De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evalueren in het vak godsdienst november 2013. wat? evaluatie in het vak rkg2  evaluatie in het leerplan  punten  LV bedachtzaamheid en vaardigheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evalueren in het vak godsdienst november 2013. wat? evaluatie in het vak rkg2  evaluatie in het leerplan  punten  LV bedachtzaamheid en vaardigheden."— Transcript van de presentatie:

1 Evalueren in het vak godsdienst november 2013

2 wat? evaluatie in het vak rkg2  evaluatie in het leerplan  punten  LV bedachtzaamheid en vaardigheden  formele evaluatie  voorbeelden  attitudes evalueren  voorbeelden van ‘anders’ evalueren  materiaal: ‘een maat voor (n)iets’  oriëntatienota formele evaluatie

3 Evaluatie volgens het leerplan evaluatie in het vak rkg3  Sluit aan bij de evaluatiecultuur van de school en wordt door de vakgroep uitgewerkt  Eigen aan GD:  Er is heel veel te evalueren. Veelal wordt enkel het ‘kennen’ gemeten en op die manier geeft het vak de indruk dat het daarom gaat. Het zich eigen maken van leerinhouden is een belangrijk aspect van het vak godsdienst. Maar het is slechts één aspect, het cognitieve. (p. 45)  Evaluatie gericht op verbeelding, zelfverheldering, op mondigheid, op communicatie gericht vorderen en op vaardigheid in het uitdrukken van binnenkant of op het begrijpen van levensbeschouwelijke taal is zelden aan de orde.

4 grondopties in het leerplan evaluatie in het vak rkg4  eerbied voor de leerling  aandacht voor de beginsituatie;  zelfstandig problemen leren oplossen;  inspraak van leerlingen;  actief leren;  construeren nieuw referentiekader;  betrokkenheid vanuit persoonlijke gerichtheid;  attitude van levensbeschouwelijke bedachtzaamheid;  groeien naar eigen en verantwoorde beslissing inzake leven en geloven;  een leerproces in vijf stappen (leerplan blz. 28)

5 evaluatie in het vak rkg5  gerichtheid op een (plurale) context  zich oefenen in dialoog, begrip en verdraagzaamheid;  kijk op levensbeschouwingen;  de rijkdom en de kracht van het christelijk geloven  een diepgaande en degelijke kennismaking;  een narratieve benadering van leven en geloven;  een open benadering van de bijbel als een boek dat leven doet ontdekken;  in gezamenlijke openheid op schoonheid waarheid op het spoor komen;  sacramenten als verdichtingen en hoogtepunten; grondopties in het leerplan

6 evaluatie in het vak rkg6  een communicatief proces  gevoeligheid ontwikkelen om te horen wat christenen en anderen beweegt;  leerlingen luisteren en spreken met anderen;  argumenten voorleggen, ter zijde leggen, terug brengen tot levendige ervaringen;  bereidheid vooronderstellingen, gewoonten en rituelen te toetsen in het licht van overtuigingen van anderen;  weerstanden laten opkomen;  staan bij vragen en belevingen van anderen;  voeling met de eigen binnenkant;  luisteren naar geloofsuitdrukkingen en geloofsuitdrukkingen leren.  ruimte voor actualiteit en gsm-functie leerkracht grondopties in het leerplan

7 evaluatie in het leerplan evaluatie in het vak rkg7  “Evaluatie van de vaardigheden: is er een waarnemings- en een uitwisselingscompetentie? Er wordt geobserveerd in welke mate de leerlingen op een zekere wetenschappelijke manier te werk gaan (vaststellen - ontleden - herkennen - beschrijven - relaties leggen - formuleren...). Jongeren leren hun levensvragen en hun voorlopige antwoorden waarnemen, voor zichzelf verhelderen, ver­woorden en verantwoorden. Al naargelang de toename in leeftijd wordt een grotere dosis van zelfverheldering en zelfkritiek gevraagd; jongeren uit de eerste graad zijn eerder toe aan een eenvoudige verwoording van de eigen positie; jongeren uit de derde graad worden verwacht in staat te zijn een aantal bepalende elementen van hun "alledaags beleefde religie" (uit hun eigen religieuze biografie, uit hun omgeving, uit de peer group, de media, enz.) te traceren en kritisch te beoordelen.” (LP p. 46)

