De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mogelijkheden met de Curaçao Trust

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mogelijkheden met de Curaçao Trust"— Transcript van de presentatie:

1 Mogelijkheden met de Curaçao Trust
Maike Bergervoet 28 augustus 2012

2 Family Trust Beheer en bijeen houden van familievermogen
Vermogen wordt onder trustverband gebracht en door de trustee beheerd. Uitkeringen ter voorziening in de kosten van levensonderhoud en studie mogen niet worden gebruikt voor een ander doel: artikel 3:154 lid 3 BW. Gebruik family trust vaak ingegeven door fiscale motieven: estate planning. 1 januari 2012: afschaffing legitieme portie

3 Business Trust Het certificeren van aandelen is een van de meest bekende varianten van trustachtige verhoudingen in ons recht. Aandelen worden ten titel van beheer overgedragen aan STAK STAK geeft certificaten van aandelen uit aan certificaathouders STAK is juridisch gerechtigd tot de aandelen en houdt de aandelen voor rekening van de certificaathouders Doorgaans gebruikt om zeggenschap en/of economische macht te concentreren stabiliteit besluitvorming ava te bevorderen continuïteit van de onderneming te bevorderen

4 BusinessTrust Nadelen van het gebruik van een stichting:
Doelomschrijving beperkt om risico’s te beperken: werkt door in vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders Uitkeringsverbod Curaçaose Trust is juist geschreven voor dit soort constructies: de wet bepaalt expliciet dat het inkomen toekomt aan de begunstigden.

5 Kwaliteitsrekeningen
In de praktijk behoefte om gelden in beheer te kunnen geven aan derden zonder dat deze gelden vatbaar worden voor verhaal door schuldeisers van de beheerder. Denk aan: Notaris bij OG-transactie Advocaat die gelden in escrow houdt ivm transactie Incassobureaus die vorderingen voor derden innen Agent die wordt aangesteld om betalingen in ontvangst te nemen en door te betalen aan de syndicaatbanken Hoofdregel: paritas creditorum, hierdoor vallen de gelden in de failliete boedel van de beheerder.

6 Kwaliteitsrekeningen
Praktijk: gebruik van Stichting Beheer Derdengelden, nadelen verplichting tot opstellen van jaarrekening uitkeringsverbod niet bekend in het buitenland Door instellen van een Curaçaose Trust wordt een afgescheiden vermogen gecreëerd. De vordering op de bank vormt dan het trustvermogen.

7 Beleggingstrust Wetgever heeft op diverse plaatsen rekening gehouden met wens dat de trust gebruikt zou moeten kunnen worden als beleggingstrust Art. 3: 137: niet verplicht om administratie te voeren op Curaçao Art. 3: 139 lid 1 sub a: de trustee is bevoegd tot vervreemding, belegging en herbelegging van het trustvermogen Art. 3: 139 lid 2 hoofdregel: algehele volmacht of volmacht voor onbepaalde tijd niet toelaatbaar. Dit staat volgens de MvT niet aan in de weg dat er overeenkomsten betreffende het beheer, de belegging en herbelegging van het trustvermogen of voeren van administratie aan personen of instellingen die zich daar beroepsmatig mee bezig houden, worden aangegaan.

8 Financierings- en zekerheidsconstructies
Hypotheekbelofte: de kredietnemer en de kredietgever spreken af dat de kredietnemer onder bepaalde voorwaarden een hypotheekrecht zal vestigen tot zekerheid van zijn terugbetalingsverplichtingen aan de kredietgever. Door gebruikmaking van een trust krijgt de kredietgever niet slechts een contractuele vordering tot het verstrekken van zekerheid op de kredietnemer. Afspraken worden vastgelegd in de trustakte.

9 De Curaçaose Trust als Security Trustee
De trust kan gebruikt worden als zekerheidsagent bij collectieve zekerheidsarrangementen. Voordelen: Één instelling die de uitoefening van de zekerheden bewaakt Trustee bepaalt wanneer tot uitwinning wordt overgegaan Trustee draagt zorg voor de verdeling van de executie-opbrengst Toetreding van nieuwe schuldeisers levert geen problemen op Extra zekerheden kunnen eenvoudig op naam van de zekerheidsagent worden gevestigd Persoon van trustee kan eenvoudig vervangen worden: opvolging onder algemene titel

10 De Curaçaose Trust als Security Trustee
Parallel debt-constructie niet langer nodig als er zekerheden naar Curaçaos recht worden gevestigd. Nieuwe lid 3 van artikel 3:231 BW bepaalt: “de vordering waarvoor pand of hypotheek wordt gegeven, kan toekomen aan een ander de pand- of hypotheekhouder […]” Een pand- of hypotheekrecht kan dus gevestigd worden ten behoeve van een zekerheidsagent zonder dat de zekerheidsagent rechthebbende is van de vordering(en) waarvoor zekerheid wordt gegeven.

11 Subordination Trusts Bij financiering kan het de wens zijn dat enkele schuldeisers hun vordering pas voldaan krijgen nadat andere schuldeisers zijn betaald. Met een trust kan je achterstelling realiseren: vordering wordt ingebracht in het trustvermogen. In de trustakte wordt vastgelegd dat trustee de vordering zal innen. De opbrengst wordt aan de schuldeisers uitgekeerd, rekening houdend met de achterstelling.

12 Protected Trust Cell Company
Een Protected Cell Company (PCC) is een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal waarbinnen afgescheiden vermogens zijn gecreëerd. Met het instellen van de afgescheiden vermogens wordt voorkomen dat schulden die verband houden met één van de afgescheiden vermogens kunnen worden verhaald op het algemene vermogen van de PCC of op een van de andere afgescheiden vermogens. Voorbeelden: Paraplubeleggingsinstellingen Captive verzekeringsmaatschappijen

13 Protected Trust Cell Company
PCC kan ook worden gebruikt om in elke cell een registergoed te houden zoals onroerend goed, vliegtuigen, schepen of een bepaald (risicovol) gedeelte van een onderneming. Voordelen gebruik van PCC: Minder noodzaak tot hebben van complexe structuren Dit werkt kostenbesparend en is efficiënter Voor gereguleerde entiteiten: iedere cell kan gebruik maken van de vergunningen van de PCC

14 Protected Trust Cell Company
Waarom maakt de Lvo Trust het mogelijk een PCC op te richten? Artikel 3:134 BW bepaalt dat een rechtspersoon als trustee kan optreden en dat de insteller trustee kan zijn. Indien de rechtspersoon (PCC) als insteller trusts instelt en zelf de trustee wordt, dan zijn daarmee binnen de rechtspersoon afgescheiden vermogens onstaan Meer informatie: artikel in TOP: “Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?”

15 Contact


Download ppt "Mogelijkheden met de Curaçao Trust"

Verwante presentaties


Ads door Google