De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIE IS RAV SHAUL? ( PAULUS)

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIE IS RAV SHAUL? ( PAULUS)"— Transcript van de presentatie:

1 WIE IS RAV SHAUL? ( PAULUS)
Onderzoek naar de Hebreeuwse Context in de brieven van Paulus

2 HERSTEL VAN DE TORAH

3 De Religieuze Visie op de “Wet"
De denkrichting van de hendendaagse gelovige met betrekking tot wat men “de Wet“ noemt, ontwikkelde zich vanuit een Grieks/Romeinse of “ verwesterde” wereldvisie en benadering bij het bestuderen van de Bijbel. Deze werd gevormd door de vroege kerkvaders van de tweede tot de zesde eeuw, en is sinds die tijd gestadig versterkt. Wanneer een gelovige in geestelijke uiteenzettingen, predikingen enz.de term“ Wet “ hoort , denkt hij aan een zeer “ wettische” betekenis, vergelijkbaar met de wijze waarop men aankijkt tegen de wetten die we in onze seculiere maatschappij hebben .

4 Drie merkwaardige ideeën die we in de religie vinden met betrekking tot deze verhandeling over
“ de Wet” zijn: Zij die onder de Wet van Mozes leefden, waren “ onder gebondenheid” die eindigde met Jezus, die ons vrijzette. "Niemand kon ooit doen wat de wet vereist” – dat is waarom wij Jezus nodig hadden De wet was “een vloek" die Jezus kwam afschaffen .

5 Romeinen 7:1-6: “Bevrijd van de Wet"
De vise van de gelovige over “de Wet" wordt ook overgebracht in de “hoofdingen" te vinden aan het begin van elke sectie van de Bijbel. Deze titels werden daar geplaatst door de uitgevers om de lezer een indicatie te geven waarop de volgende groep verzen betrekking heeft. Bij voorbeeld,aan het begin van de volgende secties in het“ Nieuwe Testament” van een populaire New King James versie van de Bijbel, (4) vinden we de volgende formuleringen: Romeinen 7:1-6: “Bevrijd van de Wet" Romeinen 14:1-13: “De Wet van Vrijheid " Galaten 3:10-14: “De Wet Brengt een Vloek " Galaten 5:7 -15: "Liefde Vervult de Wet "

6 Wat onderwijst het "Nieuwe Testament" Over Torah en Verlossing?
Is de Wet “een vloek" die Yeshua uit de weg kwam ruimen? Twee vaak geciteerde verzen, door het Christendom gebruikt als ondersteuning dat “de Wet een vloek is," zijn: Galaten 3:10 – Want allen die zich op de werken van de wet verlaten, hebben een vloek op zich geladen , want er staat geschreven “Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan alle voorschriften in het boek der wet , en ze niet volbrengt .” Galaten 3:13 – Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet , door zelf voor ons een vloek te worden– want er staat geschreven : Vervloekt is ieder die hangt aan het hout

7 Onmiskenbaar is er iets dat de vloek van de Wet genoemd wordt
Onmiskenbaar is er iets dat de vloek van de Wet genoemd wordt. Maar is de Wet zelf een vloek? In eerste instantie, herinner je dat God haar gaf opdat “ het wèl zou gaan “ met Zijn volk (Deuteronomium 4:40). Paulus schreef dat de Wet heilig, rechtvaardig en goed is (Romeinen 7:12). Paulus stelde dat de Wet geestelijk is (Romeinen 7:14). Paulus zei dat hij zichzelf verlustigde in de Wet (Romeinen 7:22-25). *Toen hij ervan beschuldigd werd te onderwijzen dat de Wet was afgeschaft, ondernam Paulus stappen om het tegendeel te bewijzen (Handelingen 21:21-26)*.

8 DE DUALITEIT VAN DE TORAH
Een deel van het probleem is het onvermogen om de dubbele natuur van de Torah te begrijpen en te onderwijzen. God Zelf zinspeelde op deze dubbelheid toen Hij de Torah gaf Deuteronomium 30:15-17a “Zie, Ik houd u heden leven en het goede voor,maar ook dood en het kwade, doordat ik u heden gebied de HERE uwGod lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, en Zijn geboden te onderhouden, Zijn inzettingen, en Zijn verordeningen, opdat gij leeft en moogt talrijk worden; en de HERE uw God zal u zegenen in het land dat gij in bezit gaat nemen. Maar als uw hart zich afwendt en gij niet luistert , zult gij zeker ten gronde gaan..."

9 Wat is WET in het Hebreeuws?
ירא ירה Ya’rah ya^ra^h ya^ra^' Een stamwoord; eigenlijk, te vloeien als water (d.i te regenen); transitistief :te leggen of te werpen (speciaal: een pijl ,d.i. te schieten); figuratief: te wijzen naar (alsof men richt met de vinger), te onderwijzen - (+) boogschutter, worp, richt, informeer, onderricht, leg, toon, schiet, leer (-aar, -ing), door.

10 Je kan de beste Griekse interlineaire Bijbel ter wereld hebben, maar als je het “ Nieuwe Testamant” niet terug in de Hebreeuwse context van de eerste eeuw plaatst, kan je niet tot een correct inzicht komen..

