De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond tweede klas Welkom tijdens de ouderavond van klas 16 september 2013, 19.30.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond tweede klas Welkom tijdens de ouderavond van klas 16 september 2013, 19.30."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond tweede klas Welkom tijdens de ouderavond van klas 16 september 2013, 19.30

2 Lustrumjaar  De school bestaat 95 jaar  Tobbedansen  Introductie

3 Studium Generale  maandag 14 oktober van 10.00 tot 17.00  leerlingen zijn vrij (een paar zijn aanwezig)  ouders zijn welkom!  Aanmelden bij boe@hetbaarnschlyceum.nlboe@hetbaarnschlyceum.nl  Dinsdag 15 oktober is een studiedag voor docenten (RTTI). De leerlingen hebben dan geen les, maar feest vanaf 15.00!

4

5 De mentor als spil  Eerste indrukken van de klas: mentor  Eerste indrukken van de klas: ouders mentor ouderDocent/schoolleerling

6 Actuele zaken  Start lustrumjaar: indruk van de klas  digitaal klassenboek  klassenvertegenwoordigers  corvee tijdens de pauze  Schoolfotograaf: in november

7 U kunt meekijken met uw kind: log in bij Som

8

9 De agenda  Leerlingen moeten de agenda van google gaan gebruiken  Hiervoor gaan ze naar www.google.comwww.google.com  Ze loggen in met voornaamachternaam@hetbaarnschlyceum.nl voornaamachternaam@hetbaarnschlyceum.nl  Ze gebruiken het verkregen wachtwoord.  Een docent kan een afspraak met de leerling in deze agenda zetten.  De leerling gebruikt de agenda om een eigen leerplanning te maken.  Zorg dat hun schoolmailadres hun standaardemailadres wordt en dat ze iedere dag kijken of er mail is.

10

11 Tweede klas  Europalessen (meer uitleg volgt)  Huiswerkklas (meer informatie op de website)  Bijles bovenbouwleerlingen  Flexlessen (digitaal)  Cito-havo/vwo-adviestoetsen maart/april 2013  H3->Spaans  Verzuim (beter-meldbriefje / mail!)

12 Europalessen  Leerlingen in klas 2 werken zelfstandig o.l.v. Ben Averdijk aan de Europalessen  Het lesmateriaal is afkomstig van het Europees Platform  Semester 1 werken de leerlingen aan oriëntatie op Europa  Vanaf semester 2 werken ze in groepjes aan één Europees land

13 Europamarkt  Afsluiting op 3 juni met een Europamarkt in de aula  Hier wordt ieder land dat deel uitmaakt van de Europese Unie door de leerlingen gepresenteerd  Presentatie van het land en een prospectus  De beste groep leerlingen is de winnaar en wint een reis naar het door hun gekozen land (winnaars afgelopen schooljaar: Slowakije! Deze leerlingen bezoeken binnenkort Bratislava)

14 Stappenplan pestprotocol  No-blaimaanpak  Luisteren  Afspraken maken  Controle op gemaakte afspraken  Op de hoogte stellen van je docenten en ouders  Zie het volledige pestprotocol op de leerlingensite: www.baarnschlyceum.nl

15  Huiswerktoezicht  O.l.v. dhr. Averdijk  Informatie en aanmelden via de website, link Zorg > Huiswerktoezicht.  Dagelijks tussen 14.10 en 17.30. (kosten: € 8,- per middag)

16  Huiswerktraining: leer effectief te leren!  Aanvulling op Huiswerktoezicht, maar ook ‘los’ te volgen  Je wordt in kleine groepjes gecoacht je huiswerk effectiever te maken  Vijf bijeenkomsten van twee uur  Informatie en aanmelden via de website, link Zorg > Huiswerktraining  Kosten: € 115,- (incl. ouderinfoavond en lesmateriaal  I.s.m. Fides Studiebegeleiding

17 Mentorlessen  Groepsvorming  Sociaal welbevinden  Studievaardigheden  Huiswerktips  Organisatorische zaken

18 Bevorderingsnormen van de 2 e naar de 3 e klas  Voortschrijdend gemiddelde / Cito-h/v-adviestoets (in de b- klassen)  Alle vakken wegen in principe in gelijke mate mee voor de overgang. De zogenoemde indicatievakken (Nederlands, Engels, wiskunde, alsmede indien van toepassing oude talen of Frans) kunnen echter van doorslaggevende betekenis zijn.  Uitgangspunt is het cijfer 6; een cijfer onder de 6 geeft een tekort. Hierbij telt een 5 voor 1 tekortpunt, een 4 voor 2 tekortpunten en zo verder.  Een leerling die de norm niet haalt, wordt bevorderd naar een andere leerroute of wordt verwezen naar ander onderwijs.  De docentenvergadering heeft het recht om, in bijzondere gevallen, van de norm af te wijken.

19 Bevorderingsnormen van de 2 e naar de 3 e klas Voorwaarden voor bevordering van b2 naar havo 3:  niet meer dan 4 tekortpunten  in maximaal 3 vakken en  een gemiddeld eindcijfer van minimaal 6.0 en  gemiddeld minimaal 6.0 voor de indicatievakken.  (Bij een keuze voor havo-Spaans worden de indicatievakken uitgebreid Frans.) Voorwaarden voor bevordering van b2 naar atheneum 3:  niet meer dan 3 tekortpunten  in maximaal 2 vakken en  een gemiddeld eindcijfer van minimaal 7.0 en  gemiddeld minimaal 7.0 voor de indicatievakken.

20 Bevorderingsnormen van de 2 e naar de 3 e klas Voorwaarden voor bevordering van ath. 2 naar ath. 3  niet meer dan 3 tekortpunten  in maximaal 2 vakken en  een gemiddeld eindcijfer van minimaal 6.0 en  gemiddeld minimaal 6.0 voor de indicatievakken. Voorwaarden voor bevordering van g2 naar g3:  niet meer dan 3 tekortpunten  in maximaal 2 vakken en  een gemiddeld eindcijfer van minimaal 6.0 en  gemiddeld minimaal 6.0 voor de indicatievakken (incl. de oude talen).

21 Bevorderingsnormen van de 2 e naar de 3 e klas  Het rapport van de leerling ligt in de grijze zone als aan één van de vier voorwaarden niet wordt voldaan. In al deze gevallen beslist de docentenvergadering

22 Communicatie mentor-ouders  Liefst via email  Bellen in urgente situaties

23 Informatie / communicatie  Website: www.hetbaarnschlyceum.nl. LyceumNieuws jaarplanners, cijfers, roosters, roosterwijzigingen en actuele informatie  Digitale schoolgids: (te raadplegen via website) e-mailadressen van medewerkers  Mentor:….@hetbaarnschlyceum.nl  In noodgevallen:  Wij communiceren via de mail. Geef wijzigingen door aan onze administratie! 

24 Ervaringen delen!  Hoe zijn de eerste weken bevallen?  Met welke verhalen komen ze thuis?  Hoe gaan ze om met het huiswerk?


Download ppt "Informatieavond tweede klas Welkom tijdens de ouderavond van klas 16 september 2013, 19.30."

Verwante presentaties


Ads door Google