De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat met de vaste benoeming?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat met de vaste benoeming?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat met de vaste benoeming?
Uiteenzetting door Walter Appels op vraag van ACV Openbare diensten, gewest Gent

2 Consulent personeelszaken lokale besturen 2002-nu
Walter Appels Stadsambtenaar OCMW-secretaris Consulent personeelszaken lokale besturen 2002-nu Drie invalshoeken: juridische opleiding  aandacht voor rechtspositieregeling managementervaring  aandacht voor empowerment filosofische ingesteld  uitnodiging tot zelfreflectie

3 Algemene opmerkingen hij = zij; zij = hij (lokaal) bestuur
provinciebestuur, autonome provinciebestuur, gemeentebestuur, autonoom gemeentebestuur, intergemeentelijk samenwerkingsverband OCMW, (publieke) OCMW-vereniging, autonome verzorgingsinstelling

4 Schema van de uiteenzetting
De vaste benoeming in stilte afgeschaft? De ambtenaar is niet lui, maar mist empowerment!

5 De vaste benoeming in stilte afgeschaft? Situering van de problematiek:
De ernst van de situatie De mythe van het schuldbeladen statuut De lastige positie van de vakbonden

6 Hier wil ik twee zaken onder jullie aandacht brengen:
De ernst van de situatie Hier wil ik twee zaken onder jullie aandacht brengen: Ze menen het en ze doen het Wat hebben statutairen te verliezen (en te winnen)?

7 Ze meent het! 26 september 2003: congres Gemeentesecretarissen te Ieper: Dacht dat het voorstel-Janvier een grap was. Mijn slides waren strip Maar ze meent het!

8 September 2004 beleidsnota van Minister Keulen gelezen:
Hij meent het! September 2004 beleidsnota van Minister Keulen gelezen: hij wil een onderzoek naar de mogelijkheden voor een uniforme rechtspositieregeling voor al het personeel hij verwijst daarbij énkel naar de studie van Ria Janvier

9 Syndicaal statuut = federale materie
Wat kan hij? Syndicaal statuut = federale materie Vlaamse regering kan syndicaal statuut niet afschaffen en dus ook niet het “statuut” Vlaamse regering kan: rechtspositieregeling opvullen met arbeidsrecht vaste benoeming afschaffen! polders & wateringen

10 Wat kan hij? Artikel 257 van de Wet van 17 juni tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen. (B.S., 9 juli 1991) bewijst dat afschaffing vaste benoeming mogelijk is

11 Wat doet hij? Gemeentedecreet is afbouw statuut:
Aantal contractuele functies nemen toe:

12 Wat doet hij? Gemeentedecreet is afbouw statuut:
Verzelfstandiging neemt toe Gaat ten koste van vaste benoeming Bestuur, autonoom bedrijf: in principe statutair Samenwerkingsverbanden & publieke verenigingen: kan statutair EVA’s: géén statutairen meer onder eigen personeel!

13 Wat doe ik? Heb me boos gemaakt na zijn speech december 2004
Heb boek geschreven

14 Hier wil ik twee zaken onder jullie aandacht brengen:
De ernst van de situatie Hier wil ik twee zaken onder jullie aandacht brengen: Ze menen het en ze doen het Wat hebben statutairen te verliezen (en te winnen)?

15 Geen essentiële verschillen op volgende vlakken:
Aanwerving en selectie Duur proefperiode Syndicaal statuut en bescherming vakbondsmensen Aansprakelijkheid personeelsleden Arbeidsduur Welzijn op de werkplaats Arbeidsongevallenregeling

16 Geen essentiële verschillen op volgende vlakken:
Verlofregelingen Vakantiegeld (basis = alle loonelementen) RSZ-bijdrage op toelagen die van vóór 1991 bestaan Ontslag bij opheffing dienst Ontslag door personeelslid Recht “gehoord” te worden in geval van ontslag Werkloosheidsuitkering na gekregen ontslag Pensioen: geen overheidspensioen

17 Verschil in nadeel statutair:
(= winst bij afschaffing statuut) Recht op werkloosheidsuitkering na gegeven ontslag Ziektekrediet < gewaarborgd loon

18 Verschil in nadeel contractueel:
(= verlies bij afschaffing statuut) Geen reïntegratie na onrechtmatig ontslag Cijfers Ria Janvier: Statutairen: 35,41 werd 35,46 Contractuelen: 28,80 werd 30,94 Loonmatigingsbijdrage contractuelen is verhoogd.

