De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taxonomie: inleiding Taxonomie Welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taxonomie: inleiding Taxonomie Welkom"— Transcript van de presentatie:

1 Taxonomie: inleiding Taxonomie Welkom
Taxonomie is het product van een jarenlange samenwerking tussen het BHIM en de nationale bureaus. 1 juli 2013 was de startdatum van Taxonomy in TMclass. Hier volgt enige achtergrondinformatie over de werking van Taxonomie en de mogelijkheden en voordelen ervan.

2 Wat is Taxonomie? Taxonomie Taxonomie is een classificatiehulpmiddel.
Dit hulpmiddel maakt het mogelijk de waren en diensten in de geharmoniseerde database op een andere manier in te delen. Hierbij worden de verschillende klassen van waren en diensten onderverdeeld in kleinere groepen, in overeenstemming met de marktrealiteit en met inachtneming van het systeem van de classificatie van Nice. Taxonomie bevat een hiërarchische structuur, waarin de termen worden gerangschikt van algemeen naar specifiek en deze volgens soortgelijke karakteristieken worden gegroepeerd. Het vervangt de classificatie van Nice niet, maar volgt de structuur van 45 klassen van deze classificatie en structureert de inhoud van elke klasse. Taxonomie structureert de geharmoniseerde database, bestaande uit in totaal 65 000 termen, met inbegrip van de 9 000 termen van de classificatie van Nice, en rangschikt deze in alfabetische lijsten.

3 Doelstelling Taxonomie
1. Taxonomie stelt gebruikers in staat om op een snelle en intuïtieve manier de juiste termen te vinden die hun waren en diensten beschrijven. 2. Taxonomie biedt gebruikers een overzicht van en inzicht in de classificatie van Nice als geheel. Ze kunnen namelijk meteen de volledige structuur van de klasse zien (voor zover deze in de geharmoniseerde database voorkomt). Voordat we Taxonomie nader bekijken, is het de moeite waard even stil te staan bij het harmonisatieproces.

4 Harmonisatie Databases, taalkundige aspecten en classificatie
Doelstelling: het samenstellen van een gemeenschappelijke database met vooraf goedgekeurde termen in alle officiële Europese talen.

5 HARMONISATIE Harmonisatie Het project BHIM, Verenigd Koninkrijk en Zweden – de oorspronkelijke stuurgroep Aansluiting van Duitsland en WIPO als waarnemers Engels als basistaal In 2006 van start gegaan in het kader van het project EuroClass (portaal met classificatiedatabase). EuroClass bracht alle Europese databases samen in één gemeenschappelijk portaal. Het idee: één gemeenschappelijke database – in alle talen. Tot nu toe hebben zich 15 nationale bureaus bij de geharmoniseerde database aangesloten; eind 2013 zullen zich nog eens 5 bureaus hebben aangesloten. Het is de bedoeling dat alle Europese nationale bureaus eind 2014 volledig geharmoniseerd zullen zijn. Alle termen worden in het Engels gebruikt en de betekenis wordt ontleend aan de Engelse versie.

6 Samenstelling van de database
HARMONISATIE Harmonisatie Samenstelling van de database Samenvoeging van de BHIM- en UKIPO-databases Opschoning van de inhoud Aanvulling van de lacunes Om te beginnen werden de twee grootste, Engelstalige databases van de deelnemende bureaus samengevoegd. Samen bevatten deze termen. Uit een vergelijking van de classificaties bleek dat 83 termen van elkaar verschilden, voornamelijk als gevolg van fouten. Overlappende termen werden opgeschoond en overbodige termen werden uit de database verwijderd: Verschillen in interpunctie en spelling. Vermindering van het aantal termen tot 64 000. De databases van de andere deelnemende bureaus waren veel kleiner en bevatten maar een fractie van de termen in de Engelstalige database. De ontbrekende termen moesten daarom naar de taal van de deelnemende bureaus worden vertaald. Dit proces werd de ”Fill up” (aanvulling) genoemd. Vertaald door het CdT (Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie). Gevalideerd door de nationale bureaus, die aanvragen in de desbetreffende taal behandelen. Gevalideerd door het BHIM, aangezien dit bureau aanvragen in alle talen behandelt.

7 Vertalingen Conceptualisering van de inhoud Vertaalproblemen
HARMONISATIE Harmonisatie Vertalingen Conceptualisering van de inhoud Vertaalproblemen Oplossingen voor vertaalproblemen Het Engels is een van de rijkste talen ter wereld. Engelse termen konden daarom vaak niet één op één worden vertaald Vele talen hebben één woord waar het Engels er meerdere heeft. Ook moest rekening worden gehouden met dialectverschillen binnen talen. Oplossing: Concepten Termen die hetzelfde betekenen worden samengevoegd tot één concept met één hoofdterm en een onbeperkt aantal varianten. De concepten werden gedefinieerd door middel van geautomatiseerde taalkundige gegevensverwerking. Daarbij werden 64 000 termen omgezet in 45 à 50 000 concepten. Het aantal termen verschilt per taal. Het aantal concepten verschilt niet. Er bleven een aantal vertaalproblemen over Bepaalde talen ontberen een woord voor bepaalde concepten. Dit is het gevolg van taalkundige en culturele verschillen. De oplossing: de mogelijkheid een onbeperkt aantal specificaties tussen haakjes toe te voegen In werkgroepen met de verschillende nationale bureaus werden de uitleg en context van concepten besproken. Door zo nodig toelichtingen tussen haakjes op te nemen in de verschillende talen konden de concepten aanvaardbaar worden gemaakt voor de desbetreffende bureaus.

