De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Status quaestionis m.b.t. het in kaart brengen van de spreiding van producties van via het kunstendecreet meerjarig gesubsidieerde dans-, muziektheater-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Status quaestionis m.b.t. het in kaart brengen van de spreiding van producties van via het kunstendecreet meerjarig gesubsidieerde dans-, muziektheater-"— Transcript van de presentatie:

1 Status quaestionis m.b.t. het in kaart brengen van de spreiding van producties van via het kunstendecreet meerjarig gesubsidieerde dans-, muziektheater- en theaterorganisaties Roel Devriendt

2 2 Overzicht 1. kunstendecreet: 1. Regelgeving qua productie en spreiding 2. Raakvlakken kunstendecreet en decreet lokaal cultuurbeleid 2. Spreidingsgegevens: 1. Vóór het kunstendecreet 2. Start kunstendecreet (2006-2008) 3. Verfijning rapportage vanaf 2009

3 3 Kunstendecreet: regelgeving qua productie en spreiding Overzicht functies meerjarig ‘voor het geheel van de werking’ gesubsidieerde organisaties kunstendecreet

4 4 Kunstendecreet: regelgeving qua productie en spreiding • 2-Jarige subsidies en projecten kunstendecreet: geen normen voor productie of spreiding • Enkel voor 4-jarige subsidies dans, muziektheater en theater onder kunstendecreet • Minimumnormen producties • Minimum 1 nieuwe productie per jaar • Minimum 2 creatieopdrachten toekennen per subsidieperiode, zonder toonverplichting • Minimum aantal activiteiten • Sectorspecifiek en afhankelijk van subsidiebedrag • Hoeft geen spreiding van eigen producties te zijn • Soms ook receptief (verschilt van receptieve werking CC)

5 5 Kunstendecreet: regelgeving qua productie en spreiding • Minimale vs. gerealiseerde productie 4-jarige subsidies 2010 Meerjarig gesubsidieerd in 2010-2012Aantal 2-jarigAantal 4-jarig Min. aantal nieuwe producties Reëel aantal nieuwe producties Dans 49= aantal 4-jarig? Muziektheater 010= aantal 4-jarig? Theater 1037= aantal 4-jarig? Totaal 1456= aantal 4-jarig? Meerjarig gesubsidieerd in 2008Aantal 2-jarigAantal 4-jarig Min. aantal nieuwe producties Reëel aantal nieuwe producties Dans 29= aantal 4-jarig10 Muziektheater 18= aantal 4-jarig22 Theater 236= aantal 4-jarig123 Totaal 553= aantal 4-jarig155

6 6 Kunstendecreet: regelgeving qua productie en spreiding • Meerjarig via kunstendecreet gesubsidieerde Kunstencentra en Festivals vervullen ook belangrijke rol in spreiding • Spreidingsverplichtingen onder kunstendecreet: kunstencentra • Minimumnormen producties • Zorgen voor aanbod van minimum 1 nieuwe productie per jaar • Minimum 2 creatieopdrachten toekennen per subsidieperiode, zonder toonverplichting • Minimum aantal activiteiten • Afhankelijk van subsidiebedrag • Hoeft geen spreiding van kunstendecreet-producties te zijn • Breed gamma van andere activiteiten

7 7 Kunstendecreet: raakvlakken kunstendecreet en decreet lokaal cultuurbeleid • Toegankelijkheid aanbod podium en nieuw talent voor producties uit kunstendecreet? • Aanbod podium en nieuw talent mogelijk bruikbaar voor jonge gezelschappen • Precieze voorwaarden: www.aanbodpodium.bewww.aanbodpodium.be • Gemeenschapscentra en cultuurcentra komen ook in aanmerking voor projectsubsidie en meerjarige subsidie kunstendecreet • Bvb. voor bijkomende werkplaatsfunctie, of specifiek festival • Weinig gebruikt

8 8 Spreidingsgegevens Randvoorwaarden volledigheid en correctheid gegevens: — Producenten – Zijn knooppunt voor informatieverzameling over alle speelplekken en spreidingsgegevens – Hangen tegelijk af van (correcte) informatie van organisatoren die hen een uitkoopsom betalen… — Hybridisering – Infra zijn enkel gegevens van echte ‘producties’ opgenomen die voor spreiding in aanmerking komen (zgn. ‘voorstellingen’ met ‘toeschouwers’) – Het kunstendecreet legt voor 4-jarige gesubsidieerden een minimum aantal ‘activiteiten’ op: die zijn vaak moeilijk in cijfers te vatten en hier dus niet opgenomen: bvb. inleidingen, recepties, debatten, cursussen, tentoonstellingen, installaties, … )

9 9 Historiek spreidingsgegevens — Vóór het kunstendecreet – VTI houdt premièrelijsten en volledige speelljisten bij. – Meerjarig gesubsidieerde organisaties onder podiumkunstendecreet leveren jaarlijks speellijsten aan bij subsidiënt, vaak ongeordend en zonder vaste elementen. – Spreidingsgegevens konden niet correct geaggregeerd worden. – K&E verwerkte de gegevens enkel op organisatieniveau om decretale voorwaarden m.b.t. min. aantal activiteiten te toetsen. – Optelling van deze individuele cijfers voor activiteiten kan bij coproducties/samenwerking dubbeltelling opleveren: validiteit?

