De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evidence-based Coaching (EBC) NOBCO Conferentie 2009 Johan Bouwer 24 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evidence-based Coaching (EBC) NOBCO Conferentie 2009 Johan Bouwer 24 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Evidence-based Coaching (EBC) NOBCO Conferentie 2009 Johan Bouwer 24 september 2009

2 Opzet  Wat is coaching?  Wat is evidence-based coaching (EBC)?  Noodzaak en relevantie van EBC?  Coaching gerelateerd onderzoek: State of the art: resultaten en methoden  Hoe verder?  Agenda voor de toekomst  Voorbeeld: effectiviteit van coaching  Literatuursuggesties

3 Wat is coaching?  Coaching is…..  Identificeer: werkwoord  Identificeer: doel(en)

4 Wat is coaching?  Colloboratief, oplossings- en handelingsgericht gesprek  Faciliteert de bevordering van levenservaring, doelbereiking, zelfgericht leren en prestatie in persoonlijk en/of professioneel leven  (Grant)

5 Wat is EBC?  Oorsprong concept: Grant (2003): verschil met ‘pop’ psychologie & persoonlijke ontwikkelingsgenre  EBC is expliciet gebaseerd op een breder empirische en theoretische kennisbasis  Vr.: Wat betekent EB?

6 Wat betekent EB? Goed en slecht onderzoek  Meta-analyse (RCT’s)  RCT’s zelf  Gecontroleerd zonder randomisatie  Quasi-experimenten  Niet-experimenteel (descriptief, case)  Expertopinies  Klinische praktijkervaring

7 Conclusie Grant  Coaching is geen medisch model  Belangrijk echter is idee: verandering van praktijk d.m.v. toepassing van bewijs  EBC – intelligent en nauwgezet gebruiken van best geldende kennis, geïntegreerd met de expertise van de coach-onderzoeker  Informed-practitioner model: berust op reflective en scientist practitioner model: opzetten van onderzoek en toepassing in de eigen praktijk

8 Noodzaak en relevantie  Afnemers van coaching vragen toenemend naar de ‘evidence’ voor de werkzaamheid, de geloofsbrieven van de coach. Onwetendheid.  Verschuiving: 1e generatie: opbouw van de professie (guru’s) naar 2e generatie: behoefte om coaching te funderen op een solide theoretische en empirische basis – begint pas.  Ondersteunt bij training en opleiding, erkenning als veld van studie en professie, ontwikkelen van theorieën voor coaching.

9 Is coaching een professie of een vak?  Wat is een professie?

10 Professie  Duidelijk geformuleerde vaardigheden  Opleiding en training  Erkenning buiten coach gemeenschap  Ethische en gedragcode – gecontroleerd  Publieke dienst: winst vs altruïsme  Beroepsorganisatie + status lidmaatschap + systemen: toetsing competentie en werk  Fora voor netwerken, publicaties  EB theorie en praktijken

11 Onderzoek: State of the art I  4 dimensies van wetenschappelijk o/z  Populaire wetenschap: Thema relevant, methode wetenschappelijk inadequaat  Pragmatisch: Thema ok, methode ok  Pedantisch: Thema niet ok, methode ok  Pueriel: Thema niet ok, methode niet ok.  Praktijk: Kloof tussen academici en coach onderzoekers, vele obstakels

12 Onderzoek: State of the art II  Ontwikkelingen:  1995 – 1999: 34 peer-reviewed publicaties  2000 – 2004: 121 publicaties  2005 – mei 2009: meer dan 300  Meestal: opiniestukken/uitkomsten  Gevalstudies: 104 – weinig impactmeting  36 met/over de cliënt  16 tussen cliënt  Grant: 6 gerandomiseerd, gecontroleerd

13 Onderzoek: State of the art III  Resultaten (Grant):  Oplossingsgericht, cognitief-behavioristische coaching bevordert doelbereiking, welbevinden en veerkracht en vermindert stress, angst en depressie.  Professionele coaches = effectiever  Inzicht hangt niet samen met zelfreflectie  Probleemgericht: vermindert NA  Oplossingsgericht: idem + meer PA  Vr.: Conclusie?

14 Conclusie resultaten  Help jouw cliënten om te focussen op het ontwikkelen van inzicht i.p.v. alleen zelfreflectie/diep nadenken. DUS: handeling PLUS inzicht  Stel vooral vragen die gerelateerd zijn aan de oplossing van het probleem en vermijd probleemanalyse. DUS: vraag liever ‘HOE?’ i.p.v. ‘HOE KOMT DAT?’

