De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

-- Milieu-aansprakelijkheid en milieuverzekering bij openbare werken: rol van opdrachtgever en aannemer Bert Daneels 17 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "-- Milieu-aansprakelijkheid en milieuverzekering bij openbare werken: rol van opdrachtgever en aannemer Bert Daneels 17 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 -- Milieu-aansprakelijkheid en milieuverzekering bij openbare werken: rol van opdrachtgever en aannemer Bert Daneels 17 november 2010

2 Inhoud 1.Milieurisico’s 3 2.Milieurisico’s onvoldoende verzekerd - tekortkomingen klassieke verzekeringspolissen14 3.Oplossingen in milieupolis21 4.Expertise Vanbreda33 2 / ‏

3 Milieurisico’s

4 Betrokken partijen: schadeveroorzaker of schadelijder  Bodembeheerorgansatie  Bodemsaneringsdeskundigen  Uitgravers  Transporteurs  Tussentijdse opslagplaatsen  Grondreinigingcentra 4 / ‏

5 (Milieu)schades  Bodemverontreiniging  Oppervlaktewaterverontreiniging  Grondwaterverontreiniging (bronwater)  Schade aan biodiversiteit o Planten- en diersoorten en hun habitat (“het milieu”) – Vlaams Milieuschadedecreet  Geurhinder  Geluidshinder  Lichamelijke schade  Materiële schade  Immateriële schade o Bedrijfsstilstand, bedrijfsverlies, winstverlies, verlies van cliënteel, … (nav milieuincident of tijdens saneringswerken) o Budgetoverschrijding  Luchtverontreiniging 5 / ‏ - Reeds bestaande & nieuwe - Gekende & nog niet gekende - Accidentele & graduele - On-site & off-site

6 Milieurisico’s (1)  Falen van materiaal, installaties, machines, … o Niet functioneren van pompen, waterzuiveringsinstallaties, monitorsystemen o Stroomonderbreking o Roestvorming o Zware regenval, overstroming, bliksem, …  Manipulatie, transport en opslag van vervuilde grond o Manipulatie o Graven, o Transport (incl. laden en lossen) o Opslag (tijdelijk of definitief) 6 / ‏  Gebruik en opslag van gevaarlijke producten, afvalstoffen o Gebruik van chemicaliën, solventen, … o Opslagtanks o Lekken, corrosie (roest), breuken, … o Overvulling van tanks o Containers, vaten, … o Foutieve stapeling van producten  Vervuild bluswater na brand, explosie, … o Vervuild bluswater in bodem (grond / grondwater) o Asbestverspreiding

7 Milieurisico’s (2)  Reiniging van tanks, leidingen, machines & andere onderhoudswerken (verven, lassen, olie verversen, garagewerkplaats, carwash, …)  Menselijke fout, vergissing, nalatigheid, …  Opzettelijke daden van werknemers, staking  Vandalisme of sabotage door derden  Zware regenval, overstroming, … 7 / ‏  Geluidshinder door transport (werfverkeer), machines, pompen, compressoren, …  Geurhinder !!!! o Eenmalig incident of continue hinder  Asbest & lood  Giftige schimmels  Licht-radioactieve stoffen: o Meettoestellen

8 Milieurisico’s - aannemingswerken / bouwwerken (1)  Graafwerken – bouwwerken - bemalingen - … o Grondwaterstanddaling o Wijziging van grondwaterstroming o Verdichting, vernatting, verdroging, inklinking, eutrofiëring, structuurverstoring o Aantrekken van reeds bestaande naburige bodem of grondwaterverontreiniging o Opgepompt (reeds verontreinigd) water van bouwwerf wordt rechtstreeks in waterloop geloosd 8 / ‏

9 Milieurisico’s - aannemingswerken / bouwwerken (2)  Mogelijke aansprakelijkheid van bouwheer/opdrachtgever voor verontreiniging veroorzaakt door (onder)aannemers o Gebrek aan toezicht, controle op werken van (onder)aannemers o Foutieve, slechte keuze van (onder)aannemers o Financieel onvermogen / faillissement van (onder)aannemers o Ontoereikende verzekeringspolissen van (onder)aannemers o Fout van (onder)aannemers is niet aan te tonen / of niet aan te tonen wie van de (onder)aannemers fout heeft begaan of verontreiniging heeft veroorzaakt 9 / ‏

