De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen werken met Mathesis Universalis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen werken met Mathesis Universalis"— Transcript van de presentatie:

1 Samen werken met Mathesis Universalis
D I E - O M G V N O N T W I K E L - M G V School Eden Tutor Auteur Student Verzorger Redactie Confidant Onderzoek

2 Samen werken met Mathesis Universalis Bekijkt evaluatierapport
Verzorger Student Tutor Confidant Schrijft zich in Opent les in STUDENT Maakt de les Bekijkt evaluatierapport

3 Tutor Ondersteuning Tutor
Tutors worden in het algemeen toegewezen aan studenten bij hun inschrijving. Tutors zijn gekwalificeerd om studenten bij te staan tijdens hun studie. De rol van de tutor is gericht op het samenstellen van Leerpaden voor studenten, het toezien op de studievoortgang en op individuele begeleiding. Wanneer de student problemen met de stof heeft, kan deze de tutor mailen of bellen. Tutors worden automatisch per mail geïnformeerd als de studenten te weinig vooruitgang boeken. Tutors hebben toegang tot de geuploade Studieresultaten van hun studenten. Tutors houden de problemen bij die studenten tegenkomen. Deze informatie wordt anoniem verstrekt aan de Redactieraad van Eden, uitsluitend te benutten voor het verbeteren van lessen. Bron: Mathesis Universalis Help

4 Ondersteuning door Verzorger
Het aanwijzen van een verzorger is een vrije optie van de student bij registratie of daarna, tenzij de student minderjarig is én niet door een instelling wordt aangemeld. In dat geval moet een ouder of voogd de Studieovereenkomst meeondertekenen. Deze kan tevens beslissen om als verzorger op te treden. De rol van de verzorger is het bijstaan van de student tijdens de thuisstudie. Een verzorger heeft toegang tot de studieresultaten van de student. Verzorger en tutor kunnen communiceren – de eerste keer via de Mail van de student. Er is een zeer hoge correlatie tussen schoolsucces en de houding van verzorgende ouders ten opzichte van onderwijs. Een richtsnoer voor ‘good practice’ in verzorging wordt aan de verzorgers aangeboden. Bron: Mathesis Universalis Help

5 Ondersteuning door Vertrouwenspersonen
Confidant Ondersteuning door Vertrouwenspersonen De aanwijzing van één of meerdere vertrouwenspersonen is een vrije optie van de student bij registratie of daarna. Een vertrouwenspersoon kan elke vertrouweling van de student zijn: leken (een goede vriend, een verwant) maar ook deskundigen (een huisarts, psychotherapeut, mentor op school). Dat laatste kan gewenst zijn bij geestelijke of lichamelijke problemen die studenten kunnen belemmeren in hun studieactiviteiten. Rol en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon worden strikt bepaald door zowel de student als de vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersoon en tutor kunnen communiceren – de eerste keer via de Mail van de student. Bron: Mathesis Universalis Help

6 Redactie en Redactiestatuut
De Redactie omvat alle voor de Uitgever (Eden) werkzame vakdeskundigen, belast met het redigeren van e-lessen, van de encyclopedie en van overige cursusmaterialen. Het Redactiestatuut regelt de verhouding binnen de Redactie en tussen de Redactie en de Uitgever. Binnen het kader van de vrijheid van onderwijs gelden als uitgangspunten: Objectiviteit, volledigheid, juistheid en controleerbaarheid van informatie; Didactische kwaliteit. Het Redactiestatuut is in voorbereiding.

7 Onderzoek Onderzoek Eden heeft het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Eden Research Foundation om onderzoek te bevorderen, gericht op vernieuwing van onderwijs met inzet van informatie- en communicatietechnologie. Statistische analyse Elke student- systeem interactie wordt, met inbegrip van de tijd tussen twee interacties, opgeslagen in de log files van de student. De informatie in deze log files wordt gebruikt voor: Opsporen van onvolkomenheden in lessen; Zichtbaar maken van trends in het studeergedrag; Samenstellen van statistieken.

