De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Normalisering Een nieuwe lente of herfsttij voor de ambtenarij? Lunchcollege Albeda-leerstoel 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Normalisering Een nieuwe lente of herfsttij voor de ambtenarij? Lunchcollege Albeda-leerstoel 6."— Transcript van de presentatie:

1 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Normalisering Een nieuwe lente of herfsttij voor de ambtenarij? Lunchcollege Albeda-leerstoel 6 maart 2014, CAOP prof.mr. B. Barentsen

2 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Normaliseringstendens Een kwestie van ‘framing’: • werknemer is de norm • alleen afwijken van de norm als bijzondere positie overheid dat noodzakelijk maakt Voorbeelden: • Stakingsrecht • Medezeggenschap (WOR) • Werknemersverzekeringen (OOW) • Ziekteverzuim (Wvp) Ongelukkig voorbeeld:Sectorenmodel/ “overheids-cao’s” Hoe eenzijdig is ambtelijke aanstelling nog?

3 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Wetsvoorstel 32550 • Artikel I • Ambtenarenwet 201. (17?, 18?) • Nieuwe definitie ambtenaar • Hernummering Titel III Ambtenarenwet 1929 • Overgangsrecht • Artikel IIa en IIb • Aanvulling Politiewet/Militaire ambtenarenwet tbv politieambtenaren/burgerpersoneel defensie • Artikel III • Intrekking art. 7:615 BW • Artikel X en XI • Geen instemmingsvereiste/inwerkingtreding

4 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Uitzonderingen (art. 3) • Overheidswerkgever sluit geen arbeidsovereenkomsten met: • Eenhoofdige bestuursorganen, leden organen/colleges publieke rechtspersonen • O.a. politieke ambtsdragers, leden Hoge Colleges van Staat, bestuur ZBO’s • ± art. 2 AW 1929 • Rechterlijke ambtenaren (rechters, OM) • Politieambtenaren • Militaire en burgerlijke ambtenaren defensie

5 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Positie ‘blijfambtenaren’ • Rechters c.a. en militairen: houden eigen wet • Politie • Grondslag/plicht nadere regels (art. 125 AW 1929) naar art. 47 Politiewet • Materiële bepalingen AW 201. van toepassing • Burgerpersoneel defensie • Grondslag/plicht nadere regels (art. 125 AW 1929) naar art. 12o MAW • Materiële bepalingen AW 201. van toepassing • Expliciet stakingsrecht (12o lid 4 MAW) • Aanstelling berust op art. 12o MAW

6 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Wie zijn er NIET uitgezonderd? • Belastingambtenaren • Inspecteurs, douane • Cipiers (Medewerkers DJI) • BOA’s (vgl. TAR 2014/8) • Niet-rechterlijke ambtenaren bij de gerechten • Medewerkers Raad van State/Hoge Colleges • Medewerkers AIVD • Griffier Kamer, Provinciale Staten, Raadsgriffier

7 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Maar: er komen ambtenaren bij! • Art. 1 lid 1 Ambtenarenwet 201. Ambtenaar in de zin van deze wet is degene die krachtens een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever werkzaam is. • Overheidswerkgever: • Staat, provincie, gemeente, waterschap • Overige krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen • Niet-publiekrechtelijke rechtspersoon bekleed met openbaar gezag met gezagsuitoefening als kernactiviteit

8 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Nieuwe overheidswerkgevers: voorbeelden werknemers • Hun werknemers gaan onder AW vallen • Uwv en Svb • SER en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie • TNO, Staatsbosbeheer • Stichting Afm, DNB N.V., Stichting CBR • Private instelling met gezag als kerntaak • Niet alle bestuursorganen • Niet alle door overheid ‘beheerste’ private instellingen (vgl. Blijdorp, TAR 2007/196)

9 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Voor alle duidelijkheid… • Zonder arbeidsovereenkomst met overheidswerkgever GEEN ambtenaarschap! • Vrijwilligers/stagiairs (TAR 2013/53) • Uitzendkrachten • Gedetacheerden • Payrollkrachten • Pas op: soms wordt wél arbeidsovereenkomst met overheidswerkgever aangenomen (schijnconstructies JAR 2013/95 en 144)

