De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheervisie Oranjewoud

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheervisie Oranjewoud"— Transcript van de presentatie:

1 Beheervisie Oranjewoud

2 Doel van de beheersvisie
Vastleggen van afspraken tussen dorp en gemeente over het beheer Helderheid voor de bewoners over wat zij mogen verwachten Een concrete invulling binnen de gemeentelijke kaders: wat doet de gemeente, wat doen we zelf.

3 Relatie met dorpsvisie
Beheervisie is een uitwerking van de dorpsvisie Dorpsvisie geeft input: concrete onderwerpen m.b.t. beheer en onderhoud worden opgepakt in de beheervisie

4 Opzet beheervisie Per onderwerp korte omschrijving gemeentelijk beleid
Beschrijving van opzet beheer Concrete acties

5 Werkwijze Onderscheid in beheer en onderwerpen die projectmatig aangepakt moeten worden Eerst uitwerking met gemeente Bespreking in jaarvergadering Verbreding: betrekken van andere partijen: SBB, grondeigenaren enz. Periodieke bespreking voortgang met gemeente

6 Onderwerpen Beschermd dorpsgezicht Evenementen Gladheidbestrijding
Groenonderhoud Landschap en natuur Parkeren Recreatie Verkeer Water Wegen en paden Afvalverzameling Hondenbeleid Kunst en monumenten Kunstwerken (tunnels e.d.) Riolering Speeltoestellen Straatmeubilair Verlichting Voorlichting burgers

7 Een projectmatige aanpak voor:
De aanplant van nieuwe bomen De reconstructie van de Kon. Julianaweg De aankleding van de L. Ademalaan Accentueren van de ingangen van het dorp Straatbeeld/bomen in O’woud-West

8 Beschermd dorpsgezicht
BELEID Parkgebied Het Oranjewoud is door het ministerie van OCW genomineerd om te worden aangewezen als Beschermd Dorpsgezicht. Naar verwachting zal de Minister het gebied in het najaar van 2011 aanwijzen. Deze aanwijzing houdt in dat de cultuurhistorische waardevolle elementen in het gebied extra beschermd moeten worden. BEHEER Hiervoor zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld waarin deze extra bescherming is opgenomen. Deze bescherming heeft onder andere betrekking op het behoud van de historische lanen- en wegenstructuur.

9 Evenementen BELEID Het maatschappelijk belang van evenementen vraagt ook van de overheid een zekere mate van verantwoordelijkheid voor een ander gebruik van de openbare en publieke ruimten. Hoewel veelal sprake is van een groot draagvlak, vragen zaken als overlast (parkeren, geluid, vervuiling openbare ruimte, openbare orde/veiligheid) om een zorgvuldige belangenafweging. De gemeente probeert zoveel mogelijk evenementen te stimuleren en initiëren. Om deze reden geldt het uitgangspunt dat zaken als gastvrijheid, goodwill en waardering van initiatieven, sleutelbegrippen zijn bij de uitvoering van het evenementenbeleid. ONDERSCHEID EVENEMENTEN De gemeente Heerenveen onderscheidt 3 soorten evenementen: Een regulier evenement (bijvoorbeeld een bbq, fietstocht, straatspeeldag etc.). Voor dit soort evenementen is het niet nodig een vergunning aan te vragen maar kan worden volstaan met een meldingsformulier. Een evenement met verhoogde aandacht. Voor dit soort evenementen (dorpsfeest, trekker-trekwedstrijd enz.) geldt een vergunningplicht. Indien dit evenement jaarlijks wordt georganiseerd, is het onder voorwaarden mogelijk een vergunning te krijgen voor de duur van 3 jaa. Een grootschalig evenement/risico evenement (C-evenement zoals bijvoorbeeld Night of the Koemarkt, de Flaeijlfeesten Nieuwehorne): deze hebben uiteraard jaarlijks een vergunning nodig en worden preventief afspraken gemaakt omtrent veiligheidsmaatregelen. De hierbij behorende procedure verloopt volgens het “Protocol grootschalige evenementen”. BEHEER Het toezicht op de naleving van de bepalingen in de desbetreffende evenementenvergunning wordt voor de “grotere” evenementen nauwlettend gecontroleerd. Met name eindtijden van muziekevenementen worden strikt gecontroleerd. Tenslotte: voor de leefbaarheid van de desbetreffende wijk/dorp is het altijd van belang dat de organisator van het evenement/feest de buurt vantevoren informeert.

