De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOTSTANDKOMING VAN DE INDICATOREN VOOR INTERNATIONALISERING IN HET VLAAMSE HOGER ONDERWIJS EN BESPREKING PILOT BOLOGNA-EXPERTEN 3 JUNI 2009 Indicatoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOTSTANDKOMING VAN DE INDICATOREN VOOR INTERNATIONALISERING IN HET VLAAMSE HOGER ONDERWIJS EN BESPREKING PILOT BOLOGNA-EXPERTEN 3 JUNI 2009 Indicatoren."— Transcript van de presentatie:

1 TOTSTANDKOMING VAN DE INDICATOREN VOOR INTERNATIONALISERING IN HET VLAAMSE HOGER ONDERWIJS EN BESPREKING PILOT BOLOGNA-EXPERTEN 3 JUNI 2009 Indicatoren voor de Internationalisering

2 OPDRACHT  Begeleidende teksten en literatuurlijst  Paradigma ontwikkelen  Matrix  Indicatoren  Kenmerken  Studiedag met Uwe Brandenburg  Voorstelling van het “work in progress”  Pilot  Consultaties  Instrument 2 Indicatoren Internationalisering

3 METHODE  Team:  Bolognaexperts: Jan Geens (Flamenco/VLHORA), Hélène Vanbrabant (KdG), Rosette S'Jeegers (VUB/VLIR), Michaël Joris, (KHLim)  Aangevuld met: Isabelle De Ridder van VLOR, Nathalie Depoorter Associatie UGent, Erna Nauwelaerts UHasselt  Literatuurstudie  Gemeenschappelijke kenmerken bepalen  Paradigma opstellen  Inleidend artikel  Indicatorenlijst  Webinstrumet voor pilot  Inleiding tot pilot en bespreking resultaten  Eindtekst Indicatoren Internationalisering 3

4 RATIONALE  Macro-ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs  Internationalisering als taak/medium is een feit in het HO  IaH als metafoor voor verandering: curriculum, en organisatie –te weinig geïmplementeerd of niet zichtbaar gemaakt in de drie opdrachten van een instelling voor HO  Onderwijs  Onderzoek en Ontwikkeling  Maatschappelijk Engagement  Kwaliteitscultuur Indicatoren Internationalisering 4

5 INT en KWALITEITSCULTUUR  Kwaliteit = evidence–based aanpak  Kwaliteitszorg =aansprakelijkheid  Professionalisme  Indicatoren voor strategisch beleid  Benchmarks en benchmarking als deel van de PCDA-cyclus  Na 20 jaar blijft de Int te vaag  Niche-aanpak – niet geïntegreerd genoeg  Niet lokaal in de organisatie verankerd  Signalen van de overheid niet eenduidig (EU/B/VL) Indicatoren Internationalisering 5

6 INT: DEEL VAN HIDDEN CURRICULUM  Studenten zijn de werkgevers en werknemers van de toekomst  Burgerschap  Informele en niet-formele leerprocessen naast de formele leerprocessen  Student Experience – studentenervaring  Omgeving en context  Leerprocessen  Individuele ervaringen Indicatoren Internationalisering 6

7 VERBORGEN CURRICULUM EN ATTITUDES  Een definitie van Roland Meighan ("A Sociology of Education", 1981): “ The hidden curriculum is taught by the school, not by any teacher...something is coming across to the pupils which may never be spoken in the English lesson or prayed about in assembly. They are picking-up an approach to living and an attitude to learning.”  Leunt aan bij het begrip Bildung (W. Von Humboldt)  Algemene vorming: niet enkel kennis, ook vermogen tot moreel oordeel en kritisch denken  Humanistisch en zelfs politiek ideaal: burgerschap door het socialiseringsproject tijdens de studieperiode Indicatoren Internationalisering 7

8 INSTELLINGSACCREDITATIE?  Tot nu toe opleidingsaccreditatie  Wat brengt de toekomst?  Kwaliteitscultuur  Zal internationale vergelijking een rol spelen?  Belang van denken en werken met en in bepaalde context(en)  Vreemde mengeling van genoegzaamheid en angst voor de confrontatie  Standpunt Departement Onderwijs en NVAO? Indicatoren Internationalisering 8

9 CONTROVERSE  Bedoeling?  Zelfevaluatie (nulmeting)  Beoordeling : individueel, collectief, comparatief  Benchmarking  Elementen voor ranking?  Ideaal  Context van de instellingen en hun units afbakenen  Vergelijkend onderzoek  Bepalen van “good practice”  Benchmarks bepalen op basis van goede voorbeelden  Gevaar: enkel het bestaande wordt bevestigd Indicatoren Internationalisering 9

