De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Visie op de zorg en de uitgangspunten van ondersteuning 1.3 Kwaliteitsdomeinen van de gehandicaptenzorg 1.4 Kwaliteitsthema’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Visie op de zorg en de uitgangspunten van ondersteuning 1.3 Kwaliteitsdomeinen van de gehandicaptenzorg 1.4 Kwaliteitsthema’s."— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Visie op de zorg en de uitgangspunten van ondersteuning 1.3 Kwaliteitsdomeinen van de gehandicaptenzorg 1.4 Kwaliteitsthema’s in de gehandicaptenzorg 1.5 Het ondersteuningsplan 1.6 Bouwstenen van het ondersteuningsplan 1.7 Ondersteuningsplan: een voorbeeld 1.8 In de praktijk

2 Visie op de zorg en uitgangspunten van het ondersteuningsplan: 1-2 •visie •uitgangspunten van ondersteuning

3 Twee uitgangspunten op basis van de visie: 1-3 •kwaliteit van bestaan: zorg en ondersteuning zijn gericht op het bevorderen dan wel in stand houden van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking •regie over eigen leven: eigen regie van mensen met een beperking is een centrale waarde in zorg en ondersteuning

4 Acht domeinen kwaliteit van het bestaan: 1-4 •emotioneel welbevinden •interpersoonlijke relaties •materieel welbevinden •persoonlijke ontplooiing •lichamelijk welbevinden •zelfbepaling •sociale inclusie (deelname aan de samenleving) •rechten

5 Kwaliteit van de zorgorganisatie: 1-5 •zorgafspraken en ondersteuningsplan •waarborging veiligheid cliënten •kwaliteit medewerkers en organisatie •samenhang in zorg en ondersteuning •tevredenheid van de cliënt

6 Het ondersteuningsplan: 1-6 •het begrip ondersteuningsplan •uitgangspunten van het ondersteuningsplan

7 Bouwstenen van het ondersteuningsplan: 1-7 •de cirkel van Deming •informatiedeel •beeld •ondersteuningsbehoefte en perspectief •doelen •actieplan •rapportage en evaluatie

8 Beeld: 1-8 •levensgeschiedenis en levensverhaal •anamnese en diagnose •persoonsbeeld

9 De inhoud van dit thema: 2-1 2.2Taken en positie persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 2.3 De waarden van de ondersteuning voor mensen met een beperking 2.4 De complexiteit van de ondersteuning 2.4 De competenties van de professional 2.5 De coördinatie van de ondersteuning 2.6 Communiceren 2.7 Keuzes en dilemma’s 2.8 Kwaliteit 2.9 In de praktijk

10 De competenties van de professional: 2-2 •cliëntgericht handelen •doelgericht handelen •ontwikkelingsgericht handelen •netwerkgericht handelen •samenwerkingsgericht handelen

11 Cliëntgericht handelen: 2-3 •cliëntgerichte houding •cliëntgerichte kennis •cliëntgerichte vaardigheden

12 Samenwerkingsrelaties: 2-4 •samenwerken met de cliënt •samenwerken met de ouders van de cliënt •samenwerken met je collega’s

13 De coördinatie van de ondersteuning: 2-5 •procesbeschrijving werken met ondersteuningsplannen •coördineren van ondersteuning in het team

14 Aandachtspunten ondersteuningsplancyclus: 2-6 •coördinatie •dialoog met de cliënt •sociaal netwerk •interdisciplinaire aanpak •aansluiting op indicatie en zorgzwaarteprofiel •tijdslimieten •toetsing ondersteuningsplan

15 De SOSO-methodiek: 2-7 •S = sluit aan •O = open staan •S = structuur aanbrengen •O = open kaart spelen

16 De inhoud van dit thema: 3-1 3.2 Gedragsleer en psychologie 3.3 Motivatie en gedrag 3.4 Socialisatie 3.5 Groepsdynamica 3.6 Leiderschap 3.7 In de praktijk

17 Gedragsleer en psychologie: 3-2 •wat is psychologie? •hoofdgebieden van de psychologie •bestudering van gedrag

18 Vijf hoofdgebieden van de psychologie: 3-3 •methodenleer •persoonlijkheidsleer •functieleer •ontwikkelingsleer •gedragsleer

