De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maria Zangviering 5 oktober 2008 Rijswijk. In het oude testament heeft Jesaja voorspeld: “Er zal een twijg aan de stronk van Jesse ontspruiten. Een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maria Zangviering 5 oktober 2008 Rijswijk. In het oude testament heeft Jesaja voorspeld: “Er zal een twijg aan de stronk van Jesse ontspruiten. Een."— Transcript van de presentatie:

1 Maria Zangviering 5 oktober 2008 Rijswijk

2

3 In het oude testament heeft Jesaja voorspeld: “Er zal een twijg aan de stronk van Jesse ontspruiten. Een scheut uit zijn wortel ontkiemen. De geest van Jahweh zal op Hem rusten. De geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en godsvrucht, en de vrees voor de Heer zal hem vervullen. En dit zal u een teken zijn: zie de Maagd zal ontvangen en een zoon baren. Zij zal hem noemen Emmanuel, God met ons”.

4 Joachim en Anna, de ouders van Maria, waren rechtschapen in de ogen van de Heer. Zij hadden geen kinderen, want Anna was onvruchtbaar en beide waren reeds hoogbejaard. Eens echter, toen Joachim met zijn kudde in de woestijn was, kreeg hij een droom waarin hem werd gezegd naar huis terug te keren, met de belofte dat Anna hem een kind zou schenken. Anna zag hem aankomen met zijn kudde, snelde hem tegemoet en zei “nu weet ik dat de heer God mij rijk gezegend heeft, want zie, ik was kinderloos en nu zal ik zwanger worden.”

5 Toen de negen maanden voorbij waren bracht Anna een meisje ter wereld. De ouders gaven het de naam Maria. Zij wijdden het toe aan God de Heer.

6 Toen Maria drie jaar oud was geworden, brachten Joachim en Anna haar naar de Tempel zoals zij het beloofd hadden. Zonder zich naar haar ouders om te keren, steeg zij recht de tempeltrap op. Daarover waren de priesters zeer verwonderd. Maria verbleef in de tempel totdat zij verloofd werd met Jozef.

7 De engel Gabriël werd door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth genaamd, naar een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette en uit het huis David was. De naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: “Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.” Maria schrok van dit woord en vroeg zich af wat die groet kon beduiden.

8 De engel sprak: “Vrees niet, Maria, want Gij hebt genade gevonden bij God. Zie, Gij zult in uw schoot ontvangen, en een zoon baren, en Gij zult hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd”. Maria sprak: “Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken?” De engel antwoordde haar; “De heilige Geest zal op U neerdalen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook wat uit u geboren wordt, heilig zijn, en de Zoon van God worden genoemd.” Ook Elisabeth, uw nicht, heeft in haar ouderdom een zoon ontvangen, zij is reeds in haar zesde maand, want bij God is niets onmogelijk. Toen sprak Maria; “Zie de dienstmaagd des Heren mij geschiede naar uw woord”. En de engel ging van haar heen.

9 Maria spoedde zich op weg. Toen Elisabeth de groet van Maria vernam, sprong het kind op in haar schoot, en, vervuld van de H. Geest, sprak zij; “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw schoot. Wat valt mij te beurt, dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt. Want zie, zodra de klank van uw groet mij in de oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, want wat namens de Heer is gezegd zal worden vervuld.”

10 ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’

11 Er kwam een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling gehouden moest worden in heel zijn rijk. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Betlehem, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, die zwanger was. Maar er was geen plaats voor hen in de herberg. Toen brak het uur aan waarop zij moeder zou worden. Zij bracht haar Zoon ter wereld, in een stal. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe.

12 Zo werd Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, geboren uit de maagd Maria. Herders en koningen kwam Hem aanbidden, en na enige tijd keerden Jozef en Maria met het kind Jezus naar Nazareth terug.

