De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 OPLOSSEN VAN CONFLICTEN IN EEN SCHOOL- GEMEENSCHAP VIA BEMIDDELING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 OPLOSSEN VAN CONFLICTEN IN EEN SCHOOL- GEMEENSCHAP VIA BEMIDDELING."— Transcript van de presentatie:

1 1 OPLOSSEN VAN CONFLICTEN IN EEN SCHOOL- GEMEENSCHAP VIA BEMIDDELING

2 2 •1.CONFLICTEN •2.BEMIDDELEN ALS ONDERDEEL VAN CONFLICTENMANAGEMENT •3.KLACHTENMANAGEMENT

3 3 1.CONFLICTEN •“Botsing van waarheden die niet in één verhaal passen.”

4 4 Vaststelling: in onze samenleving stijgt het aantal conflicten Ook in school nemen de conflicten toe.

5 5 Partijen •Schoolbestuur/directeur •Directeur/één of meerdere personeelsleden •Directeur/collega directeur •Tussen afdelingen en personeelsteams •Directeur&leraar/ouders&leerling

6 6 Soorten conflicten •Taakinhoudelijke conflicten •Sociaal-emotionele conflicten

7 7 Reactie bij conflicten •Negeer- en vermijdingsgedrag •Ontstaan van negatieve rolpatronen. Alles wordt herleid tot de probleemsituatie •Partijvorming rond de direct betrokkenen (voor- en tegenstanders) •Sfeer wordt verziekt

8 8 Escalatie van een conflict

9 9 Hoe uit conflict geraken? •Directeur speelt ook hier een belangrijke rol •Statutaire vaste benoeming heeft specifieke gevolgen! •Grijpt terug naar gekende instrumenten, nl. tucht- of evaluatieprocedure, preventieve schorsing

10 10 Waaruit bestaat het huidig conflictmanagement van een school? •SB: het voeren van een tucht- of van een evaluatieprocedure. •WN: het neerleggen van een klacht in kader van de pestwet. •FORMELE PROCEDURES!!

11 11 Regelgeving inzake tucht Tekortkoming aan plichten (zie DRP 27/3/1991, Hfdst. II, art.9- 15)

12 12 Sancties (zie DRP, Hfdst. IX) -Blaam -Afhouding wedde -Schorsing -TBS -Terugzetting rang/tijdelijk regime -Ontslag.

13 13 Procedure •1 ste aanleg: SB •Beroep: KvB (*) •Paritair samengesteld orgaan (WG/WN) onder voorzitterschap jurist

14 14 EVALUATIE •Disfunctioneren op pedagogisch- didactisch vlak •Zie DRP, hfdst. V bis en V ter

15 15 Verschillende stappen •Functiebeschrijving •Functioneringsgesprekken •Evaluatie

16 16 Gevolgen op statutair vlak •2 X Evaluatie Onvoldoende = ONTSLAG

17 17 BEROEPSMOGELIJKHEID •College van Beroep (*) •(*) paritair samengesteld orgaan (WG-WN) •onder voorzitterschap van een jurist

18 18 Pesterijen op het werk •W. 2002, gewzd 2007 •WG is verplicht beleid te ontwikkelen om WN’s te beschermen tegen pesterijen •Personeelslid dat meent voorwerp te zijn van pesterijen op werk kan klacht neerleggen

19 19 2.BEMIDDELEN

20 20 •Interesse voor ADR groeit (EU) •W. 25 februari 2005 “Bemiddeling is een proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen, geleid door een onafhankelijke derde die de communicatie vergemakkelijkt en tracht partijen ertoe te brengen zelf tot een oplossing te komen.”

21 21 Krachtlijnen •Bemiddelaar is geen rechter noch arbiter •Bemiddelaar treedt proceduredirectief op, niet inhoudsdirectief. Hij vergemakkelijkt en structureert de communicatie •Bemiddelaar waakt over het goede verloop van het traject. Hij neemt hierin de leiding.

22 22 Bemiddeling vereist van de partijen: •Verantwoordelijkheid •Vrijwilligheid •Vertrouwelijkheid •Gezamenlijkheid

23 23 Van een bemiddelaar wordt geëist dat hij: •Transparant is; •Partijen waardenvrij kan benaderen; •Respectvol met p. kan omgaan; •Feiten, gevoelens, wensen, belangen van beiden boven tafel krijgt; •Ondersteunend is bij het vinden van gemeenschappelijke belangen; •Adequaat kan invoegen; •Weet om te gaan met macht en onmacht.

24 24 Meerzijdige partijdigheid •Is verschillend van “neutraliteit” •Veronderstelt een wisselende betrokkenheid op de verschillende partijen

25 25 Voordelen van bemiddeling •Materiële voordelen: - kostprijs, risico,… •Immateriële voordelen: –Geen winnaar noch verliezer! –Meer garantie op daadwerkelijk nakomen van afspraken –Grote slaagkans om uit het conflict te geraken

26 26 3.KLACHTENMANAGEMENT •“Voorkomen is beter dan genezen.”

27 27 •Instrument ter bevordering van de kwaliteit en van het kwaliteitsbeleid op school •Signalerende functie

28 28 •Twee onderscheiden regelingen: 1° Externen (Ouders&llen) 2° Internen (SB, directies, personeelsleden)

29 29 •Een klachtenregeling onderscheidt 3 fasen: •1° het voortraject, •2° de (daadwerkelijke) behandeling van de klacht, •3° het natraject

30 30 Voordelen van een regeling •Bewuster omgaan met wrevel, onvrede, ongenoegen; •Vermijden van improvisatie; •Vroege detectie; •Garandeert een objectieve behandeling; •Vermijden van escalatie (schade); •Vermijden van formele klachten

31 31 Informeren en sensibiliseren rond communicatie en bemiddeling –Directies& schoolbesturen –Personeelsverantwoordelijken (H.O.) –Adviseurs koepels,vakbonden en ouderverenigingen –Pedagogisch adviseurs –CLB-medewerkers –contactpersonen

32 32 Aanduiden en opleiden van contactpersonen •Minimum één contactpersoon per schoolbestuur of per scholengemeenschap •Opleiding in detecteren en omgaan met een (dreigend) conflict.

33 33 •Beatrijs Pletinck •Erkend bemiddelaar soc. zaken •juridienst@vsko.be


Download ppt "1 OPLOSSEN VAN CONFLICTEN IN EEN SCHOOL- GEMEENSCHAP VIA BEMIDDELING."

Verwante presentaties


Ads door Google