De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evalueren in het vak godsdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evalueren in het vak godsdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Evalueren in het vak godsdienst
november 2013

2 wat? evaluatie in het leerplan punten
LV bedachtzaamheid en vaardigheden formele evaluatie voorbeelden attitudes evalueren voorbeelden van ‘anders’ evalueren materiaal: ‘een maat voor (n)iets’ oriëntatienota formele evaluatie evaluatie in het vak rkg

3 Evaluatie volgens het leerplan
Sluit aan bij de evaluatiecultuur van de school en wordt door de vakgroep uitgewerkt Eigen aan GD: Er is heel veel te evalueren. Veelal wordt enkel het ‘kennen’ gemeten en op die manier geeft het vak de indruk dat het daarom gaat. Het zich eigen maken van leerinhouden is een belangrijk aspect van het vak godsdienst. Maar het is slechts één aspect, het cognitieve. (p. 45) Evaluatie gericht op verbeelding, zelfverheldering, op mondigheid, op communicatie gericht vorderen en op vaardigheid in het uitdrukken van binnenkant of op het begrijpen van levensbeschouwelijke taal is zelden aan de orde. evaluatie in het vak rkg

4 grondopties in het leerplan
eerbied voor de leerling aandacht voor de beginsituatie; zelfstandig problemen leren oplossen; inspraak van leerlingen; actief leren; construeren nieuw referentiekader; betrokkenheid vanuit persoonlijke gerichtheid; attitude van levensbeschouwelijke bedachtzaamheid; groeien naar eigen en verantwoorde beslissing inzake leven en geloven; een leerproces in vijf stappen (leerplan blz. 28) evaluatie in het vak rkg

5 grondopties in het leerplan
gerichtheid op een (plurale) context zich oefenen in dialoog, begrip en verdraagzaamheid; kijk op levensbeschouwingen; de rijkdom en de kracht van het christelijk geloven een diepgaande en degelijke kennismaking; een narratieve benadering van leven en geloven; een open benadering van de bijbel als een boek dat leven doet ontdekken; in gezamenlijke openheid op schoonheid waarheid op het spoor komen; sacramenten als verdichtingen en hoogtepunten; evaluatie in het vak rkg

6 grondopties in het leerplan
een communicatief proces gevoeligheid ontwikkelen om te horen wat christenen en anderen beweegt; leerlingen luisteren en spreken met anderen; argumenten voorleggen, ter zijde leggen, terug brengen tot levendige ervaringen; bereidheid vooronderstellingen, gewoonten en rituelen te toetsen in het licht van overtuigingen van anderen; weerstanden laten opkomen; staan bij vragen en belevingen van anderen; voeling met de eigen binnenkant; luisteren naar geloofsuitdrukkingen en geloofsuitdrukkingen leren. ruimte voor actualiteit en gsm-functie leerkracht evaluatie in het vak rkg

7 evaluatie in het leerplan
“Evaluatie van de vaardigheden: is er een waarnemings- en een uitwisselingscompetentie? Er wordt geobserveerd in welke mate de leerlingen op een zekere wetenschappelijke manier te werk gaan (vaststellen - ontleden - herkennen - beschrijven - relaties leggen - formuleren ...). Jongeren leren hun levensvragen en hun voorlopige antwoorden waarnemen, voor zichzelf verhelderen, ver­woorden en verantwoorden. Al naargelang de toename in leeftijd wordt een grotere dosis van zelfverheldering en zelfkritiek gevraagd; jongeren uit de eerste graad zijn eerder toe aan een eenvoudige verwoording van de eigen positie; jongeren uit de derde graad worden verwacht in staat te zijn een aantal bepalende elementen van hun "alledaags beleefde religie" (uit hun eigen religieuze biografie, uit hun omgeving, uit de peer group, de media, enz.) te traceren en kritisch te beoordelen.” (LP p. 46) evaluatie in het vak rkg