11 Veelvuldig geciteerde verzen om dit te ondersteunen zijn;
Want Christus is het einde van de Wet , tot gerechtigheid van ieder die gelooft (Romeinen 10:4) Rom 10:4 Want de Messias is de vervulling van de wet voor eenieder die gelooft. G5056 τέλος telos Van een basiswoord τέλλω tello¯ (om tot een bepaald punt of doel te komen);

12

13 Handelingen = Hoofdstukken13 tot 28 in het jaar 35 to 62 C.E
Romeinen = Jaar 57 C.E. Galaten = Jaar C.E Efeziërs = Jaar 60 – 61 C.E Filippenzen = Jaar 62 C.E Kolossenzen = Jaar 60 – 61 C.E 1& 2 Thessalonicenzen = Jaar 51 C.E 1 Timotheüs = Jaar C.E 2 Timotheüs = Jaar 67 C.E Hebreeën = Jaar C.E 1& 2 Petrus = Jaar C.E

14 DE SCHOLEN VAN HILLEL EN SHAMMAI BEGONNEN HUN STUDIEHUIZEN 30 à 60 JAAR VÓÓR DE MESSIAS

15 7 Types van Farizeeën Zowel de Jeruzalem als de Babylon Talmud, spreken over zeven soorten van ‘Farizeeën’

16 Wie waren de Leraren van Rav Shaul?
Hillel Gamaliël

17 Gamaliël Handelingen 22:3
Ik ben waarlijk een man die een Jood is; geboren in Tarsus, een stad in Cilicië, opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamaliël, en onderwezen naar de perfecte wijze der vaderlijke wet en zijnde een ijveraar voor Elohim, gelijk gij allen heden zijt;

18 Paulus Zei!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Corinthians 11
1 Weest imitators van mij, zoals ik ben van de Messias. 2 Ik prijs het in u dat gij in alles aan mij gedachtig blijft en u houdt aan de overleveringen zó als ik ze u overgegeven heb .

19 vanaf 3401; een imitator:--navolger.
Imitators mimhthv mimetes, mim-ay-tace' Opzoeking voor 3402 in KJV vanaf 3401; een imitator:--navolger.

20 Aan welke Geboden hield Yeshua zich ?
Shabbat Zondag Pesach Pasen Shavuot Kerstmis Yom Teruah varken Yom Kippur wetteloos Sukkot Kosher

21 Wie was het Gehoor van Paulus?

22 Josephus Schreef Over de Tien Verloren Stammen van Israël Waar was de precieze plaarts waar de Tien Verloren Stammen van Israël naartoe gevoerd werden als gevangenen van het Assyrische Keizerrijk ? De Bijbel rapporteert: “en de koning vanAsyrië voerde Israël weg naar Assyrië, en leidde hen naar Halah en naar Habor, bij de Rivier Gozan, en in de steden der Meden." (2 Kon. 18:11) Deze plaatsen bevinden zich in het huidige noorden van Irak of Noordwest Iran , Kurdistan genoemd. De Tien stammen van Israël waren gedwongen om eerst naar daar te emigreren, en dit is dan ook het startpunt van onze opzoekingen. Er is een Jood,Josephus Flavius genaamd, een zeer betrouwbare historicus, die leefde in de eerste eeuw C.E. In zijn geschiedenisboek staat een beschrijving over de verblijfplaatsen van de Tien Stammen: "...de Tien Stammen die tot op heden voorbij de Eufraat zijn, zijn een immense menigte, wiens aantal niet kan geschat worden." (Antiquities 11:2) Josephus schreef dat in de eerste eeuw C.E., de Tien Stammen van Israël leefden als een immense menigte voorbij de Eufraat Rivier. Dit kan betekenen dat sommigen van hen in een nabij gebied ten oosten van de Eufraat leefde en anderen vertrokken naar een plaats ver voorbij de oostkant van de Eufraat

23  In de vroege 4e eeuw ad, rapporteerde Eusebius dat de Apostel Thomas naar Parthia ging en Andreas ging naar Scythia—gebieden nabij de Zwarte en de Kaspische zeeën,waar de Israëlieten gevestigd waren (Kerk Geschiedenis , 3:1:1). Vroege overleveringen linken ook de bedieningen van Bartholomeüs en Fillipus aan deze gebieden, waarmee wordt aangegeven dat de Apostelen in hun tijd de lokaties van de Israëlische stammen kenden.

24 1 Petrus 1 1 Van Petrus, een apostel van Yeshua Messias, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen in de verstrooiïng leven in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia, en Bithynië,, 2 U bent door Elohim, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, te gehoorzamen aan Yeshua Messias en u schoon te laten wassen in Zijn bloed : Ik wens u genade en vrede in overvloed .

25 Verstrooiïng 290. diaspora diaspora, dee-as-por-ah' van 1289; verspreiding, d.w.z.. (voornamelijk en konkreet) de (bekeerde) Israëlieten wonende in Heidense landen :--(die) (overal) verstrooid zijn.

