De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Student Tutor Samen werken met Mathesis Universalis Redactie Eden Confidant Verzorger School Onderzoek S T U D I E - O M G E V I N G O N T W I K E L -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Student Tutor Samen werken met Mathesis Universalis Redactie Eden Confidant Verzorger School Onderzoek S T U D I E - O M G E V I N G O N T W I K E L -"— Transcript van de presentatie:

1 Student Tutor Samen werken met Mathesis Universalis Redactie Eden Confidant Verzorger School Onderzoek S T U D I E - O M G E V I N G O N T W I K E L - O M G E V I N G Auteur

2 Student Opent les in STUDENT Maakt de les Bekijkt evaluatierapport Schrijft zich in Confidant Verzorger Tutor Samen werken met Mathesis Universalis

3 Tutor Tutor Ondersteuning  Tutors worden in het algemeen toegewezen aan studenten bij hun inschrijving.  Tutors zijn gekwalificeerd om studenten bij te staan tijdens hun studie.  De rol van de tutor is gericht op het samenstellen van Leerpaden voor studenten, het toezien op de studievoortgang en op individuele begeleiding. Wanneer de student problemen met de stof heeft, kan deze de tutor mailen of bellen.  Tutors worden automatisch per mail geïnformeerd als de studenten te weinig vooruitgang boeken.  Tutors hebben toegang tot de geuploade Studieresultaten van hun studenten.  Tutors houden de problemen bij die studenten tegenkomen.  Deze informatie wordt anoniem verstrekt aan de Redactieraad van Eden, uitsluitend te benutten voor het verbeteren van lessen. Bron: Mathesis Universalis Help

4 Verzorger Ondersteuning door Verzorger  Het aanwijzen van een verzorger is een vrije optie van de student bij registratie of daarna, tenzij de student minderjarig is én niet door een instelling wordt aangemeld. In dat geval moet een ouder of voogd de Studieovereenkomst meeondertekenen. Deze kan tevens beslissen om als verzorger op te treden.  De rol van de verzorger is het bijstaan van de student tijdens de thuisstudie.  Een verzorger heeft toegang tot de studieresultaten van de student.  Verzorger en tutor kunnen communiceren – de eerste keer via de Mail van de student.  Er is een zeer hoge correlatie tussen schoolsucces en de houding van verzorgende ouders ten opzichte van onderwijs.  Een richtsnoer voor ‘good practice’ in verzorging wordt aan de verzorgers aangeboden. Bron: Mathesis Universalis Help

5 Confidant Ondersteuning door Vertrouwenspersonen  De aanwijzing van één of meerdere vertrouwenspersonen is een vrije optie van de student bij registratie of daarna.  Een vertrouwenspersoon kan elke vertrouweling van de student zijn: leken (een goede vriend, een verwant) maar ook deskundigen (een huisarts, psychotherapeut, mentor op school). Dat laatste kan gewenst zijn bij geestelijke of lichamelijke problemen die studenten kunnen belemmeren in hun studieactiviteiten.  Rol en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon worden strikt bepaald door zowel de student als de vertrouwenspersoon.  Vertrouwenspersoon en tutor kunnen communiceren – de eerste keer via de Mail van de student. Bron: Mathesis Universalis Help

6 Redactie Redactie en Redactiestatuut De Redactie omvat alle voor de Uitgever (Eden) werkzame vakdeskundigen, belast met het redigeren van e-lessen, van de encyclopedie en van overige cursusmaterialen. Het Redactiestatuut regelt de verhouding binnen de Redactie en tussen de Redactie en de Uitgever. Binnen het kader van de vrijheid van onderwijs gelden als uitgangspunten:  Objectiviteit, volledigheid, juistheid en controleerbaarheid van informatie;  Didactische kwaliteit. Het Redactiestatuut is in voorbereiding.

7 Onderzoek Eden heeft het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Eden Research Foundation om onderzoek te bevorderen, gericht op vernieuwing van onderwijs met inzet van informatie- en communicatietechnologie. Statistische analyse Elke student- systeem interactie wordt, met inbegrip van de tijd tussen twee interacties, opgeslagen in de log files van de student. De informatie in deze log files wordt gebruikt voor:  Opsporen van onvolkomenheden in lessen;  Zichtbaar maken van trends in het studeergedrag;  Samenstellen van statistieken.