8 punten op het vak godsdienst?
Een vak als alle andere. Ingebed in de evaluatiecultuur van de school. Meestal gespreide evaluatie: toetsen en examens. Geen permanente evaluatie in strikte zin. De bouwstenen van ‘het groeien in levensbeschouwelijke bedachtzaamheid’ moeten geëvalueerd worden. cognitieve inhouden (feitenkennis, procedurekennis, interpreteren, omzetten,…) cognitieve vaardigheden (analyse van teksten, vergelijkingen, tegenstellingen zoeken, verbanden leggen, samenvatten,…) evaluatie in het vak rkg

9 groei in levensbeschouwelijke bedachtzaamheid
dit wil zeggen dat je 2 momenten vergelijkt en stelt vooruitgang of achteruitgang vast… Leren is een procesgegeven dat alleen doorheen de tijd geëvalueerd kan worden. Groeiproces wordt duidelijker bij vergelijking van taken in de tijd en communicatie erover met leerling(en). Tgo een overwegend ‘summatieve evaluatiecultuur’ (een in punten uitgedrukt oordeel over de prestaties aan HET EINDE van een leerstofonderdeel) meer leren denken aan feedback IN DE LOOP VAN het leerproces zelf: formatieve evaluatie (feedback met de bedoeling de leerling bij te sturen omdat haar kennis of vaardigheid nog onvolmaakt is). evaluatie in het vak rkg

10 formele en informele evaluatie
de voorkennis peilen bij het begin van de les, een open vraag tussendoor, een opmerking maken als ‘luister eens naar wat Jan hier zo goed verwoordt!’ enz. doet een leerling bedachtzamer worden op haar eigen leren. Formele evaluatie: een toets, een werkstuk of een examen waarbij op voorhand duidelijk omschreven is waarover het gaat, hoe er beoordeeld wordt en wat er de gevolgen van zijn. evaluatie in het vak rkg

11 vaardigheden centraal
de vaardigheden afgeleid uit de werkwoorden in de terreindoelen gevoelig worden voor de eigen ervaring van de morele en levensbeschouwelijke dimensie van de werkelijkheid; de eigen levensbeschouwelijke waarden, ervaringen, reflecties leren expliciteren; het eigen verhaal verbinden met de overgeleverde traditie(s) en het ermee confronteren; de eigen positie argumenteren t.a.v. morele-levensbeschouwelijke- godsdienstige vragen en ervaringen; consequenties voor het eigen handelen bevragen en vorm geven; de levensbeschouwelijke communicatie als groeikans in het open omgaan met levensbeschouwelijk verschil waarderen. evaluatie in het vak rkg

12 levensbeschouwelijke vaardigheden
LV1: attent te worden voor de levensbeschouwelijke kant van het leven. LV2: luisterend om te gaan met de veelheid aan zin. LV3: zichzelf te plaatsen tgo levensbeschouwelijke vragen en ervaringen. LV4: het eigen handelen en de gevolgen daarvan in vraag te stellen. LV5: het eigen verhaal te verbinden met het verhaal van het christelijk geloven. LV6: de eigen levensbeschouwelijke ervaringen en gedachten daarbij uit te drukken. LV = levensbeschouwelijke vaardigheid Wanneer ‘de levensbeschouwelijke bedachtzaamheid centraal staat, hoop ik dat de ll. bekwamer wordt om: ☛ evaluatie in het vak rkg

13 VAARDIG IN LEVENSBESCHOUWELIJKE COMMUNICATIE
Schema 1: groeiende levensbeschouwelijke vaardigheid, omschreven als een indruk van een jongere… attent worden voor de (eigen) ervaring van de levensbeschouwelijke dimensie van de werkelijkheid;   luisterend omgaan met de pluraliteit van het zinaanbod de eigen positie motiveren t.a.v. levensbeschouwelijke vragen en ervaringen; Ik zie wat mensen beweegt om te leven zoals zij leven... Ik kan de waarde inschatten van andere levensvisies… Mijn meningen groeien naar een levensvisie, en ik kan achterhalen van waaruit zij groeien… VAARDIG IN LEVENSBESCHOUWELIJKE COMMUNICATIE consequenties voor het eigen handelen bevragen en vorm geven;  het eigen verhaal verbinden met de rijkdom van het christelijk geloven en het ermee confronteren  De eigen levensbeschouwelijke ervaringen en reflecties expliciteren; Ik begrijp dat ik erover moet blijven nadenken hoe ik in de gemeenschap kan waarmaken wat ik belangrijk vind… Ik ervaar hoe christelijke verhalen een eigen kleur kunnen geven aan het leven van mensen, ook aan het mijne … Ik vind de taal om mijn eigen gevoelens, bedenkingen, vragen en meningen over levensvisie uit te spreken…

