De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Premies voor monitoring en energiebesparende maatregelen Thomas Desnijder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Premies voor monitoring en energiebesparende maatregelen Thomas Desnijder."— Transcript van de presentatie:

1 Premies voor monitoring en energiebesparende maatregelen Thomas Desnijder

2 Overzicht energiepremies 2012

3

4 Agentschap Ondernemen: informeert, adviseert en stimuleert

5 Wie, wat? Wie bespreken we niet: • Vzw’s, lokale besturen en scholen • Land- en tuinbouwbedrijven • Grote (internationale) ondernemingen Wie bespreken we wel: • KMO’s die gevestigd zijn in Vlaanderen o + Maximum 250 werknemers o + Max. omzet van 50 Mio euro of een balanstotaal hebben van o max. 43 Mio euro/jaar

6

7 Eerstelijnsscans Energiescan: energie Eco-efficiëntiescan: water, afval, transport, energie, innovatie, milieuzorg • Gratis eerstelijnsscan • Opportuniteiten in kaart brengen • Oriëntering + doorverwijzen naar subsidies en dienstverleners Bron: Rationeel energiegebruik in kmo’s – 2008 tot 2010

8 Eerstelijnsscans Voorbeeld verlichtingsstudie vóór thematisch advies 48,6 %

9

10 Energiepremie voor een thematisch advies (1/2)

11 Energiepremie voor een thematisch advies (2/2) Vervolg op een energiescan van het Agentschap Ondernemen Voordeel: • Premie = 1/2e van advieskost (max. 5.000 euro) • Maximum 2 energiethema’s per ondernemingsnummer • Loopt tot einde mei 2013 Voorwaarden: • Technisch-financiële haalbaarheidsanalyse • Zowel energiebesparende als hernieuwbare energieoplossingen • Verplichte studies komen niet in aanmerking • KMO in Vlaanderen of energieverbruik < 25.000 MWh/jaar (niet primair)

12 KMO-portefeuille (1/4) Wie? • Voor KMO’s en vrije beroepen o Vestiging in Vlaams Gewest o Aanvaardbare hoofdactiviteit o Overheidsparticipatie minder dan 25 % o VZW’s zijn uitgesloten

13 KMO-portefeuille (2/4) Steun? OpleidingAdviesOnder-Nemen Advies Innoveren: technologie- verkenning Advies internationa- liseren Strategisch advies Onder-nemen Steun %50% 75%50% Steunplafond per pijler € 2.500 € 10.000€ 5.000€ 25.000 Max per periode € 15.000€ 25.000 Periode1 jaar Energie- en milieugerelateerd

14 KMO-portefeuille (3/4) Kenmerken • Door een erkend dienstverlener • Omvat 3 aspecten: analyse v/d probleemstelling – eigenlijk advies – implementatieplan Voorbeelden • Eenmalige berekening Carbon Footprint AdviesOnder-Nemen 50% € 2.500 Advies Innoveren: technologie- verkenning 75% € 10.000 Kenmerken • Kantelmoment in de onderneming • Door een erkende kennisinstelling Voorbeelden • Bv (labo)proeven bij overschakeling naar gebruik van hernieuwbare materialen

15 KMO-portefeuille (4/4) Hoe aanvragen? • Elektronisch met federaal token of e-ID o www.kmo-portefeuille.be www.kmo-portefeuille.be o Ten laatste 14 dagen na aanvang van de prestatie door de erkende dienstverlener o Eigen aandeel storten, Vlaamse overheid stort portefeuille vol Opgelet: • Enkel het conceptuele aspect • Begeleiding, coaching en implementatie NIET

16

17 Verhoogde investeringsaftrek (1/4) Wat? • Vermindering van de belastbare winst van een onderneming met een éénmalige aftrek van 15,5 % (aanslagjaar 2012) van het bedrag van energiebesparende investeringen Ter info: Belastingsvoet 34% → max. 5.27% steun • Attest via het Vlaams Energieagentschap aan te vragen o www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag o opsturen van de facturen (max. 1 maand na uw registratie) o u ontvangt een attest dat u bij uw belastingsformulier voegt (± 3 maanden)

18 Verhoogde investeringsaftrek (2/4) Wat komt in aanmerking? • Renovatieprojecten = 34% x 15,5% x besparingsrendement (%) • Isoleren van leidingen, baden en ovens; • Vervangen van verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings- en verlichtingsapparatuur; • Investeringen uitgevoerd met oog op het verhogen van het energetisch rendement van bestaande installaties. Voorbeeld: nieuwe verwarmingsketel is 20% energiezuiniger aanvraagpremie = 34% x 15,5% x 20% x investeringsbedrag aanvraagpremie  1% van het investeringsbedrag