26 Hoshea 1 gaat over de 10 stammen van Israël
Lo Ammi & Lo Ruhamah 1 Petrus 2 9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een bijzonder volk; dat zijn eigendom werd opdat gij de roemruchte daden zoudt verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderlijk licht : 10 Gij, die eens geen volk waart, nu echter het volk van Elohim: die eens geen ontferming verwierf, maar nu ontferming heeft verkregen. Hoshea 1 gaat over de 10 stammen van Israël

27 Handelingen 26: 2 "I prijs mijzelf gelukking Koning Agrippa, dat ik vandaag in uw aanwezigheid me mag verweren tegen al de beschuldigingen die de Joden tegen mij inbrengen, 3 vooral omdat u zo goed op de hoogte bent van al de gewoonten en twistpunten van de Joden; daarom durf ik u om uw geduld te vragen 4 "Mijn levensloop vanaf mijn jeugd, heb ik doorgebracht onder mijn eigen volk te Jeruzalem, is door alle Joden gekend.

28 5 Ze kennen mij dus allang en als ze willen kunnen ze getuigen dat ik geleefd heb naar de strengste richting van onze godsdienst. Ik heb geleefd als een Farizeeër. 6 En nu sta ik hier terecht omdat ik hoop op de belofte die God aan onze vaderen heeft gedaan. 7 Onze twaalf stammen hopen die belofte in vervulling te zien gaan en daarvoor dienen ze God met grote ijver , dag en nacht., Om deze hoop O Majesteit word ik door de Joden aangeklaagd!

29 Paulus en de Joden onder de Heidenen
Handelingen 15:19 Daarom ben ik van oordeel, dat we geen onnodige last moeten opleggen aan hen , die onder de Heidenen zich bekeren tot Elohim: Hand 21:19 En nadat Paulus hun begroet had, verklaarde hij tot in het bijzonder welke dingen Elohim onder de Heidenen tot stand had gebracht door zijn bediening ..

30 Hand 21:21 Maar over jou is hun verteld dat je alle Joden die onder de heidenen wonen ontrouw aan Mozes leert, door te beweren dat zij hun kinderen niet hoeven te besnijden en zich niet hoeven te houden aan onze zeden en gewoonten. Galaten 2:2 En ik ging op grond van een openbaring en ik legde hen het evangelie voor, dat Ik verkondig onder de heidenen, afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos liep, of gelopen had Jacobus 1:1 ¶ Van Jacobus , dienstknecht van Elohim en van de Adonai Yeshua Messias, tot de twaalf stammen in de verstrooing, gegroet.

31 Geloofden de Joden in de eerste eeuw in Yeshua ?
Handelingen 2:41 Zij dan die zijn woord gaarne aannamen lieten zich dopen; en op die dag werden ongeveer drieduizen zielen aan hen toegevoegd. Hand 4:4 Maar velen van hen die het woord gehoord hadden kwamen tot geloof, en het getal der mannen werd ongeveer vijfduizend. Hand 6:7 En het woord van Elohim bleef zich verbreiden; en het aantal discipelen in Jeruzalem werd nog veel groter; en een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

32 Handelingen 21 20 Toen ze dat hoorden, verheerlijkten ze Adonai, en zeiden tot hem, je ziet broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden tot geloof zijn gekomen;en ze zijn allemaal ijveraars voor de wet : 21 Maar over jou is hen verteld dat je al de Joden die onder de heidenen wonen, ontrouw aan Mozes leert, door te beweren dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden en zich niet hoeven te houden aan onze zeden en gewoonten

33 Handelingen 15:1 Toen kwamen er enkele mensen uit Judea die de broeders voorhielden: als u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden, kunt u niet gered worden. Handelingen15:5 Maar enkele gelovigen, afkomstig uit de sekte van de Farizeeën die geloofden, kwamen naar voren en stelden : Ze moeten hen besnijden en van hen eisen dat ze de wet van Mozes houden {rezen...: of, stonden op, zeiden dat zij , zeker}

34 WAAROM HAALDE PAULUS NOOIT DE TIENDEN OP
WAAROM HAALDE PAULUS NOOIT DE TIENDEN OP? DE TEMPEL STOND NOG ALTIJD IN JERUZALEM

35 Numeri 18:21 “Aan de Levieten heb Ik bij dezen alle tienden in Israël als erfenis gegeven, in ruil voor het werk dat zij verrichten in de tent van samenkomst. Numeri 18:24 Maar de tienden van het volk van Israël, dat zij aanbieden als een offer aan HEER, heb ik aan de Levieten gegeven als een erfenis, daarom heb Ik bepaald dat zij temidden van het volk van Israël geen erfdeel zullen krijgen.”

36 PAULUS WAS VAN DE STAM VAN BENJAMIN HIJ WAS GEEN LEVITISCH PRIESTER

37 Paulus en de Liturgie in de Synagoge
1Timotheüs 4:13 In afwachting van mijn komst moet u zich wijden aan de voorlezing van de Schrift, aan aansporing en onderricht

38 Hij nam het Heilige feest van Ongezuurde Broden in acht
Handelingen 20 5 Dezen waren echter vooruit gereisd en bleven op ons wachten in Troas. 6 Wij voeren weg uit Filippi na de dagen der ongezuurde broden, en kwamen binnen vijf dagen bij hen te Troas aan, waar wij zeven dagen doorbrachten.