19 Verschil in nadeel bestuur:
RSZ-bijdrage op toelagen die van vóór 1991 bestaan Hoger vakantiegeld (loon + toelagen) Gewaarborgd loon > ziektekrediet Werkgever verantwoordelijk voor gebrekkig werk Geen tuchtrecht Geen detachering, enkel (beperkte) ter beschikking stelling Moet dwingende bepalingen AO-wet naleven

20 Verschil in nadeel bestuur:
Statutair is duurder wegens bijdrage overheidspensioen pensioenbijdrage  eigen pensioen later pensioenbijdrage  huidig pensioen anderen kleiner wordende groep statutairen betaalt voor groter wordende groep gepensioeneerde statutairen

21 Verschil in nadeel bestuur:
Te voorspellen gevolg ivm pensioenbijdrage: Statutairen  contractueel: besturen moeten betalen voor gepensioneerde statutairen, ongeacht aantal statutairen die in dienst zijn Contractuelen  statutair: besturen moeten minder bijdrage betalen per statutair Aanvullend pensioen voor contractuelen  contractuelen duurder dan statutairen verschil patronale = 4,52 % v/h loon premie verzekering = 0,5 tot 12 %, veelal 5 % v/h loon

22 Verschil in nadeel belastingbetaler:
Statutairen  contractueel: “vermarkting” verloning ongelijke “beloning” personeelsleden geen verhaal mogelijk, belastingbetaler betaalt vriendjespolitiek Toename onterechte ontslagen  sanctie onterecht ontslag wordt betaald door belastingbetaler, niet door politicus of topambtenaar

23 De vaste benoeming in stilte afgeschaft? Situering van de problematiek:
De ernst van de situatie De mythe van het schuldbeladen statuut De lastige positie van de vakbonden

24 Ik heb slecht nieuws! De mythe van het schuldbeladen statuut
Volgende bevolkingsgroepen zouden het liefst de vaste benoeming zo snel mogelijk afschaffen: de meerderheid van de burgers de meerderheid van de politici veel topambtenaren (zolang zij maar vast benoemd blijven)

25 Drie vooroordelen spelen daarbij een rol, nl. men gaat ervan uit:
De mythe van het schuldbeladen statuut Drie vooroordelen spelen daarbij een rol, nl. men gaat ervan uit: dat ambtenaren hun inzet verliezen door hun benoeming dat het statuut onvermijdelijk rigide is dat machtsmisbruik onbestaande is

26 De mythe van het schuldbeladen statuut
De burger vraagt terecht kwaliteitsvolle dienstverlening De ambtenaar wil die geven. Waarom vangt de kat dan geen muizen meer? Niet omdat hij vast benoemd is Wel omdat hij “innerlijk ontslag” nam  “De drie poten van het lokale bestuur”

27 De mythe van het schuldbeladen statuut
De politici vragen soepele regels als mensen dwars gaan liggen Waarom vinden zij het statuut zo rigide Niet omdat het statuut rigide is Wel omdat zij het administratief statuut en zijn mogelijkheden niet kennen  “Lof der eenzijdigheid”

28 De mythe van het schuldbeladen statuut
De vaste benoeming bestaat reeds 200 jaar als bescherming tegen het machtsmisbruik van de politieke en ambtelijke top Waarom willen ze die afschaffen Zo gezegd omdat machtsmisbruik niet meer voorkomt maar discriminatie op grond van politieke overtuiging is niet strafbaar gesteld door de Anti-discrimatiewet In werkelijkheid omdat zij dan de handen vrij hebben om willekeurig te belonen en te sanctioneren