10 Milieurisico’s - bodemsaneringsdeskundige  Mogelijke aansprakelijkheid van bodemsaneringsdeskundige o Schending code goede praktijk o Niet representatieve mengmonsters o Verkeerde analyse van mengmonsters o Inhoud van technisch verslag:  Identificatie grond  Identificatie eigenaar  Identificatie bemonstering  Analysemethode  Analyseresultaten 10 / ‏

11 Milieurisico’s - andere aandachtspunten  Omgevingsfactoren (potentiële schadelijders) o Naburige bedrijven o Natuurgebieden o Bevaarbare waterloop  Aan- en verkoop van (potentieel vervuilde) gronden 11 / ‏

12 Oorzaken van milieurampen Bron: ACS 2008

13 Toename van milieurisico’s en aansprakelijkheid  Steeds méér, strengere en vaak wijzigende nationale en internationale wetgeving  Europese Richtlijnen (vb. schade aan de biodiversiteit)  Nationale - lokale wetgeving  Steeds meer bestekken & gunningen vereisen (ruime) waarborg voor milieuschade  Corporate governance (deugdelijk bestuur)  “Claims” gevoelige maatschappij  Toenemend publiek “milieu”bewustzijn  Meer (media)belangstelling voor milieu – biodiversiteit  Optreden van milieuorganisaties

14 Milieurisico’s onvoldoende verzekerd Tekortkomingen klassieke verzekeringspolissen

15 Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) polis PluspuntenMinpunten SchadeDekking voor schade aan derden Géén dekking voor eigen schade (kosten van grond- of grondwatersanering, noch voor eigen bedrijfsstilstand). Verontreiniging is - in principe - het grootst op uw eigen site. Schade aan biodiversiteit /Géén dekking voor schade aan biodiversiteit. (complementair – compensatoir herstel) VerontreinigingDekking voor plotse en accidentele verontreiniging Géén dekking voor graduele (geleidelijke) verontreiniging (roestvorming, lekkende tank, normale bedrijfsactiviteiten (= het gewone zuiveren), afvalwaterlozing, uitstoot, …) Géén dekking voor historische pollutie Objectieve aansprakelijkheid /Véél milieuwetgeving = objectieve (foutloze) aansprakelijkheid. Niet gedekt in BA polis. Bij verstrenging van wetgeving /Geen automatische dekking in BA polis. Sublimiet/Opletten voor lage sublimieten voor pollutie

16 ABR-polis PluspuntenMinpunten VerontreinigingDekking voor plotse en accidentele verontreiniging Géén dekking voor graduele (geleidelijke) verontreiniging Voorbeeld: roestvorming, lekkende tank, normale bedrijfsactiviteiten (= het gewone zuiveren), afvalwaterlozing, uitstoot, … Géén dekking voor historische pollutie SchadeDekking voor schade aan derden Géén dekking voor eigen schade Voorbeeld: kosten van grond- of grondwater- sanering, noch voor eigen bedrijfsstilstand. Verontreiniging is - in principe - het grootst op uw eigen site.

17 Brandpolis PluspuntenMinpunten Verzekerd risico Indien verzekerd risico  dekking Voorbeeld: brand, explosie Indien géén verzekerd risico  géén dekking Voorbeeld: vergeten afsluitkraan dicht te draaien Verzekerd voorwerp Bedrijfsgebouw, koop- waar en machines zijn verzekerde voorwerpen Grond is géén verzekerd voorwerp.  bodem- en oppervlakte- of grondwaterverontreiniging is niet gedekt Opruimings- kosten Opruiming van puin (stenen, dakplaten) Geldt niet voor grond- of grondwatersanering Schade aan derden /- Uitsluiting voor schade aan derden die te maken heeft met pollutie - Uitsluiting in waarborg ‘verhaal van derden’ voor schade aan bodem, lucht en oppervlakte- en grondwater Schade aan biodiversiteit /- Uitsluiting goederen die aan niemand toebehoren (vb. waterlopen, grondwater, …)

