De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Samengestelde) Peilgestuurde drainage in NL Jan van Bakel Peilgestuurde drainage in NL25-6-20141.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Samengestelde) Peilgestuurde drainage in NL Jan van Bakel Peilgestuurde drainage in NL25-6-20141."— Transcript van de presentatie:

1 (Samengestelde) Peilgestuurde drainage in NL Jan van Bakel Peilgestuurde drainage in NL25-6-20141

2 Inhoud •Inleiding •Samengesteld of niet? •Vormen van peilsturing •Waarom hernieuwde belangstelling? •Ervaringen uit het verleden •Proeflocaties en enige resultaten •Praktijkobjecten •Conclusies •2 Stellingen 25-6-20142Peilgestuurde drainage in NL

3 Inleiding •Peilgestuurde drainage een hype? Is er sprake van revitalisering? •Is niets nieuws, of toch wel? •Waarom deze hernieuwde belangstelling? •Heeft iedereen er wel hetzelfde beeld bij? •Samengesteld, of niet? •Drains ook gebruiken voor infiltratie? •Spannen we het paard niet achter de wagen? Kortom: een heleboel vragen. 25-6-20143Peilgestuurde drainage in NL

4 Samengesteld of niet? •In hydrologische zin niet zo van belang •In technische zin wel: –aanlegkosten –problemen met uitmondingen in sloot –doorspuiten •Hogere peilen: aanpassing drainafstand 25-6-2014Peilgestuurde drainage in NL4

5 0,90 m Conventioneelgedraineerd 1,00 m 1,10 m 0,60 - 0,90 cm Peilgestuurd uitgangssituatie Ongedraineerd grondwaterstand drains grondwaterstand

6 Conventioneledrainage, samengesteld gemaakt Samengestelde, peilgestuurde drainage 1,00 m 0,60 m verzameldrain 0,60 m drains Principetekeningen samengestelde, peilgestuurde drainage grondwaterstand verzameldrain 1,00 m

7 Peilgestuurd, zonder en met wateraanvoer •Vast peil •Zomer- en winterpeil –alleen in de zomer onder water –zomer en winter onder water •Grondwaterstandsgestuurd •Nog slimmere sturing (….) 25-6-2014Peilgestuurde drainage in NL7

8 Buisdrainage onder water: “ Ervaringen uit het verleden ….” •Literatuurstudie: Schade aan onderlopende drainage. Stuyt, 1998. –29 projecten in binnen- en buitenland: 1934-1998 –kwaliteit infiltratiewater: nauwelijks problemen –doorlatendheid grond rondom de drain: sterk wisselend beeld. Tijd om te stabiliseren! Minder risico’s dan algemeen wordt aangenomen –doorspuiten: nodig maar niet als ze niet afvoeren –infiltratie via drains kan hydrologisch zeer succesvol zijn –regionale effecten (kwel, aanvoer) kunnen aanzienlijk zijn •Conventioneel aangelegde drainage permanent onder water zetten problematisch ivm hydrologische werking, inzakken talud, controle op werking, doorspuiten

9 Waarom weer in de belangstelling? (1) •Drains onder water maakt sturing mogelijk, met alle ‘beloftes’ die daar bij horen: –sneller systeem dus hogere ontwateringsbasis en toch lagere GHG (in vergelijking met conventioneel) –waterconservering ‘op het scherpst van de snede’ –lagere piekafvoeren? –technologie van sturen op afstand binnen handbereik: SBIR- project Klimaatadaptieve Drainage (KAD) –infiltratie via drains alternatief voor beregening? –infiltratie via drains -> sterke verhoging GLG: •minder veenafbraak •bufferzones rond verdroogde natuur 9

10 Waarom weer in de belangstelling? (2) •Last but not least: belasting oppervlaktewater met nutriënten –lagere GHG: reductie P-uitspoeling –lagere GHG: minder afspoeling –hogere GHG: minder veenafbraak –hogere GLG: reductie N-uitspoeling Belangrijk is waar jepeilgestuurde drainage mee vergelijkt: –conventioneel gedraineerd –ongedraineerd 25-6-2014Peilgestuurde drainage in NL10

11 Belangstelling getriggerd door resultaten modelonderzoekingen •Mijn promotie-onderzoek (1986) •Waterconservering 2 e Generatie (DNS) 11

12 Modelonderzoek nav fact finding missie Peel en Maasvallei ( Alterra-rapport 1647) Zonder wateraanvoer Met wateraanvoer 25-6-201412

13 Onderzoekslocaties in NL •Ospel (onder Groote Peel): waterkwaliteit; verdiept aangeleggen zinvol? •Rusthoeve (Zeeland): idem voor kleigrond •Zegveld: reduceren afbraak veen •West-Brabant: (diverse locaties, stikstof) •(Hupsel) •Vermeer: infiltratie vanuit Wilhelminakanaal •3 locaties voor KAD, i.s.n. •…… 25-6-2014Peilgestuurde drainage in NL13

14 Resultaten Zegveld (waterkwantiteit) 25-6-2014Peilgestuurde drainage in NL14

15 Effect bij constant peil 25-6-2014Peilgestuurde drainage in NL15 •Dynamisch peilbeheer ligt voor de hand: experiment loopt.

16 Ospel, layout 25-6-2014Peilgestuurde drainage in NL16

17 Resultaten Ospel (waterkwaliteit) Zeer voorlopige resultaten Dus geen conclusies te trekken 25-6-2014Peilgestuurde drainage in NL17

18 Praktijkobjecten (samengestelde), peilgestuurde drainage •Van Apeldoorn (Egmond): geestgrond, samengesteld, met infiltratie, al decennia in gebruik, voorziening voor doorspuiten •Lauwersmeer: militair oefenterrein •Philipsen (infiltratie in bufferzone Mariapeel) •Enquête onder 30 agrariërs in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland –“laaiend enthousiast” •Bij ws Peel en Maasvallei SPD verplicht gesteld, met geringere drooglegging dan conventioneel (……) 25-6-2014Peilgestuurde drainage in NL18

19 Conclusies en aanbeveling •Conclusies: –in het verleden veel ervaring met peilgestuurde drainage, maar kennis is slecht ontsloten (?) –peilgestuurde drainage is terecht weer in de belangstelling, want nieuwe mogelijkheden –deze mogelijkheden zijn vooral gebaseerd op modelonderzoekingen en beschouwingen –eerste resultaten van veldonderzoek: moeizaam (m.u.v. Zegveld) •Aanbeveling: –maken kaart van geschiktheid voor peilgestuurde drainage, incl. regionale effecten 19

20 Stellingen •Stelling 1: Peilgestuurde drainage is meer dan het onder water zetten van conventioneel aangelegde drainage •Stelling 2: Zonder slimme sturing is de waterconserverende werking van peilgestuurde drainage beperkt (en in de praktijk niet aantoonbaar) 25-6-2014Peilgestuurde drainage in NL20


Download ppt "(Samengestelde) Peilgestuurde drainage in NL Jan van Bakel Peilgestuurde drainage in NL25-6-20141."

Verwante presentaties


Ads door Google