De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als OCMW-raadslid aan de slag Drie introductiesessies Februari –maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als OCMW-raadslid aan de slag Drie introductiesessies Februari –maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Als OCMW-raadslid aan de slag Drie introductiesessies Februari –maart 2007

2 startersavond 1 ocmw raadsleden2 Partners in het initiatief

3 Als OCMW-raadslid aan de slag Avond 1 : Hoe werkt het OCMW ?

4 startersavond 1 ocmw raadsleden4 Inhoud  Cijfers  Missie en profiel van de OCMW’s  Situering van het OCMW in het welzijnsveld  Lokaal sociaal beleid  Taken OCMW  Dienstverleningsorganogram  Bestuursorganen  Samenwerking gemeente-OCMW  Bestuurlijk toezicht

5 startersavond 1 ocmw raadsleden5 Een goed sociaal beleid  “We hebben het toch allemaal zo goed, meneer.”  Enkele cijfers (bron : jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2006)

6 startersavond 1 ocmw raadsleden6  In 2004 leefde in Vlaanderen 11,3 % van de bevolking onder de armoedegrens. Dit betekent dat hun netto-inkomen lager is dan 60 % van het nationaal mediaan netto- inkomen.  Bijna 28 % van de Vlaamse alleenstaande ouders valt onder de armoedegrens. Laag inkomen

7 startersavond 1 ocmw raadsleden7 Geen werk  Eén op twee Vlaamse werkzoekenden is langer dan een jaar werkloos. Bij de werkloze 50-plussers loopt dit op tot twee op drie.  Bijna zes op tien van de laaggeschoolde werklozen is langdurig werkloos.

8 startersavond 1 ocmw raadsleden8 Onvoldoende opleiding  35 % van de Vlamingen tussen de 25 en de 64 jaar beschikt slechts over een diploma van lager secundair onderwijs of lager.

9 startersavond 1 ocmw raadsleden9 Gezondheidsklachten  Vier op tien laaggeschoolden zijn ontevreden over hun gezondheid.

10 startersavond 1 ocmw raadsleden10 Onbehoorlijk wonen  De huurmarkt wordt gedomineerd door éénoudergezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen.  Wie in 2005 een sociale woning kreeg toegewezen, stond 2 jaar en 2 maanden op de wachtlijst

11 startersavond 1 ocmw raadsleden11 Inhoud  Cijfers  Missie en profiel van de OCMW’s  Situering van het OCMW in het welzijnsveld  Lokaal sociaal beleid  Taken OCMW  Dienstverleningsorganogram  Bestuursorganen  Samenwerking gemeente-OCMW  Bestuurlijk toezicht

12 startersavond 1 ocmw raadsleden12 Missie van de OCMW’s  Iedere persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening die erop gericht is hem in staat te stellen een menswaardig leven te leiden.  OCMW’s hebben de opdracht deze dienstverlening te verzekeren.

13 startersavond 1 ocmw raadsleden13 Profiel van de OCMW’s (1)  In de eerste plaats een sociale dienst die een eerstelijnsdienst is met een ruime opdracht en veelheid aan vormen van dienstverlening :  preventief en curatief  financiële hulp  materiële hulp  sociale, administratieve, juridische dienstverlening  psychosociale begeleiding  …

14 startersavond 1 ocmw raadsleden14 Profiel van de OCMW’s (2)  Vaak aangevuld met een breed aanbod aan voorzieningen (zie verder)  Integrale hulpverlening : rekening houden met een veelheid aan problemen en domeinen (wonen, werken, onderwijs, gezondheid,…)  Draaischijf : overleg met andere diensten, doorverwijsfunctie, coördinatie op niveau van de cliënten en de voorzieningen (zie verder onder sociaal huis)

15 startersavond 1 ocmw raadsleden15 Doelpubliek  Gericht op het brede publiek  Met prioritaire aandacht voor kansarme groepen, groepen die met uitsluiting bedreigd zijn en zorgbehoevende bejaarden

16 startersavond 1 ocmw raadsleden16 Extra troeven  Laagdrempelig : in elke gemeente, goed toegankelijk  Lokale autonomie maakt het mogelijk om in te spelen op de lokale behoeften  OCMW-maatschappelijke dienstverlening is een subjectief en wettelijk afdwingbaar recht

17 startersavond 1 ocmw raadsleden17 Inhoud  Cijfers  Missie en profiel van de OCMW’s  Situering van het OCMW in het welzijnsveld  Lokaal sociaal beleid  Taken OCMW  Dienstverleningsorganogram  Bestuursorganen  Samenwerking gemeente-OCMW  Bestuurlijk toezicht

