De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sturing door de overheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sturing door de overheid"— Transcript van de presentatie:

1 Sturing door de overheid
Wmo werkplaats Groningen-Drenthe Ferry Wester

2 Programma 1. Opening en kennismaking 2. Wmo en WNS
3. Typen van sturing 4. De gemeentelijke beleidscyclus 5. Governancemodellen 6. Casus

3 Doel Wmo Maatschappelijke doelen Bestuurlijke doelen

4 Maatschappelijke doelen Wmo
Redzaamheid en zelfstandig functioneren Participatie passieve participatie: deelnemen aan sociale activiteiten en maatschappelijk verkeer: meedoen actieve participatie: actief burgerschap, zelf doen, meehelpen en meedenken Sociale samenhang/cohesie

5 Paradigmawisseling Niét meer zórgen voor mensen, maar uitgaan van eigen kracht Niet meer de overheid verantwoordelijk, maar de burger zelf! Andere manier van kijken en handelen 5

6 De Kanteling in de Wmo Nieuwe vertrekpunten in gemeentelijk beleid
Van verplicht zorgen vóór naar compensatieplicht: gemeenten moeten beperkingen compenseren zodat burgers kunnen participeren claimgericht en aanbodgericht denken (voorzieningen en hulpmiddelen) vraaggericht en resultaatgericht werken (zelfredzaamheid en participatie, maatwerk i.p.v. standaardvoorzieningen) 6

7 Redeneerketen Wmo regie in eigen leven redzaamheid participatie sociale samenhang Dit is de beleidstheorie die onder de Wmo ligt. Meer redzaamheid leidt tot meer participatie en dat leidt weer tot meer sociale samenhang. De redenering geldt ook andersom: meer sociale samenhang leidt tot meer participatie en dat leidt weer tot meer sociale redzaamheid. In de praktijk wordt deze redenering niet 100% ondersteund door onderzoek. 7 7

8 Bestuurlijke doelen Wmo
Betere afstemming en samenhang in het beleid en de uitvoering  integraal beleid en samenwerking Grotere doelmatigheid en doeltreffendheid  concurrentie Meer invloed voor de burgers: horizontale verantwoording

9 WNS: stimulerings programma van VWS, VNG en MOgroep
Verbeteren relatie gemeente – welzijnsorganisatie - gemeenschappelijke visie - lokale maatsch. agenda - concrete doelen Verbeteren kwaliteit en professionaliteit welzijnswerk - gericht op zelfredzaamheid en eigen kracht burger - meer inzetten op maatschappelijke ondersteuning, met name collectieve arrangementen Meer aandacht voor kwetsbare groepen WNS – Welzijn Nieuwe Stijl – streeft onder andere naar een betere relatie tussen opdrachtgevende gemeente en opdrachtnemende welzijnsorganisatie, warbij zij vanuit een gemeenschappelijk visie en een samen met burgers opgestelde maatschappelijke agenda tot concrete doelinden komen (in termen van te bereiken maatschappelijke effecten).

10 Resultante Wmo en WNS Nieuwe vertrekpunten in gemeentelijk beleid én voor de uitvoerende instellingen (compensatieplicht, eigen kracht, vraaggericht en resultaatgericht) Meer samenwerking, maar ook concurrentie Welzijn en zorg dichter bij elkaar Meer aandacht voor kwetsbare groepen Meer aandacht voor de manier waarop gemeenten hun beleid opzetten Meer aandacht voor manier waarop gemeenten sturen

11 De praktijk Hoe is de relatie van jouw organisatie met de gemeente?
Trefwoorden aan gemeentekant: gemeente is ‘de baas’, dirigent, regisseur, onderhandelaar, gelijkwaardige partner, opdrachtgever Trefwoorden instellingskant: instelling is adviseur, uitvoerder, afhankelijk, expert, vertegenwoordiger van de burgers/cliënten, opdrachtnemer De trefwoorden zijn typeringen warmee de rol en opstelling van de gemeente, c.q. de instelling kunnen worden aangeduid.