19 Groepsdynamica: 3-4 •wat is groepsdynamica? •systemen •systeemgericht werken •contextuele therapie

20 Systemen: 3-5 •systeemtheorie •cliëntsysteem •parentificatie •de zondebok

21 De inhoud van dit thema: 4-1 4.2Wat verstaan we onder gedragsproblemen 4.3 De oorzaken van probleemgedrag 4.4 Omgaan met probleemgedrag 4.5 Agressie 4.6 Omgaan met agressie 4.7 In de praktijk

22 Oorzaken van gedragsproblemen: 4-2 •in iemand zelf •in zijn sociale omgeving •in de fysieke ruimte en andere omstandigheden •in de maatschappij

23 Omgaan met probleemgedrag: 4-3 •de oorzaak achterhalen en symptoombestrijding vermijden •het gedrag serieus nemen en het de persoon niet aanrekenen •de persoon en zijn omgeving beschermen •handel naar de Wet BOPZ •je het probleemgedrag niet persoonlijk aantrekken •willen beheersen van probleemgedrag leidt vaak tot méér probleemgedrag •omgaan met specifiek gedrag door stoornissen

24 Uitingen van agressie: 4-4 •automutilatie •destructief en gewelddadig gedrag •onderlinge irritaties en ruzie

25 Omgaan met agressie: 4-5 •probeer de reden voor de agressie te achterhalen •bouw kennis op •vertaal het agressieve gedrag naar een hulpvraag •stem je aanpak af op het gedrag •benader het gedrag methodisch •maak een signaleringsplan •wees congruent (gelijkvormig) •meld agressief gedrag

26 De inhoud van dit thema: 5-1 5.2Syndroom van Down en het fragiele-X-syndroom 5.3 Minder vaak voorkomende syndromen 5.4 In de praktijk

27 Minder vaak voorkomende syndromen: 5-2 1Klinefelter syndroom 2Cri-du-Chat 3syndroom van Turner 4Patau syndroom 5Rett syndroom 6syndroom van Prader-Willi 7Angelman syndroom 8Rubinstein-Taybi syndroom 9Cornelia-de-Lange syndroom 10Foetaal Alcohol syndroom 11Tubereuze sclerose 12CHARGE syndroom 13Fenylketonurie 14Lesch-Nyhan syndroom 15Noonan syndroom 16Smith-Lemli-Opitz syndroom 17Smith-Magenis syndroom 18Sotos syndroom 19syndroom van Sanfilippo 20syndroom van Edwards 21VCF syndroom 22Williams-Beuren syndroom 23Wolf-Hirnschorn syndroom

28 De inhoud van dit thema: 6-1 6.2 Wat is oud zijn en veroudering 6.3 Lichamelijke aspecten van veroudering 6.4 Psychische aspecten van veroudering 6.5 Sociale aspecten van veroudering 6.6 Wensen en behoeften van ouderen 6.7 Psychische problemen bij ouderen 6.8 Begeleiding van ouderen met een verstandelijke beperking 6.9 Tips voor de praktijk

29 Wat is oud zijn en veroudering? 6-2 •kalenderleeftijd •psychologische leeftijd •sociologische leeftijd •continuümgedachte •sterke toename ouderen met een verstandelijke beperking

30 Lichamelijke aspecten van veroudering: 6-3 •lichamelijke veranderingen •mensen met het syndroom van Down

31 Onderwerpen veroudering: 6-4 •de zorgafhankelijkheid •de algemene dagelijkse levensverrichtingen •de motoriek •lichamelijke aandoeningen

32 Psychische aspecten van veroudering: 6-5 •gedrag en gevoelens •het denken •de communicatie •syndroom van Down en de ziekte van Alzheimer

33 Sociale aspecten van veroudering: 6-6 •dreigend verlies aan sociale contacten •verminderd activiteitenaanbod •samenhang tussen lichamelijke, psychische en sociale aspecten

34 Psychische problemen: 6-7 •dementie •depressie •depressie bij mensen met het syndroom van Down •angststoornissen

35 Begeleiding van ouderen met een verstandelijke beperking: 6-8 •stabiliserend en accepterend •begeleidingsmethodieken

36 De meest gehanteerde begeleidingsmethodieken: 6-9 •basale strategie •warme zorg •realiteitsoriëntatie training •validation •snoezelen

37 Kenmerken snoezelen: 6-10 •activeren van zintuigwaarneming en motoriek •met name lichaamsgebonden gewaarwording •vooral gericht op prettige gewaarwordingen

38 De inhoud van dit thema: 7-1 7.2 Psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking 7.3 Autistische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking 7.4 Behandelings- en begeleidingsmethoden 7.5 Tips voor de praktijk

