De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzet en logistiek van onderzoek bij CF Els van der Wiel, research co-ordinator SKZ Rotterdam Inez Bronsveld, longarts CF Centrum, UMC Utrecht Bert Arets,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzet en logistiek van onderzoek bij CF Els van der Wiel, research co-ordinator SKZ Rotterdam Inez Bronsveld, longarts CF Centrum, UMC Utrecht Bert Arets,"— Transcript van de presentatie:

1 Opzet en logistiek van onderzoek bij CF Els van der Wiel, research co-ordinator SKZ Rotterdam Inez Bronsveld, longarts CF Centrum, UMC Utrecht Bert Arets, kinderarts pulmonoloog CF Centrum, UMC Utrecht

2 Workshop!  Forum: leren van elkaar!  Knelpunten  Vragen

3 Kernwoorden  Kwaliteit  Ethiek  Logistiek  Funding/financiering

4 Inhoud  Kenismakingsrondje/vragen/verwachtingen  Wet en regelgeving –WMO-plichtig? –GCP  Voorbereiding/voorwaarden: –infrastructuur binnen ziekenhuis nodig voor het doen van onderzoek –Speerpunten  Multicenter onderzoek –Rol shared care? –Rol CF-CTN (Nederland en Europa)  Rol research nurse?  Funding: mogelijkheden –NCFS –ZON MW –Industrie  How to get it published?

5 Onderwerpen  procedure na toetsing  SAE's  bijzonderheden bij geneesmiddelenonderzoek

6 Afkortingen: begrijpen we ze allemaal?  WMO?  CCMO?  METC/EC/MEC?  GCP?  BKO?  CTN?  SAE?  Etc.

7 Wet- en regelgeving medisch wetenschappelijk onderzoek  Nationaal:  Burgerlijk recht  WOG WMO WBIG KWZ WBP WGBO  Europees:  Directives EMEA  Clinical trial directive ( WMO)  Data protection (WBP)  Medicine (WOG)  Internationaal  ICH GCP guidelines (Good Clinical Practice)

8 Regelgeving relaties

9 Welk onderzoek is WMO plichtig?

10 WMO  Onderzoek met mensen moet een medisch- ethische toets ondergaan als het valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).  Onderzoek valt onder de WMO als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: 1.er is sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek 2.Personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd

11 Wanneer kun je de METC vragen, wanneer moet je naar de CCMO?

12  Soort onderzoek  Wilsbekwaam? Nee  Therapeutisch? Nee  Interventie of observationeel

13 In te dienen documenten  Toelichting standaard onderzoeksdossier (sectie A t/m M) (versie maart 2009) Toelichting standaard onderzoeksdossier (sectie A t/m M) Toelichting standaard onderzoeksdossier (sectie A t/m M)  Scheidingsbladen Scheidingsbladen  De volgende modellen voor in het standaard onderzoeksdossier zijn beschikbaar: A1: Aanbiedingsbrief toetsingscommissie (versie maart 2009) A1: Aanbiedingsbrief bevoegde instantie (versie maart 2009, alleen bij geneesmiddelenonderzoek) Aanbiedingsbrief toetsingscommissieAanbiedingsbrief bevoegde instantieAanbiedingsbrief toetsingscommissieAanbiedingsbrief bevoegde instantie A3: Aanvraag EudraCT-nummer (alleen bij geneesmiddelenonderzoek) B1: ABR-formulier (online versie via ToetsingOnline) Ter informatie: Tekstversie ABR-formulier (met toelichting bij de vragen) B3: EudraCT aanvraagformulier (Application Form) (alleen bij geneesmiddelenonderzoek) C1: Model onderzoeksprotocol (toelichting) D2: Model IMPD (toelichting) (alleen bij geneesmiddelenonderzoek) E1/E2:Model informatiebrief (inclusief toestemmingsverklaringen, versie 3 november 2008) G1: Model verzekeringstekst proefpersoneninformatie (versie 3 november 2008) I2: Model lokale uitvoerbaarheidsverklaring (versie juni 2009) Verplicht bij multicenteronderzoek. Zie het thema multicenteronderzoek K3: CCMO model onderzoekscontract (Engels) (versie november 2008). Zie het nieuwsbericht Aanvraag EudraCT-nummerABR-formulierTekstversie ABR-formuliertoelichting bij de vragenEudraCT aanvraagformulier (Application Form)Model onderzoeksprotocoltoelichtingModel IMPDtoelichtingModel informatiebriefModel verzekeringstekst proefpersoneninformatieModel lokale uitvoerbaarheidsverklaringmulticenteronderzoekCCMO model onderzoekscontract (Engels)nieuwsberichtAanvraag EudraCT-nummerABR-formulierTekstversie ABR-formuliertoelichting bij de vragenEudraCT aanvraagformulier (Application Form)Model onderzoeksprotocoltoelichtingModel IMPDtoelichtingModel informatiebriefModel verzekeringstekst proefpersoneninformatieModel lokale uitvoerbaarheidsverklaringmulticenteronderzoekCCMO model onderzoekscontract (Engels)nieuwsbericht