10 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. De grote verandering • Awb niet langer van toepassing • Interne ‘voorprocedure’ kan ook in cao zijn vastgelegd • Bestuursrechter niet meer bevoegd • ‘Verambtelijkt’ civiel ontslagrecht • Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015 • Gesloten stelsel ontslaggronden • Toestemming UWV bij reorgansatie-ontslag en ziekte-ontslag • Ontbinding via kantonrechter bij ‘persoonlijke’ ontslagredenen • Transitievergoeding ipv ontslagvergoeding

11 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Wat blijft het zelfde? • Materiële bepalingen AW 1929 gehandhaafd, maar hernummerd • § 2 t/m 4 AW 201. • Voeren integriteitsbeleid • Ambtseed • Plichtsvervulling & goed ambtenaarschap • Beperking grondrechten • nevenfuncties, geheimhouding, vrijheid van meningsuiting/vereniging, visitatie, vetrouwensfunctie, reisverbod

12 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Individuele positie ‘nieuwe ambtenaar’ • Art. 14 AW 201. • ‘Big bang’: omzetting aanstelling in arbeidsovereenkomst • Inclusief ‘bestaande beslissingen, afspraken en toezeggingen’ • In ieder geval m.b.t.: duur dienstverband, bezoldiging, werktijden & rooster, verlof, faciliteiten functie-uitoefening en studie • Lopende procedures: Awb en bestuursrechter (art. 16 lid 2 AW 201.)

13 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Rechtspositieregeling (art. 17 AW 201.) • Krachtens AW 1929 vastgestelde voorschriften vervallen • Blijven van kracht bij uitblijven cao • voor welke regeling komt cao in de plaats? • Blijven van kracht ‘als waren zij cao’ • Uitzonderingen: bepalingen in strijd met AW 201. en dwingend burgerlijk recht • wetsgeschiedenis: ontslagrecht, verval vakantie-uren, boetes, schadevergoeding • maar: is afwijken hoofdregels BW per se ‘in strijd met’ die regels? • voorbeeld: extra ontslagbescherming 35-minners, VWNW-traject uit Hoofdstuk 10d CAR/UWO

14 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Nieuwe overheidscao’s • Vrijheid van collectief onderhandelen • geen onderhandelingsplicht, geen overeenstemmingsvereiste • cao-afspraken over procedure en partijen mogelijk • Géén automatische binding ambtenaren • Lidmaatschap cao-partij vereist • Incorporatiebeding • in marktsector gebruikelijk, maar bij ambtenaren onbekend • telt verwijzing naar rechtspositieregeling in aanstellingsbesluit als incorporatie rechtsopvolger? • Aanbod en aanvaarding toepassen cao • kan dat ook stilzwijgend?

15 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Gaat het er van komen? • Voorstanders Tweede Kamer hebben ruime meerderheid in Eerste Kamer (56 zetels) • Maar: constitutionele argumenten wegen mogelijk zwaarder voor Eerste Kamer • Maar: onzekere politieke tijden

16 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Art. X: uitschakeling overeenstemmingsvereiste • overlegregels m.b.t. arbeidsvoorwaarden (125 lid 1, onder n AW 1929) n.v.t.: • bij totstandkoming en inwerkingtreding wet normalisering • bij aanpassing andere wetten en lagere regels aan de wet normalisering en treffen van voorzieningen ter uitvoering van deze wet • ratio: we t gever gaat over kader (± BW), we rk gever & werknemer over materiële arbeidsvoorwaarden (± cao)

17 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Overeenstemmingsproblemen • Verbodsactie contraseign minister • Plaats van de rechter en de bonden in het Staatsbestel beperkt kansen hiervan • Onderscheid materiële en formele arbeidsvoorwaarden diffuus • Bijv: cao-afspraken over ontslagvolgorde en ontslagvoorwaarden • Onderscheid ook niet zo duidelijk gemaakt bij opstellen ‘overlegregels’ (KB 1997)

18 Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Werk aan de winkel! • Aanpassen ambtenarenreglementen • CAO-onderhandelingen • Verduidelijken individuele rechtspositie (incorporatie?) • Voortbestaan bezwaaradviescommissies en andere rechtspositionele gremia (disciplinaire zaken, functiewaardering) • Voortbestaan overlegstructuren (incl. advies en arbitrage)


Download ppt "Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Normalisering Een nieuwe lente of herfsttij voor de ambtenarij? Lunchcollege Albeda-leerstoel 6."

Verwante presentaties


Ads door Google