De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPLOSSEN VAN CONFLICTEN IN EEN SCHOOL- GEMEENSCHAP VIA BEMIDDELING

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPLOSSEN VAN CONFLICTEN IN EEN SCHOOL- GEMEENSCHAP VIA BEMIDDELING"— Transcript van de presentatie:

1 OPLOSSEN VAN CONFLICTEN IN EEN SCHOOL- GEMEENSCHAP VIA BEMIDDELING

2 1. CONFLICTEN 2. BEMIDDELEN ALS ONDERDEEL VAN CONFLICTENMANAGEMENT 3. KLACHTENMANAGEMENT

3 1. CONFLICTEN “Botsing van waarheden die niet in één verhaal passen.”

4 Vaststelling: in onze samenleving stijgt het aantal conflicten
Ook in school nemen de conflicten toe.

5 Partijen Schoolbestuur/directeur
Directeur/één of meerdere personeelsleden Directeur/collega directeur Tussen afdelingen en personeelsteams Directeur&leraar/ouders&leerling

6 Soorten conflicten Taakinhoudelijke conflicten
Sociaal-emotionele conflicten

7 Reactie bij conflicten
Negeer- en vermijdingsgedrag Ontstaan van negatieve rolpatronen. Alles wordt herleid tot de probleemsituatie Partijvorming rond de direct betrokkenen (voor- en tegenstanders) Sfeer wordt verziekt

8 Escalatie van een conflict

9 Hoe uit conflict geraken?
Directeur speelt ook hier een belangrijke rol Statutaire vaste benoeming heeft specifieke gevolgen! Grijpt terug naar gekende instrumenten, nl. tucht- of evaluatieprocedure, preventieve schorsing

10 Waaruit bestaat het huidig conflictmanagement van een school?
SB: het voeren van een tucht- of van een evaluatieprocedure. WN: het neerleggen van een klacht in kader van de pestwet. FORMELE PROCEDURES!!

11 Regelgeving inzake tucht
Tekortkoming aan plichten (zie DRP 27/3/1991, Hfdst. II, art.9-15)

12 Sancties (zie DRP, Hfdst. IX) Blaam Afhouding wedde Schorsing TBS
Terugzetting rang/tijdelijk regime Ontslag.

13 Procedure 1ste aanleg: SB Beroep: KvB (*)
Paritair samengesteld orgaan (WG/WN) onder voorzitterschap jurist

14 EVALUATIE Disfunctioneren op pedagogisch-didactisch vlak
Zie DRP, hfdst. V bis en V ter

15 Verschillende stappen
Functiebeschrijving Functioneringsgesprekken Evaluatie

16 Gevolgen op statutair vlak
2 X Evaluatie Onvoldoende = ONTSLAG

17 BEROEPSMOGELIJKHEID College van Beroep (*)
(*) paritair samengesteld orgaan (WG-WN) onder voorzitterschap van een jurist

18 Pesterijen op het werk W. 2002, gewzd 2007
WG is verplicht beleid te ontwikkelen om WN’s te beschermen tegen pesterijen Personeelslid dat meent voorwerp te zijn van pesterijen op werk kan klacht neerleggen

19 2. BEMIDDELEN

20 Interesse voor ADR groeit (EU)
W. 25 februari 2005 “Bemiddeling is een proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen, geleid door een onafhankelijke derde die de communicatie vergemakkelijkt en tracht partijen ertoe te brengen zelf tot een oplossing te komen.”

21 Krachtlijnen Bemiddelaar is geen rechter noch arbiter
Bemiddelaar treedt proceduredirectief op, niet inhoudsdirectief. Hij vergemakkelijkt en structureert de communicatie Bemiddelaar waakt over het goede verloop van het traject. Hij neemt hierin de leiding.

22 Bemiddeling vereist van de partijen:
Verantwoordelijkheid Vrijwilligheid Vertrouwelijkheid Gezamenlijkheid

23 Van een bemiddelaar wordt geëist dat hij:
Transparant is; Partijen waardenvrij kan benaderen; Respectvol met p. kan omgaan; Feiten, gevoelens, wensen, belangen van beiden boven tafel krijgt; Ondersteunend is bij het vinden van gemeenschappelijke belangen; Adequaat kan invoegen; Weet om te gaan met macht en onmacht.

24 Meerzijdige partijdigheid
Is verschillend van “neutraliteit” Veronderstelt een wisselende betrokkenheid op de verschillende partijen

25 Voordelen van bemiddeling
Materiële voordelen: - kostprijs, risico,… Immateriële voordelen: Geen winnaar noch verliezer! Meer garantie op daadwerkelijk nakomen van afspraken Grote slaagkans om uit het conflict te geraken

26 3. KLACHTENMANAGEMENT “Voorkomen is beter dan genezen.”

27 Instrument ter bevordering van de kwaliteit en van het kwaliteitsbeleid op school
Signalerende functie

28 Twee onderscheiden regelingen:
1° Externen (Ouders&llen) 2° Internen (SB, directies, personeelsleden)

29 Een klachtenregeling onderscheidt 3 fasen:
1° het voortraject, 2° de (daadwerkelijke) behandeling van de klacht, 3° het natraject

30 Voordelen van een regeling
Bewuster omgaan met wrevel, onvrede, ongenoegen; Vermijden van improvisatie; Vroege detectie; Garandeert een objectieve behandeling; Vermijden van escalatie (schade); Vermijden van formele klachten

31 Informeren en sensibiliseren rond communicatie en bemiddeling
Directies& schoolbesturen Personeelsverantwoordelijken (H.O.) Adviseurs koepels,vakbonden en ouderverenigingen Pedagogisch adviseurs CLB-medewerkers contactpersonen

32 Aanduiden en opleiden van contactpersonen
Minimum één contactpersoon per schoolbestuur of per scholengemeenschap Opleiding in detecteren en omgaan met een (dreigend) conflict.

33 Beatrijs Pletinck Erkend bemiddelaar soc. zaken


Download ppt "OPLOSSEN VAN CONFLICTEN IN EEN SCHOOL- GEMEENSCHAP VIA BEMIDDELING"

Verwante presentaties


Ads door Google