10 Gladheidbestrijding BELEID
De gemeente Heerenveen heeft een preventief strooibeleid. De wegen worden gestrooid volgens een vastgesteld strooiplan. Bij het opstellen van het strooiplan is nadrukkelijk gekeken naar de functie (het gebruik) van de wegen binnen de totale verkeersstructuur van de gemeente Heerenveen. BEHEER De gemeente Heerenveen strooit vanaf het winterseizoen 2006/2007 preventief. Preventief strooien houdt in dat er, voor het daadwerkelijk glad wordt, al een strooiactie plaatsvindt. De gemeente ontvangt enkele uren voor de verwachte gladheid een bericht van de Meteodienst. Bij een preventief strooibeleid hoort de natzout strooimethode. Hierbij wordt het strooimiddel vermengd met een vloeistof, verhouding 70% droog en 30% nat. De vloeistof wordt vlak voor het verspreiden van het zout toegevoegd. Een voordeel van deze methode is een betere hechting van het zout aan het wegdek, waardoor ook op een droog wegdek preventief kan worden gestrooid. UITVOERING In het strooiplan zijn alle hoofd- aanvoerwegen in de gemeente Heerenveen opgenomen, deze worden bij iedere strooiactie gestrooid. Bij hevige sneeuwval en/of ijzel worden de overige wegen, die niet in het strooiplan zijn opgenomen, ook gestrooid. Dit gebeurd in volgorde van prioriteit, gedurende werkdagen.

11 Groenonderhoud BELEID
Is verwoord in de nota Natuurlijk Groenbeheer en in het Beeldkwaliteitbestek Groen. Het beheer is vastgelegd in een Beeldkwaliteitbestek en een groenbeheerprogramma. De beeldkwaliteit wordt geschouwd volgens een landelijke schouwsystematiek.  Het openbaar groen in Heerenveen wordt volgens 3 kwaliteitsniveaus onderhouden. Er is voor gekozen om te streven naar het kwaliteitsniveau ‘basis’ en voor enkele locaties voor het kwaliteitsniveau ‘hoog’ Daarnaast zijn er zones en bermen in de gemeente die natuurlijk beheerd worden. Groen in woonstraten, op rotondes, de gazons en speelterreinen wordt beheerd volgens niveau ‘basis’. Dit groen heeft een representatieve maar ook gebruiksfunctie. Bermen, watergangen/oevers en bosachtige beplanting/groenstroken worden natuurlijk beheerd. Ontwikkeling van natuurwaarden staat hier voorop. Onkruidbestrijding gebeurt door middel van schoffelen, bosmaaien , borstelen, heetwatermethode en vegen van bestrating. Deze milieuvriendelijke manier van beheren heeft een ander beeld tot gevolg dan wanneer er chemische middelen toegepast worden. Ieder jaar rond half oktober plaatsen de wijkteams van de gemeente bladkorven waarin blad van (gemeentelijke) bomen gestort kan worden. De bladkorven worden in principe alleen geplaatst in de bebouwde kom waar grote gemeentelijke bomen staan waardoor er veel blad in particuliere tuinen terecht komt. BEHEER Het beheer is gericht op behoud van zowel een representatieve als gebruiksfunctie. Kwalitatief goed, gezond en functioneel groen. Gering percentage (zwerf)vuil, kruiden en beschadigingen is toegestaan. De beheermaatregelen bestaan uit : dunnen, snoeien en schoffelen van heesters. Bermen/gazons worden ongeveer om de 10 dagen gemaaid in geval van kwaliteitsniveau basis, maximaal 4x per jaar bij natuurlijk beheer en dan wordt Langs intensief gebruikte paden en wegen wordt afhankelijk van de verkeersintensiteit eventueel 1 maaibreedte vaker gemaaid om overhangend gras te voorkomen. Bomen worden regelmatig gesnoeid waarbij de veiligheid voorop staat, sommige bomen moeten jaarlijks gesnoeid, andere om de 3 a 5 jaar. De gewenste beeldkwaliteit en de hoeveelheid aanwezig zwerfvuil is bepalend voor de frequentie waarmee zwerfvuil verwijderd wordt (is meetbaar volgens de schouwmethodiek). Groen en bomen die niet meer voldoen aan de gewenste (beeld) kwaliteit, voor een onveilige situatie zorgen of die onevenredig veel onderhoud vragen worden vervangen. De korven worden door het wijkteam geplaatst en door de gemeente geleegd. Zelfgemaakte bladkorven worden niet door de gemeente geleegd en wanneer ze op gemeentelijk terrein staan zal er verzocht worden de korf te verwijderen.

