De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als OCMW-raadslid aan de slag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als OCMW-raadslid aan de slag"— Transcript van de presentatie:

1 Als OCMW-raadslid aan de slag
Drie introductiesessies Februari –maart 2007

2 Partners in het initiatief
startersavond 1 ocmw raadsleden

3 Als OCMW-raadslid aan de slag
Avond 1 : Hoe werkt het OCMW ?

4 startersavond 1 ocmw raadsleden
Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMW’s Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht startersavond 1 ocmw raadsleden

5 Een goed sociaal beleid
“We hebben het toch allemaal zo goed, meneer.” Enkele cijfers (bron : jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2006) startersavond 1 ocmw raadsleden

6 startersavond 1 ocmw raadsleden
Laag inkomen In 2004 leefde in Vlaanderen 11,3 % van de bevolking onder de armoedegrens. Dit betekent dat hun netto-inkomen lager is dan 60 % van het nationaal mediaan netto-inkomen. Bijna 28 % van de Vlaamse alleenstaande ouders valt onder de armoedegrens. startersavond 1 ocmw raadsleden

7 startersavond 1 ocmw raadsleden
Geen werk Eén op twee Vlaamse werkzoekenden is langer dan een jaar werkloos. Bij de werkloze 50-plussers loopt dit op tot twee op drie. Bijna zes op tien van de laaggeschoolde werklozen is langdurig werkloos. startersavond 1 ocmw raadsleden

8 Onvoldoende opleiding
35 % van de Vlamingen tussen de 25 en de 64 jaar beschikt slechts over een diploma van lager secundair onderwijs of lager. startersavond 1 ocmw raadsleden

9 startersavond 1 ocmw raadsleden
Gezondheidsklachten Vier op tien laaggeschoolden zijn ontevreden over hun gezondheid. startersavond 1 ocmw raadsleden

10 startersavond 1 ocmw raadsleden
Onbehoorlijk wonen De huurmarkt wordt gedomineerd door éénoudergezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Wie in 2005 een sociale woning kreeg toegewezen, stond 2 jaar en 2 maanden op de wachtlijst startersavond 1 ocmw raadsleden

11 startersavond 1 ocmw raadsleden
Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMW’s Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht startersavond 1 ocmw raadsleden

12 startersavond 1 ocmw raadsleden
Missie van de OCMW’s Iedere persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening die erop gericht is hem in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. OCMW’s hebben de opdracht deze dienstverlening te verzekeren. startersavond 1 ocmw raadsleden

13 Profiel van de OCMW’s (1)
In de eerste plaats een sociale dienst die een eerstelijnsdienst is met een ruime opdracht en veelheid aan vormen van dienstverlening : preventief en curatief financiële hulp materiële hulp sociale, administratieve, juridische dienstverlening psychosociale begeleiding startersavond 1 ocmw raadsleden

14 Profiel van de OCMW’s (2)
Vaak aangevuld met een breed aanbod aan voorzieningen (zie verder) Integrale hulpverlening : rekening houden met een veelheid aan problemen en domeinen (wonen, werken, onderwijs, gezondheid,…) Draaischijf : overleg met andere diensten, doorverwijsfunctie, coördinatie op niveau van de cliënten en de voorzieningen (zie verder onder sociaal huis) startersavond 1 ocmw raadsleden

15 startersavond 1 ocmw raadsleden
Doelpubliek Gericht op het brede publiek Met prioritaire aandacht voor kansarme groepen, groepen die met uitsluiting bedreigd zijn en zorgbehoevende bejaarden startersavond 1 ocmw raadsleden

16 startersavond 1 ocmw raadsleden
Extra troeven Laagdrempelig : in elke gemeente, goed toegankelijk Lokale autonomie maakt het mogelijk om in te spelen op de lokale behoeften OCMW-maatschappelijke dienstverlening is een subjectief en wettelijk afdwingbaar recht startersavond 1 ocmw raadsleden

17 startersavond 1 ocmw raadsleden
Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMW’s Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht startersavond 1 ocmw raadsleden

