De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Religie In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Religie In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven."— Transcript van de presentatie:

1 Religie In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Er zijn er meer dan 3000 religies op aarde!

2 Jodendom Christendom Islam Hindoeïsme Boedisme Ongeveer 2100 miljoen. Over de hele wereld verspreid. Ongeveer 1500 miljoen. Vooral in Arabische wereld. Ongeveer 15 miljoen. Vooral in Israel. Ongeveer 375 miljoen. Vooral in delen van India. Ongeveer 900 miljoen. Vooral in in India, Thailand, Shri Lanka. Veelgodendom Geen God één God: Allah Er is één God, in drie 'Personen' één God: JHWH Ongeveer 1100 miljoen Geen God Atheïsme

3 De grote religies

4 Percentages http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060906_wereldgodsdiensten01

5 Ontstaansgeschiedenis van de 5 grote religies

6 Kerkgeschiedenis http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20121206_zuilen01 Drie-eenheid Jezus is God geloofsbelijdenis secularisatie zuilen Kennis van de geschiedenis is in de eerste plaats belangrijk om het heden te begrijpen. Hoe is de situatie waarin we ons momenteel bevinden gegroeid? Bijbel

7 Grieks De wereld waarin de kerk begon, was het Romeinse keizerrijk

8 Handelingen der Apostelen Wat wij weten over de eerste kerk staat geschreven in het Bijbelboek handelingen

9 Christenen worden genoodzaakt hun identiteit te omschrijven De periode 65-70 na Chr. is een kritieke tijd. De apostelen/ooggetuigen zijn gestorven. De traditie verhaalt van de marteldood van Petrus (en ook Paulus?) in Rome onder keizer Nero. In de tijd van de vervolging onder Nero worden de christenen niet meer gezien als een Joodse sekte, maar als een aparte godsdienst

10 Christelijke kerk De verkondiging van het (Evangelie) door de apostelen was het begin van de christelijke Kerk 1 e eeuw

11 De zendingsreizen van de apostel Paulus brachten het christendom tot buiten de grenzen van het toenmalige Israël. 1 e eeuw Rome was het centrum van de toenmalige wereld.

12 In deze tijd werden Paulus en Petrus in Rome ter dood gebracht. Tot op de dag van vandaag is Rome de stad waar Paulus en Petrus begraven liggen en daarmee voor de Rooms-katholieke Kerk het centrum 1 e eeuw

13 Binnen de Kerk zelf ontstaat er strijd door het ontstaan van verschillende standpunten en inzichten. 1. Een joods-christelijke stroming rond Jacobus, de leider van de christelijke gemeenschap in Jeruzalem, vindt dat de kerk van Paulus te veel van de joodse leer is gaan afwijken; 2. De gnostici willen de christelijke leer vermengen met een heidense filosofie; 3. Marcion wil grote delen van de Bijbel afschaffen; 4. Montanus verzet zich tegen de verambtelijking van de vroegchristelijke kerk. 2 e eeuw

14 De apostolische geloofsbelijdenis 2 e eeuw

15 Constantijn is vooral bekend als de eerste Romeinse keizer die zich zou hebben uitgesproken voor het christendom. Hij maakte rond 300 n. Chr een einde aan de christenvervolging. Onder keizer Theodosius I in 380 n. Chr wordt het zelfs een staatsgodsdienst 4 e eeuw

16 Drie-eenheid In 325 wordt het Concilie van Nicea bijeengeroepen en in 381 dat van Constantinopel. Hier spreekt de kerk zich onder andere uit over de ware leer. Uitgesproken wordt dat God één is in Wezen en drie in Personen. Hiermee belijdt de Kerk de drie-eenheid van God. Dit wordt een vaststaand, blijvend geloofspunt voor de Kerk. 4 e eeuw

17 Augustinus De vijfde eeuw wordt beheerst door de definitieve ondergang van het West-Romeinse Rijk 5 e eeuw Naar aanleiding van de plundering van Rome (410) schrijft Augustinus zijn grote werk De Civitate Dei - Over de stad Gods. Er werd namelijk door sommige Romeinen beweerd dat door het afvallen van de Romeinse godsdienst door de goden als straf de stad door de 'barbaren' geplunderd was; Augustinus wilde dit weerleggen met zijn boek. Hij behoort tot de allergrootste geestelijken van de Christelijke Kerk en van de westerse cultuur.