14 Hoe de LV’s evalueren? LV’s graadgebonden inoefenen of alle 6 doorheen alle jaren. Voorstructurering noodzakelijk. Reflectie van de leerling centraal. 3 stappen: Navertellen, Relateren, Reflecteren. Aanzetten geven. evaluatie in het vak rkg

15 NAVERTELLEN AANZETJES LV In je eigen woorden vertellen Dingen die zijn blijven hangen beschrijven Ideeën opsommen Verduidelijken Samenvatten Ik kon erin komen dat … Ik genoot vooral van … Ik merkte op dat … Ik werd vooral uitgedaagd door … Over christen zijn hoorde ik vooral dat … LV2 LV1 LV3 LV5 RELATEREN -Verbanden leggen -Vergelijken -Illustreren -Analyseren -Dat doet me denken aan … -Dat herinnert me aan … -Dat geeft me een gevoel van … -Ik bedoelde hiermee dat … -Wat ik hier over christen zijn hoorde deed me … LV6 REFLECTEREN Conclusies trekken Beoordelen en een mening geven Vragen stellen Redenen geven voor wat je deed Nieuw inzicht toelichten Nu begrijp ik dat … Ik besluit eruit dat ik … Nu besef ik dat ik moet … Ik leerde dat … Misschien … Toch denk ik dat … LV4 evaluatie in het vak rkg

16 Kan je daar punten op geven?
Feedback Niet over standpunten wel over wijze van reflecteren. 5 Zeer goed Reflectie is duidelijke en gedetailleerd, llg omschrijft goed waarover hij reflecteert, llg heeft kritische houding tgo zichzelf, naast feiten en vaststellingen ook persoonlijke gevoelens aan bod. 4 Goed 3 Voldoende Met leemtes. De reflectie is voldoende duidelijk, wel kritische houding tgo zichzelf maar zonder veel diepgang, persoonlijke gevoelens en ervaringen redelijk aan bod. 2 Onvold. 1 Slecht Reflectie is zeer onduidelijk en bevat veel elementen die er niks mee te maken hebben, onduidelijk waarover de llg reflecteert, geen kritische houding tgo zichzelf, persoonlijke ervaringen en gevoelens worden niet opgenomen. evaluatie in het vak rkg

17 formele evaluatie 5 verschillende categorieën
Reproductie: Leerlingen kunnen reproduceren wanneer ze de leerstof letterlijk (of in de eigen woorden) kunnen weergeven. doel is nagaan of LLN de inhoud kennen/begrijpen Constructie: Wanneer de leerlingen de leerinhoud kunnen toepassen in een nieuwe context is er sprake van constructie. Doel is nagaan of LLN verbanden kunnen leggen Leerplan: De leerkracht kan de vragen ook stellen in functie van de leerlijn, kerndoelen en terreindoelen die het leerplan uitstippelt. evaluatie in het vak rkg

18 formele evaluatie: de leerlijn
Graad Inhoudelijk Prestatie van de leerling Eerste graad Pluraliteit Kennismaking en affirmatie: zien in de diepte Tweede graad Het keuzeproces en de beginnende identiteitsvorming Confrontatie en beginnend kiezen Derde graad De identiteit van het christelijk verhaal Verdieping en integratie Vierde graad Samenhang van de genoemde inhouden met het werkveld Voortgezette verdieping en integratie evaluatie in het vak rkg LP p. 49