18 Situering van het OCMW in het welzijnsveld
Ambulante en residentiële voorzieningen Categoriale (ouderenzorg, bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg,…) en niet-categoriale voorzieningen (sociale dienst OCMW, algemeen welzijnswerk) Echelonnering : nulde lijn : natuurlijk milieu, mantelzorg eerste lijn : niet-gespecialiseerd, laagdrempelig, breed aanbod, onthaal (sociale dienst OCMW, CAW) tweede lijn : hogere drempel, meer gespecialiseerd, op doorverwijzing (b.v. CGGZ) derde lijn : residentieel, ruim aanbod (b.v. algemeen ziekenhuis) vierde lijn : residentieel, zeer gespecialiseerd (b.v. drugvrije therapeutische gemeenschap) Publieke en private voorzieningen OCMW kan initiatieven nemen op de vier lijnen startersavond 1 ocmw raadsleden

19 startersavond 1 ocmw raadsleden
Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMW’s Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht startersavond 1 ocmw raadsleden

20 Lokaal sociaal beleid (1)
Decreet van 3 maart 2004 Uitgangspunt : vaststelling dat de sociale dienst- en hulpverlening ondoorzichtig is voor de burger en in het bijzonder voor de zwakke burger die er het meeste nood aan heeft Doelstelling : ervoor zorgen dat iedereen een gelijke toegang krijgt tot het recht op een menswaardig leven startersavond 1 ocmw raadsleden

21 Lokaal sociaal beleid (2)
Art. 23 en 24 van de Grondwet : recht op menswaardig bestaan vertaald in een aantal grondrechten : recht op arbeid recht op sociale zekerheid recht op bescherming van de gezondheid en sociaal-geneeskundige en juridische bijstand recht op behoorlijke huisvesting recht op bescherming van een gezond leefmilieu recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing recht op onderwijs Lokaal sociaal beleid vergt acties op beleids-, voorzieningen- en cliëntniveau startersavond 1 ocmw raadsleden

22 startersavond 1 ocmw raadsleden
LSB - beleidsniveau Gemeente en OCMW maken samen lokaal sociaal beleidsplan Samenwerking en afstemming tussen gemeente en OCMW nodig Brede scoop : de sociale grondrechten Betrokkenheid van OCMW en verschillende gemeentelijke diensten (werk, wonen, leefbaarheid, veiligheid, …) Participatie van de burgers en de lokale actoren Basis voor coördinerende rol en regierol van het lokaal bestuur startersavond 1 ocmw raadsleden

23 LSB - voorzieningenniveau
Samenwerking tussen alle sociale voorzieningen op het grondgebied van de gemeente : Een efficiënte organisatie van het aanbod Betere afstemming van aanbod op de behoeften Betere toegankelijkheid startersavond 1 ocmw raadsleden

24 startersavond 1 ocmw raadsleden
LSB - cliëntniveau Informatie-, loket- en doorverwijsfunctie Cliëntoverleg Sociaal huis Minimaal de verwezenlijking van een gemeenschappelijke “front-office” van gemeente en OCMW Kan ook meer zijn : fysiek huis samenwerkingsconcept tussen verschillende diensten en voorzieningen startersavond 1 ocmw raadsleden

25 startersavond 1 ocmw raadsleden
Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMW’s Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht startersavond 1 ocmw raadsleden

26 startersavond 1 ocmw raadsleden
Taken Wettelijk opgelegde taken elk OCMW moet ze doen, onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door de wet Wettelijk voorziene taken het OCMW bepaalt zelf of het deze taak opneemt, eventueel samen met partners; de uitoefening gebeurt onder de voorwaarden en op de wijze door de wet bepaald Lokaal gekozen taken het OCMW bepaalt zelf of en hoe het deze taak opneemt startersavond 1 ocmw raadsleden

27 Overzicht wettelijk opgelegde taken (1)
Maatschappelijke integratie door aangepaste opleiding en tewerkstelling Financiële hulpverlening Leefloon Verlenen van informatie en begeleiding zodat hulpvrager zijn wettelijke rechten en voordelen kan doen gelden Aansluiten bij ziekenfonds Zorgverzekering Psychosociale begeleiding startersavond 1 ocmw raadsleden