8 Resultaten van de harmonisatie
Een volledige database van waren en diensten Een geharmoniseerde workflow voor ontwikkelings- en onderhoudsdoeleinden Verdere harmonisatie van praktijken Alle termen in de voltooide database zijn vooraf goedgekeurd door de deelnemende bureaus, in alle talen. Aanvragers kunnen bij alle bureaus in de EU dezelfde lijst gebruiken. Termen kunnen automatisch in alle talen vertaald worden, voor zowel de gebruikers als het BHIM zelf (verantwoordelijk voor de vertaling). Een gestructureerde workflow voor de toevoeging van nieuwe termen aan de database in alle talen. (TMC) Dit vormt het beginpunt voor verdere harmonisatie van de classificaties en convergentie van de classificatiepraktijken.

9 Taxonomie: voordelen Taxonomie maakt het mogelijk de classificatietermen verder te categoriseren: Alle termen worden gegroepeerd (ondergebracht in kleinere groepen) binnen de Nice-klassen en deze groepen worden opgenomen in een hiërarchisch systeem. Groepen zijn gebaseerd op termen die vanuit marktoogpunt soortgelijke karakteristieken hebben. Het systeem is tot stand gebracht bovenop het systeem van de classificatie van Nice: Het vervangt de classificatie van Nice niet. Het is een verdere verfijning ervan. Alle veranderingen die het Comité van deskundigen in de classificatie van Nice doorvoert, worden in Taxonomy opgenomen zodra dit systeem in werking treedt. De WIPO is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Taxonomie, en bij het opstellen van de structuren van de verschillende klassen hebben we samengewerkt met classificatiedeskundigen van de WIPO. Taxonomie is opgezet in samenwerking met alle Europese nationale bureaus, die de nieuwe structuren hebben gevalideerd en goedgekeurd.

10 Class 39 Taxonomie: basisbegrippen
Nice Class Headings Transport, Verpakking en opslag van goederen, Het coördineren van reisarrangementen voor individuele personen en groepen Bootvervoer, Vervoer door de lucht, Begeleiding van reizigers (Het organiseren van -), Vervoer per ambulance, Verhuur van rolstoelen, Lossingsdiensten, Vervoer door pijpleidingen, Passagiersvervoer, Verhuur van racewagens, Chauffeursdiensten, Vervoer per taxi, Organisatie van rondvaarten of cruises, Vervoer per spoor, Transportmakelaardij ,Vervoer per boot, Onderwater-redding, Verhuur van duikersklokken, Bezorgen van pizza's, Watervoorziening en –toevoer, Veerpontdiensten De classificatie van Nice is een platte classificatie op basis van klassenummers en een verzameling termen. Tegenwoordig komen er dagelijks nieuwe waren en diensten op de markt. Al deze nieuwe waren en diensten worden ingepast in het systeem van de classificatie van Nice. Dit heeft echter tot gevolg dat de inhoud van vele Nice-klassen een steeds breder gebied bestrijkt. Dit leidt tot een classificatiesysteem waarbij de klassen dermate uiteenlopende soorten waren of diensten omvatten dat ze moeilijk vindbaar worden. Op die manier ontstaat een klassenummer waaronder een grote verzameling termen voor waren of diensten is gerangschikt. Vaak is er weinig of geen verband tussen vele van de waren of diensten in dezelfde klasse. De class headings uit de classificatie van Nice zijn beschikbaar, maar in veel gevallen zeggen deze weinig over de volledige inhoud van de klasse. Dit probleem kan worden ondervangen door de termen in de classificatie van Nice verder te structureren. Het resultaat is Taxonomie.

11 Groepen en structuren Taxonomie: basisbegrippen BASISBEGRIPPEN
Taxonomie is gebaseerd op twee basisonderdelen: groepen en structuren. Een groep is een verzameling termen voor waren en diensten die deel uitmaken van dezelfde Nice-klasse en soortgelijke karakteristieken hebben. Welke gemeenschappelijke karakteristieken dat zijn is afhankelijk van de klasse en/of de marktrealiteit. De voornaamste karakteristieken zijn: Doel Eenvoud/complexiteit Doelgroep Verkoopkanalen Aan elke groep wordt tevens een titel toegewezen. Deze titel bevat een duidelijke beschrijving van de inhoud en moet in de natuurlijke betekenis van de woorden elke term in de groep beschrijven. Vervolgens wordt een hiërarchische structuur opgesteld die uit deze groepen bestaat.