39 Psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking: 7-2 •meer of minder psychische problemen •oorzaken van verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen

40 Oorzaken verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen: 7-3 •organische factoren •psychosociale factoren •omgevingsfactoren

41 Autistische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking: 7-4 •de relatie tussen een verstandelijke beperking en een autistische stoornis •diagnostische problemen •verschijningsvormen van autisme bij mensen met een verstandelijke beperking

42 Verschijningsvormen van autisme bij mensen met een verstandelijke beperking: 7-5 •twee subtypen •veranderingen gedurende de ontwikkeling •primaire en secundaire contactstoornis

43 Behandelings- en begeleidingsmethoden: 7-6 •voorspelbaarheid en structuur •de ontwikkelingsdynamische benadering •ontwikkelingsdynamische relatietherapie •de contacttherapie

44 De inhoud van dit thema: 8-1 8.2Psychische problemen en gedragsproblemen 8.3Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) 8.4Tips voor de praktijk

45 Psychische problemen en gedragsproblemen: 8-2 •oorzaken •aard van de problematiek

46 Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG): 8-3 •poging tot typering van de SGLVG-er •indeling in subgroepen •moeilijke en groeiende problematiek •behandelcentra en behandelingsmethodieken

47 SGLVG-behandelcentrum: 8-4 •behandelcentra •behandelingsmethodieken

48 Behandelingsmethodieken: 8-5 •gentle teaching •ontwikkelingsdynamische benadering •sociaal competentiemodel •psycho-sociale rehabilitatie •methode Heijkoop

49 De inhoud van dit thema: 9-1 9.2De gezondheidstoestand van mensen met een verstandelijke beperking 9.3 Voedingsproblemen 9.4 Zintuiglijke beperkingen 9.5 Cerebrale parese 9.6 Epilepsie 9.7 Tips voor de praktijk

50 Voedingsproblemen: 9-2 •obstipatie •slokdarmproblemen •kauw- en slikproblemen •ondergewicht en overgewicht

51 Zintuiglijke beperkingen: 9-3 •auditieve beperkingen •visuele beperkingen

52 Visuele beperkingen: 9-4 •onderkennen van visuele beperkingen •leefomgeving en begeleiding

53 Cerebrale parese: 9-5 •wat is cerebrale parese •vormen van cerebrale parese

54 Indeling cerebrale parese naar vorm: 9-6 •indeling op basis van functies die gestoord zijn •indeling op basis van aangedane lichaamsgebieden

55 Drie belangrijke aandachtsgebieden zijn: 9-7 •communicatie •eten en drinken •houding en beweging

56 Epilepsie: 9-8 •wat is epilepsie •begeleiding en behandeling

57 Wat is epilepsie: 9-9 •oorzaken •cijfers •specifieke epilepsiesyndromen

58 Factoren begeleiding: 9-10 •epilepsie specifieke factoren •situatiegebonden factoren •persoonlijke factoren

59 De inhoud van dit thema: 10-1 10.2Wat is ernstig meervoudig beperkt? 10.3Begeleiding 10.4 Communiceren 10.5 Hulpmiddelen 10.6 Verzorging 10.7 In de praktijk

60 Wat is ernstig meervoudig beperkt? 10-2 •begripsomschrijving •oorzaken •gevolgen •de gevolgen per leeftijdsfase

61 Oorzaken van ernstige meervoudige beperkingen: 10-3 •hersenbeschadiging •chromosomale afwijkingen •stofwisselingsziekten •geboortetrauma •ernstige infecties tijdens of na de zwangerschap •zwaar trauma •hersenvliesontsteking of coma •aangeboren stofwisselingsziekte

62 De gevolgen per leeftijdsfase: 10-4 •van pasgeborene tot kleuter (0 tot 4 jaar) •van 4 tot 12 jaar •tieners en jongeren: 12 tot 20 jarigen •volwassenen

63 Communiceren: 10-5 •communicatieniveaus •contact maken •interpreteren van signalen •totale communicatie •verstaanbaar maken •ervaar het maar

64 Vier communicatieniveaus: 10-6 •situatieniveau •signaalniveau •symboolniveau •gesproken taal

65 De inhoud van dit thema: 11-1 11.2 Wat is seksualiteit? 11.3 Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking 11.4 Begeleiding bij de behoefte aan seks 11.5 Ongewenste intimiteit en seksueel misbruik 11.6 Hulpmiddelen 11.7 In de praktijk

