De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analyse beleidsprogramma en Bestuursakkoord Jeroen Hoenderkamp 21 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analyse beleidsprogramma en Bestuursakkoord Jeroen Hoenderkamp 21 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Analyse beleidsprogramma en Bestuursakkoord Jeroen Hoenderkamp 21 juni 2007

2 Jeugd & onderwijs Preventieve zorg voor jeugd in het gemeentelijk domein • Hoogwaardige pedagogische basisvoorziening voor 2-4 jarigen • Sluitend systeem kinderopvang 0-4 jarigen door integreren PSZ en KO en investeren in VVE (BP) • Extra middelen onderwijsachterstanden (BP) • Leeftijdsgrens voor jeugdzorg verhogen naar 23 jaar • Niet behandeld

3 Jeugd & onderwijs Preventieve zorg voor jeugd in het gemeentelijk domein • Structureel maken van stedelijke middelen voor opvoed- en gezinsondersteuning • Centra voor jeugd en Gezin (BP/BA) • Integrale indicatiestelling jeugdhulpverlening met het speciaal onderwijs • Goede afstemming met speciaal onderwijs (BP) • Versterking stedelijke centrumfunctie voor jeugd • Niet behandeld

4 Jeugd & onderwijs Schooluitval • Uitvoeren Aanval op de uitval • Aanval op de uitval wordt krachtig doorgezet (BP) • Betere aansluiting Bo-vo-ho (BP) • Lokaal uitlijnen doelstellingen mogelijk maken • Versterken horizintoale verantwoording scholen aan (o.a.) gemeenten (BP) • Prestatieconvenanten met gemeenten en scholen (BP) • Onderzoek versterken lokale regierol brede schoelen en 04-jarigen (BA) • Meer ruimte om lokaal met scholen tot afspraken te komen. • Meer ondernemerschap voor scholen (BP) • Stimuleren gevarieerd en flexibel onderwijsaanbod • Meer maatwerk in Mbo, experimenteren overgang Vmbo-MBO

5 Jeugd & onderwijs Schooluitval • Meer eisen aan en prikkels op ROC's t.a.v. hun interne zorgstructuur • Extra middelen zorgleerlingen MBO (BP) • Uitbrieding ZAT’s tot 100% dekking 0-23 jaar • ROC's verplicht convenanten af te sluiten met gemeenten. • Verlenging JGZ van 19 naar 23 • Extra geld voor laagdrempelige hulp aan jongeren van 16-23 jaar. • Middelen voor de RMC-functie uitgebreid. • RMC krijgt mogelijkheid om instrumenten te ontwikkelen • Leerwerkplicht voor jongeren tot 27 jaar (BP) • Discussie Jeugdzorg in gemeentelijk domein • Naar aanleiding van evaluatie imedio 2009 (BA)

6 Jeugd & onderwijs Agenda kabinet & VNG • Project kansen voor kinderen (BP) • Meer Brede Scholen (BP) • Beperken wachtlijst Jeugdzorg (BP) • Kindermishandeling (BP) • Maatschappelijke stage (BP)

7 Jeugd & onderwijs Analyse • Uit accres GF: 100 mln VSV, VVE en Brede School 100 mln CJG)

8 Arbeid, participatie & inkomen Participatie-arrangementen • Meer vrijheid bestedingen werkdeel. • Ontschotten van wetgeving • Onderzoek bundelen IOAW/IOAZ/WWB (BA) • Inbouwen lange termijn oriëntatie in financiering WWB • Budgetten W-deel meerjarig, I-deel koppelen aan MLT- raming • Instandhouding budgetten • Bezuiniging 375 miljoen (BA)

9 Arbeid, participatie & inkomen Participatie-arrangementen • Ontwikkelen van een voorstel voor integrale aanpak van WWB, WSW, Wmo, WI voor arrangementen op maat • Bundelen en beleidsvrij maken WWB-werkdeel, Inburgering en Educatie in Participatiefonds (BP/BA) • Fundamentele herbezinning WSW in relatie tot andere participatiewetten (BA) • Maken van landelijke afspraken met partners, over participatie-aanpak; • Particiaptietop zonder gemeenten?

10 Arbeid, participatie & inkomen Armoedebeleid • Meer financiële en wettelijke ruimte • Meer ruimte voor gemeenten (BP) • Extra middelen BA) • Deregulering langdurigheidstoeslag • Extra middelen vrij maken voor schuldhulpverlening • Minimaliseren wachtlijsten schuldhulpverlening (BP)

11 Arbeid, participatie & inkomen Betaald werk asielzoekers • Het mogelijk maken voor asielzoekers om gedurende het gehele jaar door betaald werk te verrichten. • Niet behandeld

12 Arbeid, participatie & inkomen Agenda kabinet & VNG • Project iedereen doet mee • Participatietop (doen gemeenten mee?) • 75.000 uitstroom WWB-ers (inspannign gemeenten) • 25.000 banen voor NUG-ers (inspanning gemeenten) • Deltaplan Inburgering • Stimulering gemeenten • Extra middelen • Duale aanpak • Microkredieten startende ondernemers (BP) • Gratis schoolboeken • Meer bijzonder bijstand in natura

13 Arbeid, participatie & inkomen Analyse • 80 mln Armoedebeleid en schuldhulpverlening uit accres GF (maar ook investeringen SZW)