8 punten op het vak godsdienst? evaluatie in het vak rkg8  Een vak als alle andere.  Ingebed in de evaluatiecultuur van de school.  Meestal gespreide evaluatie: toetsen en examens.  Geen permanente evaluatie in strikte zin.  De bouwstenen van ‘het groeien in levensbeschouwelijke bedachtzaamheid’ moeten geëvalueerd worden.  cognitieve inhouden (feitenkennis, procedurekennis, interpreteren, omzetten,…)  cognitieve vaardigheden (analyse van teksten, vergelijkingen, tegenstellingen zoeken, verbanden leggen, samenvatten,…)

9 groei in levensbeschouwelijke bedachtzaamheid evaluatie in het vak rkg9  dit wil zeggen dat je 2 momenten vergelijkt en stelt vooruitgang of achteruitgang vast…  Leren is een procesgegeven dat alleen doorheen de tijd geëvalueerd kan worden.  Groeiproces wordt duidelijker bij vergelijking van taken in de tijd en communicatie erover met leerling(en).  Tgo een overwegend ‘summatieve evaluatiecultuur’ (een in punten uitgedrukt oordeel over de prestaties aan HET EINDE van een leerstofonderdeel) meer leren denken aan feedback IN DE LOOP VAN het leerproces zelf: formatieve evaluatie (feedback met de bedoeling de leerling bij te sturen omdat haar kennis of vaardigheid nog onvolmaakt is).

10 formele en informele evaluatie evaluatie in het vak rkg10  Formele evaluatie : een toets, een werkstuk of een examen waarbij op voorhand duidelijk omschreven is waarover het gaat, hoe er beoordeeld wordt en. wat er de gevolgen van zijn.  Informele evaluatie : de voorkennis peilen bij het begin van de les, een open vraag tussendoor, een opmerking maken als ‘luister eens naar wat Jan hier zo goed verwoordt!’ enz. doet een leerling bedachtzamer worden op haar eigen leren.

11 evaluatie in het vak rkg11  de vaardigheden afgeleid uit de werkwoorden in de terreindoelen 1. gevoelig worden voor de eigen ervaring van de morele en levensbeschouwelijke dimensie van de werkelijkheid; 2. de eigen levensbeschouwelijke waarden, ervaringen, reflecties leren expliciteren; 3. het eigen verhaal verbinden met de overgeleverde traditie(s) en het ermee confronteren; 4. de eigen positie argumenteren t.a.v. morele-levensbeschouwelijke- godsdienstige vragen en ervaringen; 5. consequenties voor het eigen handelen bevragen en vorm geven; 6. de levensbeschouwelijke communicatie als groeikans in het open omgaan met levensbeschouwelijk verschil waarderen. vaardigheden centraal

12 levensbeschouwelijke vaardigheden evaluatie in het vak rkg12  LV = levensbeschouwelijke vaardigheid  Wanneer ‘de levensbeschouwelijke bedachtzaamheid centraal staat, hoop ik dat de ll. bekwamer wordt om: ☛  LV1: attent te worden voor de levensbeschouwelijke kant van het leven.  LV2: luisterend om te gaan met de veelheid aan zin.  LV3: zichzelf te plaatsen tgo levensbeschouwelijke vragen en ervaringen.  LV4: het eigen handelen en de gevolgen daarvan in vraag te stellen.  LV5: het eigen verhaal te verbinden met het verhaal van het christelijk geloven.  LV6: de eigen levensbeschouwelijke ervaringen en gedachten daarbij uit te drukken.