28 Overzicht wettelijk opgelegde taken (2)
Maatschappelijke dienstverlening aan vreemdelingen asielzoekers illegale vreemdelingen materiële opvang (LOI’s) en financiële hulpverlening Hulpverlening inzake energiekosten LAC’s gas electriciteit en water begeleiding en financieel steunen van mensen met energieschulden Stookoliepremies startersavond 1 ocmw raadsleden

29 Overzicht wettelijk opgelegde taken (3)
Dienstverlening m.b.t. wonen financieel/administratieve hulpverlening aan daklozen (referentieadres, installatiepremie, dringende steun) bemiddeling bij uithuiszettingen herhuisvesting campingbewoners Voogdij en materiële bewaring over kinderen Noodplan voor winterhulp Bevorderen van sociale, culturele en sportieve participatie Coördinatie, overleg over individuele en collectieve behoeften Signaalfunctie startersavond 1 ocmw raadsleden

30 Overzicht wettelijk voorziene taken (1)
Beheer van een rusthuis en RVT Beheer van een ziekenhuis Centrum voor kortverblijf Dagverzorgingscentrum Serviceflats of woningcomplexen met dienstverlening Lokale dienstencentra startersavond 1 ocmw raadsleden

31 Overzicht wettelijk voorziene taken (2)
Diensten aan huis poetshulp en gezinszorg thuisverpleging personenalarmsystemen samenwerkingsinitiatieven thuiszorg (SIT’s) samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s) geïntegreerde diensten voor thuisverzorging (GTD’s) Rechtshulp Kinderopvang Schuldhulpverlening budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling startersavond 1 ocmw raadsleden

32 Overzicht lokaal gekozen taken
Verschillend van OCMW tot OCMW Aanvullende financiële steun, verwarmingstoelage, huurwaarborg, ten laste nemen ziektekosten, schooljaarbeginpremie, sinterklaaspremie, … Materiële steun, b.v. tweedehandsmeubelen ter beschikking stellen Karweien- en klusjesdienst, sociaal restaurant, boodschappendienst, maaltijdbedeling,… startersavond 1 ocmw raadsleden

33 startersavond 1 ocmw raadsleden
Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMW’s Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht startersavond 1 ocmw raadsleden

34 Dienstverleningsorganogram (1)
Beleidsorganen : nemen strategische beslissingen (raad), beslissingen inzake dagelijks beheer (vast bureau) en beslissingen in individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening (bijzondere comités) Diensten : staan in voor de uitvoering van het beleid en de concrete dienstverlening aan de cliënten Rol van de secretaris : schakelfunctie, dagelijks management, beleidsvoorbereiding Rol van de ontvanger en de diensthoofden, samenwerkingsmodel (managementteam) startersavond 1 ocmw raadsleden

35 Dienstverleningsorganogram (2)
Kader voor personeelsbeleid Enkele specifieke functies Secretaris Ontvanger Maatschappelijk werker(s) startersavond 1 ocmw raadsleden

36 KADER VOOR PERSONEELSBELEID Personeelsformatie
Secretaris Ontvanger Minstens 1 maatschappelijk werker Ook anderen b.v. : administratief, technisch, verplegend en verzorgend personeel,... startersavond 1 ocmw raadsleden

37 KADER VOOR PERSONEELSBELEID Statuut
Administratief + geldelijk statuut In principe dat van het gemeentepersoneel (afwijkingen mogelijk wegens specificiteit van de diensten, OCMW bepaalt zelf statuut van functies die niet bestaan bij de gemeente + van ziekenhuispersoneel) Statutair en contractueel startersavond 1 ocmw raadsleden

38 PERSONEELSFORMATIE Rol van de Raad t.a.v. personeel
Raad bepaalt de personeelsformatie aanwervingen en benoemingen (soms delegeerbaar) tuchtstraffen voor statutaire personeelsleden, met mogelijke delegatie naar vast bureau beslissingen over individuele personeelsleden, met mogelijke delegatie naar vast bureau startersavond 1 ocmw raadsleden

