De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sessie 1 De reis naar vergiffenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sessie 1 De reis naar vergiffenis"— Transcript van de presentatie:

1 IN DE BRES STAAN Gebedsbediening Pr Victor D Marshall MA (Th);M Ed (Psych/Spec Ed)

2 Sessie 1 De reis naar vergiffenis

3 DOEL Help ons te begrijpen hoe ons pijnlijk verleden onze geestelijke reis kan beïnvloeden; moedig ons daarom aan zodat wij bereid worden gevonden om door te gaan.

4 7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht
7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. 8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, (Filippenzen 3: 7,8)

5 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. 10 (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11 zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. (Filippenzen 3:9-11)

6 12 Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. 13 Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 14 maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. (Fillipenzen 3: 12-14).

7 3 Want wíj zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. 4 Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: 5 besneden ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, 6 een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. (Fillipenzen 3:3-6)

8 DE REIS NAAR VERGIFFENIS
Fase 1 HET VERLEDEN ONDER OGEN ZIEN

9 FASE 1 Door je pijnlijke verleden onder ogen te zien, helpt het ons die te overwinnen

10 7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus' wil schade geacht.
8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, Fillipenzen 3:7-8, NBG)

11 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. (Fillipenzen 3:9).

12 Standing in the Gap Prayer Ministry
03/04/2017 12 Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Fillipenzen 3: 12,14).

13 Hij had schipbreuk geleden Hij was geslagen omdat hij predikte
PAULUS ZIJN ERVARINGEN EN GEDRAG IN HET VERLEDEN ___________________________________ Hij was gestenigd Hij had schipbreuk geleden Hij was geslagen omdat hij predikte Hij was in de gevangenis geworpen Hij had Christenen gestenigd en vervolgd

14 DE REIS NAAR VERGIFFENIS HET VERLEDEN OVERGEVEN
FASE 2 HET VERLEDEN OVERGEVEN FASE 1 HET VERLEDEN ONDER OGEN ZIEN

15 FASE 2 De oplossing voor een pijnlijk verleden is om die over te geven

16 18 Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; 19 zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. Jesaja 43: 18,19

17 7 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus' wil schade geacht.
8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, (Fillipenzen 3:7-8, NBG)

18 9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. (Fillipenzen 3:9).

19 DE REIS NAAR VERGIFFENIS HET VERLEDEN OVERGEVEN
FASE 2 HET VERLEDEN OVERGEVEN FASE 1 HET VERLEDEN ONDER OGEN ZIEN Bid en vraag vergiffenis, wees eerlijk tot God, vergeef anderen

20 HET VERSTAND De conditie van het verstand beïnvloedt de gezondheid meer dan velen zich realiseren. Verdriet, angst, ontevreden-heid, wroeging, schuldgevoel, wantrou-wen, al dezen brokkelen de levenskracht af en nodigen bederf en dood uit. (E.G. White, De weg naar gezondheid, p.241)

21 (E.G. White, Testimonies to the Church, Vol 1, p. 702)
Een tevreden gedachte en een blijde geest is gezond voor het lichaam en de kracht voor de ziel. Niets is zo resultaat gevend als een geval van ziekte of depressie, somberheid en verdriet. (E.G. White, Testimonies to the Church, Vol 1, p. 702)

22 FASE 3 Laat het pijnlijke verleden achterwege

23 DE REIS NAAR VERGIFFENIS HET VERLEDEN OVERGEVEN
FASE 2 HET VERLEDEN OVERGEVEN FASE 3 HET VERLEDEN ACHTERWEGE LATEN FASE 1 HET VERLEDEN ONDER OGEN ZIEN

24 13 Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt (Fillipenzen 3:13, NBG).

25 DE GEDACHTE BEWUST ONBEWUST

26 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. (2 Corinthiers 5:17)

27 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; (Romeinen 6:6).

28 34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? (Rom 8:34-35)

29 36 Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. (Rom 8:36-37)

30 FASE 4 Ervaar genezing voor pijn

31 DE REIS NAAR VERGIFFENIS
FASE 2 HET VERLEDEN OVERGEVEN FASE 3 HET VERLEDEN ACHTERWEGE LATEN FASE 1 HET VERLEDEN ONDER OGEN ZIEN WONDEN VERBINDEN FASE 4 ERVAAR GENEZING

32 King David herdacht zijn verwoestende en afschuwelijke zonde, zijn bekering en zijn hoop op vergeving door de genade van God. In plaats van zijn zonde te bedekken, was het zijn wens dat anderen zouden leren van zijn trieste geschiedenis van zijn zonde. Davids berouw was oprecht en diepgaand. Hij trachtte zijn misdaad niet te vergoelijken. Zijn gebed werd niet geïnspireerd door de wens aan Gods oordelen te ontkomen. Maar hij zag de grootte van zijn overtreding tegen God: hij zag de onreinheid van zijn hart hij verafschuwde zijn zonde. Hij bad niet alleen om vergiffenis, maar ook om een nieuw hart. (E.G. White, Patriarchen en Profeten, blz. 664).

33 DE REIS NAAR VERGIFFENIS HET VERLEDEN OVERGEVEN
FASE 2 HET VERLEDEN OVERGEVEN FASE 3 HET VERLEDEN ACHTERWEGE LATEN FASE 1 HET VERLEDEN ONDER OGEN ZIEN Wonden verbinden FASE 4 ERVAAR GENEZING Ervaar innerlijke vrede

34 Standing in the Gap Prayer Ministry
03/04/2017 PSYCHOLOGISCHE VOORDELEN BIJ HET VERGEVEN Ervaar minder bezorgdheid, verdriet, woede en spanning Vermindering van negatieve gedachten U boekt vooruitgang met uw relaties, u krijgt een beter perspectief op het leven , wij bereiken een betere zienswijze over God

35 There is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul (1)
Hymn 475 CHORUS:There is a balm in Gilead to make the wounded whole There is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul (1) Sometimes I feel discouraged, and think my work’s in vain, But then the Holy Spirit, Revives my soul again

36 FASE 5 Zie het geestelijke doel en gaat voort

37 DE REIS NAAR VERGIFFENIS
FASE 2 HET VERLEDEN OVERGEVEN FASE 3 HET VERLEDEN ACHTERWEGE LATEN FASE 1 HET VERLEDEN ONDER OGEN ZIEN FASE 4 ERVAAR GENEZING FASE 5 STREEF NAAR VOORUITGANG

38 14 jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.(Fillipenzen 3:14).

39 9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 1 Petrus 2: 9

40 JOURNEY TOWARDS FORGIVENESS
FASE 2 HET VERLEDEN OVERGEVEN STAGE 3 HET VERLEDEN ACHTERWEGE LATEN FASE 1 HET VERLEDEN ONDER OGEN ZIEN FASE 5 STREEF NAAR VOORUITGANG FASE 4 ERVAAR GENEZING Maak gebruik van wat Christus voor ons verworven heeft: redding, geestelijke overwinning, bevrijding, verzoening met God Concentreer je op je geestelijke erfenis

41 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Romeinen 8:17.


Download ppt "Sessie 1 De reis naar vergiffenis"

Verwante presentaties


Ads door Google