18 startersavond 1 ocmw raadsleden18 Situering van het OCMW in het welzijnsveld  Ambulante en residentiële voorzieningen  Categoriale (ouderenzorg, bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg,…) en niet-categoriale voorzieningen (sociale dienst OCMW, algemeen welzijnswerk)  Echelonnering :  nulde lijn : natuurlijk milieu, mantelzorg  eerste lijn : niet-gespecialiseerd, laagdrempelig, breed aanbod, onthaal (sociale dienst OCMW, CAW)  tweede lijn : hogere drempel, meer gespecialiseerd, op doorverwijzing (b.v. CGGZ)  derde lijn : residentieel, ruim aanbod (b.v. algemeen ziekenhuis)  vierde lijn : residentieel, zeer gespecialiseerd (b.v. drugvrije therapeutische gemeenschap)  Publieke en private voorzieningen  OCMW kan initiatieven nemen op de vier lijnen

19 startersavond 1 ocmw raadsleden19 Inhoud  Cijfers  Missie en profiel van de OCMW’s  Situering van het OCMW in het welzijnsveld  Lokaal sociaal beleid  Taken OCMW  Dienstverleningsorganogram  Bestuursorganen  Samenwerking gemeente-OCMW  Bestuurlijk toezicht

20 startersavond 1 ocmw raadsleden20 Lokaal sociaal beleid (1)  Decreet van 3 maart 2004  Uitgangspunt : vaststelling dat de sociale dienst- en hulpverlening ondoorzichtig is voor de burger en in het bijzonder voor de zwakke burger die er het meeste nood aan heeft  Doelstelling : ervoor zorgen dat iedereen een gelijke toegang krijgt tot het recht op een menswaardig leven

21 startersavond 1 ocmw raadsleden21 Lokaal sociaal beleid (2)  Art. 23 en 24 van de Grondwet : recht op menswaardig bestaan vertaald in een aantal grondrechten :  recht op arbeid  recht op sociale zekerheid  recht op bescherming van de gezondheid en sociaal- geneeskundige en juridische bijstand  recht op behoorlijke huisvesting  recht op bescherming van een gezond leefmilieu  recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing  recht op onderwijs  Lokaal sociaal beleid vergt acties op beleids-, voorzieningen- en cliëntniveau

22 startersavond 1 ocmw raadsleden22 LSB - beleidsniveau Gemeente en OCMW maken samen lokaal sociaal beleidsplan  Samenwerking en afstemming tussen gemeente en OCMW nodig  Brede scoop : de sociale grondrechten  Betrokkenheid van OCMW en verschillende gemeentelijke diensten (werk, wonen, leefbaarheid, veiligheid, …)  Participatie van de burgers en de lokale actoren  Basis voor coördinerende rol en regierol van het lokaal bestuur

23 startersavond 1 ocmw raadsleden23 LSB - voorzieningenniveau Samenwerking tussen alle sociale voorzieningen op het grondgebied van de gemeente :  Een efficiënte organisatie van het aanbod  Betere afstemming van aanbod op de behoeften  Betere toegankelijkheid

24 startersavond 1 ocmw raadsleden24 LSB - cliëntniveau  Informatie-, loket- en doorverwijsfunctie  Cliëntoverleg  Sociaal huis  Minimaal de verwezenlijking van een gemeenschappelijke “front-office” van gemeente en OCMW  Kan ook meer zijn :  fysiek huis  samenwerkingsconcept tussen verschillende diensten en voorzieningen

25 startersavond 1 ocmw raadsleden25 Inhoud  Cijfers  Missie en profiel van de OCMW’s  Situering van het OCMW in het welzijnsveld  Lokaal sociaal beleid  Taken OCMW  Dienstverleningsorganogram  Bestuursorganen  Samenwerking gemeente-OCMW  Bestuurlijk toezicht

26 startersavond 1 ocmw raadsleden26 Taken  Wettelijk opgelegde taken  elk OCMW moet ze doen, onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door de wet  Wettelijk voorziene taken  het OCMW bepaalt zelf of het deze taak opneemt, eventueel samen met partners; de uitoefening gebeurt onder de voorwaarden en op de wijze door de wet bepaald  Lokaal gekozen taken  het OCMW bepaalt zelf of en hoe het deze taak opneemt