12 Landschap en natuur BELEID
De visie in het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland 2004 – 2014 voor Oranjewoud is: “Het behouden en versterken karakteristieke open-dicht structuur, herstel laanstructuren. Waar mogelijk herstel van houtwallen en hakhoutpercelen. Zonering recreatie, zodat recreatieve druk wordt verdeeld over een groter gebied. Realiseren ecologische verbindingen met de Tjonger en de natuurgebieden het Katlijker Schar en Delleburen”. BEHEER In 2010 is het Lândskipsfûns Oranjewald-Ketlik opgericht. Dit fonds heeft als doelstelling om het landschapsonderhoud van het agrarisch cultuurlandschap in Oranjewoud-Katlijk meerjarig/structureel te organiseren en biedt daarvoor ook financiële mogelijkheden. Het Lândskipsfûns gaat vanaf dit jaar samen met de Agrarische Natuurvereniging Grien Bronnegea en Landschapsbeheer Friesland aan de slag. Particuliere eigenaren van landschapselementen kunnen zich aanmelden en een contract voor meerdere jaren afsluiten. De eigenaar moet volgens dat contract zijn/haar landschapselementen duurzaam onderhouden en krijgt daar vanuit het fonds een financiële bijdrage voor gedurende de looptijd van het contract. In 2009 is via het landinrichtingsproject Oranjewoud-Katlijk een start gemaakt met uitvoering van de Gebiedsvisie Oranjewoud-Katlijk. De eerste module, het gebied tussen de Bisschopslaan, WA Nijenhuisweg en de Schoterlandseweg is in 2010 afgerond. Voor de volgende module in de landinrichting neemt de heer Van den Hul namens Plaatselijk Belang deel aan de landinrichtingscommissie.

13 Parkeren BELEID In het dorp Oranjewoud gelden geen speciale regels voor wat betreft parkeren. Er mag dus overal op straat en in de bermen geparkeerd worden. In de dagelijkse situatie levert dit geen enkel probleem op. Het parkgebied heeft een belangrijke landschappelijke en recreatieve functie. Fietsen en wandelen wordt in dit gebied gestimuleerd en doorgaand autoverkeer is niet meer mogelijk. BEHEER Tijdens evenementen in het Abe Lenstrastadion wordt er veel in bermen geparkeerd o.a. langs de Cissy van Marxveldtlaan. Dit levert tot nog toe geen gevaarlijke of overlastige (verkeers)situaties op. Ook schade aan de bermen valt mee door de hoogte van deze bermen. Wel is het zo dat parkeren tijdens evenementen een constant punt van aandacht is voor de gemeente. Er wordt voortdurend gemonitord wat de parkeersituatie in Heerenveen is. Dorp Oranjewoud is daar geen uitzondering op. Parkeerverbod Oranjewoud Noord? Aan de randen van het kerngebied Oranjewoud zijn de volgende parkeeropvangplaatsen: Blocq van Scheltingaweg (40 parkeerplaatsen) Bieruma Oostingweg Marijke Muoiwei (24 parkeerplaatsen) Woudsterweg (32 parkeerplaatsen) Tjaarda’s laan (30 parkeerplaatsen) Het doorgaande verkeer mag na de bovengenoemde opvangplaatsen het gebied niet verder inrijden; daar is alleen bestemmingsverkeer toegestaan. Parkeermogelijkheden buiten het parkgebied om zijn: Kerkelaan te Katlijk (15 parkeerplaatsen) Koningin Julianaweg Golden Tulip Tjaarda Schoterlandseweg (nabij de Flapsingel)