39 SECRETARIS Bevoegdheden t.a.v. bestuursorganen
Benoemd door raad Onder gezag voorzitter Voorafgaand onderzoek van de zaken/dossiers Woont zonder stemrecht vergaderingen raad en vast bureau (ev. ook de bijzondere comités) bij: maakt notulen op maakt opmerkingen m.b.t. geldende rechtsregels, feitelijke gegevens, wettelijke voorschriften… adviesrol startersavond 1 ocmw raadsleden

40 SECRETARIS Bevoegdheden t.a.v. personeel
Hoofd personeel OCMW Leiden administratie Verantwoordelijk voor internecontroleprocedures m.b.t. zijn bevoegdheden (zie avond 3) startersavond 1 ocmw raadsleden

41 SECRETARIS Bevoegdheden m.b.t. financiën
Mogelijks budgethouder Opmaak voorontwerp van meerjarenplan, van budgetten, en budgetwijzigingen Lid van budgetcommissie Verantwoordelijk voor opmaak en registratie van uitgaande facturen Verantwoordelijk voor registratie bestellingen startersavond 1 ocmw raadsleden

42 SECRETARIS Specifieke taken
Bewaring van het archief Ondertekening akten en documenten OCMW samen met voorzitter (delegatie mogelijk) Relatie secretaris - voorzitter RMW Tandem startersavond 1 ocmw raadsleden

43 ONTVANGER Twee ‘soorten’ ontvangers
Gewestelijk ontvanger: bedient verschillende besturen Plaatselijke OCMW-ontvanger: vanaf inw., voor gemeenten met minder dan inwoners kan het gemeenteontvanger zijn startersavond 1 ocmw raadsleden

44 ONTVANGER Financiële bevoegdheden
Leiding financiële dienst, uitgezonderd bevoegdheden secretaris Verantwoordelijk voor administratieve organisatie en opzetten internecontroleprocedures m.b.t. zijn bevoegdheden Verantwoordelijk voor voeren en afsluiten boekhouding Verantwoordelijk voor thesauriebeheer Rapporteert aan raad startersavond 1 ocmw raadsleden

45 ONTVANGER Andere bevoegdheden
Rechten OCMW veilig stellen Beheer goederen kinderen onder OCMW-voogdij Vertegenwoordiging OCMW in rechtsgedingen waarbij OCMW als eiser optreedt Inbewaarneming goederen van personen opgenomen in OCMW-instellingen startersavond 1 ocmw raadsleden

46 ONTVANGER Bijzondere bepalingen
Verplichte zekerheidstelling tot waarborg beheer Plaatselijk ontvanger : benoemd door de raad Onder gezag voorzitter startersavond 1 ocmw raadsleden

47 MAATSCHAPPELIJK WERKER Algemene bepalingen
Minstens één in ieder OCMW Benoemd door de raad startersavond 1 ocmw raadsleden

48 MAATSCHAPPELIJK WERKER Algemene bevoegdheid
“Personen en gezinnen helpen bij het opheffen of het verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden” Sociaal onderzoek Raadgevingen Begeleiding en hulpverlening startersavond 1 ocmw raadsleden

49 MAATSCHAPPELIJK WERKER Specifieke bevoegdheden
Hoofd sociale dienst: informeren van de bestuursorganen m.b.t. algemene behoeften sociale dienst bijwonen bijzonder comité sociale dienst bijwonen raad, vast bureau op uitnodiging m.b.t. materies sociale dienst Ieder maatschappelijk werker : recht om gehoord te worden door raad, vast bureau, bijzonder comité startersavond 1 ocmw raadsleden

50 startersavond 1 ocmw raadsleden
Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMW’s Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht startersavond 1 ocmw raadsleden

51 Bestuursorganen van het OCMW
Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) Vast Bureau (VB) Bijzonder(e) Comité(s) (BC’s) Voorzitter startersavond 1 ocmw raadsleden