39 PINKSTEREN Handelingen 20:16
Want Paulus had besloten Efeze voorbij te varen , om geen tijd in Asia te verliezen; Hij had haast omdat hij zo mogelijk in Jeruzalem wilde zijn op de dag van Pinksteren

40 Passover/Pesach 1 Kor. 5 6 Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai. Weet gij niet dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken? 7 Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook Christus, ons Pascha, werd geofferd in onze plaats. 8 Laten wij derhalve het feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van kwaadwilligheid en boosheid , maar met het ongezuurde brood van oprechtheid en waarheid .

41 Hij was een Jood uit de stam van Benjamin.
2 Kor. 11:22 Zijn zij Hebreeën? Zo ook ik. Zijn zij Israëlieten? Zo ook ik. Zijn zij het zaad van Abraham? Zo ook ik  . Romeinen 11 1 De vraag is nu, heeft Elohim zijn volk verstoten? Helemaal niet! Want ook ikzelf ben een Israëliet, een afstammeling van Abraham uit de stam van Benjamin. 2 Elohim heeft Zijn volk, dat Hij tevoren heeft gekend, niet verstoten. Of weet gij niet wat de Schrift zegt over Elia? Hoe hij Israël aanklaagt bij Elohim ? Philippenzen 3:5 Besneden op de achtste dag, behoor ik tot het geslacht van Israël, tot de stam van Benjamin, ik ben een geboren en getogen Hebreeër; naar de wet ben ik een Farizeeër;

42 Hij was een Farizeeër en de zoon van een Farizeeër
Handelingen 23 6 Omdat Paulus wist dat er in het Sanhedrien een Sadduceese en een Farizeese fractie was, riep hij uit , "Mannen en broeders, ik ben een Farizeeër , uit een geslacht van Farizeeërs . Ik sta terecht omdat ik hoop op de opstanding van de doden !”

43 Hij woonde de diensten in de synagoge bij.
Handelingen 13:5 Toen ze in Salamis waren, verkondigden ze het woord van Elohim in de Joodse synagogen. Ze hadden ook Johannes bij zich om hen te helpen.. Handelingen 13:14 En zij, van Perga het land doorgaande, kwamen te Antiochië, een stad van Pisidië. Zij gingen naar de synagoge op de Shabbat dag, en zaten er neder. .

44 Elke Shabbat sprak hij in de synagoge en overtuigde Joden en Grieken
Handelingen14:1 En het geschiedde in Iconium dat zij tezamen in de synagoge der Joden gingen, en alzo spraken, dat een grote menigte zowel van Joden als van Grieken geloofde. Hand 18:4 Elke Shabbat sprak hij in de synagoge en overtuigde Joden en Grieken Hand 19:8 Hij ging in de synagoge, en sprak vrijmoedig , drie maanden lang met hen redenerend en hen overtuigend van de dingen aangaande het Koninkrijk van Elohim.

45 Hij sprak Hebreeuws. Handelingen 21:40
En toen hij dit toegestaan had, wenkte Paulus, boven aan de trappen staande, het volk met zijn hand. En toen het heel stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse taal toe en zeide, Hand 22:2 Toen zij nu hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide :

46 Hij onderwees uit de Hebreeeuwse Shrift
Handelingen 17:2 En Paulus ging,zoals hij gewoon was, daar binnen en drie weken achter elkaar debatteerde hij met hen over gedeelten uit de geschriften Handelingen 18:28 want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden, door vanuit de Schriften aan te tonen dat Yeshua de Messias is.

47 Hij nam de Nazarener gelofte op zich
Handelingen 18:18 En nadat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrië, vergezeld door Priscilla en Aquila, nadat hij te Kenchreeën zijn hoofdhaar had laten afknippen , want hij stond onder een gelofte . Handelingen 21:24 Neem hen mede heilig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren. Dan zullen allen bemerken dat van alles wat men hen van u verteld heeft, niets waar is , maar dat gij ook zelf medegaat in de naleving van de wet.

48 Hij ging naar Jeruzalem om te aanbidden.
Handelingen 24:11 Gij kunt u immers ervan vergewissen, dat het niet langer dan twaalf dagen geleden is dat ik naar Jeruzalem ben gegaan om te aanbidden..

49 Hij paste besnijdenis toe.
Handelingen16 1 En hij kwam ook te Derbe en Lystra: en zie, er was daar een zekere discipel, genaamd Timotheüs, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, 2 En de broeders in Lystra en Ikonium hadden een goed getuigenis van hem gegeven. 3 Paulus wilde , dat deze met hem zou gaan en hij nam hem tot zich en besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen; want iedereen wist dat zijn vader een Griek was .