19 formele evaluatie Persoonlijke mening: in principe kan men geen punten zetten op de eigen mening van de leerlingen. Niettemin is het belangrijk om de leerlingen tijdens de lessen te stimuleren hun persoonlijke visie uit te drukken, in vraag te stellen, te onderbouwen,… Je kunt wel punten geven op de manier waarop deze mening tot stand komt. Er zijn twee soorten vragen: De persoonlijke mening ‘los’ vormen De persoonlijke mening in context vormen evaluatie in het vak rkg

20 formele evaluatie De persoonlijke mening ‘los’ vormen: De leerlingen worden gevraagd hun eigen mening te geven omtrent een thema, een tekst, een gedicht,… Deze mening wordt geëvalueerd aan de hand van vier criteria: De mening moet duidelijk en helder geformuleerd worden zodat begrijpbaar is wat er precies bedoeld wordt. De verschillende elementen van de reflectie moeten ter zake zijn. Met rond de pot draaien of bij het haar getrokken argumenten kan men geen punten halen. De leerling moet duidelijk aangeven welke persoonlijke ervaringen, waarden,… tot zijn/haar standpunt geleid hebben. De reflectie moet duidelijk maken dat de leerling in staat is een kritische houding aan te nemen tegenover zichzelf en anderen. evaluatie in het vak rkg

21 formele evaluatie De persoonlijke mening in context vormen: Men kan de leerlingen op een toets of examen vragen om aan de hand van de leerinhoud en de persoonlijke, kritische verwerking hiervan een eigen standpunt te ontwikkelen. (bijkomende) criteria: In zijn/haar reflectie laat de leerling blijken dat hij/zij de leerinhoud begrepen heeft. Hij/zij toont met andere woorden inzicht te hebben in de materie. De leerling kan op een creatief-kritische manier omgaan met de leerinhoud. Het is niet de bedoeling om de leerinhoud letterlijk te reproduceren of om willekeurig dingen aan te halen uit de cursus. Creatief-kritisch betekent dat de leerling de zaken uit de cursus die voor hem/haar van belang zijn weet te integreren in de eigen visie. evaluatie in het vak rkg

22 formele evaluatie Te vermijden vraagstelling: Sommige vragen zijn niet geschikt voor een examen godsdienst. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste subcategorieën van te vermijden vragen: Vragen die ervan uitgaan dat de leerlingen de stelling die in de vraag verborgen zit, delen of zelfs een niet-wenselijke verborgen boodschap bevatten. Vragen die louter op het menswetenschappelijke gericht zijn en niets met het levensbeschouwelijke te maken hebben. Vragen die louter op exacte wetenschappen en niet op het levensbeschouwelijke gericht zijn. Vragen die enkel op taalkwesties of taalkundige vaardigheden betrekking hebben en niet op levensbeschouwelijke kwesties of vaardigheden. Vragen die gericht zijn op de eigen mening van de leerlingen zonder dat het mogelijk is om punten te geven op het reflectieproces dat vooraf gaat aan die eigen mening. (Zie: ‘persoonlijke mening op zich’.) Andere problemen met de vraagstelling kunnen zijn dat de opdracht erg vaag blijft, de manier van vraagstelling verwarrend werkt of onbegrijpbaar is,… evaluatie in het vak rkg

23 enkele voorbeelden Toetsvraag tweede jaar BSO
Zijn deze uitspraken juist of fout? Verbeter wanneer het om een foute uitspraak gaat. In België vormen de protestanten een meerderheid. …………………………………………………… Protestanten vereren vele heiligen. Voor de protestanten is de Bijbel de enige bron van het geloof. ………………………………………………... Protestanten vieren slechts drie sacramenten: huwelijk, doopsel en Avondmaal. Protestanten bewonderen en vereren de paus. Oplossing: Reproductie: de goed/foutvragen testen of de leerlingen hun theorie over het protestantisme goed geleerd hebben. evaluatie in het vak rkg