14 Recreatie

15 Verkeer BELEID In grote delen van het dorp (Oranjewoud Noord) geldt al een maximale snelheid van 30 km/u. Uitzondering hierop is de Cissy van Marxveldtlaan. De overige straten van (Oud) Oranjewoud zullen op termijn ook als 30 km/u straten worden aangewezen. BEHEER Hiervoor moet eerst de aanpassing aan de Kon. Julianaweg zijn uitgevoerd. De voorrangssituaties op de kruisingen zoals ze nu nog bestaan zullen om deze reden worden opgeheven. De snelheidsdrempels in de Lollius Ademalaan blijven liggen.

16 Water BELEID Watergangen kunnen eenvoudigweg worden verdeeld in primaire en secundaire watergangen. Het Wetterskip Fryslân beheert en onderhoudt de primaire watergangen, de gemeente Heerenveen de secundaire. Het beleid voor primaire watergangen wordt bepaald door het Wetterskip Fryslân. Zij stellen dat er altijd een breedte van 3 meter min of meer vrij van begroeiing moet zijn om voor een goede doorstroming te zorgen. Daarnaast moeten deze belangrijke watergangen, die bedoeld zijn voor aan en afvoer van water een minimale inhoud hebben. Dit is afhankelijk van hoeveel water er moet worden aan- of afgevoerd. Als een watergang breder is dan 3 meter mag er dus begroeiing langs de oevers voorkomen. De gemeente heeft in 2002 een gemeentelijk baggerplan / baggerbeleidsplan opgesteld en dit is in 2010 geactualiseerd. In dit plan zijn de eisen benoemd over nagenoeg elke watergang binnen het stedelijk gebied in de gemeente. In het gemeentelijk baggerplan zijn de (achterstallig) onderhoudswerkzaamheden benoemd. Er is een planning aangegeven wanneer welke watergang, en tot welke minimale diepte, van bagger ontdaan moet worden. Het achterstallige onderhoud is allemaal uitgevoerd, nu wordt alleen daar waar nodig nog gebaggerd. In Oranjewoud heersen verschillende waterpeilen. Deze peilen zijn vastgesteld door Wetterskip Fryslân. De hoogte van het waterpeil is gerelateerd aan de hoogte van het grondwater en visa versa. De sloten zorgen onder andere voor voldoende drooglegging. Daardoor is peilbeheer erg belangrijk. De peilen worden beheerd door het Wetterskip Fryslân. BEHEER Het beheer van de gemeentelijke watergangen, wordt afhankelijk van type en hoeveelheid begroeiing 1 x per 3 jaar verwijderd of 1 x per jaar een deel. Om ervoor te zorgen dat er wat beschutting blijft voor vogels, vissen en dergelijke laten we een strookje begroeiing staan langs de oever. Het beheer wordt uitgevoerd met een kraan of een maaiboot. Beplanting op taluds wordt 1x per jaar in het najaar gemaaid of met het opschonen van de watergang verwijderd. Taluds bij zichtlijnen moeten vrijgehouden worden van opslag van elzen, bomen en dergelijke. Momenteel worden t.a.v. het baggeren uitsluitend de knelpunten opgelost met de beschikbare middelen. Hierbij worden prioriteiten gesteld. De aan- en afvoer van water moet gegarandeerd blijven en er wordt voor gewaakt dat er geen risico's voor de Volksgezondheid en Flora en Fauna zijn. Het Wetterskip Fryslân beheert de waterpeilen en houdt voor zover mogelijk de waterstanden op peil.   Aandacht voor: bossen Oranjewoud. Hierover is circa tien jaar geleden uitgebreid over gesproken. Dit is momenteel geen “actueel” thema meer. Droge sloten, in verband met infiltratie van water Uitleg over inzijging en kwel.