14 CCMO/METC indiening, …………….wat een rompslomp?  Aanbiedingsbrief  Machtiging van de verrichter als de indiener niet de verrichter is  Ontvangstbewijs Eudractnummer  ABR-formulier  Lokaal addendum bij ABR-formulier  EudraCT Aanvraagformulier  Gentherapie/GGO-formulier  Onderzoeksprotocol  Amendementen  Investigator’s Brochure en overzichtlijst SUSAR’s nog niet vermeld in IB (inclusief samenvatting met beoordeling)  IMPD of SPC  Voorbeeldetiket in het Nederlands  Vergunningen/verklaringen onderzoeksmiddel  Bij gentherapie: nucleotidesequentie van de vector op diskette, in ASCII format Document  Informatiebrief/-ven voor proefpersonen/vertegenwoordigers  Toestemmingsformulier(en)  Eventuele advertentieteksten of ander wervingsmateriaal  Vragenlijsten, patiëntendagboekje, etc  Certificaat WMO proefpersonenverzekering  Bewijs dekking aansprakelijkheid van de onderzoeker of verrichter  CV onafhankelijk arts(en)  CV coördinerend onderzoeker (bij multicenteronderzoek)  Lijst van deelnemende centra met hoofdonderzoeker  Uitvoerbaarheidsverklaring van de Raad van Bestuur/Directie per centrum (bij externe toetsing/ multicenteronderzoek)  CV (inclusief publicatielijst) hoofdonderzoeker per centrum  Aanvullende informatie financiële vergoedingen aan proefpersonen  Aanvullende informatie financiële vergoedingen aan onderzoekers en deelnemende centra  Kopie beoordeling door andere instanties (peer-review), bijvoorbeeld subsidiegever, advies registratieautoriteit  Overzichtslijst bevoegde instanties in het buitenland (bij internationaal onderzoek) en kopie van beoordeling door andere METC’s/bevoegde instanties  Getekend onderzoekscontract van verrichter (sponsor) met de onderzoeker en/of instelling.  Overige documenten

15  U (als verrichter/sponsor) bent verplicht de volgende zaken aan de METC te melden: - Start- en einddatum - Wijzigingen onderzoeksdossier - SAE/onverwachte bijwerkingen - Voortgang - Voortijdige beëindiging onderzoek - Eindresultaten Start- en einddatumWijzigingen onderzoeksdossierSAE/onverwachte bijwerkingenVoortgangVoortijdige beëindiging onderzoekEindresultatenStart- en einddatumWijzigingen onderzoeksdossierSAE/onverwachte bijwerkingenVoortgangVoortijdige beëindiging onderzoekEindresultaten