24 enkele voorbeelden * Toetsvraag tweede jaar BSO
Tijdens de lessen hebben we het levensverhaal van Mahatma Gandhi besproken. Wat bewonder je bij deze persoon? Zijn er bepaalde eigenschappen van Gandhi die je ook zou willen bezitten? (Welke?) Oplossing: Leerplan: terreindoel voor bvl: : Aangeven welke eigenschappen men bij een ander (Jezus, een christen en anderen) bewondert en bespreken in het kader van het eigen levensproject. Te vermijden vraag: deze vraag is om twee redenen te vermijden: Verborgen boodschap: Men gaat ervan uit dat de leerlingen Mahatma Gandhi bewonderen, terwijl dat niet noodzakelijk zo is. (In feite zouden de leerlingen de twee vragen met ‘Niets’ en ‘Nee’ kunnen beantwoorden.) Eigen mening op zich: Het antwoord dat de leerlingen geven zal uiteraard louter subjectief zijn. De leerlingen worden niet gevraagd hun mening te onderbouwen waardoor het onmogelijk wordt om punten te zetten op hun reflectieproces. Enkel de mening op zich wordt hier bevraagd, maar deze kan en mag niet gequoteerd worden. Niet alles dat in het leerplan staat, kan formeel geëvalueerd worden! Om alle doelstellingen te verwezenlijken, is het noodzakelijk dat de leerkracht regelmatig ruimte maakt voor momenten van informele evaluatie evaluatie in het vak rkg

25 enkele voorbeelden Examenvraag tweede jaar ASO
Maak aan de hand van een schema duidelijk hoe communicatie in zijn werk gaat. Geef drie voorbeelden van wat er zoal fout kan gaan bij communicatie. Oplossing: Reproductie: de leerlingen worden getest op hun (letterlijke) kennis van het thema communicatie. Te vermijden vraag / menswetenschappen: de vraag is louter gericht op het gedragswetenschappelijke (de werking van communicatie) en niet op het levensbeschouwelijke (de vraag wanneer communicatie ontmoeting wordt, eerste en tweede taal, communicatie met het hogere,…). evaluatie in het vak rkg

26 Hoe kan je attitudes evalueren?
Attitudeschaal ‘Dienstbaarheid’ in 3Bso Dat is zo Soms wel, soms niet Dat is niet zo Ik voel mij goed wanneer ik voor andere mensen iets kan doen. Ik maak tijd voor mijn klasgenoten als die me iets vragen. Ik doe alleen iets voor mensen die me liggen. Ik voel dat het verhaal uit het evangelie me helpt om echt dienstbaar te zijn. Ik zou graag hebben dat anderen me dienstbaar vinden. Ik heb voorbeelden uit andere levensverhalen nodig om zelf meer dienstbaar te worden. Ik moet er voortdurend op letten, want anders ben ik niet dienstbaar Voorwerp van levensbeschouwelijke communicatie! evaluatie in het vak rkg

27 Turflijstje voor handelingsbekwame vaardigheden
Naam van de leerling Ja Nee A Ik kon goed luisteren als een medeleerling aan het woord was. x B Ik kon goed luisteren als de leerkracht aan het woord was. C Ik had respect voor de mening van een klasgenoot en probeerde die te begrijpen. D Ik deed mijn best om mee te werken aan een toffe sfeer in de les. E Ik was vooraf in orde voor de Godsdienstles (werkschrift, taken) F Ik kon goed samenwerken met anderen tijdens de opdracht in kleine groep. G Ik kan uitleggen wat mij + of – getroffen heeft in deze les. H Ik kan met eigen woorden uitleggen wat ik in deze les heb bijgeleerd. I Ik zat na het getuigenis van M. nog met vragen die niet aan bod kwamen. J Ik durf dingen die voor mij belangrijk zijn in vraag te stellen. K Ik kon mij inleven in wat anderen zeiden. L Ik nam deel aan de discussie en durfde mijn mening duidelijk maken. Ik kies volgende vaardigheid om in groep te bespreken Ik kies volgende vaardigheid om apart met de leerkracht te bespreken. Ik wil de komende 4 lessen aan volgende vaardigheid werken.