19 Verhoogde investeringsaftrek (3/4) Wat komt in aanmerking? • Energiebesparende investeringsprojecten = 34% x 15,5% • Isolatie en beperking van ventilatieverlies van bestaande gebouwen • Terugwinnen van afvalwarmte en expansie-energie • WKK en hernieuwbare energie en biomassa Voorbeeld: plaatsen van een warmtepomp (alle types) aanvraagpremie = 34% x 15,5% x investeringsbedrag aanvraagpremie = 5,27% van het investeringsbedrag invullen onder categorie 11: “energieproductie op basis van hernieuwbare energie”

20 Verhoogde investeringsaftrek (4/4) Uitsluitingsgevallen • Forfaitaire belastingsaanslag • Meer dan 50% van het kapitaal in handen van overheid • Gebouwen voor verhuur of verkoop • Recht van opstal en verzaking van recht van natrekking, leasingcontracten (art 75 Wetboek inkomstenbelastingen) → Belangrijkste criteria voor FOD Financiën : o Niet verhuren, niet bestemd voor verkoop o De aanvrager dient de investering in zijn balans op te nemen

21 Ecologiepremie (1/12) Wat? Vlaamse investeringssteun voor energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen in het Vlaams Gewest Wettelijk kader (ter info) • Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 • Europese Vrijstellingsverordening van 6 augustus 2008 • BVR van 17 december 2010 • MB van 24 januari 2011

22 Ecologiepremie (2/12) Welke ondernemingen? • Exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest • Een aanvaardbare hoofdactiviteit • Geen overheidsbedrijf • Toegetreden tot audit- / benchmarkingconvenant • Grote ondernem. bewijst het stimulerende effect • Geen achterstallen bij de RSZ • Financiering door patrimoniumvennootschap: exploitatievennootschap vraagt steun aan • Definitie kmo (Europees) o < 250 personen tewerkgesteld én o jaaromzet maximaal 50 milj euro of jaarlijks balanstotaal maximaal 43 miljoen euro

23 Ecologiepremie (3/12) Welke investeringen? • Limitatieve Technologieënlijst (LTL) • 150 technologieën op de LTL • Bepaalde technologieën zijn sectorgebonden (vermeld in de uitleg bij de technologie) • Uitgesloten zijn technologieën die genieten van GSC en WKC (ook onderdelen) • Niet gratis of onder bezwarende titel aan derden

24 Ecologiepremie (4/12) : Subsidiepercentages EcoklasseEcologiegetalkmogo A930%15% B620%10% C4 - 310%5% D2 - 15%-

25 Ecologiepremie (5/12) : Bonus ( zie http://agentschapondernemen.be/artikel/toelichting-over-certificaten-scans-en- charters voor aanvaarde scans)http://agentschapondernemen.be/artikel/toelichting-over-certificaten-scans-en- charters kmogo Eerstelijns milieu-, energie- en eco-efficiëntiescan3%- Milieucertificaat (o.a. milieu- en duurzaamheidscharter) 5%- Milieumanagementsysteem (o.a. ISO14001 / EN16001 / EMAS) 10%5%

26 Ecologiepremie (6/12) rekenvoorbeeld

27 Ecologiepremie (7/12) rekenvoorbeeld • Investering = 20.000 euro (in essentiële componenten) o Premie kmo = 30% x 60% x 20.000 euro = 3.600 euro o Premie go = 15% x 60% x 20.000 euro = 1.800 euro • Met bonus voor energiescan (enkel voor kmo) o Premie kmo = (30%+3%) x 60% x 20.000 euro = 3.960 euro • Met bonus voor ISO 14001 o Premie kmo = (30%+10%) x 60% x 20.000 euro = 4.800 euro o Premie go = (15%+5%) x 60% x 20.000 euro = 2.400 euro

28 Ecologiepremie (8/12) Aanvraagprocedure • Indienen van een aanvraag via de website www.ecologiepremie.bewww.ecologiepremie.be • Via elektronische identiteitskaart of federaal token • Uitbetaling van de steun (30/30/40)

29 Ecologiepremie (9/12) Termijnen • Aanvraag indienen voor de start van de investering !! • Aanvraag finaliseren binnen 15 k-dagen • Stavingsstukken binnen 30 k-dagen • Start binnen de 6 maanden na beslissing • Einde 3 jaar na beslissing • Aanvraag laatste uitbetaling tot 6 maanden na laatste factuurdatum • Behoud van de investering gedurende 5 jaar