29 Verschil voorstel-Janvier/voorstel-Appels
Janvier: oorzaak falen = verstarde ambtenaar/statuut Appels: oorzaak falen = gebrek aan leiderschapstalenten van politici wie positionele macht bezit, maar persoonsmacht mist, heeft nood aan penale macht  “De drie poten van het lokale bestuur”

30 De vaste benoeming in stilte afgeschaft? Situering van de problematiek:
De ernst van de situatie De mythe van het schuldbeladen statuut De lastige positie van de vakbonden

31 Vakbonden staan in een patstelling
De afbouw van de uniforme statutaire rechtspositieregeling gebeurt in stilte, stapje per stapje Hoe? Aanwerving van vervangers (alternatief: ontslag titularis) Aanwerving werklozen in kader van werkgelegenheidsmaatregel (alternatief: geen werk voor die mensen) Derde weddenschaal voor contractuelen (i.p.v. benoeming) Bevorderingsmogelijkheden voor contractuelen (i.p.v. benoeming) Aanvullend pensioen (i.p.v. benoeming)

32 Vakbonden staan in een patsituatie
Er is een “verdeel en heers”-situatie ontstaan, waardoor de vakbonden geen kant meer opkunnen Of toch?  “Lastige vakbonden voor een vaste benoeming”

33 Einde 1. De vaste benoeming in stilte afgeschaft? Na het middageten:
2. De ambtenaar is niet lui, maar mist empowerment!

34 De ambtenaar is niet lui, maar mist empowerment!
De oplossing voor de problematiek: De drie poten van het lokale bestuur Lof der eenzijdigheid Lastige vakbonden voor een vaste benoeming

35 De drie poten van het lokale bestuur
Bij een lokaal bestuur spelen drie krachtvelden: Het administratief rechtelijke kader Het professionele kader Het politieke kader

36 Het administratief rechtelijke kader
De overheid én de ambtenaren moeten zich aan drie soorten beginselen houden: Het legaliteitsbeginsel De beginselen van de openbare dienst Het redelijkheidsbeginsel in al zijn varianten

37 Het administratief rechtelijke kader
Het legaliteitsbeginsel kan men op twee manieren omschrijven: Negatief: de ambtenaar mag niets, tenzij er een wet is die hem toelaat iets te doen Positief: het recht responsabiliseert de ambtenaar door opdrachten te omschrijven die hij moet verwezenlijken

38 Het administratief rechtelijke kader
Het legaliteitsbeginsel kan in twee richtingen werken: Negatieve formulering: doodt initiatief van ambtenaar = medeoorzaak van bureaucratie Positieve formulering nodigt ambtenaar uit het beste van zichzelf te geven = NOM: burger > regels & procedures

39 Het administratief rechtelijke kader
Er zijn drie beginselen van de openbare dienst: Het beginsel van de veranderlijkheid Het beginsel van de continuïteit Het beginsel van de benuttingsgelijkheid Beginselen van de openbare dienst  volgehouden flexibele klantvriendelijke inzet voor alle burgers = NOM: client centered werken

40 Het administratief rechtelijke kader
Het redelijkheidsbeginsel kent vele varianten: Het gelijkheidsbeginsel Het vertrouwensbeginsel Het zorgvuldigheidsbeginsel ...