66 Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking: 11-2 •de omgang met seksualiteit in het verleden •Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling •verstandelijk beperkt en kinderwens

67 Begeleiding bij de behoefte aan seks: 11-3 •op zoek naar de eigen seksualiteit •voorlichting •protocollen

68 De inhoud van dit thema: 12-1 12.2Ontstaan activiteitenbegeleiding en woonbegeleiding 12.3 Vormen van activiteitenbegeleiding 12.4 Vormen van woonbegeleiding 12.5 Woonvormen en mate van beperking 12.6 In de praktijk

69 Ontstaan activiteitenbegeleiding en woonbegeleiding: 12-2 •het ontstaan van de activiteitenbegeleiding •het ontstaan van woonbegeleiding

70 Voorzieningen woonbegeleiding: 12-3 •beschutte dagbesteding •dagcentrum •projecten •zorgboerderij •werkcentrum •arbeidsintegratie

71 Voorzieningen binnen woonbegeleiding: 12-4 •beschut wonen •wooncentrum (GVT of leefgroep) •kleinschalig woonproject •begeleid zelfstandig wonen •deeltijd wonen •gezinswoonvorm •zorgboerderij

72 Woonvormen en mate van beperking: 12-5 •beschut wonen en dagbesteding •wooncentrum, dagcentrum, kleinschalig woonproject •zorgboerderij •projecten, werkcentrum, begeleid zelfstandig wonen •arbeidsintegratie en ambulante begeleiding •deeltijd wonen, gezinswoonvorm en KDC

73 De inhoud van dit thema: 13-1 13.2 Verschillende groepen van activiteitenbegeleiding 13.3 Taken van de activiteitenbegeleider 13.4 Taken van de woonbegeleider 13.5 Competenties en positie van de activiteiten- of woonbegeleider 13.6 Visies op activiteiten- en woonbegeleiding 13.7 In de praktijk

74 Verschillende groepen van activiteitenbegeleiding: 13-2 •leefgroepen •ouderengroepen •groepen gerelateerd aan werk •arbeidsintegratie

75 De inhoud van dit thema: 14-1 14.2 Het methodisch stappenplan 14.3 Het vijf-fasenplan 14.4 In de praktijk

76 Vijf-fasenplan: 14-2 1beginsituatie vaststellen 2doelen stellen 3strategie bepalen 4plan uitvoeren 5evalueren

77 Aspecten beginsituatie: 14-3 •de deelnemers •accommodatie en materiaal •mogelijkheden van de begeleiders •financiële middelen •tijdsduur en tijdstip activiteit •bijzondere omstandigheden •beleid van de instelling

78 Verschillende doelen: 14-4 •agogische doelen •ontwikkelingsdoelen •doelen met betrekking tot vrijetijdsbesteding •doelen met betrekking tot de gezondheid

79 De strategiebepaling: 14-5 •instrumenteel-technische planbeschrijving •agogische planbeschrijving •praktische voorbereidingen

80 Instrumenteel-technische planbeschrijving: 14-6 •appèlwaarde •structuur

81 Aspecten van de uitvoering: 14-7 •ontvangst •presentatie •gedrag van de deelnemer •handelen van de begeleiders •accepterende aanwezigheid •begeleiden •improviseren •terugblik en afsluiting van de activiteit

82 De inhoud van dit thema: 15-1 15.2 Wat is een dilemma? 15.3 Tien dilemma’s 15.4Omgaan met dilemma’s 15.5In de praktijk

83 Tien dilemma’s: 15-2 •zelfregie tegenover inperking van vrijheid •weglopen of erbij blijven •een intern conflict, een conflict binnen jezelf •wensen van de cliënt tegenover wensen van de sociale omgeving •grote problemen, weinig invloed •diagnose accepteren of heronderzoek (laten) doen •alleen werken of anderen erbij betrekken •één cliënt, vele opvattingen, vele hulpverleners •andere culturen, andere benadering •een juiste inschatting of toch niet

84 Vijf stappen bespreking ethische dilemma’s: 15-3 1Wat zijn feiten en wat is precies het dilemma en voor wie 2Welke handelingsmogelijkheden zijn er en welke overwegingen spelen daarbij een rol 3Welke waarden en belangen staan er op het spel en welke wegen het zwaarst 4Beslissen en toetsen 5Uitvoeren van het besluit en evaluatie