16 De beginselen van ICH GCP 2.1 Klinisch onderzoek moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de ethische beginselen die hun oorsprong vinden in de Verklaring van Helsinki en die overeenstemmen met GCP en de relevante wettelijke vereisten. 2.2 Vóór de aanvang van een klinisch onderzoek moeten de te verwachten risico’s en ongemakken worden afgewogen tegen het te verwachten voordeel voor de individuele proefpersoon en de samenleving. Een klinisch onderzoek mag alleen worden opgezet en voortgezet als de te verwachten voordelen de risico’s rechtvaardigen. 2.3 De rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen vormen de belangrijkste overwegingen en moeten prevaleren boven de belangen van wetenschap en samenleving. 2.4 De beschikbare pre-klinische en klinische informatie betreffende een onderzoeksproduct moet toereikend zijn om het onderzoeksvoorstel te onderbouwen. 2.5 Klinisch onderzoek moet wetenschappelijk verantwoord zijn en moet worden beschreven in een duidelijk en gedetailleerd protocol. 2.6 Een klinisch onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig het protocol waarop vooraf een positief oordeel is verkregen van een Medisch-ethische toetsingscommissie (METC). 2.7 De medische zorg voor en de medische beslissingen ten behoeve van proefpersonen moeten altijd vallen onder de verantwoordelijkheid van een bevoegd arts of, indien van toepassing, een bevoegd tandarts. 2.8 Elke persoon die betrokken is bij de uitvoering van een klinisch onderzoek moet door opleiding, training en ervaring gekwalificeerd zijn om zijn of haar respectievelijke taak/taken uit te voeren. 2.9 Voorafgaand aan deelname aan een klinisch onderzoek moet van elke proefpersoon een informed consent worden verkregen, die geheel vrijwillig is gegeven. 2.10 Alle informatie betreffende een klinisch onderzoek moet op zodanige wijze worden vastgelegd, behandeld en opgeborgen dat deze beschikbaar is voor nauwgezette rapportage, interpretatie en verificatie. 2.11 De vertrouwelijkheid van de documenten waarmee proefpersonen kunnen worden geïdentificeerd moet worden beschermd, waarbij de regels voor privacy en vertrouwelijke behandeling moeten worden nageleefd in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten. 2.12 Onderzoeksproducten moeten worden gefabriceerd, gehanteerd en opgeslagen in overeenstemming met de relevante Good Manufacturing Practice (GMP).Zij moeten worden gebruikt in overeenstemming met het goedgekeurde protocol. 2.13 Er moeten systemen worden ingevoerd met procedures die de kwaliteit van elk aspect van het onderzoek waarborgen. Bescherming proefpersoon Kwaliteit en integriteit onderzoeksdata

17 Wat is er in je ziekenhuis mogelijk? Aansluiten bij speerpunten?  Infrastructuur?  Speerpunten?  Aansluiting bij onderzoekslijnen?

18 Infrastructuur research binnen ErasmusMC-Sophia  Mission statement  De research unit Kindergeneeskunde BV(opgericht in 2000) verricht en bevordert onderzoek en onderwijs op het terrein van de kindergeneeskunde met gebruikmaking van de faciliteiten en de kennis van de afdeling kindergeneeskunde van het ErasmusMC.  Onderzoeksprojecten worden uitgevoerd binnen de richtingen  Molecular pediatrics / Drugs & Nutrition / Outcome  5 commissarissen  dagelijks bestuur :  statutair directeur  operationeel directeur  project beheerder  management assistent Sophia k i nder geneeskunde bv

19 Infrastructuur research binnen ErasmusMC-Sophia  Van alle projecten wordt een administratief dossier aangelegd bevattende  het projectplan  de projectbegroting  de financiële toezegging of overeenkomst  de projectcorrespondentie  de inhoudelijke en financiële projectrapportage.  De kerngegevens van elk project worden centraal geregistreerd in een databank.

