De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coperfin Quick Wins.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coperfin Quick Wins."— Transcript van de presentatie:

1 Coperfin Quick Wins

2 Methodologie van de selectie Lijst van de weerhouden quick wins
Inhoud Methodologie van de selectie Lijst van de weerhouden quick wins Methodologie van de invoering

3 Methodologie van de selectie
Quick wins voorgesteld door de werkgroepen Opportuniteitsanalyse door de stuurgroepen Haalbaarheidsanalyse door de netwerken: 5 geanalyseerde criteria (omvang, verbeter-potentieel, doorlooptijden , in te zetten middelen, risico’s), Relateren van de impact (intern en/of extern) en de haalbaarheid Finale beslissing door de stuurgroepen

4 Voorbeeld : CRMFE- FAQ rubriek
Criteria Score Motivering Omvang 4 Meerdere interactiemogelijkheden worden ter beschikking gesteld aan de klant/burger, zodat alle klantensegmenten deze dienst kunnen gebruiken. Verbeter-potentieel De wegwijzer verbetert fundamenteel de dienstverlening. Op dit moment is het immers vaak moeillijk te bepalen welke dienst gecontacteerd moet worden en hoe. De FAQ rubriek betekent voor de burger/klant en ambtenaar een additionele informatieverstrekking. Bovendien betekent dit voor de ambtenaar een vermindering van een groot aantal ‘doorwijs’-interacties. Doorlooptijd 5 Een doorlooptijd van 4 maand wordt voor deze quick win verwacht. In te zetten middelen 3 Afhankelijk van noodzaak tot aankoop server. Risico’s van uitvoering 2 Beperkt risico

5 Quick Wins Samenvatting van de weerhouden Quick Wins
Werkgroep Project leider Omschrijving 1 Uitbouwen onthaalfunctie P – KMO - GO D. Loockx Uitbouwen van de onthaalfunctie in een aantal administratieve centra dat in zal staan voor een betere verspreiding van inlichtingen en informatie 2 Snellere verwerking van fouten en rechtzettingen P Snellere verwerking van fouten en rechtzettingen waarover geen betwisting mogelijk is en die dus niet via de dienst ‘Geschillen’ moeten verlopen 3 Weigering van termijnen (DB440S) Invordering G. Tieleman Herformulering van het gedrukt formulier DB 440S "Uitleg over de termijnen” 4 Verbeteren van de interne communicatie D&A (Onderzoek en Opsporingen) F. Vallaey Verbeteren van de doorstroming van informatie m.b.t. de actuele fraude tussen de diensten die deze fraude moeten bestrijden, met name de centrale NOD en de lokale inspecties 5 Euro-T.P. D&A Y. Gossens De gegevens betreffende de intracommunautaire leveringen en verworvenheden ter beschikking stellen van de CDIB teneinde ze te linken met bestaande bestanden en ze na analyse ter beschikking te stellen van de controlediensten 6 Raadpleging van de volledige gegevens van de ingeschreven betalingen (TPPAY) D. Baire Raadpleging van de volledige gegevens over de betalingen die ingeschreven zijn in de R.C.I.V.-artikels (TPPAY) om onder meer de opdrachtgever en de mededeling te kennen.

6 Quick Wins Samenvatting van de weerhouden Quick Wins
Werkgroep Project leider Omschrijving 7 Groeperen van taxatiebevoegdheid KMO D. Loockx Groeperen van de taxatiebevoegdheid bij één controlecentrum voor het aanslagjaar waarin een onderneming verhuist, waardoor er geen twee controlecentra eventueel de controle zullen doen 8 Databank voor verschillende geïnformatiseerde documenten Fraudebestrijding L. Berger Centraliseren van de informatie over de verschillende onderzochte informaticasystemen: de risico's, hoe de informatie te bekomen, het gecentraliseerd beschikbaar stellen van de informatie, etc. 9 Aanvaarding en integratie van de plannen van privé-landmeters (plan dat bij de akte is gevoegd) Opmetingen en Waarderingen P. Herman De plannen opgesteld door de privé-landmeters aanvaarden en integreren in het kadastraal plan 10 "Client manager" bij de aankoopcomités Patrimoniumdiensten A. De Bruyne Iedere klant (=overheidsorganisatie) van een aankoopcomité heeft contact met 1 commissaris van het aankoopcomité, die zijn begunstigde gesprekspartner voor de toekomst wordt. 11 Website Patrimoniumdiensten D. Jungers Creëren van een informatieve en interactieve website waarop Patrimoniumdiensten zichzelf voorstellen en de opdrachtgevers de mogelijkheid krijgen een document voor een opdracht tot verkoop van roerende goederen te downloaden Groeperen van de taxatiebevoegdheid bij één controlecentrum voor het aanslagjaar van verhuis, waardoor er geen twee controlecentra eventueel de controle zullen doen

