De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motu Proprio & rechtszaken “is de soevereine Mens belastingplichtig?”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motu Proprio & rechtszaken “is de soevereine Mens belastingplichtig?”"— Transcript van de presentatie:

1 Motu Proprio & rechtszaken “is de soevereine Mens belastingplichtig?”
Egmond aan Zee, presentatie 22 februari 2013 Wijchen, 3 november 2013

2 Motu Proprio Latijnse vertaling: “on his own impuls” = op eigen initiatief. Een juridisch document van een Paus , maar ook een soeverein vorst. Het heeft de status van een decreet in het hele gebied, waarover de Paus of vorst heerst. (in Nederland zou het een Koninklijk Besluit heten)

3 Motu Proprio De eerste Motu Proprio van de Paus dateert uit door Paus Inocentius VII. In Engelstalige You Tube-filmpjes wordt gesproken over een Apostolic Letter.

4 Motu Proprio Voor ons is de Motu Proprio die de huidige paus Franciscus op 11 juli van dit jaar uitvaardigde, heel belangrijk. Deze is met ingang van 1 september in werking getreden en heeft betrekking op ALLE rechtspersonen, die onder de Vaticaanse curie opgericht zijn.

5 Een uitstapje naar ‘t verleden:
Om te ontdekken waarom dat belangrijk is voor ons, kijken we naar de ontstaanswortels van de Staat der Nederlanden. Daarvoor moeten we eerst terug naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588, welke in de tweede helft van de 18de eeuw in verval raakte. In vervolg op de Franse Revolutie in 1789 veroverde het Franse leger het Nederlandse grondgebied in

6 Een uitstapje naar ‘t verleden:
Stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland en patriottische revolutionairen werd de Republiek op 19 januari 1795 omgedoopt tot de Bataafse Republiek. Er was behoefte aan een nieuwe grondwet, waarin de idealen zoals volkssoevereiniteit, hervorming van het staatsbestel en afschaffing van erfopvolging /familieregering geregeld konden worden. Deze grondwet van het vrije volk werd met de Staatsregeling van 1798 van kracht.

7 Een uitstapje naar ‘t verleden:
Juridisch belangrijk is dat deze Grondwet een rechtsstelsel kende van Gewoonterecht (Common Law)! Inclusief rechtspraak met een jury. In 1799 kwam Napoleon Bonaparte in Frankrijk aan de macht en deze gebruikte zijn keizerlijke macht om een autoritair bewind in te stellen, waarbij zijn broer Lodewijk in 1805 tot koning van de Nederlandse Staat benoemd werd. Dit was het einde van de Bataafse Republiek.

8 Een uitstapje naar ‘t verleden:
Het was onder de bezetting van Napoleon dat in de Burgerlijke Stand werd ingevoerd en iedere mens verplicht werd tot het dragen van een naam. De grondwet van het vrije volk uit 1798 is echter nooit herroepen. Met de bezetting door Napoleon en door de latere overwinnaars op Napoleon (1814) is het hoogste gezag (de jurisdictie) van het vrije volk verplaatst naar een buitenlandse mogendheid of een externe autoriteit.

9 Een uitstapje naar ‘t verleden:
Met de Slag bij Waterloo verloor Napoleon dit hoogste gezag in 1814. De overwinnaars (Pruisen, Rusland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk) sloten met het Verdrag van Parijs op 20 november 1815 een Verbond met de Heilige Drie-Eenheid (lees: het Vaticaan als vertegenwoordiger van de staten Vaticaanstad, London City en Washington D.C).

10 Een uitstapje naar ‘t verleden:
Hiermee werd dus een rechtspersoon, het Koninkrijk der Nederlanden, opgericht binnen de jurisdictie van het heilige Romeinse recht (Ancient Regime = voorloper Burgerlijk Recht). En aangezien de Bataafse Republiek is opgericht onder Gewoonterecht, is deze juridisch gezien een rechtmatige rechtspersoon wiens grondgebied is geannexeerd door een andere rechtspersoon onder soevereiniteit van het Vaticaan.

11 Een uitstapje naar ‘t verleden:
Conclusie: Met het verdrag van Parijs in 1815 is in Nederland volkssoevereiniteit tegen de wil van het volk verandert in godsoevereiniteit, in naam van de “heilige en ondeelbare Drie-Eenheid”, met als zetbaas Koning Willem I van “Oranje Nassau”. Het in 1815 opgerichte Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigt alhier het Vaticaan = het Vaticaans rechtsysteem = canoniek recht. Gebed in een groeiende structuur van Civil Law (burgerlijk recht).