10 10 Historiek spreidingsgegevens — Start kunstendecreet (2006-2008) – Kunstendatabank (Cultuurnet) houdt alle speelgegevens bij, maar blijkt door wijze van structureren praktisch onvoldoende verwerkbaar/bruikbaar voor onderzoek spreidingsgegevens op productieniveau door VTI en K&E. – VTI houdt enkel nog premièrelijsten bij. – Bij subsidiënt aangeleverde speellijsten: idem als vóór 2006.

11 11 Historiek spreidingsgegevens — Start kunstendecreet (2006-2008) – Spreidingsgegevens werden wel geaggregeerd per productie. – Organisaties die samen iets produceren leveren soms niet-identieke spreidingsgegevens aan: betrouwbaarheid? – Definitie speelreeks – herneming: niet sluitend wegens rapportering op jaarbasis, werking op seizoensbasis: validiteit?

12 12 Historiek spreidingsgegevens — Start kunstendecreet (2006-2008) – Toch al volledige gegevens gereconstrueerd voor spreiding meerjarig gesubsidieerde organisaties voor dans, theater en muziektheater: - Alle gegevens werden op organisatieniveau verwerkt om decretale voorwaarden m.b.t. min. aantal activiteiten te toetsen. - Opgesplitst in Vlaanderen / Buitenland - Geen zicht op verdeling speelcircuits in Vlaanderen (CC’s en GC’s, door kunstendecreet gesubsidieerde toonplekken, andere).

13 13 Historiek spreidingsgegevens — Start kunstendecreet (2006-2008) – Probleem missing data projecten - Projecten rapporteren maar over speelreeksen t.e.m. einddatum financiële afrekening. Dus: geen informatie over verdere speelreeks of evt. hernemingen. - Uitgerekend deze producties zijn vaak zakelijk kwetsbaar of inhoudelijk experimenteel en dus minder evident te spreiden.

14 14 Historiek spreidingsgegevens — Start kunstendecreet (2006-2008) Aantal nieuwe producties 200620072008 Dans132010 Muziektheater193422 Theater151118123 Multidisciplinair950 Totaal192177155 Aantal producties 200620072008 Dans514969 Muziektheater5565 Theater283296297 Multidisciplinair16 5 Totaal405426436

15 15 Historiek spreidingsgegevens — Start kunstendecreet (2006-2008)

16 16 Historiek spreidingsgegevens — Start kunstendecreet (2006-2008)

17 17 Historiek spreidingsgegevens — Start kunstendecreet (2006-2008)

18 18 Historiek spreidingsgegevens — Start kunstendecreet (2006-2008)

19 19 Historiek spreidingsgegevens — Start kunstendecreet (2006-2008)

20 20 Historiek spreidingsgegevens — Start kunstendecreet (2006-2008)

21 21 Historiek spreidingsgegevens — Sectoroverschrijdend en vergelijkend – Speelreeks wordt in alle sectoren korter: van gemiddeld 17 voorstellingen (2006) over 16 (2007) naar 15 in 2008 – Aantal toeschouwers per productie blijft over de sectoren heen constant (2.826 in 2006; 2.893 in 2007 en 2.876 in 2008) – Theater: speelreeksen worden korter (vnl. buitenland), maar toeschouwersaantal stijgt: absoluut en per productie – Dans: speelreeksen stabiel, maar toeschouwersaantal stijgt veel minder snel: aantal toeschouwers per productie daalt vanaf 2008 (maar was al veel hoger dan de andere sectoren) – Mogelijke verklaring: vanaf 2008 zijn er bijkomende gezelschappen gesubsidieerd bij dans: verhoging aantal producties met kleinere producties en kortere speelreeksen dan de reeds langer gesubsidieerde, zeer grote internationaal opererende spelers – Muziektheater en multidisciplinair: idem als dans, maar toeschouwersaantal per productie daalt naar verhouding minder

22 22 Historiek spreidingsgegevens – Belangrijk: slechts gegevens over 3 jaar: evt. vastgestelde evoluties zijn niet noodzakelijk al echte trend die zich doorzet – Standaardformulieren voor werkingsverslagen: van elke productie volledige speellijst opgevraagd met: - Speelplekken opgesplitst in buitenland, toonplekken kunstendecreet, CC’s en GC’s, andere toonplekken in Vlaanderen) - Betrokken coproducenten - Nieuw/herneming - Sector/genre (met mogelijkheid alle kunstendecreet-sectoren te kiezen) - Betalende en niet-betalende toeschouwers - Uitkoopsom of inkomsten uit ticketverkoop (indien op eigen risico gespeeld) - Aantal betrokken artistieke en technisch-artistieke medewerkers

23 23 Historiek spreidingsgegevens — Verfijning rapportage vanaf 2009 – Samenvoegen van al deze individuele lijsten laat toe om samenvattingen van de spreiding per productie te maken, zonder dubbeltellingen. – Dit moet toelaten om op basis van feitelijke evoluties allerlei hypothesen over evolutie van en afstemming tussen spreiding en productie te toetsen.


Download ppt "Status quaestionis m.b.t. het in kaart brengen van de spreiding van producties van via het kunstendecreet meerjarig gesubsidieerde dans-, muziektheater-"

Verwante presentaties


Ads door Google