52 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Samenstelling
Aantal werkende leden: - gemeente tot inwoners: 9 leden - gemeente tot inwoners: 11 leden - gemeente tot inwoners: 13 leden - gemeente meer dan inwoners: 15 leden Opvolgers: elk werkend lid heeft één of meer opvolgers Beide geslachten moeten vertegenwoordigd zijn startersavond 1 ocmw raadsleden

53 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Bevoegdheid
Raad heeft volheid van bevoegdheid: alles m.b.t. OCMW-materies tenzij: wet anders bepaalt delegatie aan ander bestuursorgaan of aan budgethouders (zie avond 3) startersavond 1 ocmw raadsleden

54 VAST BUREAU Samenstelling
3 leden voor Raad van 9 leden 4 leden voor Raad van 11 of 13 leden 5 leden voor Raad van 15 leden Beide geslachten moeten vertegenwoordigd zijn Voorzitter Raad is van rechtswege voorzitter VB Mogelijkheid om plaatsvervangend voorzitter aan te duiden startersavond 1 ocmw raadsleden

55 VAST BUREAU Bevoegdheid
Dagelijks bestuur, géén uitvoerend orgaan zoals schepencollege Toegewezen bevoegdheden Uitgesloten bevoegdheden: - door wet uitdrukkelijk aan raad toegewezen - machtiging of goedkeuring toezichthoudende overheid vereist - beslissingen omtrent vervreemding e.d. onroerende goederen - aanvaarden van schenkingen en legaten Delegatie mogelijk naar budgethouders startersavond 1 ocmw raadsleden

56 BIJZONDER COMITÉ Samenstelling
Facultatief, zeker BC sociale dienst als men voor BC’s kiest Minstens : 3 leden voor raad van 9 leden 4 leden voor raad van 11 of 13 leden 5 leden voor raad van 15 leden Voorzitter Raad is van rechtswege voorzitter BC Mogelijkheid om plaatsvervangend voorzitter aan te duiden startersavond 1 ocmw raadsleden

57 BIJZONDER COMITÉ Bevoegdheid
Toegewezen bevoegdheden Uitgesloten bevoegdheden: - door wet uitdrukkelijk aan Raad toegewezen - machtiging of goedkeuring toezichthoudende overheid vereist - beslissingen omtrent vervreemding e.d. onroerende goederen - aanvaarden van schenkingen en legaten Delegatie mogelijk naar budgethouders Bvb. BC sociale dienst, BC ROB/RVT startersavond 1 ocmw raadsleden

58 VOORZITTER VAN DE RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Bevoegdheden t.a.v. andere bestuursorganen Activiteiten OCMW leiden ( besturen: door Raad) Vergaderingen Raad, vast bureau, bijzondere comités bijeenroepen en agenda samenstellen Van rechtswege alle vergaderingen voorzitten startersavond 1 ocmw raadsleden

59 VOORZITTER VAN DE RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Voorafgaand onderzoek dossiers (via onderrichtingen) Raad, vast bureau en bijzondere comités Beslissingen bestuursorganen uitvoeren Kennisgeving aan Raad beslissingen andere bestuursorganen startersavond 1 ocmw raadsleden

60 VOORZITTER VAN DE RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Bevoegdheden t.a.v. personeel Eedafneming secretaris, ontvanger, maatschappelijk werkers Gezag over secretaris en ontvanger Geen rechtstreekse band met overig personeel  onderrichtingen via secretaris startersavond 1 ocmw raadsleden

61 VOORZITTER VAN DE RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Bevoegdheden t.a.v. derden OCMW gerechtelijk vertegenwoordigen indien OCMW verweerder is OCMW buitengerechtelijk vertegenwoordigen startersavond 1 ocmw raadsleden

62 VOORZITTER VAN DE RAAD MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Specifieke bevoegdheden Lid van het schepencollege (verplicht vanaf 2013) Ondertekenen van alle stukken samen met secretaris; delegatie mogelijk  regeling in huishoudelijk reglement Dringende hulp toekennen startersavond 1 ocmw raadsleden