20 Infrastructuur research binnen ErasmusMC-Sophia - de praktijk Ieder project wordt aangemeld bij SophiaBV Ieder project wordt aangemeld bij SophiaBV Beoordeeld op wetenschappelijke waarde door Onderzoekscommissie KG SophiaBV: budget, contract onderhandelingen, personele bezetting  Na goedkeuring naar METC

21 Infrastructuur per CF centrum  METC  Juridische dienst  Financiële dienst  Voldoende patiënten  Voldoende staf  Klinische zorg volgens CBO richtlijnen  Committment to research  SOP’s aanwezig: algemene research en instelling specifiek  Research personeel PI en RV/RC

22 Multicentertrials Shared care CTN

23 Multi-center trials  Voordelen: –Grotere studie populatie –Meer expertise –Meer personeel  Nadelen: –Verschil in werkwijze / SOP’s –Meerdere indieningen bij EC’s –Internationaal:  verschil in wetgeving  verschil in regelgeving (bv kwik in een electrode

24  Internationaal: –veel langere aanloopfase, vertalen van alle documenten:  Bv vragen metc, antwoorden metc, geadviseerde veranderingen van metc in patiënteninformatie –tijdsverschillen

25 European CF Society Clinical Trial Network  Netwerk van expert CF centra  Samenwerking in klinische research  Moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen  Begin met een klein aantal centra  Pilot voor: –Werken met elkaar –Goedkeuring ethische commissie –SOP’s –Interactie met sponsoren  3 jaar later netwerk uitbreiden  Doel om mee te doen in oa fase III studies waarvoor grote aantallen patienten nodig zijn

26 Deelname aan het CTN  1 ste survey uitgestuurd  Daaruit zouden 10 tot 15 sites gekozen worden  Door het ECFS bestuur is een evaluatie committee gekozen dat de inzendingen zal beoordelen

27 Criteria voor deelnemende centra  Meer dan 75 pten in full care  Bij voorkeur gedeelde kinder-/volwassenen centra  Eerdere deelname aan fase II / III studies  Geografie: iig 5 Europese landen en max 2 per land  Clinical care volgens ECFS standaard  Time commitment: protocol review, meetings, telefoon conferenties, educatie andere centra

28 Doel CTN  Protocol ontwikkeling –Meer uniformiteit in protocollen / SOP’s –meer gespecialiseerd personeel –Minder variabiliteit in data  Recruitement van patienten –door incidentie en complexheid van ziekte vaak moeilijk om genoeg inclusies te krijgen  Nieuwe therapieën kunnen sneller geïmplementeerd worden  Ontwikkelen van gezamenlijke database  Samenwerking met industrie  Samenwerking met CFF-TDN  Samen publiceren

29 Organisation Chart

30 Nederlands CF Research Netwerk  Vanuit de NCFS  Stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek  Samenbrengen van onderzoeksgroepen en – populatie  Door het grote aantal nieuwe medicamenten dat in ontwikkeling is, moeten meer mensen deelnemen aan onderzoeken  Meer CF patienten de mogelijkheid geven om deel te nemen aan onderzoek

31 NCFS Research Netwerk  Doel: –Uitvoeren van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek –Waar mogelijk financiële ondersteuning bieden –Waarin potentieel alle mensen met CF in NL kunnen participeren –In nationale en internationale trials, klinisch of fundamenteel onderzoek

32 Uitgangspunten Nederlands CF Research Netwerk  Deelname op vrijwillige basis  Centra voldoen aan een aantal criteria: –Minimaal 50 pten –Voldoende staf –Klinische zorg volgens richtlijnen –Commitment  Autonomie om wel of niet mee te doen  Beleid wordt bepaald door een stuurgroep  Externe partners: –ECFS-CTN –Medicines for Children Research Network –Farmaceutische industrie

33 Stuurgroep  Bevorderen van samenwerking  Bepalen van beleid  Prioriteiten van studies  Waarborgen van kwaliteit van de uitvoering van de studies in alle centra  Vanuit ieder CF centrum 2 vertegenwoordigers

34 Infrastructuur bij shared CF care  CFC is hoofdonderzoeker, SC ziekenhuis is deelnemende instelling –METC:lokale uitvoerbaarheid –Onderzoeker en RV ter plaatse ( ook contactpersoon) –Extra scholing personeel mbt studie –(pre) screening patiënten –Extra tijd ( start up,monitoren, evt audits, afsluiting )   Patiënten van SC ziekenhuis komen voor studie naar CFC – – (pre) screening patiënten – – Contactpersoon