8 Samen werken met Mathesis Universalis
School Eden Instellingsovereenkomst Secties Vakgroepen Lessen ontwikkelen Studieleiding Bureau Studies plannen Efficiencyverhoging Kosten van leermiddelen Kosten van e-lessen Verhoging van studierendement

9 Instellingsovereenkomst Lees de Algemene Voorwaarden …
School Eden Instellingsovereenkomst Elke school – al dan niet lid van de Coöperatie Eden – kan bij overeenkomst diensten afnemen. Uit de instellingsovereenkomst: Instellingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Eden en een instelling of bedrijf, onder meer regelende de: samenwerking met betrekking tot het: ontwikkelen van Onderwijsmaterialen* uitvoeren van Cursussen* ter beschikkingstelling aan Eden van de persoonsgegevens van aangemelde en/of aan te melden Studenten* betaling van Cursusgelden* * Deze begrippen zijn omschreven in de Algemene Voorwaarden voor leveringen en diensten van de Coöperatie Eden. Lees de Algemene Voorwaarden …

10 Een Vaksectie van een school Een Auteursvakgroep van Eden
Secties Vakgroepen Lessen ontwikkelen Een Vaksectie van een school Sectie wiskunde Sectie Nederlands Of elke ander Sectie Een Auteursvakgroep van Eden Vakgroep wiskunde Vakgroep Nederlands Of elke andere Vakgroep Maken afspraken over: Te ontwikkelen lessen door de Vakgroep Kwaliteitsbeoordeling van deze lessen Auteursdeelname vanwege de Sectie Betaalwijze van auteurshonoraria

11 De Studieleiding van een school Het Bureau van Eden
Studies plannen De Studieleiding van een school Het Bureau van Eden Maken afspraken over: Aanmelding van deelnemende tutoren Samenstelling van leerpaden Aanmelding van deelnemende studenten Toewijzing van leerpaden aan studenten

12 Kosten van leermiddelen Lees het onderzoekrapport …
School Kosten van leermiddelen Materiële lasten op school. Waarvan softwarekosten: Personele kosten bij zelf aanpassen / ontwerpen: Deze kosten vervallen bij inzet van Mathesis Universalis. Bron: Digitale leermiddelen: Kosten, kansen en bedreigingen, Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven 2006 Lees het onderzoekrapport …

13 Eden Kosten van e-lessen
Ter vergelijking: een contactles kost € 2,96 aan docententijd per leerling (inclusief voorbereidingstijd; 25 studenten per klas). (In het rekenmodel is een e-les in omvang gelijk aan een contactles inclusief huiswerk). Bron: Rendementsmodellen 2006, Coöperatie Eden

14 Eden Kosten van e-lessen
In dit rekenvoorbeeld zijn alle directe leskosten opgenomen: Ontwikkelkosten Uitvoeringskosten Vaste lasten Bron: Rendementsmodellen 2006, Coöperatie Eden

15 Efficiencyverhoging School Eden
Voor scholen is het belangrijk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren en om de directe leskosten te drukken. Dit is mogelijk met Mathesis Universalis. Bronnen: De Netwerkschool: Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven:

16 Verhogen van studierendement Daarvoor is nodig: efficiënter leren.
School Eden Verhogen van studierendement Nederland kennisland? Daarvoor is nodig: efficiënter leren. In de organisatietijd – zoals wisselen van klaslokaal – wordt er niet geleerd. Studeren met weinig feedback – zoals huiswerk maken – is voor 50% effectief. Studeren met veel feedback – met Mathesis Universalis – is tot 100% effectief. Bron: Rendementsmodellen 2006, Coöperatie Eden

17 Verhogen van studierendement Ook is nodig: méér en beter leren.
School Eden Verhogen van studierendement Nederland kennisland? Ook is nodig: méér en beter leren. Bron: Rendementsmodellen 2006, Coöperatie Eden

18 Lees de StudeerWijzer…
Student Schrijft zich in Opent een les > Inschrijving als student Elke student, ook de leerling die door een school is aangemeld, wordt ingeschreven. De inschrijving omvat een intake en het aangaan van een studie overeenkomst. De intake (assessment) is bedoeld om zoveel mogelijk aan te sluiten op het kennisniveau en de omstandigheden van de student. De studieovereenkomst regelt rechten en verplichtingen van partijen. Bron: De ‘StudeerWijzer’. Lees de StudeerWijzer…

19 Les beginnen of voortzetten:
Student Bekijkt de les > Leerpad Les beginnen of voortzetten: Een les kan worden gedownload vanuit het leerpad van de student Een op school ge-uploade les kan thuis weer worden gedownload Een lokaal opgeslagen les kan op een usb stick worden meegenomen Lokaal