27 startersavond 1 ocmw raadsleden27 Overzicht wettelijk opgelegde taken (1)  Maatschappelijke integratie door aangepaste opleiding en tewerkstelling  Financiële hulpverlening  Leefloon  Verlenen van informatie en begeleiding zodat hulpvrager zijn wettelijke rechten en voordelen kan doen gelden  Aansluiten bij ziekenfonds  Zorgverzekering  Psychosociale begeleiding

28 startersavond 1 ocmw raadsleden28 Overzicht wettelijk opgelegde taken (2)  Maatschappelijke dienstverlening aan vreemdelingen  asielzoekers  illegale vreemdelingen  materiële opvang (LOI’s) en financiële hulpverlening  Hulpverlening inzake energiekosten  LAC’s gas electriciteit en water  begeleiding en financieel steunen van mensen met energieschulden  Stookoliepremies

29 startersavond 1 ocmw raadsleden29  Dienstverlening m.b.t. wonen  financieel/administratieve hulpverlening aan daklozen (referentieadres, installatiepremie, dringende steun)  bemiddeling bij uithuiszettingen  herhuisvesting campingbewoners  Voogdij en materiële bewaring over kinderen  Noodplan voor winterhulp  Bevorderen van sociale, culturele en sportieve participatie  Coördinatie, overleg over individuele en collectieve behoeften  Signaalfunctie Overzicht wettelijk opgelegde taken (3)

30 startersavond 1 ocmw raadsleden30 Overzicht wettelijk voorziene taken (1)  Beheer van een rusthuis en RVT  Beheer van een ziekenhuis  Centrum voor kortverblijf  Dagverzorgingscentrum  Serviceflats of woningcomplexen met dienstverlening  Lokale dienstencentra

31 startersavond 1 ocmw raadsleden31 Overzicht wettelijk voorziene taken (2)  Diensten aan huis  poetshulp en gezinszorg  thuisverpleging  personenalarmsystemen  samenwerkingsinitiatieven thuiszorg (SIT’s)  samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s)  geïntegreerde diensten voor thuisverzorging (GTD’s)  Rechtshulp  Kinderopvang  Schuldhulpverlening  budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling

32 startersavond 1 ocmw raadsleden32 Overzicht lokaal gekozen taken  Verschillend van OCMW tot OCMW  Aanvullende financiële steun, verwarmingstoelage, huurwaarborg, ten laste nemen ziektekosten, schooljaarbeginpremie, sinterklaaspremie, …  Materiële steun, b.v. tweedehandsmeubelen ter beschikking stellen  Karweien- en klusjesdienst, sociaal restaurant, boodschappendienst, maaltijdbedeling,…

33 startersavond 1 ocmw raadsleden33 Inhoud  Cijfers  Missie en profiel van de OCMW’s  Situering van het OCMW in het welzijnsveld  Lokaal sociaal beleid  Taken OCMW  Dienstverleningsorganogram  Bestuursorganen  Samenwerking gemeente-OCMW  Bestuurlijk toezicht

34 startersavond 1 ocmw raadsleden34  Beleidsorganen : nemen strategische beslissingen (raad), beslissingen inzake dagelijks beheer (vast bureau) en beslissingen in individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening (bijzondere comités)  Diensten : staan in voor de uitvoering van het beleid en de concrete dienstverlening aan de cliënten  Rol van de secretaris : schakelfunctie, dagelijks management, beleidsvoorbereiding  Rol van de ontvanger en de diensthoofden, samenwerkingsmodel (managementteam) Dienstverleningsorganogram (1)

35 startersavond 1 ocmw raadsleden35 Dienstverleningsorganogram (2)  Kader voor personeelsbeleid  Enkele specifieke functies  Secretaris  Ontvanger  Maatschappelijk werker(s)

36 startersavond 1 ocmw raadsleden36 KADER VOOR PERSONEELSBELEID Personeelsformatie  Secretaris  Ontvanger  Minstens 1 maatschappelijk werker  Ook anderen b.v. : administratief, technisch, verplegend en verzorgend personeel,...