85 De inhoud van dit thema: 16-1 16.2 Methoden: samenvatting 16.3 Methoden: vervolg 16.4 In de praktijk

86 Samenvatting reeds beschreven methoden: 16-2 •zintuiglijke stimulering •gentle teaching •totale communicatie •vroeghulp •hometraining en PPG •gedragsmodificatie

87 Kenmerken zintuiglijke stimulering: 16-3 •zintuiglijke informatie is essentieel voor cognitieve ontwikkeling •stimuleren sensomotorische ontwikkeling •uitlokken van gedrag •aansluiten bij ontwikkelingsniveau van het kind

88 Kenmerken gentle teaching: 16-4 •geen methode in engere zin, maar levenshouding •gaat uit van respect, dialoog en saamhorigheid •gedrag komt voort uit gevoelens •uitgangspunt is niet: (af)leren

89 Kenmerken totale communicatie: 16-5 •communicatie: uitwisseling van informatie tussen zender en ontvanger •stimuleren van communicatie op alle zintuiglijke gebieden •gebruikmaken van hulpmiddelen als beeldmateriaal, echte voorwerpen, licht, geur, muziek en geluiden •lichaamstaal gebruiken: mimiek, gebaren, houding

90 Kenmerken vroeghulp: 16-6 •gericht op kinderen met een verstandelijke beperking, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar •uitgangspunt: zoveel mogelijk voorkómen van ontwikkelingachterstanden •inspelen op mogelijkheden die het kind wél heeft •bij ouders en kind thuis, door een begeleider van MEE

91 Kenmerken hometraining en PPG: 16-7 •vervolg op vroeghulpprogramma’s •homertraining: ondersteuning van de ouders door geven van richtlijnen voor de opvoeding •hometrainer is rolmodel voor de ouders •PPG: geen hulpverlenersrelatie met ouders, maar samenwerkingsrelatie •PPG: terughoudend in het geven van richtlijnen, gericht op vergroten van het vertrouwen van de opvoeder in de eigen mogelijkheden

92 Kenmerken gedragsmodificatie: 16-8 •leertheorie: alle gedrag is aangeleerd (ook ongewenst gedrag) •alle gedrag is af te leren (ook ongewenst gedrag) •positieve reacties leiden tot toename gewenst gedrag •negatieve reacties leiden tot toename ongewenst gedrag •negeren: na aanvankelijke toename neemt gedrag af •voorstanders: gedragsmodificatie geeft goede resultaten •tegenstanders: je mag mensen niet africhten

93 Methoden: 16-9 •Active Support •Eigen-Initiatief Model •Son-rise •TEACCH •methode Urlings •methode Vlaskamp •oplossingsgericht werken •OTS en mentorschap

94 Vier onderdelen van Active Support: 16-10 •ondersteuningsplannen •activiteitenplannen •gelegenheidsplannen •instructieplannen

95 Eigen-Initiatief Model (EIM): 16-11 •wat is het generalisatieprobleem? •de werkwijze •drie algemene vaardigheden •stoplicht •de rol van de begeleider

96 TEACCH: 16-12 •de toepassing •het doel •kenmerken en werkwijze •wat biedt TEACCH

97 Kenmerken van TEACCH: 16-13 •visualiseren van de tijd in weekkaarten en dagkaarten •visualiseren van de activiteiten van de cliënt door middel van picto’s •structureren van de activiteiten van de cliënt door middel van afgeschermde werkplekken, opdrachtbakjes, beloningstaken

98 Vier elementen van de methode van Urlings: 16-14 1accepteren van de eigenheid van de cliënt 2een combinatie van verschillende wijzen van benadering 3het levensverhaal van de cliënt 4de huidige wensen van de cliënt

99 De stappen van de methode-Vlaskamp: 16-15 •de beeldvorming (persoonsbeeld) met perspectief beschrijven •hoofddoel vaststellen •werkdoel vaststellen •concrete activiteiten beschrijven •uitvoering en rapportage •evaluatie en terugkoppeling naar de beeldvorming

100 Kenmerken oplossingsgericht werken: 16-16 •oplossingen staan centraal •cliënt is deskundige van zijn eigen probleem •aandacht voor doelen en verwachtingen van de cliënt •hulpverleners stellen vooral vragen •externaliseren van het probleem •taalgebruik sluit aan bij cliënt •stapsgewijze vooruitgang door kleine en concrete doelen •evalueren en waarderen van vooruitgang