41 Het administratief rechtelijke kader
Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat men niets doet wat een redelijk mens in die omstandigheden zou nalaten te doen vaste benoeming van goed werkende ambtenaar = redelijk = NOM: “kom de noden van de burger tegemoet”

42 De drie poten van het lokale bestuur
Bij een lokaal bestuur spelen drie krachtvelden: Het administratief rechtelijke kader Het professionele kader Het politieke kader

43 Het professionele kader
Alle ambtenaren zijn “professionals” (Henry Mintzberg) Zij oefenen hun opdrachten uit in nauw contact met de cliënt en (interne & externe) collega’s. Zij zijn gebonden door hun methodologie & hun deontologie Zij gehoorzamen eerder aan hun methodologie & deontologie dan aan hun (onmiddellijke) chef

44 Het professionele kader
Professionals eisen: respect voor hun beroepseer participatief leiderschap Wie hen miskent kan niets meer met hen aanvangen: hij wordt bureaucraat hij werkt op “halve” kracht hij neemt innerlijk ontslag

45 De drie poten van het lokale bestuur
Bij een lokaal bestuur spelen drie krachtvelden: Het administratief rechtelijke kader Het professionele kader Het politieke kader

46 Het politieke kader Het professionele kader wijst op belang leiderschapstalenten van de politieke en ambtelijke top

47 Het politieke kader Meeste politici beseffen niet eens:
dat zij leiding geven, enkel door in het bestuur aanwezig te zijn dat zij een voorbeeldfunctie hebben dat zij perfecter moeten zijn dan het gedrag dat zij van hun personeel verwachten dat zij autocratische trekjes hebben

48 Het politieke kader Meeste politici beseffen niet eens dat leidinggeven : in hoofdzaak “geven” is, nl.: waardering, erkenning, ruimte om te werken, ruimte tot zelfexpressie te maken heeft met “leiding”, dus richting, dus visie

49 Het politieke kader Dit is de wereld op zijn kop!
Meeste politici kunnen niet beslissen wat hun personeel moet doen, maar bemoeien zich constant met hoe ze hun werk moeten doen. Dit is de wereld op zijn kop! Een leidinggevende moet enkel zeggen wat zijn professional moet doen, niet hoe hij dat moet doen!

50 Het politieke kader Meeste politici geven wel opdrachten, maar verwachten niet dat men die ook (professioneel, conform de geldende beginselen) uitvoert Het ontbreekt de ambtenaren aan empowerment (= de bevoegdheid hun opdrachten uit te voeren)

51 Het politieke kader Ook de “politieke besliskunde” ondermijnt het empowerment

52 Politieke besliskunde:
Politicus: “We gaan dat doen.” Ambtenaar begint. Politicus: “Hola, niet te snel, we moeten nog beslissen hoe we dat gaan doen.” (een paar dagen later) Politicus: “Goed, we gaan dat zo doen.” De ambtenaar begint. Politicus: “Niet te snel, we moeten nog beslissen wanneer we dat gaan doen.” (na een paar dagen) Politicus: Goed, we gaan dat dan doen. De ambtenaar begint dan. Politicus: “Hola, niet te snel, we moeten eerst nog beslissen wie dat gaat doen.” (na … dagen tot de ambtenaar) Politicus: “Goed, het is toch best dat jij dat doet.” De ambtenaar wacht op een mogelijke volgende beslissing, want misschien vraagt de politicus zich morgen af: “Zouden we dat toch wel doen?”.

53 Het politieke kader De kat houdt niet op muizen te vangen,
omdat ze vast benoemd is, maar omdat zij telkens opnieuw afgestraft werd, als zij haar werk op een professionele manier wilde doen Politicus: “Vuugdaa!” Ambtenaar: “Moeidanie!”

54 De drie krachten vormen een driepikkel
Een driepikkel kan niet vallen, maar een bestuur kan falen als die drie poten hun rol niet vervullen: De politici bepalen wat er moet gedaan worden De professionals bepalen hoe zij dat moeten doen Een de (drie soorten) beginselen bepalen waarom zij zo moeten samenwerken

55 De ambtenaar is niet lui, maar mist empowerment!
De oplossing voor de problematiek: De drie poten van het lokale bestuur Lof der eenzijdigheid Lastige vakbonden voor een vaste benoeming

56 Lof der eenzijdigheid In vergelijking met een private organisatie is het hoofdkenmerk van een openbare dienst volgens het Hof van Cassatie en de Raad van State: de bevoegdheid eenzijdige beslissingen te nemen die door de burger/ambtenaar moeten nageleefd worden Bevoegdheid  algemeen belang