28 attitudeschaal evaluatie in het vak rkg

29 attitudes - zelfevaluatieformulier
Naam: … -- - + ++ 1 Is de theorie in mijn schrift netjes en volledig ingevuld? 2 Is mijn schift gestructureerd en volledig ingevuld? 3 Heb ik de verrijking vanuit klasgesprekken aangevuld? 4 Hoe schat ik mijn opletten tijdens de theorie in? 5 Verwerk ik de gewonnen inzichten in het persoonlijk geloven? 6 Heb ik bij de gespreksmomenten mij verstaanbaar uitgedrukt? 7 Heb ik bij gespreksmomenten de anderen goed beluisterd? 8 Heb ik de leerkracht voldoende uitleg gevraagd bij moeilijker begrippen? Ben ik tevreden met het globaal beeld? Omcirkel het passende antwoord Ja Neen Aan welke punten zal ik meer aandacht besteden? evaluatie in het vak rkg

30 vaardigheden en attitudeschaal
een vakoverstijgend voorbeeld dat kan gebruikt worden door leerlingen (zelfevaluatie of peer-evaluatie) leerkrachten Leerlingen en leerkrachten leggen hun beoordelingen naast elkaar en bespreken over de verworven vaardigheden werkpunten worden met leerling afgesproken (tenzij het een eindevaluatie betreft) een model… uit het vti in Diest evaluatie in het vak rkg

31 vaardigheden en attitudeschaal
Onvoldoende Nipt voldoende Goed prima In groep functioneren Stoort de anderen Toont geen respect Trek zich weinig van de aanderen aan Stelt eigen functioneren niet in vraag Werkt samen na aandringen Toont soms respect Gaat conflicten niet uit de weg Kent eigen sterke en zwakke punten Werkt spontaan mee Toont meestal respect Speelt een actieve rol bij het oplossen van conflicten Werkt aan zwakke punten Voelt zich altijd betrokken Toont altijd respect Lost conflicten op Stelt kennis en ervaring ten dienste van anderen Doet spontaan aan zelfevaluatie evaluatie in het vak rkg

32 vaardigheden en attitudeschaal
Interesse en inzet opbrengen Toont geen interesse Houdt zich niet aan de richtlijnen Elke futiliteit is voldoende om te storen Werkt eerder impulsief Toont soms interesse Wacht af en omzeilt moeilijke opdrachten Brengt de noodzakelijke aandacht op Werkt planmatig mits ondersteuning Toont interesse Volgt de richtlijnen op Probeert voor elke opdracht een oplossing te brengen Werkt planmatig Toont altijd belangstelling Volgt alle richtlijnen op Vindt creatieve oplossingen Kan organiseren evaluatie in het vak rkg

33 vaardigheden en attitudeschaal
Onvoldoende Nipt voldoende Goed prima Opdrachten uitvoeren Geeft snel op Werkt onnauwkeurig of slordig Werkt niet zelfstandig Stelt eigen functioneren niet in vraag Werkt door mits ondersteuning Is soms te vlug tevreden Moet regelmatig geleid worden Kent eigen zwakke en sterke punten Werkt een taak af binnen de tijd Werkt oplettend en nauwkeurig Werkt zelfstandig onder toezicht Werkt aan zwakke punten Extra taak of inspanning is geen probleem Levert perfect werk af Werkt zelfstandig Doet spontaan aan zelfevalutie evaluatie in het vak rkg

34 evaluatie van een project
Datum Naam Klas onderwerp Ja Neen Was de opdracht (globaal) duidelijk gesteld? Welke suggesties wil je geven? Heb je de opdracht als positief ervaring? Waren de verwachtingen ivm de uitwerking duidelijk geformuleerd? evaluatie in het vak rkg

35 evaluatie project Vervolg…
Hoeveel tijd heb je zelf aan de uitwerking besteed? Wat ging goed bij het samenwerken en wat ging minder goed? Wat heb je van de anderen geleerd? Wat zou je de volgende keer anders doen? Wat vind je van de manier van evalueren? evaluatie in het vak rkg

