De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM informatieavond vwo6, woensdag 19 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM informatieavond vwo6, woensdag 19 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM informatieavond vwo6, woensdag 19 september 2012

2 Enkele praktische punten vooraf: • presentatie komt op schoolsite • dyslecten/lln. met faciliteiten • cijferlijsten uitgedeeld, zie ook ouderportaal • kopie ID-kaart/paspoort • e-mail: j.renders@augustinianum.nl

3 HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR

4 EXAMENREGLEMENT  Naslagwerk “Examenreglement”, uitgedeeld en toegelicht in klas4  Zie www.augustinianum.nl bij “leerlingen” en dan “examens”, voor meest actuele versie van de PTA’s, uiterlijk per 1-10 vastgesteld PTA = plan van toetsing en afsluiting

5 HET EINDEXAMEN BESTAAT UIT:  1. Schoolexamen  2. Centraal examen

6 HET SCHOOLEXAMEN  Alleen voorschriften ten aanzien van de stof.  De school is zelf verantwoordelijk voor opgaven, normering en inrichting.  Bepaalt 50% van het eindcijfer bij vakken met een centraal examen. (vb. Nederlands, economie, wiskundeB) Bepaalt 100% van het eindcijfer bij vakken zonder centraal examen. (vb. maatschappijleer)

7 HET CENTRAAL EXAMEN:  Landelijke opgaven en normen.  Bepaalt voor 50% het eindcijfer.  Voor sommige vakken is er geen Centraal examen.

8 GEEN CENTRAAL EXAMEN:  Maatschappijleer  Levensbeschouwende vorming  ANW  Wis. D (indien van toepassing)  KCV (indien van toepassing)  CKV (*)  LO (*) (*) Geen cijfer, maar goed, voldoende, onvoldoende

9 SOORTEN TOETSEN IN HET SCHOOLEXAMEN:  Schriftelijk (cijfer)  Mondeling (cijfer)  Praktische opdracht (cijfer)  Profielwerkstuk (cijfer)  Handelingsdeel: CKV en LO, geen cijfer, maar voldoende of goed

10 HET SCHOOLEXAMEN VINDT PLAATS:  Gedurende 4, 5 en 6 VWO. (Proefwerken, handelingsdelen, praktische opdrachten en mondelinge toetsen)  Twee schoolexamenweken (6 VWO) in november en maart. (Langere schriftelijke toetsen over grotere hoeveelheden stof en mondelinge toetsen)

11 WEGINGEN SE V4V5V6 Ne, En, Du, Fa, Gr, La1090 Gs, Ak, WiA, WiB, WiC, Na, Sk, Bi, Ec, M&O, Fi 4060 Kunst (beeldende vormgeving)404515 KCV en CKV6040 WiD6040 ANW100 MA.100 LV.4060

12 COMBINATIECIJFER (1)  Ook wel “mandje” genoemd  Is het gemiddelde van de op gehelen afgeronde eindcijfers van: - levensbeschouwende vorming - maatschappijleer - profielwerkstuk - ANW - KCV (indien van toepassing)

13  Alle onderdelen tellen even zwaar mee  Ieder onderdeel afzonderlijk moet met minimaal cijfer 4 beoordeeld zijn  Het combinatiecijfer telt mee om de uitslag van het eindexamen (geslaagd of afgewezen) te bepalen  Voorbeeld: MA:6 LV:6 ANW:7 PWS: 7 Dan is comb.cijfer een 7. Díe 7 telt dan mee. COMBINATIECIJFER (2)

14 HERKANSINGSREGELING SCHOOLEXAMEN (1)  Herkansing en herexamen  Herkansing:  1 na SE1 (nov.) en 2 na SE2 (mrt.)  Zie PTA wat per vak herkansbaar is  Niet alle onderdelen van het schoolexamen zijn herkansbaar: bijv. geen praktische opdrachten

15 HERKANSINGSREGELING SCHOOLEXAMEN (2)  Herexamen:  Iedere leerling mag, los van andere herkansingen, in V6 één herexamen doen (Naast de kans die men al had in V5 voor MA uit de 4e)  Herexamen in V6 mogelijk voor: LV, wisD, ANW, KCV  Vindt plaats na SE2 (dus in het voorjaar)  Herexamen alleen voor theorie; cijfer(s) praktische opdracht blijft staan

16 BIJ HERKANSING OF HEREXAMEN GELDT:  Het hoogste cijfer telt.  Ontzegging mogelijk bij aantoonbare verwaarlozing van een vak.

17 AANDACHTSPUNTEN (1)  Afwezigheid: altijd telefonisch melden vóór aanvang van de toets, en dan z.s.m. schriftelijk verantwoorden (ook buiten SE1 en 2).  Absent bij toets en weer absent bij de herkansing  cijfer 1  Absent bij herkansing  cijfer 1 e keer blijft staan, geen nieuwe herkansingsmogelijkheid  Idioomtoetsjes: max. 1 p. trim. in te halen

18 AANDACHTSPUNTEN (2)  Op tijd komen (luistertoetsen…).  Gang van zaken tijdens zittingen.  Problemen of bijzonderheden vooraf melden (bij afdelingsleider, mentor of examensecretaris)  Commissie van beroep (adres zie Examenregl.).

19 CENTRAAL EXAMEN:  Eerste tijdvak: ma. 13 mei t/m wo. 29 mei  Tweede tijdvak: 18, 19 (en 21 juni)  Derde tijdvak: in augustus(bij staatscommissie)

20 BEOORDELING C.E.:  Landelijke, bindende norm.  Eerste correctie door examinator (je docent)  Tweede correctie door gecommitteerde. (docent andere school)  Examinator en gecommitteerde stellen in overleg de score vast.  Omzetting van score naar cijfer volgens voorschrift CITO (do. 13 juni)

21 UITSLAG EXAMEN: Eerste eis: gemiddelde CE ≥ 5,5 (v.a. ‘11-’12) Tweede eis: max. 1x een 5 als eindcijfer bij Ne/En/Wi (v.a. ‘12-’13) (v.a. ‘12-’13) Derde eis: CKV en LO met voldoende/goed beoordeeld Daarna ook nog: een kandidaat is geslaagd met:  Alle eindcijfers 6 of hoger.  Eén eindcijfer 5 en de andere cijfers 6 of hoger.  Eén eindcijfer 4 of tweemaal 5 of eenmaal 4 en eenmaal 5 en de overige cijfers 6 of hoger én het gemiddelde minstens 6,0 eenmaal 4 en eenmaal 5 en de overige cijfers 6 of hoger én het gemiddelde minstens 6,0  De rekentoets is voor het eerst in ‘13-’14 verplicht onderdeel van het examen. Dit jaar wel voor lln. verplichte deelname aan pilot, maar staat helemaal los van slagen/zakken

22 HERKANSINGSREGELING CENTRAAL EXAMEN:  Elke kandidaat, geslaagd of (nog) niet geslaagd, mag het centraal examen voor één vak herkansen.  Bij herkansing geldt het hoogste cijfer.

23 REDENEN OM TE HERKANSEN:  Alsnog slagen  Alsnog slagen met een extra vak  Verbeteren lotingskans  Verfraaien cijferlijst  Voor gezakten: extra vak voldoende

24 VEEL SUCCES DIT EXAMENJAAR  volgende afspraak : diploma-uitreiking op vrijdag 28 juni…. 


Download ppt "WELKOM informatieavond vwo6, woensdag 19 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google