57 Lof der eenzijdigheid Deze bevoegdheid eenzijdige beslissingen te nemen, werkt (negatief) door in: de autocratische houding van politici en ambtenaren “vergeten” enkel in algemeen belang gegeven het syndicaal statuut de besliskunde

58 Lof der eenzijdigheid Deze bevoegdheid eenzijdige beslissingen te nemen, heeft een tegenwicht, nl.: de vaste benoeming die de ambtenaar beschermt tegen machtsmisbruik de drie soorten beginselen (o.a. hoorplicht) Het statutaire personeelslid wordt beter v/d eenzijdigheid Het contractuele personeelslid niet

59 Lof der eenzijdigheid Die eenzijdigheid is in het belang van het bestuur: kan eigen wil opdringen, zonder (al te veel) rekening te houden met anderen kan beslissing op elk moment herzien

60 Lof der eenzijdigheid Statutaire rechtsverhouding = éénzijdige rechtsverhouding er wordt niets overeengekomen er wordt geen contract getekend de vakbonden moeten niet instemmen met (de wijzigingen van) het statuut opdat het geldig zou zijn Het bestuur moet zich enkel aan de drie soorten beginselen houden (b.v. “redelijk” zijn)

61 Lof der eenzijdigheid Contractuele rechtsverhouding is in principe tweezijdige rechtsverhouding: er moet overeengekomen worden er moet een contract getekend worden CAO-wet geldt: instemming vakbonden principieel nodig bij wijziging arbeidsreglement

62 Lof der eenzijdigheid Contractuelen van openbare sector worden eenzijdig benaderd: zij moeten een toetredingscontract tekenen het reglement betreffende het contractuele personeel wordt eenzijdig opgelegd

63 Lof der eenzijdigheid Kiest het bestuur voor de contractuele rechtspositie, dan moeten de dwingende bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet nageleefd! Onderscheid arbeiders - bedienden Proefperiode Opzegtermijn Geen eenzijdige wijziging functiebeschrijving Geen mutaties

64 Lof der eenzijdigheid De federale minister van werk moeit zich nu al te veel! Arbeidswet Arbeidsreglementenwet Welzijnswet werknemers (b.v. werkkledij)

65 Lof der eenzijdigheid Statuut is eigen werkstuk, dus zo rigide als men het zelf maakt! Aanwervingsprocedures Tuchtprocedures Verloven Disponibiliteit wegens ontstentenis van betrekking

66 De ambtenaar is niet lui, maar mist empowerment!
De oplossing voor de problematiek: De drie poten van het lokale bestuur Lof der eenzijdigheid Lastige vakbonden voor een vaste benoeming

67 Lastige vakbonden voor een vaste benoeming
Laatste onderwerp van deze uiteenzetting: Welke strategie moet men volgen om de vaste benoeming veilig te stellen? Statutaire aanstelling van iedereen eisen Lastig doen door “tweezijdigheid” te eisen voor contractuelen Argumenteren

68 Statutaire aanstelling van iedereen eisen = antwoord op patstelling
vaste benoeming is in principe tijdelijk dus kan iedereen vast benoemd worden (cf. gecoördineerde krachtlijnen Kelchtermans: vervangers met contract onbepaalde duur) Toch vooraf een paar noodzakelijke acties nodig

69 Statutaire aanstelling van iedereen eisen Noodzakelijke acties vóór veralgemening statuut?
Afschaffing van de werkgelegenheidsmaatregelen en vervanging door subsidiëring van doorgeschoven overheidsopdrachten Werkgelegenheidsmaatregelen kunnen, maar enkel indien VDAB als werkgever optreedt Werkgelegenheidsmaatregelen zijn bevoegdheid van Vlaamse regering!