10 DOELSTELLING 1. Sturingsinstrument om de gewenste internationaliseringsdoelen te bereiken 2. Mogelijkheid om de eigen instelling te typeren en te profileren 3. Middel ter ondersteuning van visitaties 4. Methode waarmee benchmarking met een andere instelling of een andere faculteit eenvoudig wordt (Zie NUFFIC: INKT/MINT) INKT: Internationalisering in Kaart/MINT: Mapping Internationalization Indicatoren Internationalisering 10

11 GEZAMENLIJKE KENMERKEN BRENDA ELLINGBOE 1. Internationalisering in/van het Beleid 2. Betrokkenheid van het personeel in internationale activiteiten 3. Internationaal Curriculum 4. Internationale studiemogelijkheden voor studenten 5. Integratie van internationale studenten en docenten 6. Internationale co-curriculaire units en activiteiten Indicatoren Internationalisering 11

12 ACE: INTERNATIONALIZATION INDEX  ACE: American Council on Education  Werkt met zes “Dimensions”  Verschenen: Research U, Liberal Arts U, Comprehensive U, Community Colleges 1. Articulated commitment 2. Academic offerings 3. Organizational infrastructure 4. External funding 5. Institutional investment in faculty 6. International students and student programs Indicatoren Internationalisering 12

13 KENMERKEN: CENTRUM FÜR HOCHSCHULENTWICKLUNG  Overall Aspects  Management  Professors  Young Researchers  Administrative staff/non-Academic staff  Resources  International Networking  Academic Research  Input  Output  Teaching and Studies  Input  Output 13 Indicatoren Internationalisering

14 INKT/MINT NUFFIC 1. Internationaliseringsdoelen 2. Internationaliseringsactiviteiten 3. Voorzieningen 4. Inbedding in de organisatie Indicatoren Internationalisering 14 http://www.nuffic.nl/nederlandse- organisaties/services/kwaliteitszorg-en- internationalisering/internationalisering-in- kaart-inkt/aanmelden/aanmelden

15 WAT IN KAART BRENGEN?  Uwe Brandenburger:  Internationalität: stand van zaken en verleden, maar meet niet alles, meer gericht op output  Internationalisierung: toekomstgericht, strategisch beleid, meer gericht op de processen  Omdat Internationalisering een “work in progress” is, moeten de twee elementen aan bod komen  Kwantitatieve analyses  Kwalitatieve analyses 15 Indicatoren Internationalisering INTERNATIONALITÄTINTERNATIONALISIERUNG

16 VOORSTEL  Kadert in beleid en management  Ontwikkelen van de beleidsvoering  Ontwikkelen van de systemen  Ontwikkelen van het menselijk potentieel  Ontwikkelen van een cultuur  Vier grote groeperingen van kenmerken en indicatoren: 1. STRATEGISCH BELEID EN GOVERNANCE 2. CURRICULUM 3. MENSEN 4. WAARDERING EN IMPACT Indicatoren Internationalisering 16

17 STRATEGISCH DENKEN EN HANDELEN  Jane Knight: Internationalisation of higher education is the process of integrating an international, intercultural and/or global dimension into the goals, functions (teaching/learning, research, services) and delivery of higher education  OESO: it is the complex of processes whose combined effect, whether planned or not, is to enhance the international dimension of the experience of higher education in universities and similar educational institutions 17 Indicatoren Internationalisering

18 BEMERKINGEN INDICATOREN  Problemen bij het zichtbaar maken van activiteiten in (complexe) organisaties + plaats geven  Centraal-Gezamenlijk/Collectief  Werkvloer-Individueel  Problemen van het waarderen van de gekende activiteiten  Kwantitatieve indicatoren  Kwalitatieve indicatoren 18 Indicatoren Internationalisering

19 KWANTITATIEVE INDICATOREN  Geven het verleden weer, niet de strategie en visie  Worden beïnvloed door de lokale context (structuur, studenten, personeel)  Zijn vaak vervanginstrumenten en dienen om quota’s te behalen ipv resultaten boeken  Meet output eerder in absolute waarden, en maakt de gecreëerde waarde niet zichtbaar  Tijdskaders worden niet gerespecteerd  Meet niet de inspanning of risico  Toch nuttig om performatie-indicatoren te hebben om output en processen te evalueren Indicatoren Internationalisering 19

20 KWALITATIEVE INDICATOREN  Moeilijk te definiëren en uit te drukken in meetbare waarden  Een goede praktijk gebeurt meestal in het kader van een bepaalde context – het succes van een aanpak is moeilijk te beoordelen omwille van de context  Indien contexten niet vergelijkbaar zijn, zijn de kwalitatieve resultaten ook niet vergelijkbaar  Vaak gaat het om (specifieke) beschrijvingen, en die zijn moeilijk te generaliseren Indicatoren Internationalisering 20

