De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM! KICK-OFF PASSENDONDERWIJS SWV uur

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM! KICK-OFF PASSENDONDERWIJS SWV uur"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM! KICK-OFF PASSENDONDERWIJS SWV 25-06 15.30 - 19.00 uur
Duiven, 23 JANUARI 2013

2 Hester Macrander Dagvoorzitter

3 NAAM SWV 25-06 ? ? MAAT XS-XL ? 2B Waal-IJssel-Rijn Plexat De Plek
Het juiste maatje Rijn-Waal-IJssel ? MAAT XS-XL 2B ? Waal-IJssel-Rijn Plexat De Plek ? Plekzat ? Rivierenland

4 Kwartiermaker Passend Onderwijs
Roel Weener Kwartiermaker Passend Onderwijs SWV 25-06

5 KICK-OFF SWV 25-06 PASSENDONDERWIJS
. Lingewaard . Overbetuwe . Arnhem Renkum (overig) . Rheden Roozendaal

6 Ondersteuningsbehoefte van de leraar

7 Passende plek + goede leraren
= prima toekomst

8 Zorgplicht is plaatsingsplicht
Twee misverstanden Zorgplicht is plaatsingsplicht

9 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij

10 Maar wel verevenen! . Nieuwe situatie . Excl. bezuinigingen
. Teldatum 1 oktober 2011 .

11 . SBO: 858 lln = 3,06% - landelijk = 2,68%
Maar wel verevenen! . BAO: lln . SBO: 858 lln = 3,06% - landelijk = 2,68% . SO : 532 lln = 1,90% - landelijk = 1,65% .

12 Onderverdeeld in . Categorie 1 = 1,41% L= 1,35%
LGF 214 = 0,76% - landelijk = 1,00% .

13 Tekort in 2020 bij ongewijzigd beleid
Verevening 2015 – 2020: € ,- .

14 . De doelen van Passend Onderwijs . De doelen zijn realistisch
Stellingen . De doelen van Passend Onderwijs zijn begrijpelijk en dus terecht . De doelen zijn realistisch

15 n = resultaat voor dit kind

16 2. Samen met déze ouder

17 Procedure zorgplicht . Schriftelijke aanmelding
. Bestuur beoordeelt onderwijsondersteunings- vraag (informatieplicht van ouders) . Beslissing toelaatbaarheid (i.o.m. ouders); geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing . Geen toelating: andere school of voorziening . Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

18 Ouders . Schriftelijk aanmelden (10 weken)
. In overleg met de school over arrangement . Op overeenstemming gericht overleg over ontwikkelingsperspectief

19 Gaat het niet goed . Klacht bij het schoolbestuur
. Bezwaar bij verklaring bij het SWV . – Onderwijsconsulenten - Landelijke Geschillencommissie - Cie. GB - Rechter

20 Stelling . Deze procedure stelt probleem en direct betrokkenen meer centraal: goede zaak

21 Maatwerk voor kind en leerkracht
“Een vijver vullen met “Een kussen optillen met vingerhoed ” met een heftruck”

22 Handelingsgericht indiceren
Stoppen met landelijke indicatiecriteria Hoofdprincipe: geld volgt leerling . Op maat . Leerling-afhankelijk . Leerkracht-afhankelijk . Flexibel . Gevarieerd

23 Geen kind tussen wal en schip
Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip SWV 25-06

24 Verantwoordelijkheid is klip en klaar!

25 Alles draait om de leerkracht

26 De stappen . 1 juni 2013: bestuur SWV in Stichting
. SWV is een rechtspersoon . 1 mei 2014: Ondersteuningsplan met daarin alle ondersteuningsprofielen

27 Passend Onderwijs 1 augustus 2014
. Zorgplicht . Lichte en zware ondersteuning . Arrangementen . Geen WSNS, geen REC’s en geen Rugzakken meer

28 Stelling Handelingsgericht indiceren geeft het onderwijsveld meer ruimte om op eigen wijze vorm te geven aan Passend Onderwijs

29

30 De Werkgroepen ‘Van basisondersteuning naar extra ondersteuning’
2. ‘Van indiceren naar arrangeren’ 3. ‘Dekkend onderwijscontinuüm’

31 Werkgroep Basisondersteuning
Kartrekker Hilde Toenders Coördinator Onderwijszorg De Basis

32 Leden Hilde Toenders Michel Loos Dorethea Arissen Marnix de Leeuw Hettie Sipman Simone Wannet Marja Wegman Loes Grob Rob Hulstein Margaret Verbeek

33 Opdracht Vaststellen van basisondersteuning
Inventarisatie ondersteuningsprofielen Inventarisatie behoefte scholen Ondersteuning scholen Ambities scholen Faciliteren scholen die meer kunnen bieden

34 Werkgroep Indiceren-arrangeren
Kartrekker Wim Jansen Beleidsmedewerker/teamleider Dienstverlening De onderwijsspecialisten, Cluster 3