30 Ecologiepremie (10/12) Verhoging ecologiegetal • Actieplan Groene warmte o Hogere beleidsprioriteit voor investeringen in technologieën m.b.t. groene warmte o Verhoging ecologiegetal voor verschillende technologieën • Vraag aan kabinet vanuit transportsector o Groene mobiliteit stimuleren o Prioriteitsverschuiving ‘fijn stof’ > ‘NOx uitstoot’ o Herberekening ecologiegetallen ‘voertuigtechnologieën’

31 Ecologiepremie (11/12) gewijzigde technologieën Groene warmte (sinds 26 juli 2011) Technologie- nummer Technologieomschrijving Vroegere ecoklasse Huidige ecoklasse LTL 100078Recuperatie restwarmteDA LTL 100069Elektrische warmtepomp (water en lucht als warmtebron)DA LTL 100065Gasgestookte warmtepomp (water en lucht als warmtebron)DA LTL 100089Geothermische (elektrische) warmtepomp (bodem als warmtebron)DA LTL 100090Geothermische (gasgestookte) absorptiewarmtepomp (bodem als warmtebron)DA LTL 1314 Aanwenden van geothermische energie in een gesloten systeem - Boorgatenergieopslag CA LTL 1313 Aanwenden van geothermische energie in een open systeem - Koude- warmteopslag CA LTL 100013Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afval of biomassaCA LTL 100014Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afvalwaterCA LTL 1263WarmtepompboilerDA LTL 1342ZonneboilerCA

32 Ecologiepremie (12/12) gewijzigde technologieën Groene mobiliteit (sinds 11/10/2011) Technologie- nummer Technologieomschrijving Vroegere ecoklasse Huidige ecoklasse LTL 641Elektrisch aangedreven voertuigCA LTL 553Brandstofcelsysteem voor de aandrijving van transportmiddelenCA LTL 100010Hybride aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meerCB LTL 100087Hybride aangedreven niet voor de weg bestemde mobiele machineCB LTL 200004Oplaadsysteem voor elektrische of hybride voertuigenCB LTL 100030Voertuig op aardgasCB LTL 100031Ombouwset naar aardgasmotorenCB LTL 100088Niet voor de weg bestemde mobiele machines op aardgasCB LTL 100086 Ombouw van bestaande niet voor de weg bestemde mobiele machine naar aardgas CB LTL 100032Tankinfrastructuur voor CNG (Compressed Natural Gas = aardgas)CB LTL 100068Tankinfrastructuur voor CBG (Compressed BioGas)CB LTL 200006Tankinfrastructuur voor LNG (Liquefied Natural Gas)CB LTL 200007Tankinfrastructuur voor LBG (Liquefied BioGas)CB LTL 200008Tankinfrastructuur voor CNG via toelevering van LNGCB LTL 200009Tankinfrastructuur voor CBG via toelevering van LBGCB

33 Steun van de netbeheerder (1/4) EANDIS INFRAX De netbeheerder uit uw buurt kan u terugvinden op www.vreg.be

34 Eandis : premies in 2012 (2/4) • Geothermische warmtepomp - 270 euro x ((0,87xCOP)-2,5) x P el – max 60.000 euro • Dakisolatie - 3 tot 4 euro/m² of 6 tot 8 euro/m² - 720 tot 1.920 euro • Buitenmuurisolatie - 15 euro/m² – max 2.000 euro • Spouwmuurisolatie - 6 euro/m² – max 800 euro • Vloerisolatie - 6 euro/m² (was onbestaand) – max 800 euro • Superisolerende beglazing - 12 tot 15 euro/m² - max 375 euro • Relighting - op basis van rekentabel - max. 20.000 euro (was 15.000 euro) • Maatregelen volgend uit een energiescan (studie!) • Zonneboiler - 200 euro/m² (was 75 euro/m²) – max 3.750 euro • Afregeling stookinstallaties op aardgas – 7 euro/kWth – max 625 euro