8 EdenSchool Vakgroepen Secties Lessen ontwikkelen Instellingsovereenkomst Kosten van leermiddelen Bureau Studieleiding Studies plannen Kosten van e-lessen Efficiencyverhoging Verhoging van studierendement Samen werken met Mathesis Universalis

9 Instellingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Eden en een instelling of bedrijf, onder meer regelende de:  samenwerking met betrekking tot het:  ontwikkelen van Onderwijsmaterialen*  uitvoeren van Cursussen*  ter beschikkingstelling aan Eden van de persoonsgegevens van aangemelde en/of aan te melden Studenten*  betaling van Cursusgelden* * Deze begrippen zijn omschreven in de Algemene Voorwaarden voor leveringen en diensten van de Coöperatie Eden. Elke school – al dan niet lid van de Coöperatie Eden – kan bij overeenkomst diensten afnemen. Uit de instellingsovereenkomst: Lees de Algemene Voorwaarden … EdenSchool Instellingsovereenkomst

10 Vakgroepen Secties Lessen ontwikkelen Een Vaksectie van een school  Sectie wiskunde  Sectie Nederlands  Of elke ander Sectie Een Auteursvakgroep van Eden  Vakgroep wiskunde  Vakgroep Nederlands  Of elke andere Vakgroep Maken afspraken over:  Te ontwikkelen lessen door de Vakgroep  Kwaliteitsbeoordeling van deze lessen  Auteursdeelname vanwege de Sectie  Betaalwijze van auteurshonoraria

11 Bureau Studieleiding Studies plannen De Studieleiding van een schoolHet Bureau van Eden Maken afspraken over:  Aanmelding van deelnemende tutoren  Samenstelling van leerpaden  Aanmelding van deelnemende studenten  Toewijzing van leerpaden aan studenten

12  Materiële lasten op school. Waarvan softwarekosten:1015 20 Materiële lasten op school. Waarvan softwarekosten:1015 20  Personele kosten bij zelf aanpassen / ontwerpen: 030100 Personele kosten bij zelf aanpassen / ontwerpen: 030100 Deze kosten vervallen bij inzet van Mathesis Universalis. Bron: Digitale leermiddelen: Kosten, kansen en bedreigingen, Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 2006 Kosten van leermiddelen Lees het onderzoekrapport … School

13 Kosten van e-lessen Ter vergelijking: een contactles kost € 2,96 aan docententijd per leerling (inclusief voorbereidingstijd; 25 studenten per klas). (In het rekenmodel is een e-les in omvang gelijk aan een contactles inclusief huiswerk). Bron: Rendementsmodellen 2006, Coöperatie Eden Eden

14 Kosten van e-lessen In dit rekenvoorbeeld zijn alle directe leskosten opgenomen:  Ontwikkelkosten Ontwikkelkosten  Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten  Vaste lasten Vaste lasten Bron: Rendementsmodellen 2006, Coöperatie Eden Eden

15 Efficiencyverhoging Bronnen:  De Netwerkschool: www.denetwerkschool.nl De Netwerkschool: www.denetwerkschool.nl  Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven: www.ioo.nl Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven: www.ioo.nl Voor scholen is het belangrijk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren en om de directe leskosten te drukken. Dit is mogelijk met Mathesis Universalis. EdenSchool

16 Verhogen van studierendement Nederland kennisland? Daarvoor is nodig: efficiënter leren. Bron: Rendementsmodellen 2006, Coöperatie Eden In de organisatietijd – zoals wisselen van klaslokaal – wordt er niet geleerd. Studeren met weinig feedback – zoals huiswerk maken – is voor 50% effectief. Studeren met veel feedback – met Mathesis Universalis – is tot 100% effectief. EdenSchool

17 Verhogen van studierendement Bron: Rendementsmodellen 2006, Coöperatie Eden Nederland kennisland? Ook is nodig: méér en beter leren. EdenSchool

18 Student Lees de StudeerWijzer… Schrijft zich in Inschrijving als student Elke student, ook de leerling die door een school is aangemeld, wordt ingeschreven. De inschrijving omvat een intake en het aangaan van een studie overeenkomst. De intake (assessment) is bedoeld om zoveel mogelijk aan te sluiten op het kennisniveau en de omstandigheden van de student. De studieovereenkomst regelt rechten en verplichtingen van partijen. Opent een les > Bron: De ‘StudeerWijzer’.