13 13 Schema 1: groeiende levensbeschouwelijke vaardigheid, omschreven als een indruk van een jongere… attent worden voor de (eigen) ervaring van de levensbeschouwelijke dimensie van de werkelijkheid; attent worden voor de (eigen) ervaring van de levensbeschouwelijke dimensie van de werkelijkheid; luisterend omgaan met de pluraliteit van het zinaanbod de eigen positie motiveren t.a.v. levensbeschouwelijke vragen en ervaringen; de eigen positie motiveren t.a.v. levensbeschouwelijke vragen en ervaringen; Ik zie wat mensen beweegt om te leven zoals zij leven... Ik kan de waarde inschatten van andere levensvisies… Mijn meningen groeien naar een levensvisie, en ik kan achterhalen van waaruit zij groeien… VAARDIG IN LEVENSBESCHOUWELIJKE COMMUNICATIE consequenties voor het eigen handelen bevragen en vorm geven; consequenties voor het eigen handelen bevragen en vorm geven; het eigen verhaal verbinden met de rijkdom van het christelijk geloven en het ermee confronteren het eigen verhaal verbinden met de rijkdom van het christelijk geloven en het ermee confronteren De eigen levensbeschouwelijke ervaringen en reflecties expliciteren; Ik begrijp dat ik erover moet blijven nadenken hoe ik in de gemeenschap kan waarmaken wat ik belangrijk vind… Ik ervaar hoe christelijke verhalen een eigen kleur kunnen geven aan het leven van mensen, ook aan het mijne … Ik vind de taal om mijn eigen gevoelens, bedenkingen, vragen en meningen over levensvisie uit te spreken…

14 Hoe de LV’s evalueren? evaluatie in het vak rkg14  LV’s graadgebonden inoefenen of alle 6 doorheen alle jaren.  Voorstructurering noodzakelijk.  Reflectie van de leerling centraal.  3 stappen: Navertellen, Relateren, Reflecteren.  Aanzetten geven.

15 NAVERTELLENAANZETJESLV -In je eigen woorden vertellen -Dingen die zijn blijven hangen beschrijven -Ideeën opsommen -Verduidelijken -Samenvatten -Ik kon erin komen dat … -Ik genoot vooral van … -Ik merkte op dat … -Ik werd vooral uitgedaagd door … -Over christen zijn hoorde ik vooral dat … LV2 LV1 LV3 LV5 RELATERENAANZETJES -Verbanden leggen -Vergelijken -Illustreren -Analyseren -Dat doet me denken aan … -Dat herinnert me aan … -Dat geeft me een gevoel van … -Ik bedoelde hiermee dat … -Wat ik hier over christen zijn hoorde deed me … LV6 LV3 LV1 LV3 LV5 REFLECTERENAANZETJES -Conclusies trekken -Beoordelen en een mening geven -Vragen stellen -Redenen geven voor wat je deed -Nieuw inzicht toelichten -Nu begrijp ik dat … -Ik besluit eruit dat ik … -Nu besef ik dat ik moet … -Ik leerde dat … -Misschien … -Toch denk ik dat … LV1 LV2 LV4 LV6 LV4 LV3 evaluatie in het vak rkg15

16 Kan je daar punten op geven? evaluatie in het vak rkg16 FeedbackNiet over standpunten wel over wijze van reflecteren. 5 Zeer goedReflectie is duidelijke en gedetailleerd, llg omschrijft goed waarover hij reflecteert, llg heeft kritische houding tgo zichzelf, naast feiten en vaststellingen ook persoonlijke gevoelens aan bod. 4 Goed 3 VoldoendeMet leemtes. De reflectie is voldoende duidelijk, wel kritische houding tgo zichzelf maar zonder veel diepgang, persoonlijke gevoelens en ervaringen redelijk aan bod. 2 Onvold. 1 SlechtReflectie is zeer onduidelijk en bevat veel elementen die er niks mee te maken hebben, onduidelijk waarover de llg reflecteert, geen kritische houding tgo zichzelf, persoonlijke ervaringen en gevoelens worden niet opgenomen.

17 formele evaluatie evaluatie in het vak rkg17  5 verschillende categorieën  R EPRODUCTIE : Leerlingen kunnen reproduceren wanneer ze de leerstof letterlijk (of in de eigen woorden) kunnen weergeven. doel is nagaan of LLN de inhoud kennen/begrijpen  C ONSTRUCTIE : Wanneer de leerlingen de leerinhoud kunnen toepassen in een nieuwe context is er sprake van constructie. Doel is nagaan of LLN verbanden kunnen leggen  L EERPLAN : De leerkracht kan de vragen ook stellen in functie van de leerlijn, kerndoelen en terreindoelen die het leerplan uitstippelt.