18 BA Auto PluspuntenMinpunten Verkeers- risico Alle schade veroorzaakt door een verkeersrisico is gedekt Quid schade aan biodiversiteit? Rechtspraak afwachten. Uitbatings- risico /Géén dekking --> zie minpunten BA-polis

19 Bestuurdersaansprakelijkheidspolis (D&O) PluspuntenMinpunten Schade/Uitsluiting voor lichamelijke en materiële schade (saneringskosten) Verdedigings- kosten Soms wel dekking voor verdedigingskosten (advocatenkosten) Opletten voor lage sublimieten

20 Leemtes in klassieke verzekeringspolissen BABrand Milieu On-site saneringskosten Off-site saneringskosten plots & accidenteel gradueel Lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden (on-site & off-site) plots & accidenteel gradueel Schade aan de biodiversiteit (conform Europese Richtlijn Milieuschade) Bedrijfsstilstand / bedrijfsverlies van uw eigen bedrijf (tijdens saneringswerken) Aansprakelijkheid naar aanleiding van transport / vervoerde goederen / afval (on site) Aansprakelijkheid naar aanleiding van transport / vervoerde goederen / afval (off-site) plots & accidenteel gradueel Historische pollutie

21 Oplossingen in milieuverzekering

22 Milieuverzekering op maat  Contractors pollution liability (CPL): activiteiten bij derden (aannemingswerken & dienstverlening)  Beroepsaansprakelijkheid (E&O): studie - advies – consultancy  Pollution legal liability (PLL): eigen sites of een combinatie van

23 Project x - aansprakelijkheid aannemingswerken 1/08/2010 Aankoop terrein 1/12/2012 Verkoop terrein 1/04/20111/04/2012 1 tussen aankoop en verkoop 2 na verkoop Aansprakelijkheid

24 Project x – risico’s en oplossing aannemingswerken 1/08/2010 Aankoop terrein 1/12/2012 Verkoop terrein 1/04/20111/04/2012 1 tussen aankoop en verkoop 2 na verkoop Aansprakelijkheid Risico’s Oplossing - Verergering of verplaatsing van bestaande bodemverontreiniging - Nieuwe bodemverontreiniging - Lichamelijke & materiële schade aan derden (+ bedrijfsverlies) “CPL-polis” (Contractors Pollution Liability) E&O (Beroepsaansprakelijkheid) - Ontdekking van reeds bestaande verontreiniging (bv. terrein niet of onvoldoende gesaneerd) - Lichamelijke & materiële schade aan derden (+ bedrijfsverlies) “PLL na verkoop-polis” (Pollution legal liability)

25 Wie sluit verzekeringscontract af? (1)  Verzekeringsnemer = bouwheer / opdrachtgever  Bouwheer/ opdrachtgever sluit polis af voor alle betrokken partijen o Betrokken partijen: •Bouwheer / opdrachtgever •(hoofd)aannemers •Onderaannemers •Studiebureau’s •Architecten •Ingenieurs •In het algemeen alle andere deelnemers aan de verzekerde werken, voor hun activiteiten op of m.b.t. het bouwterrein o Voordelen: •Voor vele (kleinere) (onder)aannemers / contractanten is het niet vanzelfsprekend om een betaalbare en adequate aansprakelijkheidsverzekering te vinden (met adequate verzekerde waarborgsommen) •Bouwheer / opdrachtgever heeft weinig controle over financiële situatie van (onder)aannemers

26 Wie sluit verzekeringscontract af? (2)  Verzekeringsnemer = (hoofd)aannemers  (Hoofd)aannemer sluit zelf een polis af o Aandachtspunten: •Clausule afstand van verhaal ten gunste van opdrachtgever •Melding van verzekeraar aan opdrachtgever wanneer polis (hoofd)aannemer wordt opgezegd

