De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Week 7: Recht en conflict De functie van conflictbeslechting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Week 7: Recht en conflict De functie van conflictbeslechting."— Transcript van de presentatie:

1 Week 7: Recht en conflict De functie van conflictbeslechting

2 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict  Geschilbeslechtings – of mobiliseringstheorieën (Litigation –theories): –De wijze waarop mensen omgaan met hun geschillen in de ruimste zin van het woord (dus niet alleen ‘in rechte’) –Van het rudimentaire voorstadium -onaangename ervaringen- tot en met het uiteindelijk afsterven van de ontevredenheid daarover

3 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict  Rechtssociologische vragen (extern perspectief): –Hoe verlopen conflicten? –Welke (andere) vormen van conflictbeslechting zijn er? –Wat is typisch aan het recht als conflictbeslechter? –Waarvan is het afhankelijk of het recht wordt gemobiliseerd om het conflict op te lossen? –Wat is het profiel van de partijen die het recht inroepen voor oplossing van hun conflict?

4 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict - het verloop van conflicten -  Transformatie of fases in conflicten: –Naming een persoon moet een situatie of bejegening als onplezierig, kwetsend ervaren –Blaming: de persoon moet dat toeschrijven aan een andere persoon of sociale entiteit –Claiming: de klacht moet worden geuit tegen de andere persoon of instelling, waarbij verhaal (remedie) wordt verzocht.

5 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict - verschillende vormen van conflictbeslechting -  Schuyt onderscheidt vormen van conflictbeslechting: –Éénzijdige beslechting –In eigen beheer –Pre-juridisch –Juridisch-rechterlijk –Juridisch-politiek –Gewelddadige beslechting  De emanciperende taak van het recht: –Ombuiging van geweld naar geweldloos –Van éénzijdig naar meerzijdig –Versterking (emancipatie) van de zwakkere partij macht gelijkwaardiger éénzijdig Onafhankelijke derde

6 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict - mobilisering van het recht -  Van welke factoren is het afhankelijk of mensen het laten aankomen op een rechtszaak?  Factoren die het verloop van een geschil kunnen beïnvloeden: 1.Kenmerken van de samenleving 2.Aard van het conflict 3.Kosten 4.Kenmerken van partijen

7 1. Karakter van de samenleving

8 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict - mobilisering van het recht - 1. De aard van de samenleving multiplex verhoudingen –Traditionele samenlevingen: multiplex verhoudingen •Hechtere sociale verbanden; interactie in verschillende posities en rollen •Voorkeur voor onderhandelingen en compromissen simplex verhoudingen –Moderne samenlevingen: simplex verhoudingen •Door arbeidsdeling interactie vanuit specifieke rollen •Minder gehecht aan continuering van onderlinge relatie •Er wordt eerder een beroep gedaan op formele juridische procedures

9 1. De aard van de samenleving –Individualisering en toenemende (juridische) mondigheid –Claimcultuur –In hoeverre zijn er andere geinstitutionaliseerde vormen van conflictbeslechting? •Poldermodel •Directie Arbeid bij ontslag •Huurcommissie •Ombudsman 2010 Anco R.O. Ringeling Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict - mobilisering van het recht -

10 2. Aard van het conflict

11 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict - mobilisering van het recht - 2. Aard van het conflict 2. Aard van het conflict: de beslechtingspyramide

12 3. De kosten

13 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict - mobilisering van het recht - 3. Kosten –Wijze van vergoeding advocaten (no cure-no pay) –Griffierechten –Rechtshulpverzekeringen en wijze van uitvoering –Immateriële kosten: stress, tijd, onzekerheid

14 4. De kenmerken van en relatie tussen partijen

15 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict - mobilisering van het recht - 4. De relatie tussen partijen: ‘relational distance’ –Mensen maken minder gebruik van het recht naarmate de dichtheid van sociale relaties toeneemt –Sociale dichtheid –Sociale dichtheid: aantal contacten en affectieve lading van contacten –Verklaringen: •Bij grotere sociale dichtheid staat er meer op het spel •Bij grotere sociale dichtheid zijn er andere effectieve middelen •Bij grotere sociale dichtheid is er vrees voor ‘besmetting’

16 Week 8: Recht en conflict Over rechters en rechtbanken

17 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Jettinghof e.a. - over rechters en rechtbanken -  Het beeld over de rechtspraak als conflict-beslechter moet worden genuanceerd  Standaardbeeld (noties) over rechtspraak: 1.De rechter is een belangrijke conflictbeslechter in de samenleving 2.Rechtsvinding is gebaseerd op een zorgvuldig en subtiel beslissingsproces 3.In de rechtspraak is er sprake van gelijkwaardige partijen (‘equality of arms’) 4.Rechtspraak in historisch perspectief: een aflopende zaak?