50 Hij hield de Shabbat. Handelingen 17
1 En hun weg nemende over Amfipolis en Apollonia, kwamen zij te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. 2 En Paulus ging , zoals hij gewoon was , daar binnen en redeneerde met hen drie Shabbatten achtereen over gedeelten uit de Schriften

51 WAT BELEED RAV SHAUL OVER ZIJN GELOOF ?
Handelingen 24:14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die Weg, die zij een sekte noemen inderdaad de Elohim mijner vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de Torah en in de Neviim(Profeten) geschreven staat:

52 Handelingen 21 18 En de volgende dag ging Paulus met ons Jacobus bezoeken, en alle oudsten waren daarbij aanwezig. 19 En toen hij hen begroet had, verhaalde hij in bijzonderheden één voor één de dingen die Elohim onder de heidenen had verricht door zijn bediening. 20 En zij,toen ze dat hoorden, verheerlijkten zij Elohim; en zeiden tegen Paulus, je ziet broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden tot geloof gekomen zijn; en allen zijn zij ijveraars voor de wet:

53 Handelingen 21: 21 maar over jou is hen verteld dat je alle Joden die onder de heidenen wonen, ontrouw aan Mozes leert, door te beweren dat zij hun kinderen niet hoeven te besnijden en zich niet hoeven te houden aan onze zeden en gewoonten.

54 Handelingen 21 22 Wat is dan het geval? Zij zullen stellig horen dat gij aangekomen zijt. 23 Doe daarom wat wij u zeggen: Er zijn vier mannen bij ons die een gelofte op zich genomen hebben; 24 Neem hen mee, laat je met hen reinigen en betaal hun de kosten van het afscheren van hun haar: dan zal iedereen merken dat die verhalen over jou nergens op slaan, maar dat ook jij de wet trouw onderhoudt.

55 Filippenzen 3:2 Weest op uw hoede voor de honden, weest op uw hoede voor de slechte arbeiders , weest op uw hoede voor de versnijdenis! 3 Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst in de geest van Elohim, en laten ons voorstaan op Messias Yahshua, en hebben geen vetrouwen in het vlees. 4 Hoewel ik redenen heb dat ook ik vertrouwen in het vlees mag hebben. Indien iemand anders meent dat te kunnen doen , ik nog meer:

56 5 Besneden op de achtste dag, , behorend tot het volk van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën; naar de wet, een Farizeeër; 6 Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente; naar de gerechtigheid die in de wet is onberispelijk.

57 7 Maar wat winst voor mij was , ben ik omwille van de Messias gaan beschouwen als verlies.
8 Ja gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnementheid van de kennis van Messias Yahshua mijn Adonai: om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en die acht drek te zijn, 9 En in Hem gevonden te worden, , niet hebbende mijn eigen rechtvaardigheid, die uit de wet is ,, maar die door het geloof van Messias is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof.

58 GALATEN 1:12 Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Yahshua de Messias. 13 U hebt toch gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb: hoe ik de kerk van Elohim vervolgde, en haar verwoestte 14 En in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn gelijken onder mijn volk, hen overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders. {gelijken: Gr. leeftijdsgenoten}

59 Handelingen 15 23 En zij schreven door hen dit navolgende; De apostelen en de oudsten en al broeders , wensen de broeders uit de heidenen die in Antiochië en Syrië en Cilicië zijn, zaligheid: 24 Aangezien wij gehoord hebben dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden verward hebben en uw zielen wankelend hebben gemaakt, zeggende dat gij moet besneden worden en de wet moet onderhouden, aan wie wij dat niet bevolen hadden;

60 1 Johannes 2 En hieraan onderkennen wij dat wij Hem kennen, indien wij zijn geboden houden Hij die zegt , `Ik ken Hem,' en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in hem is de waarheid niet; maar wie zijn Woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van Elohim volmaakt geworden, hieraan kennen wij dat wij in Hem zijn. 6 Hij die zegt dat hij in Hem blijft, moet ook zelf alzo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft .

61 Wandelde Yahshua in Torah?
Hij ging naar de dienst op Shabbat Hij hield de Feesten Hij hield Kosher Hij studeerde Torah & de Profeten

62 FLAVIUS JOSEPHUS VISIE OP DE FARIZEEËN
Wat ik nu zou willen uitleggen is dit, dat de Farizeeën de mensen een grote hoeveelheid voorschriften door overerving van hun vaderen oplegden, welke niet geschreven zijn in de TORAH VAN MOZES; en het is om die reden dat de Sadduceeën hen verwerpen en zeggen dat we de voorschriften moeten respecteren die verplicht zijn in het geschreven woord, maar niet moeten naleven degenen die voortgekomen zijn uit de tradities van onze voorvaderen… BOOK OF ANTIQUITIES

63 WAT IS DE LIEFDE VAN YHVH?
1Johannes 5 2 Hieraan onderkennen wij , dat wij de kinderen van Elohim liefhebben, wanneer we Elohim liefhebben en zijn geboden doen. 3 Want dit is de liefde van Elohim, dat wij Zijn geboden bewaren: en Zijn geboden zijn niet zwaar,

64 Aan welke geboden hield Yahshua zich ??
Mattheüs 5 17 Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden: Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

65 Johannes 7 16 Yahshua antwoordde hen en zeide, Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem die Mij gezonden heeft.

66 Johannes 8:28 Jezus zeide dan, Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien dat Ik hem ben en niets uit mijzelf doe doch dat Ik dit spreek gelijk de Vader Mij geleerd heeft.

67 Johannes 12 47 En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. 48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt,heeft ene die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 49 Want ik heb niet uit Mijzelf gesproken , maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. 50 En ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is: wat Ik dan spreek, spreek ik zó als de Vader Mij gezegd heeft.