35 Leden Wim Jansen Ron van Hoeven Willy Wolters Anny Peek
Irma Homan Mieke Snijders Martin van de Kaaden Tineke Klein Beernink Ellen Bouman Rita van Rens Joyce van der Lugt Marjolein van der Drift Rebekka Bersee Henriëtte Valk

36 Opdracht Model ontwikkelen voor toewijzen van ondersteuning en arrangementen Vaststellen op welke momenten ondersteuning nodig is in de vorm van arrangementen of verwijzing SBO of SO

37 Vaststellen hoe en door wie ondersteuning plaatsvindt
Onderzoek naar huidige situatie Afstemming en komen tot eenduidigheid van Zorgteams en ZAT’s Onderzoek naar gemeentelijke verschillen in bijvoorbeeld financiering, jeugdzorg

38 Belangrijke randvoorwaarden
Gewenst hoog niveau basisondersteuning Inventarisatie aanwezige expertise op de scholen Expertise op zo’n hoog mogelijk niveau Zorgen dat de expertise geborgd blijft

39 Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm
Kartrekker Liesbeth Smallegange Directeur SO Cluster IV Arnhem De Radar/Arnhemse Buitenschool

40 Leden Liesbeth Smallegange Ben Wubkes
Frits Terwijn Jannie van Broekhoven Denise Verhaaff Tyra Buitenhuis Alfred van Bergen Wim van Schaik Astrid Later-Smith Lisette Weeda Nico Ras Martin Vooren Ria Wehkamp

41 Opdracht Wat verwacht het regulier onderwijs
in het SWV van SBO en SO als het gaat om: Onderwijsvoorziening Expertisecentrum

42 VRAAG 1 Waar staan we nu?

43 Werkgroep Basisondersteuning
Vaststellen van de basisondersteuning Inspiratie: ‘indicatoren basisondersteuning’ van Cor Hoffmans e.a. Concept met inhoudelijke werkgroep Bespreken in eigen SWV/scholen

44 Werkgroep Indiceren-arrangeren
Leidraad ‘Handelingsgerichte visie’ van Noëlle Pameijer Afstemming verschillende modellen samenwerkingsverband Ondersteuning vanuit PO-Raad

45 Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm
Inventarisatie aanbod in regulier onderwijs dat tegemoetkomt aan speciale onderwijsbehoeften Inventarisatie ondersteuningsbehoefte leerkracht en leerling in het regulier onderwijs door SO en SBO Welke kinderen met welke onderwijsbehoeften zitten op dit moment in SBO en SO? Aanscherping van grenzen tussen BAO, SBO en SO als onderwijsvoorziening.

46 VRAAG 2 Waar willen we naartoe?

47 Werkgroep Basisondersteuning
Basisondersteuning van een hoge kwaliteit! Draagvlak bij de scholen Ondersteunen scholen in bereiken doelen Ambities van scholen zo veel mogelijk honoreren

48 Werkgroep Indiceren-arrangeren
Korte lijnen en snelle trajecten Transparante procedures Flexibele arrangementen Afstemming externe partners

49 Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm
Thuis nabij onderwijs Geen kind tussen wal en schip Flexibele plaatsingsmogelijkheden Overdracht expertise

50 VRAAG 3 Wat is daarvoor nodig?

51 Werkgroep Basisondersteuning
Inhoud voorop! Enthousiaste, positief kritische werkgroep Collega’s als klankbord Afstemming tussen werkgroepen Scholen faciliteren t.b.v. basisondersteuning

52 Werkgroep Indiceren-arrangeren
Dezelfde doelstelling Afstemming met andere werkgroepen Goede communicatie Duidelijk tijdpad In het proces alle geledingen betrekken (zowel intern als extern) Professionele ondersteuning Durven, doen!

53 Werkgroep Dekkend Onderwijscontinuüm
Bevlogen professionals Meer kennis van elkaars expertise Open houding naar nieuwe samen- werkingspartners ‘Out-of-the-box’ denken

54

55 Pareltjes in beeld Wat er al is…! pareltjes 1 pareltjes 2

56 In gesprek met… Janny van Broekhoven Jos Boonman Martijn Vooren
Coördinator Bijzonder SWV WSNS Arnhem e.o. Jos Boonman Directeur obs De Doornick in Doornenburg, ( SVOB ) Martijn Vooren Directeur Jeroen Boschschool in Arnhem (De Basis) Marnix de Leeuw Directeur SO Cluster 3, Lichtenbeek in Arnhem

57 Bedankt voor uw komst en eet smakelijk!
helpt u ons aan onze nieuwe naam? Regiegroep SWV Passend Onderwijs 25-06

58


Download ppt "WELKOM! KICK-OFF PASSENDONDERWIJS SWV uur"

Verwante presentaties


Ads door Google