18 2010 Anco R.O. Ringeling Universiteit van Aruba – College rechtssociologie 1. De rechter als conflictoplosser Jettinghof e.a. - over rechters en rechtbanken Jettinghof e.a. - over rechters en rechtbanken -

19 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Jettinghof e.a. - over rechters en rechtbanken -  De plaats van de rechter als conflictoplosser  De samenleving kent veel meer systemen voor conflictoplossing  Galanter: rechtspraak is slechts topje van de ‘legal iceberg’ -Niets doen -Exit (verbreking relatie) -Private oplossingssystemen (b.v. onderhandelen) -Op het officiële systeem georiënteerde systemen -Procesvoering (litigation) -Procesbeslechting (adjudication)  Pyramide-profiel van conflictbeslechting

20 2010 Anco R.O. Ringeling Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Geschilbeslechtingsprofielen Elk type conflict heeft zijn eigen ‘profiel’

21 2010 Anco R.O. Ringeling Universiteit van Aruba – College rechtssociologie 2. De rechter tussen rechtsvinding en routine Jettinghof e.a. - over rechters en rechtbanken -

22 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Jettinghof e.a. - over rechters en rechtbanken -  De rechter tussen rechtsvinding en routine –Van de zaken die bij de rechter komen wordt een belangrijk deel op andere wijze afgedaan dan middels een (contradictoir) vonnis (zie tabel 1 in Reader)) •bij verstekvonnis •doordat partijen hun zaak van de rol schrappen (‘royement’)

23 2010 Anco R.O. Ringeling Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Jettinghof e.a. - over rechters en rechtbanken - 3. De klanten van de rechter: gelijkwaardige partijen?

24 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Jettinghof e.a. - over rechters en rechtbanken -  Gelijkwaardige partijen? –Individuen vs. organisaties –‘one shotters’ vs. ‘repeatplayers’ Eiser One-shotterRepeatplayer Verweerder One-shotter Repeatplayer

25 One shotters vs. repeat players  Organisaties hebben meer financiële armslag –Kunnen deskundigen inhuren –Organisaties hebben geen haast  Organisaties voeren meer processen –Leereffecten –Kunnen contracten herformuleren op basis van jurisprudentie (zich indekken)  Organisaties kunnen het risico spreiden over groot aantal zaken –Proefprocessen 2010 Anco R.O. Ringeling Universiteit van Aruba – College rechtssociologie

26 2010 Anco R.O. Ringeling Universiteit van Aruba – College rechtssociologie 4. Rechtspraak: een aflopende zaak? Jettinghof e.a. - over rechters en rechtbanken -

27  Aubert e.a.: –Conflictbeslechting middels rechtspraak zal afnemen –Door toenemende complexiteit en grotere interdependentie tussen partijen, meer bereidheid tot onderhandeling en bemiddeling (mediation)  Minder belangrijke rol van de rechter wordt niet bevestigd in onderzoek: –‘Litigationrate’ is gestegen (civiele zaken) –Wel vaker inschakeling mediation 2010 Anco R.O. Ringeling Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Jettinghof e.a. - over rechters en rechtbanken -

28 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict - alternatieve geschilbeslechting -  Alternative Dispute Resolution (ADR) –Kostenbesparing en ontlasting rechterlijke macht –Mede ontstaan vanuit aversie tegen juridisering van de samenleving  Mediation Voordelen en nadelen –Ontlasting van de rechtbanken –Directe betrokkenheid van partijen bij de oplossing –Commercialisering: gat in de markt (hogere kosten voor partijen) –Minder rechtsbescherming: gevoeliger voor machtsverhoudingen –Minder rechtszekerheid o.a. door ontbreken publicatieplicht

29 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Galanter - in de schaduw van het recht -  Rechtspraak is niet alleen het wijzen van een beslissend vonnis  Rechtspraak geeft partijen ‘onderhandelings- en reguleringsvermogen’ (onderhandelingsfiches) –Rechtbanken (jurisprudentie) stellen normen –Rechtbanken bekrachtigen onderlinge oplossingen als garantie voor nakoming –Rechtbanken verschaffen methoden waardoor partijen inzicht verwerven in hun onderhandelingspositie (‘golden handshake’) –Rechtbanken maken het partijen mogelijk op legitieme wijze de kosten van een geschil te laten escaleren, waardoor de waarschijnlijkheid van een onderlinge oplossing toeneemt

30 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict - het verloop van conflicten -  Keuzemogelijkheden in probleemsituaties –Fight of flight –Voice en/of exit

31 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie Recht en conflict - het verloop van conflicten - VoiceNo - voice Exit‘ik pak je toch’flight No - exitfightberusting Welk alternatief past het beste bij de verzorgingsstaat?


Download ppt "Week 7: Recht en conflict De functie van conflictbeslechting."

Verwante presentaties


Ads door Google