De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INSCHRIJVINGS – EN TOELATINGSVOORWAARDEN Informatiesessie De Mandel 20 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INSCHRIJVINGS – EN TOELATINGSVOORWAARDEN Informatiesessie De Mandel 20 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 INSCHRIJVINGS – EN TOELATINGSVOORWAARDEN Informatiesessie De Mandel 20 maart 2008

2 Inschrijvingsvoorwaarden = toelatingsvoorwaarden 1.Voorwaarde van meerderjarigheid 2.Inkomensvoorwaarde 3.Eigendomsvoorwaarde 4.Voorwaarde van inschrijving in bevolking- of vreemdelingenregister 5.Voorwaarde van taalbereidheid 6.Voorwaarde van inburgeringbereidheid

3 1.Voorwaarde van meerderjarigheid Individuele afwijkingen mogelijk -> begeleid zelfstandig wonen 2. Inkomensvoorwaarde De inkomensgrenzen zijn: 1° 17.900 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste; 2° 19.400 euro voor een alleenstaande gehandicapte; 3° 26.850 euro, verhoogd met 1.500 euro per persoon ten laste voor anderen. Aandachtspunt: Verhoogde inkomensgrenzen onder strikte voorwaarden mogelijk

4 Welk inkomen wordt genomen? Principe : netto-belastbaar inkomen van het referentiejaar  Indien geen inkomen tijdens referentiejaar -> eerstvolgende jaar waar inkomen werd genoten  inkomen tijdens referentiejaar te hoog maar in het jaar van aanvraag gedaald tot onder inkomensgrens, inschrijving mogelijk Uitzonderlijk in individuele gevallen: het actueel besteedbare inkomen -> MB 21/12/07 Voorwaarde: toegelaten zijn tot een collectieve schuldenregeling, of in budgetbegeleiding zijn bij een OCMW of een erkende instelling voor schuldbemiddeling

5 3.Eigendomsvoorwaarde Op moment van inschrijving en toelating, samen met gezinsleden, geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland Uitzonderingen:  campingverblijf  de woning die wordt onteigend en die werd bewoond door de kandidaat-huurder

6  onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning (verklaring max. 2 maanden voor de inschrijving) + ontruiming noodzakelijk + bewoond door de K-H op datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring  onaangepaste woning + bewoond door de K-H die minstens 55 jaar oud of gehandicapt is  de K-H met een handicap en die ingeschreven is voor een ADL- woning In de laatste 3 gevallen : woning binnen een jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning  vervreemden (verkopen of schenken) of  minstens 9 jaar verhuren aan of ter beschikking stellen van een verhuurder – verkoop woning tijdens verhuring of terbeschikkingstelling -> contractueel recht van voorkoop voor verhuurder

7 Aandachtspunt: ECHTSCHEIDING Inschrijving Personen wiens echtscheiding is ingeleid of wiens wettelijke samenwoning in beëindiging is: beschouwd als alleenstaande bij toetsing voorwaarden inkomen en eigendom. Inschrijving en Toewijzing In uitzonderlijke omstandigheden kan de verhuurder gemotiveerd beslissen om echtgenoten die geen echtscheidingsprocedure hebben ingeleid of waarvan de echtscheidingsprocedure nog loopt, maar die kunnen aantonen dat hun huwelijk onherstelbaar ontwricht is, niet als gezinsleden te beschouwen. (OPTIMALISATIEBESLUIT) Vb: onvindbare echtgenoot en ‘vecht’scheiding

8 4. Voorwaarde van inschrijving in bevolkings- of vreemdelingenregister Inschrijving in het wachtregister volstaat niet 5. Voorwaarde van taalbereidheid Uitzonderingen:  persoon wiens gezondheidstoestand het blijvend onmogelijk maakt de taalcursus te volgen -> medisch attest -> vrijstelling  voor de persoon die om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kan deelnemen of verder deelnemen aan de taalcursus, wordt voorzien dat  bij inschrijving deze voorwaarde kan worden opgeschort -> MB 21/12/07  bij toelating de taalvoorwaarde niet van toepassing is (OPTIMALISATIEBESLUIT)

9 Aandachtspunt De verplichte inburgeraar voldoet automatisch aan de vereiste inzake taalbereidheid, behalve als hij een attest van vrijstelling kan voorleggen. In dat geval moet hij zijn taalbereidheid logischerwijze wel nog aantonen. (OPTIMALISATIEBESLUIT)  de verplichte inburgeraar

10 A.Taalbereidheid als Inschrijvingsvoorwaarde Hoe bewijzen? 1.getuigschrift basis, secundair of hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of door Nederland erkende, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling (uitzondering Aruba, de Nederlandse Antillen en de Franstalige onderwijsinstellingen in een rand- of taalgrensgemeente) 2.studiebewijs, getuigschrift of diploma waaruit onmiskenbaar blijkt dat men het vereiste niveau haalt 3.documenten waaruit onmiskenbaar blijkt dat men het vereiste basisniveau Nederlands bezit, verstrekt door de instellingen die ook een getuigschrift van het basisonderwijs, een getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs kunnen verstrekken (OPTIMALISATIEBESLUIT)