35 Infrax : premies in 2012 (3/4) • Dak-/ zoldervloerisolatie - 3 tot 4 euro/m² of 6 tot 8 euro/m² - 720 tot 1.920 euro • HR beglazing ipv enkele beglazing - 12 tot 15 euro/m² - max 375 euro • Na-isolatie spouwmuren - 6 euro/m² - max 800 euro • Isolatie buitenmuurisolatie - 15 euro/m² - max 2.000 euro • Relighting - op basis van rekentabel – 15.000 euro tot max 20.000 euro • Vloer- en kelderisolatie - 6 euro/m² - max 800 euro • Warmtepomp - 270 euro x ((0,87xCOP)-2,5) x P el - maximum 60.000 euro • Zonneboiler - 200 euro/m² collectoroppervlak – 3.750 euro • Premie voor energiebesparend project na energieaudit of studie Rendement investeringPremiebedragMax. premie IRR > 15% én TVT > 2 jaar0,025 euro/bespaarde kWh15.000 euro IRR < of = 15%0,035 euro/bespaarde kWh15.000 euro

36 Welke studies worden aanvaard (4/4) • Studies uitgevoerd door studiebureaus vermeld op de website van VEA: http://www.energiesparen.be/node/2950http://www.energiesparen.be/node/2950 • Eerstelijnsscans uitgevoerd door AO en door studiebureaus die erkend werden door AO (in het kader van de bonus op de ecologiepremie: http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documen ten/ep_111130_scans_auditoren__anvaard.pdf http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documen ten/ep_111130_scans_auditoren__anvaard.pdf • Studies uitgevoerd als thematische adviezen in het kader van het efro-project REG in kmo’s. • Studies uitgevoerd door studiebureaus die aanvaard zijn in het kader van de kmo-portefeuille (in opmaak). • Attesten Groene Waarborg

37 Groene Waarborg (gelanceerd op 16 april 2012) Kenmerken • LTL Ecologiepremie (EP+)  LTL Groene waarborg • Maximum waarborg 750.000 euro • 75 % groene waarborg door PMV en 25 % eigen waarborgstelling • Terugverdientijd < 10 jaar • Instapkost: bv 20.000 euro (75%) x 5 jaar x 0,25 % = 187,5 euro • Opmaak attest door AO met bepaling van terugverdientijd Hoe gaat u te werk: • Contacteer Agentschap Ondernemen voor opmaak van het ATTEST Offerte (op datum) + LTL nummer betreffende van de technologie • Ga met dit attest + offerte naar uw bank.

38 Financiële steun voor groene stroom en WKK (1/3) Definitie: • Installaties hernieuwbare energie => groenestroomcertificaat (GSC) per 1.000 kWh geproduceerde elektriciteit • Installaties WKK => warmtekrachtcertificaat (WKC) per 1.000 kWh bespaarde primaire energie Handel in GSC en WKC: • Minimumsteun WKC: 27 euro ( installatie tss 30/06/06 en 1/01/2012 ) • Minimumsteun WKC: 31 euro ( vanaf 1/01/2012 )

39 Minimumsteun GSC voor PV (2/3) Evolutie minimumsteun (wijzigingen doorgevoerd op 10/06/2011) Datum indienst­nameMinimumsteun per certificaatDuur 2006-2009450 euro 20 jaar 2010350 euro januari tem juni 2011330 euro juli tem september 2011 300 euro oktober tem december 2011270 euro januari tem maart 2012 250 euro april tem juni 2012 230 euro juli tem december 2012210 euro ???? 2013190 euro ???? 15 jaar 2014150 euro ???? 2015110 euro ???? vanaf 201690 euro ???? Installaties met een vermogen van maximaal 250 kW: Bron: www.vreg.be (06/2012)

40 Minimumsteun GSC voor PV (3/3) Evolutie minimumsteun (wijzigingen doorgevoerd op 10/06/2011) Installaties met een vermogen van meer dan 250 kW: Datum indienst­nameMinimumsteun per certificaat Duur 2006-2009450 euro 20 jaar 2010350 euro januari tem juni 2011330 euro juli tem september 2011 240 euro oktober tem december 2011 150 euro vanaf 2012 90 euro vanaf 201390 euro 15 jaar Bron: www.vreg.be (06/2012)

41 Contact : www.agentschapondernemen.be (+ subsidiedatabank) info@agentschapondernemen.be of Bel gratis 0800 20 555 Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel Agentschap Ondernemen Antwerpen Lange Lozanastraat 223 bus 4 2018 Antwerpen Agentschap Ondernemen Vlaams-Brabant VAC Dirk Bouts Diestsepoort 6 bus 31 3000 Leuven Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen Jan Breydellaan 107 8200 Sint-Andries/Brugge Agentschap Ondernemen Limburg Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt Agentschap Ondernemen Oost-Vlaanderen Seminariestraat 2 9000 Gent


Download ppt "Premies voor monitoring en energiebesparende maatregelen Thomas Desnijder."

Verwante presentaties


Ads door Google