15 Onderzoek: State of the art IV  Meetinstrumenten (Greif):  Algemeen: vragen over doelbereiking en klanttevredenheid aan cliënt of coach  Specifieker: (i) Doelbereiking: QOLI, GAS (ii) Kwaliteit v. coaching: S-C-Eval (iii) Verandering in affect: PANAS (iv) welbevinden: SWLS, PWB  Vr.: Hoe kunnen we de kloof tussen academie en praktijk overbruggen?

16 Mind the gap: vragen t.a.v. coaching gerelateerd o/z  KERNVRAAG: Is dit een goede vraag?  WIE? Coach of cliënt?  WAT? Effectiviteit.  WAAR? Internet? Exp. Design, in situ?  WANNEER? Longitudinaal/cross- sectioneel  WAAROM? Doel?: (i) werkt coaching? (ii) hoe? (iii) wat werkt het beste, wanneer en met wie? (Linley)

17 Conclusie 1 (Linley) Vr. Werkt coaching? impliceert:  Vaststellen van werkzame factoren van het proces die leiden tot succesvolle uitkomst  Cliënt en eigen bronnen = wezenlijk voor succesvolle uitkomst + relatiefactoren  Expertise van de coach + modellen en technieken = wezenlijk voor succesvolle uitkomst

18 Conclusie 2 (Linley)  Focus op coaching benaderingen die de innerlijke krachtbronnen van de cliënt versterken, want dit leidt tot meer succes.  Onderzoek of dezelfde werkzame factoren in de alliantie bij therapie ook aanwezig zijn bij coaching: relatie is immers essentieel.  Stel vast wat coaching onderzoek kan leren van therapie + zoek eigen vragen en antwoorden.  Vr.: Dus: welke benaderingen zij de meest effectief voor beiden de coach en cliënt?

19 Een agenda voor de toekomst  Enige invallen/voornemens?

20 Agenda voor de toekomst 1  Algemeen (Bennet):  Methoden zijn tot nog toe vooral descriptief – meer exploratief nodig  Kwalitatief en kwantitatief onderzoek: theorievorming, inhoudsanalyse, survey’s longitudinale studies, cross-sectioneel  Vooral eigen methoden ontwikkelen + validiteit en betrouwbaarheid koesteren

21 Agenda voor de toekomst 2  6 thematisch categorieën (Bennet + Greif) (1) De Coach:  Voorwaarden: professionele geloofwaardigheid, verhelderen van de doelen en verwachtingen van de cliënt  eigenschappen en competenties van effectieve coaches

22 Agenda voor de toekomst 3 (2) De Cliënt:  Voorwaarden: veranderingsbereidheid, volharding in doelbereiking  Eigenschappen van effectieve coaching cliënten

23 Agenda voor de toekomst 4 (3) De relatie  Criteria t.a.v. matching (leeftijd, sexe, persoonlijkheidstype, opleiding, levenservaring)  Kenmerken van de coaching relatie  Verschillen tussen ‘persoonlijke’ coaching en b.v. de telefoon  Creëren van het gevoel: ‘het klikt’

24 Agenda voor de toekomst 5 (4) Het coachingproces: (a) technisch aspect  Vr.: Hoe te werken met de cliënt?  Type/processen/modellen van coaching  Gebruik van metaforen  Effectiviteit van coachvaardigheden, b.v. doorvragen, luisteren, aanmoediging, telefoon vs persoonlijk, coaching als vervolg op training  Vergelijking van verschillende typen

25 Agenda voor de toekomst 6 (4) Het coachingproces: (b) succesfactoren  Respect en emotionele ondersteuning  Faciliteren van resultaatgerichte probleem- en zelfreflecties  Verheldering van de doelen van cliënt  Activering van krachtbronnen cliënt  Individuele analyse cliënt + aanpassing van interventie aan doelen, eigenschappen en situatie van de cliënt

26 Agenda voor de toekomst 7 (5) Uitkomsten, c.q. resultaten (a) Algemeen:  Duurzaamheid van de gewenste resultaten  ROI  Impact op de geestelijke gezondheid, verandering in affect, alg.welbevinden  Klanttevredenheid  Mate van doelbereiking

27 Agenda voor de toekomst 8 (5) Uitkomsten c.q. resultaten: (b) Specifiek  Probleemverheldering en concreetheid doelen  Sociale vaardigheden  Verbetering prestaties  Resultaatgerichte reflectie en zelfregulatie  Persoonlijkheidskenmerken en mogelijkheden

28 Agenda voor de toekomst 9 (6) EB theorie en praktijk  Belangrijk is de EB, theoretische basis die de coach/cliënt relatie en coachproces ‘stuurt’. Ook belangrijk voor de opleiding en training van coaches.  Generaliseren van modellen binnen een algemene populatie, ontwikkeling en toepassing van theorie in de praktijk  Relatie met ‘aanpalende’ theorieën  Definitie van coaching en -competenties

29 Eat your heart out! = Ga heen en doe onderzoek!  Maar hoe dan?

30 Voorbeeld 1  Evers, W.J.G., Brouwers, A & Tomic, W. (2006). A Quasi-experimental study on management coaching effectiveness. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 58(3): 174 – 182  Probleemstelling: Weinig onderzoek naar de effectiviteit van coaching  Doelstelling:Vaststellen op basis van/ d.m.v. quasi-experiment of coaching daadwerkelijk leidt tot de verwezenlijking van voorgenomen individuele doelen.