37 startersavond 1 ocmw raadsleden37 KADER VOOR PERSONEELSBELEID Statuut  Administratief + geldelijk statuut  In principe dat van het gemeentepersoneel (afwijkingen mogelijk wegens specificiteit van de diensten, OCMW bepaalt zelf statuut van functies die niet bestaan bij de gemeente + van ziekenhuispersoneel)  Statutair en contractueel

38 startersavond 1 ocmw raadsleden38 PERSONEELSFORMATIE Rol van de Raad t.a.v. personeel  Raad bepaalt de personeelsformatie  aanwervingen en benoemingen (soms delegeerbaar)  tuchtstraffen voor statutaire personeelsleden, met mogelijke delegatie naar vast bureau  beslissingen over individuele personeelsleden, met mogelijke delegatie naar vast bureau

39 startersavond 1 ocmw raadsleden39 SECRETARIS Bevoegdheden t.a.v. bestuursorganen  Benoemd door raad  Onder gezag voorzitter  Voorafgaand onderzoek van de zaken/dossiers  Woont zonder stemrecht vergaderingen raad en vast bureau (ev. ook de bijzondere comités) bij:  maakt notulen op  maakt opmerkingen m.b.t. geldende rechtsregels, feitelijke gegevens, wettelijke voorschriften…  adviesrol

40 startersavond 1 ocmw raadsleden40 SECRETARIS Bevoegdheden t.a.v. personeel  Hoofd personeel OCMW  Leiden administratie  Verantwoordelijk voor internecontroleprocedures m.b.t. zijn bevoegdheden (zie avond 3)

41 startersavond 1 ocmw raadsleden41 SECRETARIS Bevoegdheden m.b.t. financiën  Mogelijks budgethouder  Opmaak voorontwerp van meerjarenplan, van budgetten, en budgetwijzigingen  Lid van budgetcommissie  Verantwoordelijk voor opmaak en registratie van uitgaande facturen  Verantwoordelijk voor registratie bestellingen

42 startersavond 1 ocmw raadsleden42 SECRETARIS Specifieke taken  Bewaring van het archief  Ondertekening akten en documenten OCMW samen met voorzitter (delegatie mogelijk) Relatie secretaris - voorzitter RMW  Tandem

43 startersavond 1 ocmw raadsleden43 ONTVANGER Twee ‘soorten’ ontvangers  Gewestelijk ontvanger: bedient verschillende besturen  Plaatselijke OCMW-ontvanger: vanaf 20.000 inw., voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners kan het gemeenteontvanger zijn

44 startersavond 1 ocmw raadsleden44 ONTVANGER Financiële bevoegdheden  Leiding financiële dienst, uitgezonderd bevoegdheden secretaris  Verantwoordelijk voor administratieve organisatie en opzetten internecontroleprocedures m.b.t. zijn bevoegdheden  Verantwoordelijk voor voeren en afsluiten boekhouding  Verantwoordelijk voor thesauriebeheer  Rapporteert aan raad

45 startersavond 1 ocmw raadsleden45 ONTVANGER Andere bevoegdheden  Rechten OCMW veilig stellen  Beheer goederen kinderen onder OCMW- voogdij  Vertegenwoordiging OCMW in rechtsgedingen waarbij OCMW als eiser optreedt  Inbewaarneming goederen van personen opgenomen in OCMW-instellingen

46 startersavond 1 ocmw raadsleden46 ONTVANGER Bijzondere bepalingen  Verplichte zekerheidstelling tot waarborg beheer  Plaatselijk ontvanger : benoemd door de raad  Onder gezag voorzitter

47 startersavond 1 ocmw raadsleden47 MAATSCHAPPELIJK WERKER Algemene bepalingen  Minstens één in ieder OCMW  Benoemd door de raad

48 startersavond 1 ocmw raadsleden48 MAATSCHAPPELIJK WERKER Algemene bevoegdheid  “Personen en gezinnen helpen bij het opheffen of het verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden”  Sociaal onderzoek  Raadgevingen  Begeleiding en hulpverlening

49 startersavond 1 ocmw raadsleden49 MAATSCHAPPELIJK WERKER Specifieke bevoegdheden  Hoofd sociale dienst:  informeren van de bestuursorganen m.b.t. algemene behoeften sociale dienst  bijwonen bijzonder comité sociale dienst  bijwonen raad, vast bureau op uitnodiging m.b.t. materies sociale dienst  Ieder maatschappelijk werker : recht om gehoord te worden door raad, vast bureau, bijzonder comité

50 startersavond 1 ocmw raadsleden50 Inhoud  Cijfers  Missie en profiel van de OCMW’s  Situering van het OCMW in het welzijnsveld  Lokaal sociaal beleid  Taken OCMW  Dienstverleningsorganogram  Bestuursorganen  Samenwerking gemeente-OCMW  Bestuurlijk toezicht