68 Exodus 23 20 Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb 21 Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig,want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want Mijn naam is in hem.. 22 Maar indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet wat Ik zeg ; dan zal ik uw vijanden vijandig bejegenen en benauwen die u benauwen.

69 De Farizeeën stellen geboden van Mensen in
Ma’asei Ha Torah (hrwth y vem) =“Werken van de Wet” Takanah (hnqt) en Gezerah = “Verordeningen” Ma’aseh (hvem) “ Werken” Halacha (hklh) “Wet” Minhag “Traditie”

70 Babylonische Talmud, Sabbath 31a
Een bepaalde heiden kwam tot Shammai: De heiden zeide tot hem: Hoeveel Torah’s hebt gij? (Shammai) Hij antwoordde: TWEE de geschreven Torah en de MONDELINGE TORAH (Torah She-Be’al Peh)

71 DE JERUZALEM TALMUD GESCHREVEN IN TIBERIAS ROND HET JAAR 350 C.E.
ALS DE MONDELINGE TORAH (Torah She-Be’al Peh) alleen mondeling moest doorgegeven worden waarom schreef Rabbi Judah De Price dan de Mishnah in het jaar 200 c.e.? TWEE TALMUD’S  DE JERUZALEM TALMUD GESCHREVEN IN TIBERIAS ROND HET JAAR 350 C.E.  DE BABYLONISCHE TALMUD WERD VERVOLLEDIGD IN HET JAAR 500 C.E. DOOR RAV ASHI IN BABYLONIË

72 De Torah zegt niets toe te voegen of af te nemen van de Torah
 Deuteronomium 4:2 Gij zult aan wat ik u gebied niets toedoen , noch zult gij daarvan iets afdoen, opdat gij de geboden van de YHVH uw Elohim onderhoudt, die Ik u opleg.

73 MARCION DE KETTER “Een figuur van immense betekenis, die dikwijls doch wellicht verkeerdelijk onder de Gnostics gerekend werd, was Marcion, die, nadat hij gebroken had met de Roomse Gemeente in 144 c.e. met succes een eigen organizatie stichtte. Hij onderwees dat er een radicale tegenstelling was tussen de Wet en het Evangelie. Hij weigerde de Elohim van liefde, geopenbaard in het Nieuwe Testament , te vereenzelvigen met de wraakzuchtige Schepper Elohim van het Oude Testament. Hij bracht deze contrasten naar voor in zijn Antitheses, die samen met zijn ingebruikname van een gereduceerd Nieuw Testament, bestaande uit het Evangelie volgens Lucas en bepaalde brieven van Paulus, allemaal gezuiverd van zogenaamde Joodse inlassingen , hadden een belangrijke invloed op de kerkelijke leerstelling. in zijn vollere Gemeente vorming .”- Encyclopaedia Britannica

74 MOEILIJK TE VERSTANE WOORDEN VAN PAULUS
Galaten 2:19 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, om voor Elohim te leven.. Want ik ben door de wet (Torah) voor de wet gestorven, (Oral Law) om voor Elohim te leven.

75 Romeinen 7:6 Kollosenzen 2:16
Maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter .   Kollosenzen 2:16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of Shabbat, 17 dingen die een schaduw zijn van hetgeen komen moet, maar het lichaam is van de Messias.

76 In de Aramese Pashitta Galaten 3:23
24 De wet is dus een TUTOR( tuchtmeester) voor ons geweest tot de komst van Messiah, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. 25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de TUTORS.

77 Efeziërs 2:14 Want hij is onze vrede, die twee één heeft gemaakt en de scheidsmuur heeft neergehaald 15 Hij heeft de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, ,namelijk de wet der geboden vervat in verordeningen; opdat Hij die twee in Zichzelven tot één nieuwen mens zou scheppen, zo vrede makende;  

78 VERORDENINGEN dogma, dog'-mah van de basis van 1380; een wet (burgerlijk, ceremonieel of ecclesiastisch):--decreet, verordening.

79 Galaten 2:16-17 en 2:18-19: …Wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken der wet (rabbijnse mondelinge tradities) maar door geloof in Messias Yeshua, zijn wij zelf ook tot geloof gekomen in Messias Yeshua, om gerechtvaardigd te worden door geloof in Messiah Yeshua, en niet uit de werken der wet (rabbijnse mondelinge traditie); want uit de werken der wet (rabbijnse mondelinge traditie) zal geen vlees gerechtvaardigd worden

80   Romeinen 3:28 Want wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken van de wet. (Ma’asei Ha Torah)

81 Romeinen 2:29 Maar hij is een Jood, die het innerlijk is; en de besnijdenis is die van het hart, naar de geest,niet naar de letter; wiens lof niet van mensen , maar van Elohim komt.

82 Besnijdenis in Bijbelse halachah
Genesis 17:12 Wie acht dagen oud is , zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht ,doch niet van uw nageslacht is .

83 Besnijdenis in Rabbijns / Farizeeïsch Halachah perspectief
Hatafat Dam Brit (Prikken van het lid en bloed trekken) voor bekeerde heidenen die reeds besneden zijn .