27 Verzekeringsnemer - verzekerden  Verzekeringsnemer:  Bouwheer/ opdrachtgever OF (hoofd)aannemer  Verzekerden:  Verzekeringsnemer  Alle organen, vennoten, bestuurders, wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende aangestelden  Alle personeelsleden  Alle interimarissen, zelfstandigen, onderaannemers  Alle fysieke of rechtspersonen die wettelijk de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer in het gedrang kunnen brengen  Bijkomende verzekerden  Dochteronderneming van Verzekeringsnemer

28 Verzekeringswaarborgen (1)  Dekking voor alle activiteiten - aannemingswerken – levering van goederen en diensten  Plotselinge en accidentele & onzekere en geleidelijke (graduele) pollutie veroorzaakt door uw (aannemings)werken en/of door geleverde goederen en diensten aan derden o Op doorlopende basis (maar kan ook per project) o Op basis van loss occurrence (  claims made) o Dekking voor alle saneringskosten o Automatische dekking voor schade aan biodiversiteit o Dekking voor schade naar aanleiding van transport (incl. laden en lossen) o Dekking voor lichamelijke en materiële schade (incl. bedrijfsstilstand, bedrijfsverlies) & zuiver immateriële schade (bedrijfsverlies, bouwvertraging, vertraging van inbedrijfstelling, …) o Contractuele aansprakelijkheid mee opnemen in polis  Lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden  Beroepsaansprakelijkheid  Studie – advies – consultancy - …  Milieucoördinator - …

29 Verzekeringswaarborgen (2)  Accidentele (plotse, onzekere) & graduele (geleidelijke) pollutie  Nieuwe verontreiniging & reeds bestaande verontreiniging  Saneringskosten  Bedrijfsintern (on-site)  wettelijke aansprakelijkheid  Bedrijfsextern (off site)  burgerrechtelijke aansprakelijkheid

30 Verzekeringswaarborgen (3)  Dekking voor schade aan de biodiversiteit (“het milieu”)  Schade aan planten- en diersoorten o Avifauna, piscifauna, vissen, amfibieën, reptielen, insecten (libel), zoogdieren, …  Schade aan hun habitat o Natuur-en reservaatgebieden, Natura 2000-gebieden & ecologisch waardevol gebied o Vogelrichtlijngebied o Ramsar-gebied o Habitatrichtlijngebied o VEN-gebied Conform Europese Richtlijn – Vlaams Milieuschadedecreet of andere gelijkaardige wetgeving, decreten of ordonnanties (primaire – complementaire en compensatoire herstelmaatregelen)

31 Verzekeringswaarborgen (4)  Verdedigingskosten & expertisekosten  Reddingskosten  Dekking voor uw fout én foutloze (objectieve) aansprakelijkheid  Dekking voor verandering / verstrenging in wetgeving  Uitbreiding contractuele aansprakelijkheid:  Contractuele overeenkomsten met opdrachtgever  Concessie-overeenkomsten  Leasing-overeenkomsten

32 Expertise Vanbreda Risk & Benefits

33 Méér dan 15 jaar toonaangevend onafhankelijk milieumakelaar en consultant voor het beheer van uw milieurisico’s  Consultant  Analyse van site-specifieke factoren (van alle sites), specifieke milieurisico’s (risk mapping)  Benchmarking (waarborgbedragen, vrijstellingen, premie)  Doorgedreven studie en vergelijking van polisinhoud (waarborgen, uitbreidingen, absoluut minimum aan uitsluitingen)  Studie van aanverwante polissen zoals BA Uitbating, brand (check dubbele dekkingen of hiaten)  Objectief advies  Makelaar  Onderhandeling met verzekeraars – tegen de beste premies  Intensieve begeleiding vóór en tijdens afsluiten van polis & perfecte opvolging van beheer tijdens polisduur  Ondersteuning, begeleiding en probleemoplossing bij (dreigende) schade door competente schadebeheerders 33 / ‏

34 Uw milieuspecialist bij Vanbreda Risk & Benefits Bert Daneels Product Manager Environmental liability - Financial Lines Bert.daneels@vanbreda.be 0032 3 217 54 13


Download ppt "-- Milieu-aansprakelijkheid en milieuverzekering bij openbare werken: rol van opdrachtgever en aannemer Bert Daneels 17 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google