ---------------------- aantal terrasbezoeken 0 1 2 3 4 5

10 •Zet je rekenmachine in de goede mode •Wis het geheugen •Voer de data in: (score x frequentie data) 0 x 6 data 1 x 2 data 2 x 3 dataenz.

11 •N = 22 •Gemiddelde = 2.23 •Standaarddeviatie = 1.74 •Variantie = 1.74 2 = 3.04

12 Tentamen met kleine verschillen tussen deelnemers: S = 1.170, variantie = 1.37 x x x x x x x x x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cijfer Tentamen met grote verschillen tussen deelnemers: S = 2.685, variantie = 7.21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cijfer

13 Herhaling t-toetsen •Design: Afhankelijke en onafhankelijke v. Between of within •Mate van controle: Experiment of niet •Geaggregeerde data: Gemiddelden, SDs, n’s. •Schatters: Ruw en relatief effect •Toetsing: df, t en p

14 •Beslissingen –H 0 verwerpen of behouden –Verwoorden •AV, OV, gemiddelden, populatie •Causale interpretatie –Aantal verklaringen –Primaire verklaring –Alternatieve verklaring •(Controle van assumpties)

15 De t-waarde •neemt toe met de verschillen tussen groepen (ene gemiddelde – andere gemiddelde) •neemt af met de spreiding binnen groepen (s1 en s2)’ •neemt toe met N tussen t =----------  N binnen

16 De p-waarde •is de houdbaarheid van H0 •neemt af met t

17 Cohens d •Geeft de sterkte van het effect aan •Dat is iets anders dan p (= de onzekerheid) •Vergelijkbaar met r 2

18 Anova versus t-toets t-toetsAnova designkwantitatieve AV kwalitatieve OV between subject 2 groepen2 of meer groepen

19 geaggr. data gemiddelden standaardafwijkingenVARIANTIES n per groep schatters ruw effect *  N* MS Between Sp (gepoolde binnengroeps standaardafwijking) MS Within

20 toetsing ruw effect*  N* t = --------------------- Sp MS Between F = ---------------- MS Within 1DF TELLER dfdf noemer pp effect sizeCohen’s dR2R2 beslissingdeze gemiddelden zijn verschillend sommige gemiddelden zijn verschillend

21 Visualiseren •Zie oefenprogramma •Als je kiest voor Leerling > Alleen F- waarden kun je met de bovenstaande info al veel vragen goed maken


Download ppt "Statistiek II Deel 1. Dit college •Cursusinformatie •Indeling werkgroepen •Overzicht stof •Herhaling (kort of lang?) –Gemiddelde en variantie –T-toetsen."

Verwante presentaties


Ads door Google