51 startersavond 1 ocmw raadsleden51 Bestuursorganen van het OCMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) Vast Bureau (VB) Bijzonder(e) Comité(s) (BC’s) Voorzitter

52 startersavond 1 ocmw raadsleden52 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Samenstelling  Aantal werkende leden: - gemeente tot 15.000 inwoners: 9 leden - gemeente 15.001 tot 50.000 inwoners: 11 leden - gemeente 50.001 tot 150.000 inwoners: 13 leden - gemeente meer dan 150.000 inwoners: 15 leden  Opvolgers: elk werkend lid heeft één of meer opvolgers  Beide geslachten moeten vertegenwoordigd zijn

53 startersavond 1 ocmw raadsleden53 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Bevoegdheid Raad heeft volheid van bevoegdheid: alles m.b.t. OCMW-materies tenzij: l wet anders bepaalt l delegatie aan ander bestuursorgaan of aan budgethouders (zie avond 3)

54 startersavond 1 ocmw raadsleden54 VAST BUREAU Samenstelling l 3 leden voor Raad van 9 leden l 4 leden voor Raad van 11 of 13 leden l 5 leden voor Raad van 15 leden l Beide geslachten moeten vertegenwoordigd zijn l Voorzitter Raad is van rechtswege voorzitter VB l Mogelijkheid om plaatsvervangend voorzitter aan te duiden

55 startersavond 1 ocmw raadsleden55 VAST BUREAU Bevoegdheid  Dagelijks bestuur, géén uitvoerend orgaan zoals schepencollege  Toegewezen bevoegdheden  Uitgesloten bevoegdheden: - door wet uitdrukkelijk aan raad toegewezen - machtiging of goedkeuring toezichthoudende overheid vereist - beslissingen omtrent vervreemding e.d. onroerende goederen - aanvaarden van schenkingen en legaten  Delegatie mogelijk naar budgethouders

56 startersavond 1 ocmw raadsleden56 BIJZONDER COMITÉ Samenstelling  Facultatief, zeker BC sociale dienst als men voor BC’s kiest  Minstens :  3 leden voor raad van 9 leden  4 leden voor raad van 11 of 13 leden  5 leden voor raad van 15 leden  Voorzitter Raad is van rechtswege voorzitter BC  Mogelijkheid om plaatsvervangend voorzitter aan te duiden

57 startersavond 1 ocmw raadsleden57 BIJZONDER COMITÉ Bevoegdheid  Toegewezen bevoegdheden  Uitgesloten bevoegdheden: - door wet uitdrukkelijk aan Raad toegewezen - machtiging of goedkeuring toezichthoudende overheid vereist - beslissingen omtrent vervreemding e.d. onroerende goederen - aanvaarden van schenkingen en legaten  Delegatie mogelijk naar budgethouders  Bvb. BC sociale dienst, BC ROB/RVT

58 startersavond 1 ocmw raadsleden58 VOORZITTER VAN DE RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Bevoegdheden t.a.v. andere bestuursorganen  Activiteiten OCMW leiden (  besturen: door Raad)  Vergaderingen Raad, vast bureau, bijzondere comités bijeenroepen en agenda samenstellen  Van rechtswege alle vergaderingen voorzitten

59 startersavond 1 ocmw raadsleden59 VOORZITTER VAN DE RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  Voorafgaand onderzoek dossiers (via onderrichtingen) Raad, vast bureau en bijzondere comités  Beslissingen bestuursorganen uitvoeren  Kennisgeving aan Raad beslissingen andere bestuursorganen

60 startersavond 1 ocmw raadsleden60 VOORZITTER VAN DE RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Bevoegdheden t.a.v. personeel  Eedafneming secretaris, ontvanger, maatschappelijk werkers  Gezag over secretaris en ontvanger  Geen rechtstreekse band met overig personeel  onderrichtingen via secretaris

61 startersavond 1 ocmw raadsleden61 VOORZITTER VAN DE RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Bevoegdheden t.a.v. derden  OCMW gerechtelijk vertegenwoordigen indien OCMW verweerder is  OCMW buitengerechtelijk vertegenwoordigen

62 startersavond 1 ocmw raadsleden62 VOORZITTER VAN DE RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Specifieke bevoegdheden  Lid van het schepencollege (verplicht vanaf 2013)  Ondertekenen van alle stukken samen met secretaris; delegatie mogelijk  regeling in huishoudelijk reglement  Dringende hulp toekennen

