De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Sturing door de overheid Wmo werkplaats Groningen-Drenthe Ferry Wester.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Sturing door de overheid Wmo werkplaats Groningen-Drenthe Ferry Wester."— Transcript van de presentatie:

1 1 Sturing door de overheid Wmo werkplaats Groningen-Drenthe Ferry Wester

2 2 Programma 1.Opening en kennismaking 2.Wmo en WNS 3.Typen van sturing 4.De gemeentelijke beleidscyclus 5.Governancemodellen 6.Casus

3 Doel Wmo • Maatschappelijke doelen • Bestuurlijke doelen 3

4 4 Maatschappelijke doelen Wmo • Redzaamheid en zelfstandig functioneren • Participatie – passieve participatie: deelnemen aan sociale activiteiten en maatschappelijk verkeer: meedoen – actieve participatie: actief burgerschap, zelf doen, meehelpen en meedenken • Sociale samenhang/cohesie

5 Paradigmawisseling • Niét meer zórgen voor mensen, maar uitgaan van eigen kracht • Niet meer de overheid verantwoordelijk, maar de burger zelf! • Andere manier van kijken en handelen 5 24

6 De Kanteling in de Wmo Nieuwe vertrekpunten in gemeentelijk beleid Van – verplicht zorgen vóór naar – compensatieplicht: gemeenten moeten beperkingen compenseren zodat burgers kunnen participeren Van – claimgericht en aanbodgericht denken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar – vraaggericht en resultaatgericht werken (zelfredzaamheid en participatie, maatwerk i.p.v. standaardvoorzieningen) 6 24

7 Redeneerketen Wmo 7 7

8 8 Bestuurlijke doelen Wmo • Betere afstemming en samenhang in het beleid en de uitvoering  integraal beleid en samenwerking • Grotere doelmatigheid en doeltreffendheid  concurrentie • Meer invloed voor de burgers: horizontale verantwoording

9 9 WNS: stimulerings programma van VWS, VNG en MOgroep • Verbeteren relatie gemeente – welzijnsorganisatie -gemeenschappelijke visie -lokale maatsch. agenda -concrete doelen • Verbeteren kwaliteit en professionaliteit welzijnswerk -gericht op zelfredzaamheid en eigen kracht burger -gericht op zelfredzaamheid en eigen kracht burger -meer inzetten op maatschappelijke -meer inzetten op maatschappelijke ondersteuning, met name collectieve arrangementen • Meer aandacht voor kwetsbare groepen

10 10 Resultante Wmo en WNS • Nieuwe vertrekpunten in gemeentelijk beleid én voor de uitvoerende instellingen (compensatieplicht, eigen kracht, vraaggericht en resultaatgericht) • Meer samenwerking, maar ook concurrentie • Welzijn en zorg dichter bij elkaar • Meer aandacht voor kwetsbare groepen • Meer aandacht voor de manier waarop gemeenten hun beleid opzetten • Meer aandacht voor manier waarop gemeenten sturen

11 De De praktijk • Hoe is de relatie van jouw organisatie met de gemeente? – Trefwoorden aan gemeentekant: gemeente is ‘de baas’, dirigent, regisseur, onderhandelaar, gelijkwaardige partner, opdrachtgever – Trefwoorden instellingskant: instelling is adviseur, uitvoerder, afhankelijk, expert, vertegenwoordiger van de burgers/cliënten, opdrachtnemer 11

12 12 Typen van sturing • klassieke overheidssturing = government • New Public Management • governance Government  Governance

13 13 Klassieke overheidssturing • overheid is de baas • hiërarchische relatie met uitvoerende partijen • regels/wetten worden voorgeschreven

14 14 New Public Management (NPM) • sturingstechnieken uit het bedrijfsleven • burgers en (maatschappelijke) organisaties zijn klanten • overheid is bedrijf dat producten en diensten levert • concurrentie • sturing o.g.v. contracten met in principe gelijkwaardige partijen … máár … • (tóch) een verticale relatie

15 15 Governance • gaat uit van wederzijdse afhankelijkheid van partijen • benut de kennis van alle partijen • sterk gericht op samenwerking • horizontale relatie overheid – andere partijen Definitie: governance is de organisatie van een op samenwerking gericht model van sturing.

16 NPM en governance • NPM: partijen zijn het eens over aard van het probleem en de gekozen oplossingsrichting • Governance: er zijn onzekerheden over de precieze aard van het probleem, de oplossingsrichting, normatieve maatstaven en in te brengen kennis  samenwerking nodig 16

17 onderzoek Bevindingen onderzoek Wmo werkplaats • Nauwelijks klassieke overheidssturing op Wmo terrein • 2 projecten NPM, 3 projecten vooral governance • fase beleidscyclus meebepalend: in ontwikkelingsfase sterker governance kenmerken, in uitvoeringsfase NPM, d.w.z. kleine NPM cyclus herkenbaar 17 24

18 18 De Wmo wil governance! • betrekken maatsch. organisaties en burgers bij beleid • niet alleen passief maar ook actief • horizontale sturing • eigen verantwoordelijkheid burger =governance 18

19 De praktijk nogmaals • Hoe is de relatie van jouw organisatie met de gemeente? – Trefwoorden: gemeente is ‘de baas’, dirigent, regisseur, onderhandelaar, partner, opdrachtgever – Trefwoorden instellingskant: instelling is adviseur, uitvoerder, afhankelijk, expert, vertegenwoordiger van de burgers/cliënten • Type relatie? – Government, NPM of governance? 19 19

20 Pauze 20 20

21 21 Beleidscyclus 21

22 22 Rollen • Regisseur (gemeente)   adviseur/partner (instelling), vaak in samenwerking met andere instellingen  fase van verkenning en beleidsvorming  evaluatiefase • Opdrachtgever   opdrachtnemer, soms in samenwerking met, soms in concurrentie met…  bij de uitvoering van het beleid, projecten • Grote cyclus   kleine cyclus

23 23 Regisseur   adviseur/partner Opdrachtgever   opdrachtnemer • Herken je deze rollen? • Welke rol zie je bij jouw organisatie? • Welke rol zie je bij de gemeente • Speelt je altijd dezelfde rol of verschillende rollen? • Verschillende rollen in verschillende fasen: leidt dit tot verwarring?