101 Wettelijke maatregelen meerderjarigen: 16-17 •curatele •bewind •mentorschap

102 De inhoud van dit thema: 17-1 17.2 Wet- en regelgeving 17.3 Medicatie: van ontwikkeling tot gebruik 17.4Medicatie op recept 17.5 Naamgeving van medicatie 17.6 Functies van medicatie 17.7 Werking van medicatie 17.8 Toedieningsvormen 17.9 Soorten medicatie 17.10Taken bij medicatieverstrekking 17.11In de praktijk

103 Wet en regelgeving: 17-2 •Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) •Wet op de Geneesmiddelenvoorziening •Opiumwet

104 Begrippen uit de Wet BIG: 17-3 •voorbehouden handelingen •risicovolle handelingen •overige handelingen

105 Functies van medicatie: 17-4 •genezing van aandoeningen •verminderen van klachten •voorkomen van aandoeningen •herstellen, verbeteren of wijzigen van het functioneren van organen •stellen van een diagnose •placebo-effect

106 Toedieningsvormen medicijnen: 17-5 •tablet •dragee •capsule •dranken •zalven en crèmes •lotions •strooipoeder •druppels •inhalaties •vloeistoffen •zetpillen •pleisters

107 Soorten medicatie: 17-6 •antibiotica •anti-epileptica •pijnstillers •slaapmiddelen •psychofarmaca •laxeermiddelen (laxantia) •middelen tegen diarree •antistollingsmiddelen •middelen tegen luchtwegaandoeningen •middelen tegen allergie •middelen voor hart en bloedsomloop •middelen die van invloed zijn op de bloeddruk •middelen tegen bloedarmoede •vitaminen •maagmiddelen •cytostatica •hormonen

108 Onderverdeling psychofarmaca: 17-7 •antipsychotica •antidepressiva •stemmingsstabilisatoren •tranquilizers

109 Taken bij medicatieverstrekking: 17-8 •administratie/bestellen •medicijnen opbergen •medicijnen uitzetten •medicijnen verstrekken •taken bij ‘zonodig medicatie’ •observatie en rapportage bij medicatiegebruik •bewaren en houdbaarheidsdatum

110 Speciale aandacht bij observatie voor: 17-9 •allergische reacties •invloed op dagelijks functioneren •resistentie •opstapeling •gewenning

111 De inhoud van dit thema: 18-1 18.2Wat is kwaliteit 18.3Wetgeving 18.4Het programma ‘Zorg voor Beter’ 18.5Kwaliteitsmodellen 18.6Kwaliteitsmethoden op de werkvloer 18.7In de praktijk

112 Wat is kwaliteit: 18-2 •kijken naar kwaliteit •diverse definities van kwaliteit •kwaliteit vanuit divers perspectief •aspecten van kwaliteit

113 Kwaliteit is: 18-3 •een subjectief begrip •een relatief begrip •aan inflatie onderhevig

114 Kwaliteit vanuit divers perspectief: 18-4 •cliënt •hulpverlener •manager •zorgverzekeraar •overheid

115 Wetgeving gericht op kwaliteit: 18-5 •Kwaliteitswet zorginstellingen •Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (de Wet BIG) •Wet betreffende de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (de WGBO) •Wet klachtrecht cliënten zorgsector (de WKCZ) •Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (de WMCZ) •Wet cliëntenrechten zorg

116 Belangrijke thema’s in de nieuwe Wet cliëntenrechten zorg: 18-6 •recht op beschikbare en bereikbare zorg •recht op keuze (informatie) •recht op kwaliteit en veiligheid •recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy •recht op afstemming tussen hulpverleners •recht op een effectieve en laagdrempelige klachtenbehandeling •recht op medezeggenschap en goed bestuur

117 Kwaliteitsmodellen: 18-7 •de CQ-index •het INK-model •HKZ •PDCA-cyclus

118 Kwaliteitsmethoden op de werkvloer: 18-8 •richtlijnen en protocollen •zorg-, begeleidings- of behandelplannen •werkoverleg •intervisie/supervisie •intercollegiale toetsing •gebruikmaken van controlelijsten •systeem van melden van (bijna)fouten en incidenten •exitinterviews •tevredenheidmetingen


Download ppt "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Visie op de zorg en de uitgangspunten van ondersteuning 1.3 Kwaliteitsdomeinen van de gehandicaptenzorg 1.4 Kwaliteitsthema’s."

Verwante presentaties


Ads door Google