63 startersavond 1 ocmw raadsleden63 Vlaamse rand rond Brussel en Voeren  Rechtstreekse verkiezing raad en vast bureau  Geen gegarandeerde vertegenwoordiging van beide geslachten in raad en vast bureau  Vast bureau beslist bij consensus, zoniet gaat dossier naar de raad  Voorzitter wordt benoemd door Vlaamse regering op voorstel van de raad i.p.v. verkozen

64 startersavond 1 ocmw raadsleden64 Inhoud  Cijfers  Missie en profiel van de OCMW’s  Situering van het OCMW in het welzijnsveld  Lokaal sociaal beleid  Taken OCMW  Dienstverleningsorganogram  Bestuursorganen  Samenwerking gemeente-OCMW  Bestuurlijk toezicht

65 startersavond 1 ocmw raadsleden65 Samenwerking gemeente-OCMW (1)  Lokaal sociaal beleid  Mogelijkheid om gemeenschappelijke diensten uit te bouwen en beroep te doen op elkaars personeel  OCMW-voorzitter lid van het schepencollege :  nu nog facultatief, verplicht vanaf 2013  in ongeveer 2/3 van de gemeenten

66 startersavond 1 ocmw raadsleden66 Samenwerking gemeente-OCMW (2)  College oefent toezicht op OCMW uit  Nooit voor individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening

67 startersavond 1 ocmw raadsleden67 Samenwerking gemeente-OCMW (3)  Als OCMW-voorzitter lid is van het schepencollege :  College geeft advies over belangrijke OCMW- beslissingen : meerjarenplan en budgetten, personeelsformatie, oprichten of afschaffen van diensten, bijkomend personeel, oprichten van en toetreden tot OCMW-verenigingen  Belangrijke gemeentelijke beslissingen moeten voor advies naar RMW : oprichten van gemeentelijke sociale diensten, personeelstatuut

68 startersavond 1 ocmw raadsleden68 Samenwerking gemeente-OCMW (4)  Als de OCMW-voorzitter geen lid is van het schepencollege : overleg gemeente-OCMW verloopt via overlegcomité  paritaire delegatie van beide besturen met zeker burgemeester en OCMW-voorzitter en schepen van financiën als het over de centen gaat

69 startersavond 1 ocmw raadsleden69 Samenwerking gemeente-OCMW (5)  bevoegdheden : overleggen over belangrijke OCMW-beslissingen (meerjarenplan en budgetten, personeelsformatie, oprichten of afschaffen van diensten, bijkomend personeel, oprichten van en toetreden tot OCMW- verenigingen) en gemeentelijke beslissingen (oprichten gemeentelijke sociale diensten, personeelsstatuut)

70 startersavond 1 ocmw raadsleden70 Samenwerking gemeente-OCMW (6)  Rol burgemeester :  kan OCMW-raad bijwonen, kan er zich laten vervangen door schepen bij gemotiveerde afwezigheid  kan dossiers doen verdagen (nooit voor individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening)

71 startersavond 1 ocmw raadsleden71 Samenwerking gemeente-OCMW (7)  Rol gemeenteraad : goedkeuring belangrijke strategische OCMW-beslissingen :  meerjarenplan en budgetten (als er geen MJP is)  oprichten van nieuwe diensten en uitbreiding bestaande  Oprichten van en toetreden tot OCMW- vereniging  Waarom : gemeente is financieel mee verantwoordelijk : werkingssubsidie aan het OCMW (tekort)

72 startersavond 1 ocmw raadsleden72 Inhoud  Cijfers  Missie en profiel van de OCMW’s  Situering van het OCMW in het welzijnsveld  Lokaal sociaal beleid  Taken OCMW  Dienstverleningsorganogram  Bestuursorganen  Samenwerking gemeente-OCMW  Bestuurlijk toezicht

73 startersavond 1 ocmw raadsleden73 Bestuurlijk toezicht  Algemeen toezicht als courante procedure  Beslissingen uitvoerbaar, maar vatbaar voor schorsing/vernietiging  Toezichthoudende overheid:  Gouverneur → schorsing  Minister → vernietiging  Praktijk: klachten (van raadsleden, burgers, personeelsleden) leiden tot onderzoek

74 startersavond 1 ocmw raadsleden74 Vragen ?  Startersboekje  Publicaties en website VVSG  Secretaris van je OCMW  VVSG-stafmedewerkers (helpdesk via tel. en mail)


Download ppt "Als OCMW-raadslid aan de slag Drie introductiesessies Februari –maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google