63 Vlaamse rand rond Brussel en Voeren
Rechtstreekse verkiezing raad en vast bureau Geen gegarandeerde vertegenwoordiging van beide geslachten in raad en vast bureau Vast bureau beslist bij consensus, zoniet gaat dossier naar de raad Voorzitter wordt benoemd door Vlaamse regering op voorstel van de raad i.p.v. verkozen startersavond 1 ocmw raadsleden

64 startersavond 1 ocmw raadsleden
Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMW’s Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht startersavond 1 ocmw raadsleden

65 Samenwerking gemeente-OCMW (1)
Lokaal sociaal beleid Mogelijkheid om gemeenschappelijke diensten uit te bouwen en beroep te doen op elkaars personeel OCMW-voorzitter lid van het schepencollege : nu nog facultatief, verplicht vanaf 2013 in ongeveer 2/3 van de gemeenten startersavond 1 ocmw raadsleden

66 Samenwerking gemeente-OCMW (2)
College oefent toezicht op OCMW uit Nooit voor individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening startersavond 1 ocmw raadsleden

67 Samenwerking gemeente-OCMW (3)
Als OCMW-voorzitter lid is van het schepencollege : College geeft advies over belangrijke OCMW-beslissingen : meerjarenplan en budgetten, personeelsformatie, oprichten of afschaffen van diensten, bijkomend personeel, oprichten van en toetreden tot OCMW-verenigingen Belangrijke gemeentelijke beslissingen moeten voor advies naar RMW : oprichten van gemeentelijke sociale diensten, personeelstatuut startersavond 1 ocmw raadsleden

68 Samenwerking gemeente-OCMW (4)
Als de OCMW-voorzitter geen lid is van het schepencollege : overleg gemeente-OCMW verloopt via overlegcomité paritaire delegatie van beide besturen met zeker burgemeester en OCMW-voorzitter en schepen van financiën als het over de centen gaat startersavond 1 ocmw raadsleden

69 Samenwerking gemeente-OCMW (5)
bevoegdheden : overleggen over belangrijke OCMW-beslissingen (meerjarenplan en budgetten, personeelsformatie, oprichten of afschaffen van diensten, bijkomend personeel, oprichten van en toetreden tot OCMW-verenigingen) en gemeentelijke beslissingen (oprichten gemeentelijke sociale diensten, personeelsstatuut) startersavond 1 ocmw raadsleden

70 Samenwerking gemeente-OCMW (6)
Rol burgemeester : kan OCMW-raad bijwonen, kan er zich laten vervangen door schepen bij gemotiveerde afwezigheid kan dossiers doen verdagen (nooit voor individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening) startersavond 1 ocmw raadsleden

71 Samenwerking gemeente-OCMW (7)
Rol gemeenteraad : goedkeuring belangrijke strategische OCMW-beslissingen : meerjarenplan en budgetten (als er geen MJP is) oprichten van nieuwe diensten en uitbreiding bestaande Oprichten van en toetreden tot OCMW-vereniging Waarom : gemeente is financieel mee verantwoordelijk : werkingssubsidie aan het OCMW (tekort) startersavond 1 ocmw raadsleden

72 startersavond 1 ocmw raadsleden
Inhoud Cijfers Missie en profiel van de OCMW’s Situering van het OCMW in het welzijnsveld Lokaal sociaal beleid Taken OCMW Dienstverleningsorganogram Bestuursorganen Samenwerking gemeente-OCMW Bestuurlijk toezicht startersavond 1 ocmw raadsleden

73 startersavond 1 ocmw raadsleden
Bestuurlijk toezicht Algemeen toezicht als courante procedure Beslissingen uitvoerbaar, maar vatbaar voor schorsing/vernietiging Toezichthoudende overheid: Gouverneur → schorsing Minister → vernietiging Praktijk: klachten (van raadsleden, burgers, personeelsleden) leiden tot onderzoek startersavond 1 ocmw raadsleden

74 startersavond 1 ocmw raadsleden
Vragen ? Startersboekje Publicaties en website VVSG Secretaris van je OCMW VVSG-stafmedewerkers (helpdesk via tel. en mail) startersavond 1 ocmw raadsleden


Download ppt "Als OCMW-raadslid aan de slag"

Verwante presentaties


Ads door Google