12 Government  Governance
Typen van sturing klassieke overheidssturing = government New Public Management governance Government  Governance

13 Klassieke overheidssturing
overheid is de baas hiërarchische relatie met uitvoerende partijen regels/wetten worden voorgeschreven

14 New Public Management (NPM)
sturingstechnieken uit het bedrijfsleven burgers en (maatschappelijke) organisaties zijn klanten overheid is bedrijf dat producten en diensten levert concurrentie sturing o.g.v. contracten met in principe gelijkwaardige partijen … máár … (tóch) een verticale relatie

15 Governance Definitie: governance is de organisatie van een op
gaat uit van wederzijdse afhankelijkheid van partijen benut de kennis van alle partijen sterk gericht op samenwerking horizontale relatie overheid – andere partijen Definitie: governance is de organisatie van een op samenwerking gericht model van sturing.

16 NPM en governance NPM: partijen zijn het eens over aard van het probleem en de gekozen oplossingsrichting Governance: er zijn onzekerheden over de precieze aard van het probleem, de oplossingsrichting, normatieve maatstaven en in te brengen kennis  samenwerking nodig 16

17 Bevindingen onderzoek Wmo werkplaats
Nauwelijks klassieke overheidssturing op Wmo terrein 2 projecten NPM, 3 projecten vooral governance fase beleidscyclus meebepalend: in ontwikkelingsfase sterker governance kenmerken, in uitvoeringsfase NPM, d.w.z. kleine NPM cyclus herkenbaar 17

18 De Wmo wil governance! betrekken maatsch. organisaties en burgers bij beleid niet alleen passief maar ook actief horizontale sturing eigen verantwoordelijkheid burger = governance 18

19 De praktijk nogmaals Hoe is de relatie van jouw organisatie met de gemeente? Trefwoorden: gemeente is ‘de baas’, dirigent, regisseur, onderhandelaar, partner, opdrachtgever Trefwoorden instellingskant: instelling is adviseur, uitvoerder, afhankelijk, expert, vertegenwoordiger van de burgers/cliënten Type relatie? Government, NPM of governance? Interessant of men de relatie nu anders benoemd, na de informatie over de sturingstypen 19

20 Pauze 20 20

21 Beleidscyclus 21

22 Rollen Regisseur (gemeente)   adviseur/partner (instelling), vaak in samenwerking met andere instellingen  fase van verkenning en beleidsvorming  evaluatiefase Opdrachtgever   opdrachtnemer, soms in samenwerking met, soms in concurrentie met…  bij de uitvoering van het beleid, projecten Grote cyclus   kleine cyclus

23 Regisseur   adviseur/partner Opdrachtgever   opdrachtnemer
Herken je deze rollen? Welke rol zie je bij jouw organisatie? Welke rol zie je bij de gemeente Speelt je altijd dezelfde rol of verschillende rollen? Verschillende rollen in verschillende fasen: leidt dit tot verwarring?

24 Governancemodellen Onderscheidende kenmerken:
scenario bij Wmo beleid: zwaartepunt bij gemeente, individu of burger/maatsch.org. rol overheid: de baas, regelaar, dirigent, regisseur, onderhandelaar, bemiddelaar kennisbron: ambtenaren, burgers, professionals, experts/marktpartijen mate van burgerparticipatie

25 Governancemodellen (1)
Gov. model Scenario Rol overheid Kennis bron burgerpar ticipatie Integrale beleids sturing gemeente verantw. regelaar ambtenaren adviseren Keten sturing regisseur professionals raadplegen

26 Governancemodellen (2)
Gov. model Scenario Rol overheid Kennis bron burgerpar ticipatie Vraag sturing individuele burger verantw. bemidde laar burgers zelfbestuur Frontlijn sturing burgers en professionals verantw. onderhan delaar burgers en professionals meebeslis sen/ coproductie Expert-, markt sturing gemeente, maar delegeert naar experts regelaar, markt meester experts, marktpartijen informeren

