De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgeverschap en kwaliteit in de kinderopvang. En het decreet kinderopvang van baby’s en peuters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgeverschap en kwaliteit in de kinderopvang. En het decreet kinderopvang van baby’s en peuters."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgeverschap en kwaliteit in de kinderopvang

2 En het decreet kinderopvang van baby’s en peuters

3 (OESO starting strong II en III) 1. De aandacht die de overheid heeft voor KO (oriëntatie) 2. De structuur vanuit de overheid voor de sector (opbouw) 3. Scholing van het personeel en vereisten voor de sector (educatie) 4. Pedagogische kwaliteit van de interacties (proceskwaliteit) 5. Management, goed voor team en organisatie (operationeel management) 6. Welbevinden van de kinderen (metingen) 7. Oudertevredenheid en omgevingsbetrokkenheid (standaarden ) 3

4  Doel is een eenduidige basiskwaliteit van alle opvang:  vergunning,  kwalificaties,  pedagogische ondersteuning  Transparant : aanbod, subsidies  Vindbaar en toegankelijk voor gezinnen, leefbaar voor voorzieningen 4

5 1. Pedagogisch beleid en pedagogische ondersteuning 2. Betrokkenheid en participatie van de gezinnen 3. Schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement 4. Deskundig personeel 5. Organisatorisch management 6. Samenwerking 7. Financiële werking 8. Risico-analyse 9. Kwaliteitsbeleid 5

6  Kwaliteitsdecreet (17 oktober 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen,  Voorzieningen zijn verplicht om verantwoorde zorg te verstrekken aan iedere gebruiker  Kwaliteitsdecreet moet worden aangepast want wordt van toepassing op alle vergunde opvang 6

7 Verschil in vereisten voor gezinsopvang en groepsopvang Gezinsopvang : minimaal procedures:  Crisis  Grensoverschrijdendend gedrag  Klachtenbehandeling 7

8 Groepsopvang Kwaliteitsbeleid:  Missie, visie,  Pedagogisch beleid  Betrokkenheid en participatie gezinnen 8

9 Kwaliteitsmanagementsysteem:  Kwaliteitshandboek  Organisatorische structuur (organogram).  Bevoegdheden en verantwoordelijkheden  Procedures en processen:  Pedagogisch beleidbetrokkenheid en participatie gezinnen  Vormingsananlyse en aanbod  Evaluatie  Zelfevaluatie 9

10 10

11

12  Paritair comité - samenstelling - opdrachten - bepaling bevoegdheid  Paritair comité 331 - bedrijfstakken / activiteiten - bevoegdheidsuitbreiding inzake kinderopvang - gevolgen  Vragen? 12

13  Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités  Paritaire (sub)comités worden opgericht bij koninklijk besluit. De benaming, de werknemers, de bedrijfstak of de ondernemingsactiviteiten en het territoriaal gebied die tot het bevoegdheidsgebied van het comité behoren, worden in het KB vastgelegd. 13

14  een voorzitter en een ondervoorzitter, meestal verkozen uit de sociaal bemiddelaars  één of meerdere secretarissen, ambtenaren van de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen  gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties. 14

15  Werkgeversorganisaties - Caritas Catholica Vlaanderen 4 mandaten - Verbond Sociale Ondernemingen 3 mandaten (confederatie van pluralistische werkgeversfederaties waaronder PPJ)  Werknemersorganisaties - ACV 3 mandaten - ABVV 3 mandaten - ACLVB 1 mandaat 15

16  Sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten  Voorkomen of bijleggen van sociale conflicten  Adviseren regering, Nationale Arbeidsraad of de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven  Andere door wet toevertrouwde taken 16

17  Door de sociale partners gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten betreffen o.m. - Loon- en arbeidsvoorwaarden - Arbeidstijd - Verlofstelsels - Brugpensioen (nu Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag) - Tweede pensioenpijler - Sociale fondsen - Vorming 17

18  Belangrijk om het bevoegd PC kennen. Werkgevers zijn verplicht om de CAO’s van hun PC na te leven (bv. loon- en arbeidsvoorwaarden).  Elke werkgever geacht het PC waartoe hij behoort te kennen  Niet duidelijk? Informatie bij sociaal secretariaat, website FOD WASO of advies van Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen 18

19  Vlaamse welzijns- en gezondheidssector  Opgericht bij KB 9 maart 2003  Voorheen paritair subcomité 305.02 (gezondheidsinrichtingen en –diensten) 19

20 1. Kinderkribben, peutertuinen, diensten voor onthaalouders, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, buitenschoolse kinderopvang 2. Centra voor geboorteregeling 3. Centra voor teleonthaal 4. Sociale vrijwilligersorganisaties 5. Diensten voor de strijd tegen toxicomanie 6. Centra voor huwelijkscontacten 7. Centra voor prenatale raadpleging 20

21 8. Consultatiebureaus voor het jonge kind 9. Vertrouwenscentra kindermishandeling 10. Diensten voor adoptie 11. Centra voor ontwikkelingsstoornissen 12. Consultatiecentra voor gehandicaptenzorg 13. Samenwerkingsinitiatieven eerste lijnszorg 14. Centra voor geestelijke gezondheidszorg 15. Diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie (met uitzondering van ziekenfondsen) 21

22  Bij de oprichting van PC331 (9 maart 2003 ): inrichtingen die door de Vlaamse Gemeenschap / Vlaamse Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd  Na de bevoegdheidsuitbreiding (20 februari 2010 ) eveneens voorzieningen voor kinderopvang onder toezicht van de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap / Vlaamse Gemeenschapscommissie 22

23  Alle werkgevers en werknemers in de kinderopvang ressorteren onder PC 331  MAAR zijn alle binnen PC 331 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing op deze werkgevers en werknemers?  Principes geregeld door art. 27 Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités 23

24 Wanneer de werkingssfeer van een paritair comité of paritair subcomité wordt gewijzigd blijven in de comités gesloten overeenkomsten bindend voor de werkgevers en werknemers die vóór de wijziging eronder vielen, totdat in het comité waaronder zij na de wijziging ressorteren, de toepassing van de in dit comité geldende overeenkomsten op die werkgevers en werknemers is geregeld. 24

25  momenteel werd binnen PC331 nog niet vastgelegd welke CAO’s van toepassing zijn.  werkgevers die vóór 20 februari 2010 onder een ander paritair comité ressorteerden, blijven gehouden aan de collectieve afspraken binnen dat comité CAO’s gesloten na 20 februari 2010 zijn van toepassing op alle werknemers en werkgevers van PC331  voorzieningen opgericht na voornoemde datum vallen volledig onder het toepassingsgebied van PC331 25

26  Voor personeel aangeworven voor of op 20 februari 2010 blijft de CAO van 26 februari 2009, gesloten in PC 330, van toepassing.  Voor personeel aangeworven na 20 februari 2010 geldt de rest-CAO van 26 januari 1993 (gesloten onder PC 305.02). 26

27  kinderopvangvoorzieningen verbonden aan een lokaal bestuur ⇨specifieke loonafspraken  kinderopvangvoorzieningen verbonden aan een andere welzijnsvoorziening (bv. ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis) ⇨ loonafspraken van het PC van de hoofdactiviteit van de voorziening. 27

28 Evelien Grefhorst sectorcoördinator kinderopvang PPJ Evelien.grefhorst@ppj.be Erik Liegeois stafmedewerker sociaal recht PPJ/VSO Erik.liegeois@vso.be 28


Download ppt "Werkgeverschap en kwaliteit in de kinderopvang. En het decreet kinderopvang van baby’s en peuters."

Verwante presentaties


Ads door Google