35 Welke rol kan de researchverpleegkundige spelen?

36 Competenties Research verpleegkundige  Klinisch wetenschappelijk onderzoek beoordelen  Klinisch wetenschappelijk onderzoek voorbereiden  Toetsingsprocedures coördineren  Onderzoek implementeren  Onderzoekspersoon coördineren  Onderzoek coördineren  Data managen  Onderzoek afsluiten en evalueren

37 Funding/financiering?

38 Funding/financiering?  NCFS –Meerdere fondsen en subsidies waaronder jaarlijks terugkerend het Christina onderzoekssubsidie –40 jaar, langer zullen ze leven  ZON  Farmaceutische industrie  Kleinere fondsen voor specifieke doelgroep

39 How to get it published?  Science is writing  Talent, maar ook te leren!  “Writer’s block”  Ervaringen? PJ Sterk, KF Rabe, Breathe 2008

40

41 Overwegingen vooraf (1)  Data: –Alleen opschrijven als je nieuws hebt:  Origineel  (bevestiging) –Zwakke/sterke punten  Tijdschrift: –Voor wie schrijf je het op? –Impact factor/citatie? –Snelheid/revisie? –Eisen aan publicatie door sponsor/werkgever?

42 Overwegingen vooraf (2)  Auteurs: –Substantiele bijdrage  Ontwerp  Uitvoering  Statistiek  Opschrijven  Revisies  Integriteit: –Statement of interest –Plagiaat –Manipulatie statistiek, figuren/tabellen, data, referenties

43 ……….en  Splits denken van schrijven: “Tijdens het schrijven moet je geen literatuur meer gaan zoeken ter onderbouwing”  Schrijf volgens instructions to authors van specifiek, eerder gekozen tijdschrift –Achteraf kiezen leidt tot extra werk.

44 De (link tussen) essentiële onderdelen 1.Discrepantie tussen deze elementen is meest frequente reden afwijzing! 2.Dit had al bij design van de studie moeten gebeuren……… Lading dekken Interesseren Boodschap?

45 Introductie  Overtuig je lezer  Bouw op (boodschap)  Match! (brug)  Referenties toevoegen Belang van oplossing Implicaties verwerpen of accepteren hypothese

46 Flow chart introductie: waarom antiviraal middel bij astma?

47 Methoden.  Subjects: –wie/wat, aantal, verwijzend naar schatting benodigd aantal in analyse –(Rationale voor) controlegroep  Design: –RCT? Observationeel? Blind? Cohort? prospectief? etc.  Metingen –uitvoerig aangeven of verwijzen naar literatuur; ook dan esenties aangeven

48 Analyse  Statisticus!  Adequaatheid!  “Intention to treat” versus “per protocol”  Transformatie? (log)  Inter- en intragroep analyses?  Codering  Blindering  Aparte statistiek voor elke onderzoeksvraag/hypothese, etc.  poweranalyse

49 Results  Eerst (de basis vormen) tabellen en figuren  Hoe kwam je tot je groep (flowchart met afvallers…….)  Resultaten versus hypothese/vraagstelling –Primair en secundair  Vermijdt opsommen (met zelfde zinsbouw)  Geen discussie in results  Hou het leesbaar!

50 Discussie  Moeilijkste?  kracht van de beperking!  Splits denken van schrijven……..  Elke paragraaf heeft een inleidende zin en een afsluitende concluderende zin met boodschap.  Vergelijk je eigen bevindingen met die van anderen, niet andersom!  Verklaar je eigen bevindingen, niet die van anderen Bias, noise, Wees reviewers voor! Overdrijf niet

51 Abstract  Volg instructions to authors  Schrijf je als laatste  Zet alleen in conclusie wat je onderzocht heb, niet wat “ook zou kunnen”

52 The waiting process………. and follow up! Neem reviewer serieus

53 The waiting process………. and follow up!


Download ppt "Opzet en logistiek van onderzoek bij CF Els van der Wiel, research co-ordinator SKZ Rotterdam Inez Bronsveld, longarts CF Centrum, UMC Utrecht Bert Arets,"

Verwante presentaties


Ads door Google