20 Student Kiest een taak >

21 Kiest een probleem >
Student Bestudeert de taak Kiest een probleem > Bekijkt een filmpje: Sahel Orkanen

22 Herleest taak in dialoogvenster >
Student Herleest taak in dialoogvenster >

23 Kiest een alternatief >
Student Kiest een alternatief > Dit alternatief wordt gekozen

24 Sluit het probleem >
Student Bekijkt de feedback Sluit het probleem >

25 Bekijkt de oplossing >
Student Bekijkt de oplossing > Van elk probleem worden de behaalde score en de bestede tijd vastgelegd. Alle lesresultaten worden in een evaluatierapport opgenomen.

26 Student Voltooit de les >

27 Bekijkt evaluatierapport >
Student Maakt de toets Uploadt de les Bekijkt evaluatierapport >

28 Alle les- en toetsresultaten worden in een evaluatierapport opgenomen:
Student Bekijkt details > Alle les- en toetsresultaten worden in een evaluatierapport opgenomen: Het evaluatierapport kan ook op taakniveau worden geraadpleegd >

29 Scores en waarderingen kunnen ook in detail worden bekeken >
Student Bekijkt scores > Scores en waarderingen kunnen ook in detail worden bekeken >

30 Competentie Score van gemaakte problemen.
Student Competentie Score van gemaakte problemen. Bestede tijd Verhouding tot de geschatte tijd van gemaakte problemen. Volledigheid Verhouding van gemaakte t.o.v. alle problemen. Prestatie Score van gemaakte problemen t.o.v. alle problemen. Efficiency Prestatie in verhouding tot de bestede tijd. (Bij onvoldoende prestatie is er geen sprake van efficiency). Competentiescores, prestatiescores en waardering: 0% % Onvoldoende – er is met zekerheid geen mastery bereikt. 34% % Onduidelijk – er kan niet met zekerheid worden besloten. 67% % Goed - mastery is met zekerheid bereikt.

31 Samen werken met Mathesis Universalis Sluit auteursovereenkomst
Les analyses Werkt in teams Redactie Onderzoek Maakt een les in AUTEUR Rapportages Eden

32 Lees de Auteursovereenkomst …
Doel auteursovereenkomst: zoveel mogelijk auteurs stimuleren tot samenwerking om kwalitatief hoogstaande e-lessen tot stand te brengen. een groeiend en permanent geactualiseerd lessenbestand opbouwen en onderhouden. Anders dan bij Open Source is er een kwaliteitsborging vooraf nodig, waarop docenten moeten kunnen vertrouwen. Eden wil dit met name bereiken door: auteurs met gebleken deskundigheid op hun vakgebied en met inzicht in de onderwijskundige principes van Mathesis Unviversalis aan te trekken en met elkaar te laten samenwerken; e-lessen door een deskundige redactie op kwaliteit te laten screenen alvorens tot publicatie over te gaan. Lees de Auteursovereenkomst …

33 Werken in teams: Auteur
De auteur die een les ontwerpt is houder van die les tot deze les wordt gepubliceerd. De houder kan samenwerken met andere auteurs – coauteurs. Houder en coauteurs werken samen in de groepsruimte. In de groepsruimte: Kan de houder coauteurs uitnodigen; Worden tussentijdse lesontwerpen geplaatst; Kunnen houder en coauteurs elkaars lesontwerpen aanvullen of wijzigen. Gezamenlijke publicatie: De les wordt gepubliceerd met vermelding van de namen van de auteurs; Het honorarium wordt berekend over ieders aandeel.

34 Auteur Opent een Les >

35 Auteur Werkt aan een taak >

36 Probleem toevoegen >
Auteur Probleem toevoegen >

37 Interactie kiezen >
Auteur Interactie kiezen >

38 Probleem ontwerpen >
Auteur Probleem ontwerpen >

39 Antwoorden invoegen >
Auteur Antwoorden invoegen >

40 Feedback invoegen >
Auteur Feedback invoegen >

41 Auteur Hint invoegen >

42 Oplossing invoegen >
Auteur Oplossing invoegen >

43 Auteur


Download ppt "Samen werken met Mathesis Universalis"

Verwante presentaties


Ads door Google