18 Schisma Christologie Christus is de Zoon van God. In Hem zijn de goddelijke en menselijke natuur - op een voor ons onbegrijpelijke wijze - verenigd. Op het concilie van Efeze in 431 en op het concilie van Chalcedon in 451 worden grote uitspraken gedaan over Christus. Christus is de Zoon van God. In Hem zijn de goddelijke en menselijke natuur - op een voor ons onbegrijpelijke wijze - verenigd. De uitspraken van Efeze worden niet geaccepteerd door de volgelingen van Nestorius. Dit leidt tot de afscheiding van de Nestoriaanse Kerk. De uitspraken van Chalcedon lijken aanvankelijk gezaghebbend voor heel de Christenheid. Toch tekenen de verschillen tussen Oost en West zich langzamerhand af. Oriëntaals-orthodoxe Kerken kunnen de nieuwe dogma's over de dubbele natuur van Jezus niet aanvaarden. 5 e eeuw

19 Orthodoxe kerk

20 De Christelijke Kerk breidt zich in de vijfde eeuw uit naar Engeland en Ierland (eiland der heiligen). Vanuit Ierland wordt later het Noorden van West- Europa gekerstend. 5 e eeuw

21 7 e eeuw Belangrijk is de opkomst van de islam in Arabië. Deze religie is gebaseerd op de openbaring van de Koran aan de profeet Mohammed (570-632). Aan het einde van de zevende eeuw hebben de Arabieren het hele zuidelijke gedeelte van de Middellandse Zee, waaronder Egypte, Libya en Ifriqiya (het huidige Tunesië), veroverd. De aanvankelijk christelijke bevolking in deze gebieden gaat grotendeels geleidelijk, al of niet onder dwang, over tot de islam. In Engeland en Ierland daarentegen bloeit de kerk. Er is zelfs sprake van een Keltische kerk.

22 Schisma In 1054 voltrekt zich het grote tussen de Kerk van het Oosten en de Kerk van het Westen. De directe aanleiding daartoe waren de geschillen over enerzijds de pauselijke autoriteit en anderzijds de leer van de drie-eenheid. 11 e eeuw

23 Kruistochten De Eerste Kruistocht (1096-1099) was een militaire expeditie door het Westers christendom om het Heilige Land, dat veroverd was door moslims terug te krijgen. 12 e en 13 e eeuw •Bevrijding van Jeruzalem. •De islamitische veroveringen ongedaan maken en buiten Europa houden. •De Oosterse Kerk herenigen met de rooms-katholieke Kerk. •Uitbreiding van de wereldlijke macht naar het oosten.

24

25 John Wycliffe (1330 – 1384) is een belangrijk theoloog in Oxford. Hij stelt dat de mensheid alleen kan gered worden door het lijden van Christus. Hij en zijn volgelingen vertalen de bijbel in het Engels. 14 e en 15 e eeuw Jan Hus (1371 – 1415) in Bohemen wordt sterk beïnvloed door Wycliffe. Hij verwerpt de aflaten en stelt dat Christus het hoofd is van de kerk en niet de paus. In 1415 wordt hij veroordeeld tot de brandstapel.

26 Reformatie 16 e en 17 e eeuw

27 Les 2

28 Protesteren Binnen Nederland zien we als hoofdstromingen de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse kerken. In het woord protestant zit het woord ‘protesteren’. De oorsprong hiervan ligt bij de Duitse monnik Maarten Luther die op 31 oktober 1517 op de deur van de kerk in Wittenberg 95 stellingen (punten van kritiek) tegen de Rooms-Katholieke kerk spijkerde. Hij stelde allerlei misstanden aan de kaak. De kerk hield zich volgens Luther bezig met rijkdom en pracht en praal en was niet vies van verregaande politieke macht. De gelovigen moesten zelf nadenken en hadden daarvoor geen paus. Wel een bijbel in de eigen taal en niet in het Latijn zoals dat tot dan toe gebruikelijk was. Het moest gaan om wat in de bijbel staat (sola scriptura) en alleen door het geloof (sola fide). De hoofdvraag waar Luther mee worstelde was: ‘Hoe krijg ik een genadig God?’ Kun je door hard te werken je eigen zaligheid verdienen? De uitkomst van die vraag was het ontstaan van het Protestantisme dat uitgaat van het principe: door geloof en dankzij de genade worden je zonden vergeven en zul je eeuwig leven.

29

30 Meningsverschillen Mensen groeiden uit elkaar en splitsen op.

31 Verschillende stromingen binnen het christendom

32 Protestanten

33

34 http://prezi.com/rsh0lqyysgnw/de-christelijke-kerk/


Download ppt "Religie In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven."

Verwante presentaties


Ads door Google