17 Wegen en paden BELEID Het wegenbeleid gaat uit van onderhoudsniveaus. Op dit moment gaat dat nog op basis van cijfers, waarbij 1 staat voor goed en 5 voor slecht. In Oranjewoud moeten de wegen een minimaal niveau hebben van 2,5 (ambitieniveau). De verharding is als volgt opgedeeld: asfaltverharding; klinkerverharding; looproutes; overige wegen.  Deze soorten verharding hebben allemaal hun eigen specifieke eisen. Aan de hand van die eisen (volgens de normen van de CROW-wegbeheer) wordt per jaar door middel van een inspectie de kwaliteit van de verharding bepaald. BEHEER De resultaten van deze inspecties worden in een beheerprogramma vastgelegd. Met behulp van dit programma wordt aan de hand van omvang en ernst van de voorkomende schade bepaald wanneer onderhoud is vereist. Uitvoering: klein onderhoud (kleine gaten of verzakkingen) door het wijkteam buitengebied Noord-Oost. Deze reparaties worden na melding van bewoners uitgevoerd; groot onderhoud (compleet herstraten, slijtlagen, deklagen e.d.) door derden. klein onderhoud = het gehele jaar indien nodig; groot onderhoud = op basis van inspectie. De straten worden in principe om de 8 weken geveegd. Verharding, goten en wegkanten moeten zichtbaar en vrij van vuil zijn. Onder vrij van vuil wordt verstaan dat je op het eerste gezicht geen vuil ziet. Alleen als je goed kijkt zie je wat liggen. In principe 1 of 2 x per jaar worden de wegen en paden geborsteld. Onkruid mag maximaal 30% van het oppervlak bedekken en maximaal 20 cm. hoog worden. Voor de winter moet de verharding vrij zijn van onkruid. Onkruid moet mechanisch worden verwijderd (borstel) en direct worden opgeveegd. Overhangende beplanting/kruiden alleen verwijderen wanneer het overlast veroorzaakt. In Heerenveen wordt al sinds 1985 zowel in beplanting als op bestrating geen chemische onkruidbestrijding toegepast. Onkruidbestrijding gebeurt door middel van schoffelen en borstelen en vegen van bestrating. Deze milieuvriendelijke manier van beheren heeft een ander beeld tot gevolg dan wanneer er chemische middelen toegepast worden.

18 Afvalverzameling BELEID
In de gemeente Heerenveen wordt gewerkt volgens het diftar systeem. Diftar betekent gedifferentieerd tarief. Het diftar systeem wordt toegepast via het zogeheten volume/frequentie systeem. De burger wordt afgerekend op het aantal keren dat hij/zij de container ter lediging aanbiedt. BEHEER Het afval wordt op verschillende manieren ingezameld. Eens in de veertien dagen kan in Oranjewoud het huishoudelijk afval (grijs en groen) gescheiden worden aangeboden in uw container. Dit wordt dan door afvalverwerkingsbedrijf Omrin ingezameld.   Het glas en papier kan op wijkniveau in containers, boven- en ondergronds, worden aangeboden. Deze worden op basis van ervaringsgegevens geleegd. Dit betekent ongeveer eens in de 2 weken.   Het snoeiafval kunt u gratis aanbieden bij de milieustraat. De milieustraat bevindt zich op het industrieterrein Kanaal, de Ynfeart 10 te Heerenveen. Plastic afval?