36 Wat met groepswerk? Visies
1. Het resultaat wordt beschouwd als de verantwoordelijkheid van de groep en dus krijgt iedereen dezelfde beoordeling pro bevestiging van de wederzijdse afhankelijkheid beloning voor het teamdenken contra mogelijke tijdbom: beter en/of actievere leerlingen voelen zich niet beloond voor de geleverder individuele inspanning en kunnen op langere termijn afhaken of ze willen niet meer meewerken met leerlingen die hun resultaat naar beneden trekken. evaluatie in het vak rkg

37 Wat met groepswerk? Visies
2. het resultaat wordt gezien als het succes van individuen die samenwerken. Hier kunnen voortrekkers, leiders, werkers,… maar ook profiteurs en wegstoppers zitten. Daarom krijgt iedereen een eigen score. Pro: bevestiging van de individuele aansprakelijkheid Contra: de samenwerking wordt niet beloond en zo wordt de meerwaarde van en de motivatie voor groepswerk toch ondergraven. evaluatie in het vak rkg

38 Wat met groepswerk? Visies
3. Alternatief: individueel cijfer met bonuspunten? Zowel het groepsresultaat als de individuele prestatie worden verrekend. Pro: zichtbaarheid van de individuele aansprakelijkheid en de kwaliteit van de groepsprestatie worden beloond Contra De criteria voor de eindbeoordeling liggen moeilijker De LK geeft een groepscijfer en vermenigvuldigt met het aantal groepsleden. Dit is het aantal punten dat iedere groepslid kan verdelen over alle groepsleden. De score is het gemiddeld cijfer van de beoordeling van de groepsleden. evaluatie in het vak rkg

39 Een voorbeeldje… voor groepscijfer
Stel dat 3 leerlingen het groepcijfer 60/100 verdienen: 60 x 3 = 180. Dan kunnen de leerlingen 180 punten verdelen over de groep (zichzelf inbegrepen). Leerlingen bediscussiëren de criteria en overleggen hoe ze de punten gaan verdelen. Loesje Evy Bert Loesje geeft 80 40 60 Evy geeft Bert geeft 70 50 Loesje krijgt ( ) : 3 Evy krijgt ( ) : 3 Bert krijgt ( ): 3 evaluatie in het vak rkg

40 een voorbeeldje: afspraken LLN
Leerlingen kwamen volgende criteria overeen: enthousiasme en participatie ideeën aanbrengen weten wat verwacht wordt bijdragen tot het functioneren van de groep groep organiseren en sturen taken efficiënt volbrengen Deze verkregen peercoëfficiënt wordt gebruikt als factor van vermenigvuldiging om tot een individueel cijfer te komen. evaluatie in het vak rkg

41 Evaluatie van het groepswerk door elk groepslid (ook zichzelf)
evaluatie in het vak rkg

42 evaluatie voor groepswerk
evaluatie in het vak rkg

43 evaluatie presentatie groepswerk
evaluatie in het vak rkg

44 nauwkeurige omschrijving
evaluatie in het vak rkg

45 nauwkeurige omschrijving
evaluatie in het vak rkg

46 Kennen Kunnen Willen Logboek Hoe?
Kort en bondig: toenemende levensbeschouwelijke bedachtzaamheid versus afnemende meetbaarheid Kennen Kunnen Willen Logboek Cognitieve inhouden en vaardigheden Handelings-bekwame vaardigheden Levensbe-schouwelijke vaardigheden Attitudes Persoonlijke levensbesch. biografie over 7 jaren Hoe? Toets & exa: 2 sporen Billijk/recht-vaardig Zelfevaluatie: Turflijstje Gevolgd dr communicatie in de klas Eigen actiepunt bepalen Open vragen: Terzake Duidelijk Persoonlijk Kritisch Aanzetjes: Navertellen Relateren Reflecteren Via Attitu-deschaal Gevolgd door levbesch communicatie in de klas Pers. schrift: niet ter in-zage tenzij… lkr suggereert opdrachten Quoteren Niet quoteren evaluatie in het vak rkg


Download ppt "Evalueren in het vak godsdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google