11 4.vrijstelling op basis van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs 5.het attest van inburgering (OPTIMALISATIEBESLUIT) 6.het attest van EVC (OPTIMALISATIEBESLUIT) 7.verklaring van het HVN dat men het vereiste niveau van het Nederlands haalt / dat ten minste overeenkomt met de mondelinge vaardigheden van NT2 niveau A.1 (OPTIMALISATIEBESLUIT) 8.het inburgeringscontract (OPTIMALISATIEBESLUIT) 9.verklaring van het HVN dat men een cursus NT2 gevolgd heeft met een minimale aanwezigheid van 80% (soepelere regeling voor bepaalde categorieën van personen -> MB ) 10.verklaring van het HVN dat men deelneemt aan een cursus NT2 11.verklaring van het HVN dat een intake werd afgenomen

12 B. Taalbereidheid als toelatingsvoorwaarde Wie? 1.K-H die bij inschrijving een verklaring van het HVN heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij een cursus NT2 aan het volgen is of waaruit blijkt dat het HVN een intake heeft afgenomen 2.K-H die bij inschrijving een inburgeringscontract heeft voorgelegd (OPTIMALISATIEBESLUIT) 3.alle personen die de woning zullen betrekken bij de aanvang van de huurovereenkomst 4.alle personen die de woning zullen betrekken na het afsluiten van de huurovereenkomst, met uitzondering van de echtgeno(o)te of wettelijke samenwoner

13 Hoe bewijzen?  Dezelfde documenten als bij de inschrijving MAAR in geval :  verklaring van het HVN dat K-H deelneemt aan een cursus NT2 : -> verklaring minimale aanwezigheid van 80% tot dan toe of nog een minimale aanwezigheid van 80% mogelijk op einde van cursus  verklaring van het HVN dat intake werd afgenomen -> verklaring max. 6 maanden oud  een inburgeringscontract -> voor zover de huurder geen inbreuk heeft gepleegd op het Inburgeringsdecreet (OPTIMALISATIEBESLUIT)

14 6. Voorwaarde van inburgeringsbereidheid Wie? verplichte inburgeraar volgens het Inburgeringsdecreet Kruispuntbank Inburgering Bij twijfel -> doorverwijzing Onthaalbureau Inburgering 1° persoon met Belgische nationaliteit, niet ° in België 2° persoon noch Belgische, noch nationaliteit van de EU+landen A.Inburgeringsbereidheid als inschrijvingsvoorwaarde Hoe bewijzen? 1. Attest van inburgering 2. Attest van vrijstelling 3. Attest van EVC 4. het inburgeringcontract 5. Attest van aanmelding, uitgereikt door het onthaalbureau

15 B. Inburgeringsbereidheid als toelatingsvoorwaarde Wie? 1.de K-H/verplichte inburgeraar die bij inschrijving een inbugeringscontract of een attest van aanmelding heeft voorgelegd 2. alle personen die de woning zullen betrekken bij de aanvang van de huurovereenkomst en die verplicht inburgeraar zijn 3. alle personen die de woning zullen betrekken na het afsluiten van de huurovereenkomst, die verplicht inburgeraar zijn, met uitzondering van de echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwoner

16 Hoe bewijzen?  Dezelfde documenten als bij de inschrijving MAAR in geval : 1.inburgeringscontract op het ogenblik van de toewijzing nog loopt -> verklaring dat er geen inbreuk werd gepleegd op de verplichtingen van dat contract 2. een attest van aanmelding -> attest max. 3 maanden oud

17 Toetsing voorwaarden: Wanneer? Drie sleutelmomenten: –Bij de inschrijving –Bij de toewijzing –Bij het einde van de proefperiode

18 Toetsing voorwaarden: Wie? • Kandidaat-huurder (K-H) en huurder (H) • ALTIJD: ENKEL personen 18 j of ouder – zowel K-H als H. Kandidaat-huurders • Alle K-H die zich inschrijven vanaf 1/1/2008 + alle personen die mee de woningen zullen bewonen en zich ook inschrijven (ook echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwoner) • Alle bijkomende inschrijvingen vanaf 1/1/2008 op bestaande inschrijvingen van voor 1/1/2008 (ook echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwoner)

19 Huurders • Alle personen die een nieuw huurcontract ondertekenen vanaf 1/1/2008 en dus inclusief de personen die woning zullen betrekken (ook echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwoner) • Voor nieuwe huurcontracten afgesloten na 1/1/2008: alle personen die de woning zullen betrekken na het afsluiten van de huurovereenkomst (die dus toetreden tot het contract), met uitzondering van de echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwoner –LET OP: proefperiode en de verplichtingen van de huurder (waaronder de taal- en inburgeringsbereidheidspicht) gelden wel voor die toetreder!


Download ppt "INSCHRIJVINGS – EN TOELATINGSVOORWAARDEN Informatiesessie De Mandel 20 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google