84 Milah/ Peri’ah Metzizah
voorhuid wordt over de kroon getrokken en afgesneden; b) het membraan onder de voorhuid wordt met de nagels teruggeschoven Metzizah c) waarbij bloed uit de plaats van de besnijdenis wordt gezogen , vooral bij pasgeboren baby’s  (tractaat Shabbat 133a,135a en137a ook, Yevamot 46a/b) Kitsoer Sjoelchan Aroech hoofdst.163 zie ook Handelingen15:1-5

85 Galaten 2:21 Ik ontneem aan de genade van Elohim haar kracht niet: want indier er gerechtigheid door de wet is (Mondelinge Wet), dan is Messias tevergeefs gestorven.

86 Romeinen 2:29 Maar hij is een Jood die het van binnen is; en besnijdenis is die van het hart,naar de geest , niet naar de letter; wiens lof niet van mensen komt, maar van Elohim.

87 Hoe Oud was Abraham? Genesis 12:4 Toen vertrok Abram, zoals de Adonai tot hem gesproken had; en Lot ging met hem: en Abram was zeventig en vijf jaren oud toen hij uit Aran vertrok .

88 Hoe was Abraham toen YHVH hem vroeg in verbond te komen?
Genesis 17:1 Toen Abram negentig en negen jaren oud was, verscheen Adonai aan Abram, en zeide tot hem, Ik ben de Almachtige Elohim; richt uw schreden naar Mij en gedraag u onberispelijk .

89 Genesis 17:10 Dit is Mijn verbond, dat u moet onderhouden, mijn verbond met u en al uw nakomelingen ; elk mannelijk kind onder u moet besneden worden . 11 En gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden; en dat zal een teken van het verbond zijn tussen Mij en u ..

90 TEKEN = Symbool van Verbond
twa 'owth, Zoek naar 0226 in KJV Waarschijnlijk vanaf 225 (in de zin van voorkomen); een signaal (letterlijk of figuurlijk), als een vlag, baken, monument, omen, wonder, aanduiding, enz.:--merkteken, miracle, (en-)sein, teken.

91 Besnijdenis in Bijbelse halachah
Genesis 17:12 Wie acht dagen oud is , zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is, door al uw generaties, zowel hij die geboren is in uw huis, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet van uw nageslacht is

92 Deuteronomium 30:6 En de Adonai uw Elohim zal uw hart besnijden, en het hart van uw nakroost,zodat gij Adonai uw Elohim zult liefhebben , met heel uw hart, en met heel uw ziel, en daardoor leven zult bezitten.

93 Deuteronomium 10:16 Besnijdt daarom de voorhuid van uw hart, en weest niet langer hardnekkig.

94 Jeremia 4:4 Besnijdt u voor de Adonai, en doe weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem: opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen.

95 Ezechiël 11:19 En Ik zal hen één hart geven, en ik zal een nieuwe geest in u uitstorten, en ik zal het hart van steen uit hun lichaam nemen en hen een hart van vlees geven:

96 Besnijdenis in Rabbijns / Farizeeïsch Halachah perspective
Hatafat Dam Brit (Prikken van het lid en trekken van bloed) voor bekeerde heidenen die reeds besneden zijn

97 Milah/ Peri’ah Metzizah
a)de voorhuid wordt over de kroon getrokken en afgesneden; b) het membraan onder de voorhuid wordt met de nagels teruggeschoven Metzizah c) waarbij bloed uit de plaats van de besnijdenis wordt gezogen , vooral bij pasgeboren baby’s  (tractaat Shabbat 133a,135a en137a ook, Yevamot 46a/b) Kitsoer Sjoelchan Aroech hoofdst.163 zie ook Handelingen15:1-5

98 Galaten 3 10 Want allen die zich op de werken van de wet verlaten , zijn onder de vloek: want het is geschreven, Vervloekt is ieder die zich niet houdt aan alle voorschriften in het boek van de wet en ze niet volbrengt

99 Waar is het Woord Geschreven?
Deuteronomium 27 26 Vervloekt is hij die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt. En heel het volk zegt, Amen.

100 Galaten 3 10 Want allen die zich op de werken van de wet (Ma’asei Ha Torah) verlaten hebben een vloek op zich geladen. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek van de Wet om dat te doen

101 CHRISTEN GELOOFSBELIJDENIS VAN CONSTANTIJN

102 Ik verzaak alle gewoonten, wettisismen, ongezuurde broden, en offers van lammeren van de Hebreeën. En aan al de andere Feesten van de Hebreeën, offers, gebeden, idealen , zuiveringen en verzoeningen en vasten en nieuwe manen en Shabbatten -en bijgelovigheid en hymnes en chants en ceremoniën en synagoges, absoluut alles wat Joods is, elke wet, elk ritueel en gewoonte - en als ik dit achteraf wens te ontkennen en terug wil keren naar het Joodse bijgeloof, of zal gevonden worden terwijl ik samen met Joden eet, of met hen feest, of in het geheim met hen converseer en de Christen religie veroordeel, of openlijk het zwijgen opleg en hun verwaand geloof veroordeel, laat dan het beven van Kain en de melaatsheid van Gehazi mij aankleven