27 Governancemodellen klassieke overheids-sturing
Sturings modellen Scenario Rol overheid Kennisbron Burger participatie klassieke overheids-sturing gemeente verant-woordelijk dirigent ambtenaren informeren of geen NPM, expert/ markt sturing gemeente aan het roer, maar legt verantwoorde-lijkheid bij experts, uitvoerende organisaties regelaar, opdrachtgever, marktmeester experts, uitvoerende marktpartijen informeren integrale beleidsturing regelaar ambtenaren, onderlinge samenwerking adviseren ketensturing gem. Verantwoordelijk regisseur professionals raadplegen vraagsturing indiv. burger verantwoordelijk bemiddelaar burgers zelfbestuur Frontlijn sturing burger en professionals verantwoordelijk onderhandelaar burgers en professionals coproductie/ meebeslissen

28 Welk governancemodel heeft voorkeur?
integrale beleidssturing ketensturing vraagsturing frontlijnsturing expertsturing Waarom? Wat betekent het voor instellingen en burgers? En voor de gemeente? Welke governancemodellen heben de voorkeur van de deelnemers en waarom? Vrije discussie. Vanuit de Wmo theorie geredeneerd: als je de civil society wilt versterken, d.w.z. de actieve participatie van burgers, dan heeft frontlijnsturing een zekere voorkeur, omdat burgers hier zeer actief betrokken kunnen zijn. 28

29 Voorwaarden voor een goede sturing
Gezamenlijke visie op welzijn Overeenstemming over aanpak op langere termijn: maatschappelijke agenda Duidelijke definiëring van rollen Streef naar een heldere invulling van de beleidscyclus - fase van verkenning en beleidsvorming - fase van concrete doelbepaling en voorbereiden van de uitvoering, opdrachtverlening - uitvoeringsfase, monitoring, verantwoording - evaluatiefase Belangrijke WNS bakens: integraal werken, resultaatgericht en ruimte voor de professional Wat vinden deelnemers zelf voorwaarden voor een goede sturing?

30 Casus Gemeente wil dat mensen met een psychische en verstandelijke beperking die zelfstandig in de wijk wonen, worden gestimuleerd om meer te participeren in hun wijk (bijv. in het wijkcentrum, vrijwilligerswerk e.d.) Een of meer organisatie(s) voor zorg en welzijn gaat/gaan met deze vraag aan de slag.

31 Vragen (1) Hoe komt het project tot stand i.g.v.?
- Klassieke overheidsturing? - NPM - Governance Welke type sturing heeft voorkeur? Waarom?

32 Vragen (2) Hoe werkt de projectontwikkeling i.g.v. - ketensturing - frontlijnsturing - expertsturing Heeft één van deze governancetypen voorkeur?

33 Vragen (3) In welke netwerken wordt bij voorkeur rond het project/activiteit samengewerkt? - voornamelijk ambtenaren - ambtenaren en professionals - voornamelijk professionals - professional en burgers - ambtenaren, professionals en burgers Wat is de inbreng van de burgers?

34 Relevante websites (heel veel over de Wmo) (kennisinstituut voor welzijn en zorg) (website Wmo Werkplaatsen) kanteling/index.php (IRB) Google  nieuwsbrief Wmo  je krijgt een wereld aan nieuwsbrieven van allerlei gemeenten en instellingen over de Wmo. 34

35 Evaluatie Wat heb je aan deze workshop?
Wat wist je al en wat gebruikte al in je werk? Wat wist je nog niet? Kun je hier iets mee in je werk? Wat? Kun je het concreet toepassen? Hoe? Ga je iets anders doen? 35


Download ppt "Sturing door de overheid"

Verwante presentaties


Ads door Google