7 Quick Wins Samenvatting van de weerhouden Quick Wins
Werkgroep Project leider Omschrijving 12 Juridische databank Rechtszekerheid Rechts zekerheid M. Biomez Op het intranet juridische documentatie plaatsen met betrekking tot rechtszekerheid van de Patrimoniale Documentatie (wetsartikels, relevante rechtspraak, formele ruling, administratieve beslissingen,...). 13 Onmiddellijke vrijstelling G. Pauwels Onmiddellijke toekenning van de juiste code voor onroerende goederen die vrijgesteld zijn van K.I.. Hierdoor wordt het desbetreffend K.I. vrijgesteld ingeschreven (code 2H) en wordt de eigenaar van het goed onmiddellijk vrijgesteld van onroerende voorheffing daar waar nu de eigenaar zijn vrijstelling achteraf via het indienen van een bezwaarschrift kan krijgen. 14 Rechtstreekse consultatie CADNET databank (kadastrale matrix) O. Dasnoy Notarissen zouden via een systeem van boodschappen informatie met betrekking tot de kadastrale matrix, uit de databank CADNET kunnen consulteren. 15 Electronische Facturatie KMO - GO J. Markx Onderzoek naar de mogelijkheden om rekening te houden met de elektronische facturatie tussen bedrijven 16 Samenwerking met de centrale dienst voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) Invordering G. Dormaels Creatie van een contactpunt tussen het Ministerie van Justitie en de Administratie van de Invordering - éénzelfde gebouw

8 Quick Wins Samenvatting van de weerhouden Quick Wins
Werkgroep Project leider Omschrijving 17 Harmoniseren van openingsuren CRM FE A. Henrotte Bepalen van de uurregeling met betrekking tot de openingsuren van alle diensten (waarbij er rekening gehouden wordt met de specificiteiten van bepaalde diensten) 18 Wegwijzer - FAQ rubriek Opstellen van een gegevensbank die een lijst van FAQ’s (Frequently Asked Questions of veel gestelde vragen) bevat met standaard-antwoorden 19 Fisconet Regl & Werk procedures FE J.M. Delporte Ter beschikking stellen van het publiek via internet en voor de ambtenaren van een fiscale gegevensbank 20 Minibibliotheek Samenbrengen van buitenlandse wetgeving en van niet-fiscale wetgeving (Gerechtelijk Wetboek, Strafwetboek, …) en van diverse documentatie in verband met wetgevingen (formele verdragen, door de beheersadministraties gepubliceerde richtlijnen, door de Nationale School voor Fiscaliteit en het Openbaar Ambt verspreide cursussen, gecoördineerde wetten op de Raad van State, enz.) 21 Verbetering van de leesbaarheid van de formulieren CRM Patrimoniumdocumentatie W. Leenders Deze Quick Win bestaat in het herlezen en eventueel het herschrijven van teksten in functie van de doelgroep. De bedoeling is om deze meer leesbaar en klantvriendelijker te maken, alsook de mogelijke verhaalprocedures aan te geven

9 Quick Wins Samenvatting van de weerhouden Quick Wins
Werkgroep Project leider Omschrijving 22 Wegwijzer – FAQ rubriek (AKRED) CRM Patrimoniumdocumentatie G. Frippiat Opstellen van een gegevensbank die een lijst van FAQ’s (Frequently Asked Questions of veel gestelde vragen) bevat met standaard-antwoorden 23 Coördinaten van de diensten van AKRED op het Internet & Intranet Regl & Werk procedures Patrimoniumdocumentatie L. Bael Voor intern gebruik op intranet of voor extern gebruik op een gestructureerde manier op internet ter beschikking stellen van de coördinaten van alle AKRED-diensten met mogelijkheid om gericht op te zoeken 24 Harmoniseren van de lay out van circulaires en instructies van AKRED D. Derinck Het versturen naar de Zegelwerkplaats van de te drukken en te verdelen documenten (waarvan de lay-out eenvormig is) via het netwerk en onder de vorm van geïnformatiseerde bestanden

10 Methodologie van de invoering
Kickoff vergadering 6 februari 2002 Template voor de invoering terug te bezorgen voor Maandelijkse opvolgingsvergaderingen, volgens hetzelfde principe als de projecten van het vijfjarenplan van informatica Betrekking van de sponsors in de opvolging

11 Rubrieken van de template voor de invoering
Identificatie van het project: naam, projectleider, coördinaten Omschrijving van het project: Vooropgestelde doelen, Actieterrein, Eventuele interacties, Uiterste datum voor de invoering Opeenvolgende stappen: Omschrijving van elke fase (maximum 4) Verantwoordelijke voor elke fase Timing van elke fase Projectteam: namen, functies binnen het project, coördinaten Nodige personen Geïdentificeerde risico’s/ Aandachtspunten Budgettaire aspecten: bedragen, bugettaire artikelen, verantwoording


Download ppt "Coperfin Quick Wins."

Verwante presentaties


Ads door Google