12 3 november 1848 De herziening van de Nederlandse Grondwet treedt in werking. Onder auspiciën van de liberale voorman Johan Rudolph Thorbecke wordt het parlementaire stelsel ingevoerd en ontstaat de Staat der Nederlanden met Koning Willem II als staatshoofd. Juridisch gezien blijft de Heilige Drie-Eenheid het hoogste gezag en blijft de annexatie van Nederland een (theoretisch) feit.

13 Motu Proprio Voor ons is de Motu Proprio die de huidige paus Franciscus op 11 juli van dit jaar uitvaardigde, dus belangrijk. Deze trad op 1 september in werking en heeft betrekking op ALLE rechtspersonen, die onder de Vaticaanse curie opgericht zijn. Dus ook de Staat der Nederlanden.

14 Wat zegt deze Motu Proprio?
De politieke en diplomatieke immuniteit (immuun = onaantastbaar voor…) voor strafvervolging wordt opgeheven voor: Rechters Advocaten Magistraten Ambtenaren Officieren (van Justitie als wel in het leger)

15 Wat zegt deze Motu Proprio?
Slechts hun integriteit, hun waarheidsvinding en rechtvaardigheid kan hen behoeden voor rechtsvervolging. Oftewel, de Liefde voor al wat leeft.

16 Wat zegt deze Motu Proprio?
Te mooi om waar te zijn? Tenslotte is Paus Franciscus, luisterend naar de naam Maria José; van de familie Bergoglio, de eerste Jezuiet, die Paus geworden is. En wie iets over de Jezuieten gelezen heeft, weet dat zij aan de top van de machtspiramide staan.

17 We testen de Motu Proprio!
Want er lopen rechtszaken, waar Vrije Mensen hun mensenrechten geschonden worden door hen te dwingen zich met de Natuurlijk Persoon te identificeren. We komen in ons leven politieagenten tegen, deurwaarders, belastinginspecteurs.

18 Wat zegt deze Motu Proprio?
De politieke en diplomatieke immuniteit (immuun = onaantastbaar voor…) voor strafvervolging wordt opgeheven voor: Rechters Advocaten Magistraten Ambtenaren Officieren (van Justitie als wel in het leger)

19 Wie raakt deze Motu Proprio?
Rechters Ambtenaren (van hoog tot laag = van Staatshoofd naar Secretaris Generaal naar Belastinginspecteur naar Politieagent naar de leerplichtambtenaar en de gemeentelijke WOZ heffingsambtenaar). Officieren (van Justitie als wel in het leger, dhr Hazelhoff, CVOM, dhr Stikma CJIB, de bevelvoerend officier op vliegbasis Volkel, de Raad voor de “Kinderbescherming”)

20

21 Terug naar de rechtszaken:
Rechtbank Haarlem. Uitspraak 16 augustus. Rechtbank Arnhem. Uitspraak 17 oktober.

22 Rechtbank Haarlem: Eiser is “verschenen in persoon”
“Eisers stelling dat aan hem geen belastingaanslagen opgelegd kunnen worden(………), omdat hij geen overeenkomst gesloten heeft met de Staat, vindt geen steun in het recht”. Het hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam is inmiddels ingesteld. Een datum van zitting is nog niet bekend.

23 Rechtbank Arnhem: Onze Pleitnota stelt nadrukkelijk zwart op wit:
“Voordat deze pleitnota wordt voorgelezen, is al onomwonden vastgesteld en door de rechtbank erkend dat (anoniem), (anoniem) en ik als Mens aanwezig zijn inzake het beroepschrift. Hierbij wordt ook nadrukkelijk aangegeven dat wij in toekomstige correspondentie van de rechtbank niet alsnog een formulering willen aantreffen dat (X) “in persoon verschenen is”

24 Rechtbank Arnhem: Eiseres is “verschenen in persoon”
Samengevat doet de rechter verder geen uitspraak, maar stelt dat de Belastingdienst alsnog moet beslissen op het ingediende bezwaarschrift . M.a.w. ze (Rechter mevr. Djebali) weigert haar vingers te branden en laat de Belastingdienst alsnog het bezwaarschrift afwijzen ( waartegen dan weer beroep aangetekend moet worden)

25 Rechtbank Arnhem: Waarom??????? Speculatie/vermoeden/aanname:
Mevr. Djebali is na de zitting van 25 augustus door mij schriftelijk attent gemaakt op de Motu Proprio. Onderbouwing: een derde rechtszaak over de belastingplicht van de soevereine mens komt voor op 21 januari 2014 voor een MEERVOUDIGE kamer. (3 rechters). Bij mijn weten nog niet eerder vertoond.