12 CLASS 39 Taxonomie: basisbegrippen Transport
Parking en opslag van voertuigen, aanlegplaatsen Distributie via pijpleidingen en kabels Verpakking en opslag van goederen Transport Verhuur van transportmiddelen Transport en levering van goederen Navigatiediensten Reizigersvervoer Bij wijze van voorbeeld wordt hier de structuur van klasse 39 getoond. Zoals gezegd wordt de basis gevormd door de classificatie van Nice en daarom bestaat het hoogste niveau van de structuren uit het nummer van de Nice- klasse. Onder de klassenummers staan de taxonomische groepen, die zijn gemaakt op basis van de geharmoniseerde database van waren en diensten – de inhoud die in Taxonomie wordt weergegeven. Op het tweede niveau bevinden zich algemene groepen die alle termen binnen de klasse dekken. De structuur wordt verder verdiept door bepaalde groepen uit te splitsen door toevoeging van een of meer lagen van subgroepen. Postbezorging en koeriersdiensten Rondleidingen en excursies Vrachtvervoer en verhuisdiensten

13 Verbeteringen Voordelen van de getaxonomiseerde classificatie
Naar onze mening is Taxonomie een grote verbetering en een verfijning ten opzichte van het huidige classificatiesysteem. Deze implementatie van Taxonomie biedt onder meer het directe voordeel dat hiermee sneller en eenvoudiger lijsten van waren en diensten samengesteld kunnen worden. Daarnaast is het een veelbelovend classificatiehulpmiddel dat mogelijkheden biedt voor automatisering door de bureaus. In de toekomst kan bijvoorbeeld vergelijkingsfunctionaliteit worden toegevoegd voor het beoordelen van overeenkomsten. Daarnaast biedt Taxonomie naar onze mening nog een ander voordeel van algemenere aard. Door een structuur te creëren voor de grote hoeveelheid gegevens in de geharmoniseerde database van waren en diensten kunnen we ons een beter beeld vormen van de daadwerkelijke inhoud van de database, iets wat zowel de eindgebruikers als de beheerders van de gegevens ten goede komt. Door toevoeging van een structuur met groepen met beschrijvende titels in de Nice-klassen wordt de volledige inhoud van de klassen inzichtelijk. Op die manier wordt het eenvoudiger de volledige inhoud van elke klasse af te leiden. De structurering en de daaruit volgende transparantie moeten leiden tot een beter inzicht in hoe de classificatie in zijn werk gaat.

14 Implementatie Taxonomie is nieuw en is nog niet volledig getest. Het valt in dit stadium niet te zeggen wat alle implementaties zullen inhouden en wat de gevolgen zullen zijn. De eerste implementatie is zeer beperkt van omvang: een hulpmiddel voor de classificatie van waren en diensten en voor het samenstellen van lijsten voor specifieke toepassingen. De WIPO heeft Taxonomie in april 2013 in gebruik genomen tijdens de laatste bijeenkomst van het Comité van deskundigen. De versie van de WIPO is gebaseerd op de termen uit de alfabetische lijst van de classificatie van Nice en is alleen in het Engels en het Frans beschikbaar. Op 1 juli gaat de implementatie van Taxonomie in TMclass van start. Deze is gebaseerd op de geharmoniseerde database met 64 000 termen in 23 talen. Op termijn zullen we ook functionaliteit toevoegen die het mogelijk maakt Taxonomie te gebruiken voor het indienen van elektronische aanvragen bij individuele bureaus, met inbegrip van webservices en geïntegreerde indiening van elektronische aanvragen via TMclass.

15 TMclass Taxonomy: de voordelen op een rijtje
Implementatie van Taxonomie TMclass Bij het invullen van aanvragen kunt u in TMclass op intuïtieve en gebruiksvriendelijke wijze de juiste classificatietermen zoeken. 1. Bladeren: Als u het volledige classificatiesysteem wilt zien, kunt u door de taxonomiestructuur bladeren. Aan de linkerkant worden de 45 klassen weergegeven, die u kunt openen om de onderliggende groepen te bekijken. Op die manier kunt u snel zien welke waren en diensten deel uitmaken van elke klasse. U kunt zich concentreren op de groepen termen die voor u relevant zijn en de rest negeren. 2. Zoeken: Als u weet welke soort waren of diensten voor u relevant is, kunt u een zoekopdracht opgeven. Aan de rechterkant ziet u alle termen die het gezochte woord bevatten. Aan de linkerkant van de taxonomieboom wordt aangegeven waar deze termen in de 45 klassen voorkomen. Op die manier kunt u zich concentreren op de voor u relevante groepen termen. DEMO (zie de handleiding bij TMclass):

16 Neem contact met ons op:
(+ 34) (centrale) (+ 34) (technische incidenten e-business) (+ 34) (fax) twitter/oamitweets youtube/oamitubes Neem contact met ons op: Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Taxonomie: inleiding Taxonomie Welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google