De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SUPERHEROES.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SUPERHEROES."— Transcript van de presentatie:

1 SUPERHEROES

2

3

4 Superheroes Jezus = Superhero? Grootste antiheld aller tijden!
Of toch niet… Kan u/jij een superhero zijn? Wellicht door in Hem te geloven?

5 Superheroes Superheroes van vroeger Superheroes waardoor?
Superheroes door geloof? Superheroes, wie zijn dat? Superhero mag ook ik zijn!

6 Superheroes van vroeger
Machtige Heroes van vroeger tijden (Hebr. 11), hele gewone mensen: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Mozes… Rachab, Gideon, Barak, Simson, etc… Waarom Heroes? Telkens weer: “Door het geloof…”!

7 Superheroes waardoor? Hebr. 11:32 e.v.:
32 En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken, als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuël en de profeten, 33 die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, 34 de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen.

8 Superheroes waardoor? Vervolg:
35 Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. 36 Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. 37 Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapevachten en geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling

9 Superheroes door geloof
Hebr. 11:1: 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

10 Superhero door geloof in Jezus
Rom. 8:1-4: 1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrij gemaakt, van de wet der zonde en des doods. 3 Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, 4 opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.

11 Superheroes wie zijn dat?
Rom. 12:1-8: 1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. 3 Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

12 Superheroes wie zijn dat?
Vervolg: 4 Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. 6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.

13 Superhero mag ook ik zijn!
31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

14 Superhero mag ook ik zijn!
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars (SUPERHEROES) door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

15 Superhero mag ook ik zijn!
Yes, as a matter of fact I am a: Wide Eyed, Sanctified Open ogende, geheiligde Blood Bought, Spirit Taught Bloed gekochte, Geest geleerde Bible Totin’, Scripture Quotin’ Bijbel citerende, Teksten noemende Satan bashin’, Sin trashin’ Satan slaande, Zonde weggooiende Christ Followin’, Pride Swallowin’ Christus Volgende, Trots slikkende Hard Prayin’, Thruth Conveyin’ Veel biddende, Waarheid zeggende Faith Walkin’, Gospel Talkin’ Geloof wandelende, Evangelie verkondigende Bonified-Big Time-Believer! And proud of it!

16 Superhero mag ook ik zijn!
16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

17 Schaam je om het evangelie NIET!
Verkondig Zijn sterven!


Download ppt "SUPERHEROES."

Verwante presentaties


Ads door Google