21 BENCHMARKING ALS KWALITEITSMETHODE  Benchmarking is the search for industry best practices that lead to superior performance (Robert C. Camp)  Benchmarking: a systematic, continuous process of measuring and comparing an organisation’s business processes against leaders in any industry to gain insights that will help the organisation take action to improve its performance (International Benchmarking Clearinghouse) 21 Indicatoren Internationalisering

22 BENCHMARKING EN BENCHMARKS  Benchmarking is an ongoing outreach activity; goal: identification of best operating practices that when implemented produce superior performance  Benchmarks: measurements to gauge performance 22 Indicatoren Internationalisering

23 SMART-PRINCIPE  De indicatoren moeten aan de volgende criteria voldoen:  Simple  Measurable  Actionable  Relevance  Timely Indicatoren Internationalisering 23

24 TOEKOMST: GOEDE VOORBEELDEN  Goede voorbeelden uit benchmarking en het vaststellen van benchmarks  Principes:  De successen/resultaten kunnen aangetoond en bewezen worden  De resultaten zijn duurzaam  De concepten die spelen kunnen vertaald worden naar een andere instelling  Kosten-baten is efficiënt en levert resultaten op  Ze helpen ons bij het volbrengen van de missie van de instelling  Ze passen in een welomschreven context 24 Indicatoren Internationalisering

25 ENKELE OPMERKINGEN BIJ DE PILOT  Referentiejaar – gekozen voor de jaarverslagen  Context  Teams of individuele respondenten?  Verschillende instrumenten?  178 vragen  Publicaties  % of cijfers?  Frequentie  Fictieve gegevens  0-1-2-3-4  ECTS  Int als deel fondsenwerving instelling  Veelheid/moeilijkheid om gegevens te verzamelen  Mogelijkheid tot SWOT  Glossarium Indicatoren Internationalisering 25

26 BEOORDELEN EN BESPREKEN  Relevantie: beantwoorden aan missie en doelstellingen van de instelling  Betrouwbaarheid van de gegevens: geeft dit de werkelijkheid weer?  Transparantie: zijn de gegevens eenduidig en duidelijk  Beschikbaarheid: zijn de gegevens gemakkelijk te verzamelen?  Beoordeelbaarheid: zijn de gegevens relevant om de indicator te beantwoorden?  Kost: wat kost het (tijd/middelen) om de informatie te verzamelen die nodig is om de indicator te beschrijven? Indicatoren Internationalisering 26

27 TOEKOMST  Individueel/collectief gebruik van de indicatorenlijst  Instrument ontwikkelen  In het geheel van de context(en)  Vaststellen waar het goed gaat en waar niet  Zoeken naar overeenkomsten (positief en negatief)  Tendensen beschrijven  Goede voorbeelden identificeren  Benchmarks bepalen (concensus)  Benchmarkinginstrument ontwikkelen  Coaching voorzien voor de instellingen Indicatoren Internationalisering 27

28 CONTEXT? 28 Indicatoren Internationalisering

29 RESULTATEN (VOORBEELDEN) 29 Indicatoren Internationalisering

30 DISCUSSIE EN DEBAT 30 Indicatoren Internationalisering

31 BELEID EN GOVERNANCE 31 Indicatoren Internationalisering

32 VERTALING IN STRATEGISCHE PLANNEN 32 Indicatoren Internationalisering

33 I@H en OS 33 Indicatoren Internationalisering

34 STRUCTUUR EN IMPLEMENTATIE 34 Indicatoren Internationalisering

35 MIDDELEN: MENSEN EN FONDSEN 35 Indicatoren Internationalisering

36 INT EN KWALITEITSZORG 36 Indicatoren Internationalisering

37 OPVOLGING ACTIVITEITEN 37 Indicatoren Internationalisering

38 BEVOEGDHEDEN 38 Indicatoren Internationalisering

39 INT ALS DEEL VAN DE EINDCOMPETENTIES 39 Indicatoren Internationalisering

40 ECTS en ACADEMIC RECOGNITION 40 Indicatoren Internationalisering

41 WELKE PERSONEELSLEDEN? 41 Indicatoren Internationalisering

42 VRAGEN ROND IMPACT EN WAARDERING 42 Indicatoren Internationalisering

43 Bedankt voor uw aandacht Straks in de Workshop:  Bespreken opmerkingen uit de pilot,  Vergelijking NUFFIC-instrument en model Ellingboe,  Bespreken van de indicatorenlijst Michaël Joris Indicatoren Internationalisering 43


Download ppt "TOTSTANDKOMING VAN DE INDICATOREN VOOR INTERNATIONALISERING IN HET VLAAMSE HOGER ONDERWIJS EN BESPREKING PILOT BOLOGNA-EXPERTEN 3 JUNI 2009 Indicatoren."

Verwante presentaties


Ads door Google