19 Les beginnen of voortzetten:  Een les kan worden gedownload vanuit het leerpad van de student  Een op school ge-uploade les kan thuis weer worden gedownload  Een lokaal opgeslagen les kan op een usb stick worden meegenomen Leerpad Lokaal Bekijkt de les > Student

20 Kiest een taak > Student

21 Kiest een probleem > Student Bestudeert de taak Bekijkt een filmpje: Sahel Orkanen

22 Herleest taak in dialoogvenster > Student

23 Kiest een alternatief > Student Dit alternatief wordt gekozen

24 Bekijkt de feedback Student Sluit het probleem >

25 Bekijkt de oplossing > Student Van elk probleem worden de behaalde score en de bestede tijd vastgelegd. Alle lesresultaten worden in een evaluatierapport opgenomen.

26 Voltooit de les > Student

27 Maakt de toets Student Uploadt de les Bekijkt evaluatierapport >

28 Alle les- en toetsresultaten worden in een evaluatierapport opgenomen: Student Bekijkt details > Het evaluatierapport kan ook op taakniveau worden geraadpleegd >

29 Student Bekijkt scores > Scores en waarderingen kunnen ook in detail worden bekeken >

30 Competentie Score van gemaakte problemen. Bestede tijd Verhouding tot de geschatte tijd van gemaakte problemen. Volledigheid Verhouding van gemaakte t.o.v. alle problemen. Prestatie Score van gemaakte problemen t.o.v. alle problemen. Efficiency Prestatie in verhouding tot de bestede tijd. (Bij onvoldoende prestatie is er geen sprake van efficiency). Competentiescores, prestatiescores en waardering: 0% - 33% Onvoldoende – er is met zekerheid geen mastery bereikt. 34% - 66% Onduidelijk – er kan niet met zekerheid worden besloten. 67% - 100% Goed - mastery is met zekerheid bereikt. Student

31 Auteur Sluit auteursovereenkomst Maakt een les in AUTEUR RedactieOnderzoek Werkt in teams Eden Les analyses Rapportages Samen werken met Mathesis Universalis

32 Auteur Lees de Auteursovereenkomst … Doel auteursovereenkomst:  zoveel mogelijk auteurs stimuleren tot samenwerking om kwalitatief hoogstaande e- lessen tot stand te brengen.  een groeiend en permanent geactualiseerd lessenbestand opbouwen en onderhouden. Anders dan bij Open Source is er een kwaliteitsborging vooraf nodig, waarop docenten moeten kunnen vertrouwen. Eden wil dit met name bereiken door:  auteurs met gebleken deskundigheid op hun vakgebied en met inzicht in de onderwijskundige principes van Mathesis Unviversalis aan te trekken en met elkaar te laten samenwerken;  e-lessen door een deskundige redactie op kwaliteit te laten screenen alvorens tot publicatie over te gaan.

33 Auteur Werken in teams: De auteur die een les ontwerpt is houder van die les tot deze les wordt gepubliceerd. De houder kan samenwerken met andere auteurs – coauteurs. Houder en coauteurs werken samen in de groepsruimte. In de groepsruimte:  Kan de houder coauteurs uitnodigen;  Worden tussentijdse lesontwerpen geplaatst;  Kunnen houder en coauteurs elkaars lesontwerpen aanvullen of wijzigen. Gezamenlijke publicatie:  De les wordt gepubliceerd met vermelding van de namen van de auteurs;  Het honorarium wordt berekend over ieders aandeel.

34 Opent een Les > Auteur

35 Werkt aan een taak > Auteur

36 Probleem toevoegen > Auteur

37 Interactie kiezen >

38 Probleem ontwerpen > Auteur

39 Antwoorden invoegen > Auteur

40 Feedback invoegen >

41 Auteur Hint invoegen >

42 Auteur Oplossing invoegen >

43 Auteur


Download ppt "Student Tutor Samen werken met Mathesis Universalis Redactie Eden Confidant Verzorger School Onderzoek S T U D I E - O M G E V I N G O N T W I K E L -"

Verwante presentaties


Ads door Google