De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe Regeerakkoord Rutte II

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe Regeerakkoord Rutte II"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe Regeerakkoord Rutte II
Een aantal consequenties voor het Stadsgewest Haaglanden op een rij

2 Regiovorming en gemeentelijke samenwerking
Lange termijn Vijf landsdelen met gesloten huishouding. Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen. Met overige provincies initiatieven schaalvergroting bespreken. Decentralisaties in principe richten op gemeenten. “Een wetsvoorstel tot afschaffing van de WGR+ samenwerkingsverbanden zal worden ingediend.”

3 Verkeer en vervoer Resterende ruimte Infrafonds (en Deltafonds) tot 2028 voor 80% te besteden aan nieuwe infrastructuur. Geen verdere korting t.o.v. voorjaarsakkoord. Cobouw: ca € 8 mld beschikbaar. Projecten met gunstige kosten/batenverhouding uitvoeren waaronder Blankenburgtunnel. Geen kilometerheffing, wel Beter Benutten. Publiek-private samenwerking bij aanleg infrastructuur. Lange termijnagenda spoor incl. organisatie en ordening. Concessie gunnen aan NS. NB: Najaarsakkoord bevat voor OV-investeringen al €100 mln/jr structureel erbij.

4 Economie Innovatiekracht bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid richten op transitie naar duurzame economie en groene groei. Topsectorenbeleid voortzetten. 100 mln voor fundamenteel onderzoek. 110 mln voor samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen t.b.v. kennisprogramma’s. Techniekpact 2020 met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen voor verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en vergroten aantrekkelijkheid technisch onderwijs. Gemakkelijker toegang tot geld voor starters en innovatieve bedrijven. Verkorte WW leidt tot mindere koopkracht. Verzwaring lasten werkgever. Bezuinigingen Rijk leidt tot minder inkoop.

5 Duurzaamheid Volledig duurzame energievoorziening in Internationale doelstellingen jagen technologische vooruitgang aan en stellen ecologisch evenwicht veilig. In % duurzame energie. Kleinschalig opwekken zonne-energie fiscaal stimuleren. Kostprijs windenergie op zee verlagen. Energiebesparing prioriteit. Green deals met energiebedrijven en woningcorporaties en versnelling aanpak bestaande woningen, kantoren, scholen en andere gebouwen. Afspraken over laadstructuur elektrische voertuigen. Streven naar circulaire economie en stimuleren markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik schaarse materialen.

6 Wonen Minister van Wonen en Rijksdienst.
Woningmarkt weer in beweging krijgen door helder en houdbaar kader voor koop- en huurmarkt. Geleidelijke aanpassing hypotheekrenteaftrek voor nieuw en bestaand onder verlaging inkomstenbelasting. Restschuld bij doorstromen 5 jaar aftrekbaar. Leningsfaciliteit starters uitbreiden. Gedifferentieerde huurverhoging afhankelijk van inkomen. Woningcorporaties zijn voor bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. Schaal woningcorporatie in overeenstemming met schaal regionale woningmarkt en maatschappelijke kerntaak. Corporaties onder directe aansturing gemeenten met extra bevoegdheden voor gemeenten.

7 Ruimte Economische gebieden rond de mainports, brainports en greenports krijgen prioriteit. In 2013 wetsvoorstel omgevingswet ter vervanging van wet op de ruimtelijke ordening en waterwet. Databank voor ruimtelijke gegevens.

8 Water Instandhouding bestaande infrastructuur voor waterveiligheid krijgt prioriteit. In programma Waterveiligheid opgaven optimaal en innovatief combineren. Kabinet zet zich in voor de export van producten, kennis en kunde van de watersector.

9 Groen Ecologische hoofdstructuur (langzamer) uitvoeren.
Voorrang bescherming en beheer bestaande natuurgebieden. € 200 mln/jr uit voorjaarsakkoord geoormerkt via Provinciefonds. Natuurbeschermingswet aanpassen t.b.v. biodiversiteit. Natuurbeheerorganisaties generen eigen middelen. Positie Staatsbosbeheer bezien t.b.v. meer private betrokkenheid. Binnen natuurbeleid synergie met andere maatschappelijke belangen zoals waterveiligheid, recreatie, ondernemerschap, gezondheid, energie en klimaat. Natuurbeleid: Rijk verantwoordelijk voor kader en ambitie, provincie vult beleid in en voert uit. Boeren en tuinders verdienen ruimte om te ondernemen en beloning voor hun bijdragen aan het cultuurlandschap en de natuur.

10 Europa Verzoek aan Europese Commissie om beleidsterreinen aan nationale overheden over te dragen (beginsel van subsidiariteit). Verlaging landbouw- en cohesiebudgetten ten gunste van investeringen in innovatie en duurzaamheid. Inzet op effectievere werking van internationale organisaties.

11 Jeugdzorg Jeugdzorg in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten:
Jeugdzorg nu verantwoordelijkheid is van provincie. Gesloten jeugdzorg onder regie van VWS. Jeugd-GGZ valt onder ZVW. Zorg lichtverstandelijk gehandicapte jongeren op basis van AWBZ Jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. Decentralisatie gecoördineerd door VWS met doel dat hulpverleners niet langer langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin. Professionalisering jeugdzorg versnellen. De nieuwe Jeugdwet waarborgt gemeentelijke beleidsvrijheid. Elementaire kwaliteitswaarborgen voor cliënten blijven wettelijk verankerd.

12 Financiën Afschaffen BTW-compensatiefonds betekent voor:
-de sector VV: enkele miljoenen extra kosten -Haaglanden algemeen: € duurder voor gemeenten (verhoging bijdrage per inwoner) Verplicht invoeren schatkistbankieren vermindert opbrengsten treasury Haaglanden. Decentrale overheden moeten bijdrage leveren aan bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF).


Download ppt "Het nieuwe Regeerakkoord Rutte II"

Verwante presentaties


Ads door Google