24 Governancemodellen Onderscheidende kenmerken: • • scenario bij Wmo beleid: zwaartepunt bij gemeente, individu of burger/maatsch.org. • • rol overheid: de baas, regelaar, dirigent, regisseur, onderhandelaar, bemiddelaar • • kennisbron: ambtenaren, burgers, professionals, experts/marktpartijen • • mate van burgerparticipatie 24

25 25 Governancemodellen (1) Gov. model Scenario Rol overheid Kennis bron burgerpar ticipatie Integrale beleids sturing gemeente verantw. regelaarambtenarenadviseren Keten sturing gemeente verantw. regisseurprofessionalsraadplegen

26 26 (2) Governancemodellen (2) Gov. model Scenario Rol overheid Kennis bron burgerpar ticipatie Vraagsturing individuele burger verantw. bemidde laar burgerszelfbestuur Frontlijn sturing burgers en professionals verantw. onderhan delaar burgers en professionals meebeslis sen/ coproductie Expert-, markt sturing gemeente, maar delegeert naar experts regelaar, markt meester experts,marktpartijeninformeren

27 27 Sturings modellen ScenarioRol overheidKennisbron Burger participatie klassieke overheids- sturing gemeente verant- woordelijk dirigentambtenaren informeren of geen NPM, expert/ markt sturing gemeente aan het roer, maar legt verantwoorde- lijkheid bij experts, uitvoerende organisaties regelaar, opdrachtgev er, marktmeest er experts, uitvoerende marktpartijen informeren integrale beleidsturing gemeente verant- woordelijk regelaar ambtenaren, onderlinge samenwerking adviseren ketensturing gem. Verantwoordelijk regisseurprofessionalsraadplegen vraagsturing indiv. burger verantwoordelijk bemiddelaarburgerszelfbestuur Frontlijn sturing burger en professionals verantwoordelijk onderhandel aar burgers en professionals coproductie/ meebeslissen Governancemodellen

28 Welk governancemodel heeft voorkeur? • integrale beleidssturing • ketensturing • vraagsturing • frontlijnsturing • expertsturing Waarom? Wat betekent het voor instellingen en burgers? En voor de gemeente? 28 24

29 Voorwaarden voor een goede sturing • Gezamenlijke visie op welzijn • Overeenstemming over aanpak op langere termijn: maatschappelijke agenda • Duidelijke definiëring van rollen • Streef naar een heldere invulling van de beleidscyclus -fase van verkenning en beleidsvorming -fase van concrete doelbepaling en voorbereiden van de uitvoering, opdrachtverlening -uitvoeringsfase, monitoring, verantwoording -evaluatiefase • Belangrijke WNS bakens: integraal werken, resultaatgericht en ruimte voor de professional 29

30 Casus Gemeente wil dat mensen met een psychische en verstandelijke beperking die zelfstandig in de wijk wonen, worden gestimuleerd om meer te participeren in hun wijk (bijv. in het wijkcentrum, vrijwilligerswerk e.d.) Een of meer organisatie(s) voor zorg en welzijn gaat/gaan met deze vraag aan de slag. 30

31 31 Vragen (1) • Hoe komt het project tot stand i.g.v.? -Klassieke overheidsturing? -NPM -Governance • Welke type sturing heeft voorkeur? Waarom?

32 Vragen (2) • Hoe werkt de projectontwikkeling i.g.v. -ketensturing -frontlijnsturing -expertsturing • Heeft één van deze governancetypen voorkeur? 32

33 Vragen (3) • In welke netwerken wordt bij voorkeur rond het project/activiteit samengewerkt? -voornamelijk ambtenaren -ambtenaren en professionals -voornamelijk professionals -professional en burgers -ambtenaren, professionals en burgers • Wat is de inbreng van de burgers? 33

34 Relevante websites • www.invoeringwmo.nl (heel veel over de Wmo) • www.vng.nl/dekanteling • www.movisie.nl (kennisinstituut voor welzijn en zorg) • www.wmowerkplaatsen.nl (website Wmo Werkplaatsen) • www.cg-raad.nl/wij_werken_aan/wmo/ kanteling/index.php • www.zorgwelzijn.nl • http://www.movisie.nl/138965/def/home/nieuws/nieuws/databank_e ffectieve_sociale_interventies_stand_van_zaken/ (IRB) • Google  nieuwsbrief Wmo  je krijgt een wereld aan nieuwsbrieven van allerlei gemeenten en instellingen over de Wmo. 34 24

35 Evaluatie • • Wat heb je aan deze workshop? • • Wat wist je al en wat gebruikte al in je werk? Wat wist je nog niet? • • Kun je hier iets mee in je werk? Wat? • • Kun je het concreet toepassen? Hoe? • • Ga je iets anders doen? 35 24


Download ppt "1 Sturing door de overheid Wmo werkplaats Groningen-Drenthe Ferry Wester."

Verwante presentaties


Ads door Google