13 Jezus werd volgens de voorschriften naar de tempel gebracht, En Hij groeide op en nam toe in wijsheid en jaren en in welgevallen bij God en de mensen. Verwonderd zeiden de mensen tot elkaar “dat is toch de timmerman, de zoon van Maria, en de broer van Jacobus en Joses en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons? Waar heeft Hij die wijsheid vandaan?

14  Jezus werd volwassen. Vanaf Zijn 30 e levensjaar trok Hij rond, Hij genas zieken en verkondigde de blijde boodschap aan ieder die het horen wilde.

15

16 De moeder stond door smart bevangen en met tranen langs haar wangen waar haar zoon gekruisigd hing en het was haar in haar lijden of een zwaard haar kwam doorsnijden dat dwars door het hart heen ging. Hoe verdrietig en verloren was de toch zo uitverkoren moeder die hem 't leven gaf. Ze moest klagen, ze moest rouwen en ze beefde bij 't aanschouwen van zijn vreselijke straf. Wie voelt er geen tranen komen, die daarheen wordt meegenomen, waar hij Christus' moeder vindt? Wie zou tranen binnenhouden als hij dat verdriet aanschouwde van de moeder bij haar kind? Zij zag wat hij heeft geleden voor het kwaad dat mensen deden, zag de zwepen, zag het slaan, hoorde 't kind, door haar gedragen, stervende om bijstand vragen, zag hoe hij is doodgegaan.

17 Pastores  En na drie jaar zou vervuld worden wat door de profeten voorzegd was. “Hij zal door de heidenen worden overgeleverd en bespot, mishandeld en bespuwd worden. Zij zullen Hem geselen en ter dood brengen, maar op de derde dag zal Hij verrijzen.” En dit alles gebeurde zoals geschreven stond; Maria zag hoe haar Zoon werd gevangen genomen, mishandeld en ter dood veroordeeld. Zij zag het lijden van haar kind. Zij stond onder het kruis waaraan haar zoon stierf en een zwaard doorboorde haar hart.

18  Maria stond onder het kruis met enkele van zijn leerlingen, en zag hoe haar zoon stierf. Toen hij gestorven was werd Jezus van het kruis afgenomen en in de schoot van zijn moeder gelegd.

19  Maar de 3 e dag stond Hij op uit de dood en verscheen aan Maria en vele anderen. “Koningin des hemels, verheug u, alleluja! Want Hij die gij gedragen hebt, alleluja! is verrezen zoals Hij gezegd heeft, alleluja! Bid voor ons bij God, alleluja!”

20  Toen Maria’s leven ten einde liep, en zij uit deze wereld geroepen werd, kwamen de apostelen, ieder uit zijn land, naar haar huis om met haar te wachten. En zie, de Heer Jezus kwam met zijn engelen, en haar ziel nemend gaf Hij die aan de aartsengel Michaël en ging heen. ’s Morgens vroeg namen de apostelen haar lichaam op, en legden het neer in het graf. Zij bewaakten het, en wachtten de komst des Heren af. En zie, wederom stond de Heer bij hen, ontving het lichaam, en gelastte het in een wolk naar het paradijs te brengen. Daar verenigde de ziel zich met het lichaam, en zo geniet Maria nu van de eeuwige goederen. Zij heeft geleefd in Gods tegenwoordigheid, haar ten hemel opneming is de voltooiing daarvan. Haar en ziel en haar lichaam zijn naar hun goddelijke oorsprong teruggekeerd.

21 Pastores  Maria leefde in Gods tegenwoordigheid, haar ten hemelopneming is de voltooiing daarvan. De kerk heeft haar geëerd door haar de titel Koningin toe te kennen. “Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen; en toon ons, na deze ballingschap, Jezus de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.”


Download ppt "Maria Zangviering 5 oktober 2008 Rijswijk. In het oude testament heeft Jesaja voorspeld: “Er zal een twijg aan de stronk van Jesse ontspruiten. Een."

Verwante presentaties


Ads door Google