14 Wonen, welzijn & zorg Extramuralisering/Wmo/toekomst AWBZ • Invoering Wmo niet begin maar eindpunt. Discussie nodig over nieuwe functies in gemeentelijk domein • Discussie mogelijk n.a.v. advies SER (2007) (BA) • Experimenteer-ruimte • Verantwoord financieringssysteem Wmo • In relatie gebracht met ruimte in Accres (BA) • (T)BU over per 2009, nadere afspraken met VNG (BA)

15 Wonen, welzijn & zorg Maatschappelijke opvang • Omslag van opvang naar reïntegratie van dak- en thuislozen realiseren • Niet behandeld • Extra middelen/adequaat verdeelmodel • Niet behandeld

16 Wonen, welzijn & zorg Medische heroïneverstrekking • Het verkrijgen van structurele en hogere financiering • Niet behandeld (wel in regeerakkoord)

17 Wonen, welzijn & zorg Agenda kabinet & VNG • Doorgaan met extramuraliseren (BP) • Extra aandacht huiselijk geweld in veiligheidsbeleid (BP) • Uitbreiding vrijwilligers en mantelzorgers • Zeer gering budget; inzet gemeenten (BP)

18 Wonen, welzijn & zorg Analyse • WWZ/Wmo niet genoemd in BP • Gedetailleerde afspraken over financiering in BA niet gunstig voor gemeenten • Ruimte voor discussie toekomst

19 Leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang Sociaal fysiek • 40 wijkenaanpak met meerwaarde • Extra mogelijkheden micrekredieten (BP) • Experimentwet Bedrijfsgerichte gebiedsverbetering (BP) • Prioriteit bij realiseren Brede Scholen (mede financiering door corporaties) (BP) • Aandacht voor andere wijken • Versnelling herstrcuturering wijken en bdrijventerreinen (BP) • Verspreiden lessen 40-wijken aanpak (BA)

20 Leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang Veiligheid en verbinding • Terugdringen van criminaliteit en overlast harde kernjongeren, veelplegers, & daders van huiselijk geweld • Introductie handhaafbare gedragscodes, bestuurlijke boete, gedragsbeïnvloedende maatregel en campussen (BP) • Extra aandacht agressie (BP) • Extra wijkagenten (BP) • Persoonsgerichte aanpak harde kern jongeren en veelplegers (BP) • Actieplan Overlast en verloedering (BP) • Versterken regierol lokale overheid • Gemeenten verdienen steunen bij regierol (BP) • Wettelijk vastleggen regierol (BA) • Veiligheidshuis in grotere steden (BP)

21 Leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang Veiligheid en verbinding • Mogelijkheden voor bieden nazorg ex-gedetineerden • Kabinet en VNG maken afspraken (BA) • Instrumenten voor ‘verbinden van mensen in de wijk’ • Het kabinet ondersteunt Buurtbemiddeling (BP) • Voorkomen van spagaat van bestuurders bij lastige veiligheidsbeslissingen in de buurt • VNG en BZK ontwikkelen visie openbare orde portefeuille burgemeester (BA) • Zorgwekkende zorgmijders middels drang en dwang gemotiveerd om zorg te accepteren. • Niet behandeld • Nieuwe vormen van preventie en effectiviteitsverhogende maatregelen. • Accent op preventie (BP) • Integraal project preventie (BP)

22 Leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang Woonoverlast • Meer mogelijkheden repressie • Introductie handhaafbare gedragscodes, bestuurlijke boete, gedragsbeïnvloedende maatregel en campussen (BP) • Extra aandacht agressie (BP) • Extra wijkagenten (BP) • Persoonsgerichte aanpak harde kern jongeren en veelplegers (BP) • Actieplan Overlast en verloedering (BP) • Verbreden Rotterdamwet • Niet behandeld • Preventief buurtbeheer • Het kabinet steunt gemeenten bij initiatieven in de wijk (BP)

23 Leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang Agenda kabinet & VNG • Tegengaan radicalisering (BP/BA) • Beter handhaven prostitutiebeleid (BP) • Tegengaan coffeeshops en alcoholgebruik jongeren

24 Leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang Analyse • Succesvol op veiligheidsdossier • Samenhang blijft lege huls (maar dat si misschien maar fijn ook) • Wijkaanpak afhankelijk van corporaties en draagt risico van overdreven focus op 40 wijken

25 Bestuur en financiën Agenda kabinet & VNG • Aanpak top-10 van administratieven ergernissen burgers (BP) • Meer vrijheid mede-overheden (BP) • Interbestuurlijke Taskforce decentralisatie (BA) • Decentralisatie-uitkering in GF (maakt afwijkende verdeelsleutels mogelijk) (BA) • Herintroductie OZB (BA) • Bundieling middelen in

26 Bestuur en financiën Analyse • Duidelijke decentralisatie-impuls in totaal • Meer beleidsruimte • Op onderdelen meer middelen (jeugd en onderwijs, armoede) • Deels sigaren uit eigen doos (Accres) • Bovendien ook bezuinigingen (TBU, W-deel)


Download ppt "Analyse beleidsprogramma en Bestuursakkoord Jeroen Hoenderkamp 21 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google