70 Statutaire aanstelling van iedereen eisen Noodzakelijke acties vóór veralgemening statuut?
Tijdelijke benoemden publieke RSZ-regeling Wijziging Grondwet: benoeming allochtonen Correcte interpretatie van het “ambtenarenrecht”: “Ambtenaar”  “orgaan” van bestuur “Ambtenaar”  titularis permante functie “Ambtenaar”  kerntaken en overheidsgezag “Ambtenaar”  “eenzijdige beslissing”

71 Statutaire aanstelling van iedereen eisen Noodzakelijke acties vóór veralgemening statuut?
Inzicht dat het geen juridische kwestie is, maar een politieke Wijze politicus beseft dat hij machtsmisbruik kan plegen en wil zichzelf daartegen (laten) beschermen

72 Statutaire aanstelling van iedereen eisen Noodzakelijke acties vóór veralgemening statuut?
Inzicht dat de bureaucratie niet veroorzaakt wordt door de vaste benoeming of het statuut, maar door de wijze waarop men met dat statuut en met de personeelsleden omgaat

73 Lastig doen door “tweezijdigheid” te eisen voor contractuelen
wijziging reglement betreffende het contractueel personeel: juridisch aanvechten ondertekening contract: onderhandelen wetgeving ivm uurrooster strikt toepassen in commerciële, industriële of verzorgende instellingen vakantiegeld op loon én toelagen eisen enz.

74 Argumenteren argumenten pro uniforme contractuele rechtspositie-regeling weerleggen argumenten pro uniforme statutaire rechtspositie-regeling naar voor brengen Er zijn een hele reeks argumenten te geven

75 Twee rechtspositieregelingen  gelijkheid Tijdstip solliciteren is niet relevant ivm functieinhoud, dus ook niet ivm rechtspositieregeling

76 Gedrag politici is inconsequent
Men legt eenzijdige rechtspositie op aan contractuelen Consequent met tweezijdigheid contractidee Benoeming  politiek  politieke benoeming niet opgenomen in Anti-discriminatiewet Politici missen nu vaak moed contractueel af te danken, wat is dan nut van veralgemeende convertie?

77 Gedrag politici is inconsequent
Gemeente- en provinciedecreet wil hoogste tuchtstraf niet laten toepassen omwille van invloed op overheidspensioen Contractuele personeelsleden hebben geen overheidspensioen en dat zonder tuchtvergrijp Gemeente- en provinciedecreet handhaven verworven rechten van topambtenaren Dus effect afschaffing twee rechtspositieregelingen is pas voor volgende generatie

78 Gedrag politici is inconsequent
Scheefgetrokken verhouding contractuelen/statutairen omwille van te dure statutairen maar: men eist niet een redelijke betaling voor “doorgeschoven overheidsopdrachten” men eist geen subsidiëring van activiteiten ipv subsidiëring van uit statistiek gehaalde werklozen

79 Gedrag politici is inconsequent
Statutairen zijn te duur reden te weinig werkende statutairen in verhouding tot gepensioneerde statutairen eenvoudigste oplossing: alle contractuelen statutair In feite verwijt men de besturen dat zij contractuelen hebben, maar het gemeentedecreet creëert nog meer contractuelen

80 Cijfers bewijzen niets
Vervangers van statutairen moeten als statutair geteld Overheid speelt sociale werkplaats (zouden personeelsleden van VDAB moeten zijn, cf. art. 60 § 7) Scheeftrekking ontstond tussen 1985 en (76/24  50/50) oorzaken? loopbaanonderbreking, gesco’s

81 Cijfers bewijzen niets
Grootste scheeftrekking bij kleinste besturen Waarom? Aangroei taken niet gevolgd door aangroei subsidie van activiteiten, dus nood aan werkgelegenheidsmaatregelen

82 Cijfers bewijzen niets
Veel verkeersovertredingen  wegcode afschaffen? weinig evaluaties  evaluaties afschaffen? Oorzaak groot aantal contractuelen = gebrekkige zelfkritiek ivm gebruik statuut (“statutairen kunnen niet afgedankt worden”) gebrekkige betaling van “doorgeschoven overheidsopdrachten” vrees secretaris ivm talenten “kandidaat”