26 Gerechtshof Amsterdam:
Ingediende inhoudelijke gronden: Verklaring van Begrip en Intentie UVRM, EVRM, IVBPR, de bekende artikelen. Grondwet voor de Bataafse Republiek 1798 = Common Law en volkssoevereiniteit. Staat der Nederland is een rechtspersoon, statutaire wetgeving, eenzijdige oplegging. Ongrondwettige “vlucht” regering en staatshoofd op 13 mei 1940

27 Gerechtshof Amsterdam:
Ingediende inhoudelijke gronden: Geen contract met de Belastingdienst, agressieve uitdrukkingen (“aanslag”, “executie”), onlogische uitdrukking (“uitnodiging tot het doen van aangifte”) Oorlogsrecht is van toepassing, omdat de vrije volkssoevereiniteit 1798 eerst door Napoleon, later door Vaticaan vernietigd is.

28 Neurenberg Principes *) De basis van het internationale strafrecht. Opgesteld na de Tweede Wereldoorlog en deel uitmakend van het Handvest van Neurenberg. *) Noodzakelijk om Duitse oorlogsmisdadigers te kunnen straffen, die naar Duitse wetten rechtmatig gehandeld hadden. *) Artikel 1, 3 en 4 hiervoor zijn cruciaal:

29 Neurenberg Principes *) Art. 1: Iedereen die een handeling verricht die gelijk staat aan een misdaad naar internationaal recht is daar aansprakelijk voor en kan daarvoor gestraft worden. *) Art. 3: Het feit dat de persoon (…….) dat gedaan heeft als staatshoofd of als verantwoordelijk overheidsambtenaar, ontheft deze niet van aansprakelijkheid. *) Art. 4: Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een hogergeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid.

30 Gerechtshof Amsterdam:
De Motu Proprio is nog niet benoemd. Zoals de Engelsen zeggen: “they saved the Best for Last”, oftewel, deze dienen we pas in met het voorlezen van de Pleitnota. NADAT door het Gerechtshof erkend is, dat wij daar verschenen zijn als Vrij Mens van Vlees en Bloed (anders volgt direct wraking).

31

32 Verklaring van Begrip en Intentie
De nieuwe versie is in voorbereiding en zal hopelijk de komende week in gebruik genomen gaan worden. (Het staat een ieder vrij deze versie in te dienen; in iedere versie is dat voorbehoud daartoe gemaakt) Deze versie wordt aangevuld met:

33 De Rechten van den Menschen van den burger, 1795

34 Geheim verdrag van Verona
Dit verdrag, wat om mij nog onbekende redenen voortdurend buiten beeld blijft op internet, is een verdrag uit 1822 tussen Vaticaan, VS, Rusland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Pruisen. Het bevat afspraken hoe een gezamenlijk beleid kan worden vastgesteld voor het onderdrukken van volkssoevereiniteit, vrije pers, vrij onderwijs en open maatschappelijke structuren.

35 En natuurlijk de Motu Proprio
Maar het testen hiervan is deze week al begonnen. Op grond van een voorgenomen schending van mensenrechten door Belastingdeurwaarder J.G. Hullegien van Belastingkantoor Rivierenland in Arnhem op maandag 4 november in Brummen is aan het Staatshoofd op 31 oktober een Juridische Kennisgeving verstrekt

36 Motu Proprio–Willem Alexander
Het staatshoofd is erop gewezen dat hij bij een eerdere mensenrechtenschending in maart 2013 niet ingegrepen heeft Op grond hiervan wordt hij komende week bij Paus Franciscus aangeklaagd wegens schending van de Motu Proprio. Hetzelfde gebeurd met rechter mevrouw Djebali van rechtbank Arnhem.

37 Motu Proprio: Het voordeel van de twijfel krijgt Paus Franciscus.
Het respect zal hij moeten verdienen met daden. Wij gaan het zien. Oftewel, wordt vervolgd.

38

39 “Iemand nog vragen????”


Download ppt "Motu Proprio & rechtszaken “is de soevereine Mens belastingplichtig?”"

Verwante presentaties


Ads door Google