19 Hondenbeleid BELEID Honden dienen altijd aangelijnd te worden, alleen op aangewezen hondenuitlaatplekken (HUP’s) mogen honden losgelaten worden. Hondenpoep moet ook daar door de eigenaar/ begeleider van de hond worden opgeruimd. In Oranjewoud zijn geen HUP’s aangewezen daarom dienen honden altijd aangelijnd te worden tenzij is aangegeven dat honden los mogen lopen. BEHEER Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen: binnen de bebouwde kom op de weg of aan de weg of het terrein van een ander zonder dat die hond aangelijnd is; op een voor publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats; op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op een openbare plaats binnen de bebouwde kom, tenzij de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

20 Kunst en monumenten BELEID
Voor monumenten en kunst geldt dat ze moeten voldoen aan de eis “schoon, heel en veilig”. Alle onderhoudsmaatregelen moeten daar op worden aangepast. Streven naar meer/minder kunst? Inpassing in de omgeving? BEHEER Het groen om de monumenten en kunst wordt beheerd volgens de richtlijnen van kwaliteitsniveau hoog. Aan het schoonmaken van de monumenten wordt extra aandacht besteed bij de daarbij behorende gelegenheid. De aanwezige kunst wordt jaarlijks schoongemaakt.

21 Kunstwerken (tunnels e.d.)
BELEID Bruggen / tunnels e.d. worden volgens een “gemiddeld” onderhoudsniveau onderhouden. De insteek van dit niveau is – duurzaam beheren – Onder duurzaam beheren wordt verstaan: het duurzaam in stand houden van de voorzieningen, op het gewenste kwaliteitsniveau, tegen minimale kosten. BEHEER Uitgangspunten: 1 x per jaar alle kunstwerken inspecteren; klein onderhoud door gemeente personeel; groot onderhoud door derden; de inspectiegegevens worden bijgehouden in een beheersysteem. BEELDKWALITEIT Schoon – Heel – Veilig: Deze term is geïntroduceerd toen de afzonderlijke diensten voor wegen, groen, water, afval e.d. werden samengevoegd in één wijkteam. Toetingscriteria : Verwijderen van racistische, aanstootgevende teksten, figuren en symbolen. Bruggen : Kwaliteit brugdek hoog, geen schade Leuningwerk, landhoofden, beschoeiing landhoofd goed, steunpunten geen schade Houten liggers niet aangetast Afwerking brugdek goed Tunnels?

22 Riolering BELEID In het Gemeentelijk Watertakenplan staan de (aan de gemeente opgelegde) eisen waaraan de riolering moet voldoen. Dit zijn eisen die worden gesteld voor de afvoer van afval- hemel- en grondwater. In Oranjewoud ligt voor het grootste deel een gemengd rioolstelsel, waarin regenwater en vuilwater tegelijk in wordt afgevoerd. Een gemengd riool heeft als kenmerk dat er een overstort noodzakelijk is, waarbij bij hevige regenval, het overtollige rioolwater naar de sloot kan lopen. Echter in Oranjewoud is dat niet het geval. De gemeente heeft in verband met bezwaren van bewoners nergens een overstort kunnen realiseren, waardoor bij hevige regenval er soms problemen met de afvoer van het riool ontstaan. Dit uit zich in dat er niet altijd gebruik kan worden gemaakt van het toilet, maar er blijven soms ook grote hoeveelheden water op straat staan. In het Watertakenplan is dit als een aandachtspunt benoemd. Een oplossing is onder meer het afvoeren van het schone regenwater van de daken en terreinen rechtstreeks naar de sloten toe. BEHEER De gemeente heeft het beheer over en onderhoud van de riolering. De straat- en trottoirkolken, waar het regenwater in stroomt, worden jaarlijks schoongezogen en gecontroleerd. Dit vindt niet ieder jaar op hetzelfde moment plaats. De kolkschoonmaak wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in combinatie met het vegen van de straten. Om de 5 jaar worden de putten van het hoofdriool steekproefsgewijs visueel geïnspecteerd. Als het nodig is worden rioolbuizen met een videocamera geïnspecteerd. Jaarlijks wordt door heel Heerenveen ongeveer 30 kilometer riool gereinigd en geïnspecteerd. Het rioolwater Oranjewoud wordt door een rioolgemaal naar de rioolwaterzuivering getransporteerd. Het rioolgemaal wordt 24 uur per dag gecontroleerd door een storingmeldsysteem. Twee maal per jaar vindt er een onderhoudsinspectie plaats.   Bij verstopping van de riolering is de bewoner zelf verantwoordelijk, als de verstopping op zijn/haar eigen terrein zit. De gemeente is verantwoordelijk voor het deel van het riool tot aan de erfgrens.  