103 Zowel als de wettelijke straffen, waaraan ik erken mijzelf verplicht te houden. En moge ik een anathema (banvloek) zijn in de toekomstige wereld en moge mijn ziel neergezet worden bij satan en de duivelen .” (stcfano Assemani, Acta Sanctorium Martyrum Orientaliom at Accidentalium, Vol. 1 Rome 1748 page 105

104 ( banvloek ) tegen de Christ zijn ”
Bovendien werd van elke volger van de “Joodse Messias” die zich bij deze “heilige gemeenschap” wilde aansluiten geeist een ander stel regels en gewoonten aan te nemen. Vervolgens werden nieuw geloofsbelijdenissen ontworpen, waarop de Christen moest zweren , zoals: Ik aanvaard alle gewoonten, riten, wetten en feesten van de Romeinen, offers, gebeden, reinigingen met water, heiligverklaringen door Pontificus Maxmus ( hogepriester van Rome), verzoeningen en feesten en de NIEWE SHABBAT “ SOL DIE”, alle nieuwe chants en inachtnames, en al het voedsel en de dranken van de Romeinen. Met andere woorden, ik aanvaard absoluut alles Romeins, elke nieuwe wet, rite en gewoonte van Rome en de Nieuwe Romeinse Religie.” Bijkomend schreef in ongeveer 365 AD, het Katholieke Concillie van Laodicea in één van hun canons: Christinen mogen het Judaisme niet aanhangen door te rusten op de Shabbat, maar moeten op die dag werken, eerder moeten ze de dag des Heren eren. Maar als iemand zal gevonden worden die het Judaisme aanhangt , laat hem de anathema ( banvloek ) tegen de Christ zijn ”

105 MATTHEÜS 28:1 En laat na de shabbat <sabbaton>, als het begon te lichten, tegen de eerste <mia> dag van de week <sabbaton>, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. MARK 16:2 En zeer vroeg in de morgen op de eerste <mia> dag van de week <sabbaton>, gingen zij naar het graf toen de zon opging

106 LUCAS 24:1 En op den eerste<mia> dag der week <sabbaton>, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommige anderen met hen JOHANNES 20:1 Op de eerste <mia> dag van de week <sabbaton> ging Maria van Magdala in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald .

107 JOH. 20:19 En op diezelfde dag toen het avond was, zijnde de eerste <mia> dag van de week <sabbaton>, toen de deuren gesloten waren waar de discipelen zich bevonden uit vrees voor de Joden, kwam YESHUA en stond in hun midden en zeide tot hen,Vrede zij met u ! HANDELINGEN 20:7 En op de eerste <mia> dag van de week <sabbaton>, toen de discipelen waen samengekomen om het brood te breken, predikte Paulus tot hen, klaar om de volgende dag te vertrekken, en hij bleef aan het woord tot midden in de nacht . 1KOR.16:2 Elke eerste <mia> dag van de week <sabbaton> legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdar er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.

108 Eerste Dag van de Week De onderliggende Griekse teks is “mia ton sabbaton”, wat als het letterlijk vertaald wordt betekent “één van de shabbatten”, maar wordt traditioneel weergegeven als de “eerste dag van de week.” De term “eerste dag van de week” is in Grieks letterlijk vertaald als “proté hemera tis hebdomata”, maar nergens in het N.T. komt het op die manier voor. Er is een sterk argument dat “mia ton sabbaton” zou moeten worden weergegeven volgens het Semitisch idiom( gezegde) als “dag één van de week”,

109 2 Petrus 3 16 Evenals in alle brieven, waneer hij over deze dingen spreekt, komt daarin één en ander voor dat moeilijk is te verstaan en de betekenis wordt door hen die onkundig en onstandvastig zijn verdraaid tot hun eigen verderf, hetzelfde doen zij trouwens met de overige geschriften..

110 MATTHEÜS 15:1 ¶ Toen kwamen uit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden tot Yahshua en vroegen 2 Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden ? Immers zij wassen hun handen niet wanneer zij brood eten.

111 MATTHEÜS 15:6 En hoeft zijn vader en moeder niet te eren, hij zal vrij zijn. Zo hebt gij het woord van Elohim van kracht beroofd terwille van uw overlevering .

112 Mattheüs 15 7 Gij huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende 8 Dit volk nadert Mij met hun mond, en eert mij met hun lippen; maar hun hart is verre van Mij 9 tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn .

113 Marcus 7 1 En de Farizeeën verzamelden zich bij Hem met sommige van de schriftgeleerden , die van Jeruzalem gekomen waren. 2 En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen handen, hun brood aten, berispten zij hen.. {verontreinigd : of, gewoon}

114 3 Want de Farizeeën en al de Joden, als ze van de markt komen, eten niet zonder een handwassing van de handen, zich houdend aan de overlevering van de ouden . 4 En nog vele andere dingen zijn er , waaraan zij zich dienen aan te houden, zoals het onderdompelen van bekers, potten , koperwerk en van tafels. 5 Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering van de ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood

115 Jesaja 29:13 Jesaja 29 13 En Adonai zeide, Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is

116 Met dank aan Rico Cortes voor de presentatie, tevens dank aan Simone Van Goethem voor de vertaling !
Thoragroep Antwerpen


Download ppt "WIE IS RAV SHAUL? ( PAULUS)"

Verwante presentaties


Ads door Google