83 Politici oorzaak van fout gebruik van statuut
Moeilijke selectieprocedure? Statuut = goedgekeurd door politici Misbruik van ziektekrediet, Politici hebben schrik om op te treden tegen “zieke” Veelheid van verlofstelsel, Politici hebben verlofregeling goedgekeurd Ingewikkelde tuchtregeling, Politici hebben tuchtregeling goedgekeurd

84 Politici oorzaak van fout gebruik van statuut
Men beweert dat statutairen niet kunnen worden afgedankt, maar politici schrapt de disponibiliteit wegens ontstentenis van betrekking niet in statuut Politici vinden het statuut ingewikkeld Maar ze kennen hun statuut niet Ze weten niet wat er in moet en wat erin mag Ze nemen niet de moeite om bij een deskundige om raad te vragen of les te volgen

85 Uniforme rechtspositieregeling lost probleem van de twee rechtsposities niet op
Gemeenten met politie en brandweer Verworven rechten toekennen Meeste bestuur hebben commerciële, industriële en/of verzorgende activiteiten dus twee regelingen voor hun contractuelen ivm arbeidsduur, feestdagen & tucht

86 Argumenten van vvsg pleiten voor uniforme statutaire rechtspositieregeling
Onbetaalbaarheid van de pensioenen Het opbod tussen de twee rechtspositieregelingen Ingewikkeldheid van twee naast elkaar bestaande systemen Toenemende verzelfstandiging (personeel vraagt daar niet naar) Ontbrekende bescherming van contractuelen

87 Bijkomende argumenten in literatuur
NOM: gebruik tools die verdienste bewezen hebben in private sector (private sector kent vaste benoeming niet) Vaste benoeming en statuut = oorzaak van bureaucratie Neen, wel de bedrijfsvoering Ambtenaren willen vaste benoeming om op hun lauweren te kunnen rusten Wat motiveert het meest? Werken voor de winst van de ondernemer Werken voor buren, familie en vrienden

88 Mijn vermoeden: het verzet tegen de uniforme statutaire rechtspositie is ingegeven door jaloezie: Politici: zitten met onzekerheid rond herverkiezing en willen in feite vast benoemd worden Private sector: kennen zelfde probleem als ambtenaar: je werk niet mogen doen volgens de aangeleerde methodologie én de verinnerlijkte deontologie onder het niveau van je talenten moeten werken, omdat je chef onbekwaam is

89 Wat is er uiteindelijk nodig?
Een bescherming van de ijverige werknemer tegen machtsmisbruik van zijn meerdere, waardoor hij afgestraft wordt omdat hij zijn werk zo goed wil uitvoeren, dat hij er fier op kan zijn en zich ermee kan identificeren

90 Bij de overheid bestaat die bescherming uit de vaste benoeming
Die vaste benoeming is nodig voor alle personeelsleden van de overheid

91 Conclusie Ria Janvier en aanhang noemen het statuut een mythe
Zij hebben in feite (niet in rechte) gelijk want slechts de helft van de ambtenaren hebben een statuut Tijd dat die mythe (opnieuw) een realiteit wordt Dus alle ambtenaren (na hun proef) vast benoemd!

92 Conclusie Het enige wat daarvoor nodig is, is de politieke wil!
Als één wetsartikel voldoende was om alle ASLK-statutairen contractueel te maken, dan volstaat één decreetartikel om alle contractuele personeelsleden bij de lokale besturen statutair te maken

93 Het is opmerkelijk hoe weinig zaad men nodig heeft,
om na een paar jaar een veld vol bloemen te hebben Ik hoop vandaag het zaad gestrooid te hebben, dat er voor zorgt dat binnen een paar jaar alle ambtenaren zich met visie kunnen inzetten voor het algemeen belang en de burgers


Download ppt "Wat met de vaste benoeming?"

Verwante presentaties


Ads door Google