23 Speeltoestellen BELEID
Bij het speelruimtebeleid krijgt iedere wijk of dorp een budget waarmee één of meerdere speelruimten ingericht en onderhouden kunnen worden. De plannen worden door gemeente en Plaatselijk Belang gemaakt. De insteek van de gemeente bij de ontwikkeling van nieuwe speelruimten is dat er niet standaard traditionele speeltoestellen worden geplaatst maar dat er gebruik wordt gemaakt van spelaanleidingen. BEHEER De aanleg en het onderhoud van de speelruimte wordt in de meeste gevallen door de gemeente uitgevoerd, tenzij met de wijk iets anders is afgesproken. De speelterreinen hebben een ondergrond van rubber tegels, speelzand of boomschors of een combinatie daarvan. Deze worden als het nodig is aangevuld. Er moet een laag van minimaal 30 centimeter zand of boomschors aanwezig zijn bij toestellen met een maximale valhoogte hoger dan 1,5 meter. De speelvoorzieningen worden door de gemeente één maal per jaar geïnspecteerd op veiligheid. Één maal per kwartaal wordt er een visuele inspectie uitgevoerd.

24 Straatmeubilair BELEID
Voor straatmeubilair zoals banken, afvalbakken en hekjes geldt dat ze moeten voldoen aan de eis ‘schoon, heel veilig’. Alle onderhoudsmaatregelen zijn daarop aangepast. Hoeveel en waar? BEHEER Afvalbakken: Repareren of vervangen bij schade en minimaal 1x per jaar schoonmaken. 1x per 3 jaar schilderen indien noodzakelijk. In principe moet bij iedere bank langs intensief gebruikte routes een afvalbak aanwezig zijn. De bakken moeten er goed uitzien en mogen niet zodanig beschadigd zijn dat ze niet meer functioneren. Afval mag niet uitpuilen en er mag geen afval rond de bakken blijven liggen. Banken: Repareren of vervangen bij schade en minimaal 1x per jaar schoonmaken. 1x per 3 jaar schilderen indien noodzakelijk. Het zitvlak en de leuning van de banken moeten schoon zijn. De banken moeten redelijk in de verf/lak (kleur afhankelijk van standplaats) zitten. Er mag geen groene aanslag aanwezig zijn. Graffiti moet worden verwijderd. Kortom de banken moeten er verzorgd uitzien. Bewegwijzering:

25 Verlichting BELEID In 2007 heeft Heerenveen de uitgangspunten voor nieuw beleid “Licht aan/uit ” vastgesteld voor de openbare verlichting. Het belangrijkste uitgangspunt voor het nieuwe beleid is verlichten waar dat nodig is en donker laten waar geen verlichting nodig is. Het nieuwe beleid “Licht aan/uit ” is te vinden op BEHEER Het beheer wordt sinds 2007 door de gemeente via Stichting Openbare Verlichting Fryslân uitgevoerd. De klachtenregistratie verloopt rechtstreeks via Ziut, telnr of via de gemeente Heerenveen. Voor de klachtenregistratie is het op de lantaarnpaal weergegeven nummer van belang. Melding gemeente, Jan de Jong (medewerker Verlichting, Dienst Regie en Realisatie), telefoon

26 Voorlichting burgers


Download ppt "Beheervisie Oranjewoud"

Verwante presentaties


Ads door Google