31 Voorbeeld 1 (vervolg)  Hypothese/vraagstelling: Coaching is in staat om zelfsturing en uitkomst- verwachtingen (Bandura) in 3 domeinen: eigen doelen stellen, evenwichtig handelen en bewust leven en werken te bevorderen (Whitworth)  Methode: Design: quasi-experiment: Experimentele groep vergeleken met een controle groep. Uitkomstverwachting en zelfsturing voor en na interventie gemeten.

32 Voorbeeld 1 (vervolg)  Methode: interventie: Coach werkt met GROW model. Coaching gefocust op individuele behoeften en niet vooraf geformuleerde algemene doelen. Cliënt kon kiezen tussen: RET-training, brainstorming, blootleggen van de diepste motieven, doelformulering en planning, bereidheid om het gewenste gedrag te vertonen.

33 Voorbeeld 1 (vervolg)  Participanten: Na werving: Exp. Groep: 30 managers (19 m en 11 v, gem. 38,8 jr, gem 5,34 jr werkzaam, 1,76 jr in huidige functie  Controlegroep: Na werving en matching: 30 managers (20 m en 10 v, gem. 43,6jr, gem. 8,64 jr werkzaam, 2,76 in huidige functie.

34 Voorbeeld 1 (vervolg) Meetinstrument:  Vragenlijst met 35 items (2 thema’s: uitkomsten en overtuigingen) die gescoord kunnen worden op een 10-punt schaal van volledig juist (uitkomsten) tot volledig onjuist en absoluut onzeker tot absoluut zeker (overtuigingen).

35 Voorbeeld 1 (vervolg)  Procedure:  Participanten van beide de exp en controle groep hebben de vragenlijst per e-mail of post ontvangen.  Experimentele groep is 1 - 8 keer bij elkaar gekomen  T1-meting voor de start van de coaching  T2-meting: 4 maanden later

36 Voorbeeld 1 (vervolg) Resultaten:  Experimentele groep scoorde significant hoger op de variabele ‘uitkomst- verwachtingen’ t.a.v. evenwichtig handelen en ‘overtuiging t.a.v. zelfsturing m.b.t. eigen doelformulering.  Geen andere significante verschillen tussen de twee groepen (exp. en controle).

37 Voorbeeld 1 (vervolg)  Discussie:  Verwachtingen zijn bevestigd t.a.v. de uitkomstverwachtingen van het domein evenwichtig handelen en overtuiging t.a.v. zelfsturing in het domein eigen doelformulering.  Mogelijke reden waarom in het domein evenwichtig handelen ‘uitkomstverwachting’ hoger scoort dan zelfsturing: coaching tracht om zowel inzicht als gedragsverandering teweeg te brengen

38 Voorbeeld 1 (vervolg) Conclusie: Coaching is effectief. Toekomstig onderzoek: Vr. (i) Ook effectief bij managers werkzaam op een ander niveau? (ii) Hoe duurzaam zijn de uitkomsten? (iii) Kunnen collega’s merken of managers anders functioneren na het coachingtraject?

39 Literatuursuggesties Tijdschriften  Coaching: An International Journal of Theory, research and Practice  International Coaching Psychology Review  International Journal for Evidence-based Coaching and Mentoring  The Coaching Psychologist

40 Literatuursuggesties  Drake, D.B., Brennan, D. & Görtz, K. (2008). The Philosophy and Practice of Coaching: Insights and issues for a new era. San Franscisco: Jossey-Bass.  Garvey, R., Stokes, P. & Megginson, D. (2009). Coaching and Mentoring: Theory and Practice. London: Sage.  Grant, A.M. & Stober, D.R. (2006). Evidence Based Coaching Handbook. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.  Palmer, S. & Whybrow. (2007). A Handbook of Coaching Psychology: A guide for practitioners. New York/East Sussex: Routledge.  Rauen, C. (2005). Handbuch Coaching. Göttingen: Hogrefe.

41 DANK VOOR UW AANDACHT! EN…. ONDERZOEK ZE!


Download ppt "Evidence-based Coaching (EBC) NOBCO Conferentie 2009 Johan Bouwer 24 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google