18 formele evaluatie: de leerlijn evaluatie in het vak rkg18 GraadInhoudelijkPrestatie van de leerling Eerste graadPluraliteitKennismaking en affirmatie: zien in de diepte Tweede graadHet keuzeproces en de beginnende identiteitsvorming Confrontatie en beginnend kiezen Derde graadDe identiteit van het christelijk verhaal Verdieping en integratie Vierde graadSamenhang van de genoemde inhouden met het werkveld Voortgezette verdieping en integratie LP p. 49

19 formele evaluatie evaluatie in het vak rkg19  P ERSOONLIJKE MENING : in principe kan men geen punten zetten op de eigen mening van de leerlingen. Niettemin is het belangrijk om de leerlingen tijdens de lessen te stimuleren hun persoonlijke visie uit te drukken, in vraag te stellen, te onderbouwen,… Je kunt wel punten geven op de manier waarop deze mening tot stand komt. Er zijn twee soorten vragen:  De persoonlijke mening ‘los’ vormen  De persoonlijke mening in context vormen

20 formele evaluatie evaluatie in het vak rkg20  De persoonlijke mening ‘los’ vormen: De leerlingen worden gevraagd hun eigen mening te geven omtrent een thema, een tekst, een gedicht,… Deze mening wordt geëvalueerd aan de hand van vier criteria:  De mening moet duidelijk en helder geformuleerd worden zodat begrijpbaar is wat er precies bedoeld wordt.  De verschillende elementen van de reflectie moeten ter zake zijn. Met rond de pot draaien of bij het haar getrokken argumenten kan men geen punten halen.  De leerling moet duidelijk aangeven welke persoonlijke ervaringen, waarden,… tot zijn/haar standpunt geleid hebben.  De reflectie moet duidelijk maken dat de leerling in staat is een kritische houding aan te nemen tegenover zichzelf en anderen.

21 formele evaluatie evaluatie in het vak rkg21  De persoonlijke mening in context vormen: Men kan de leerlingen op een toets of examen vragen om aan de hand van de leerinhoud en de persoonlijke, kritische verwerking hiervan een eigen standpunt te ontwikkelen. (bijkomende) criteria:  In zijn/haar reflectie laat de leerling blijken dat hij/zij de leerinhoud begrepen heeft. Hij/zij toont met andere woorden inzicht te hebben in de materie.  De leerling kan op een creatief-kritische manier omgaan met de leerinhoud. Het is niet de bedoeling om de leerinhoud letterlijk te reproduceren of om willekeurig dingen aan te halen uit de cursus. Creatief-kritisch betekent dat de leerling de zaken uit de cursus die voor hem/haar van belang zijn weet te integreren in de eigen visie.

22 formele evaluatie evaluatie in het vak rkg22  T E VERMIJDEN VRAAGSTELLING : Sommige vragen zijn niet geschikt voor een examen godsdienst. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste subcategorieën van te vermijden vragen:  Vragen die ervan uitgaan dat de leerlingen de stelling die in de vraag verborgen zit, delen of zelfs een niet-wenselijke verborgen boodschap bevatten.  Vragen die louter op het menswetenschappelijke gericht zijn en niets met het levensbeschouwelijke te maken hebben.  Vragen die louter op exacte wetenschappen en niet op het levensbeschouwelijke gericht zijn.  Vragen die enkel op taalkwesties of taalkundige vaardigheden betrekking hebben en niet op levensbeschouwelijke kwesties of vaardigheden.  Vragen die gericht zijn op de eigen mening van de leerlingen zonder dat het mogelijk is om punten te geven op het reflectieproces dat vooraf gaat aan die eigen mening. (Zie: ‘persoonlijke mening op zich’.)  Andere problemen met de vraagstelling kunnen zijn dat de opdracht erg vaag blijft, de manier van vraagstelling verwarrend werkt of onbegrijpbaar is,…

23 enkele voorbeelden evaluatie in het vak rkg23 Toetsvraag tweede jaar BSO  Zijn deze uitspraken juist of fout? Verbeter wanneer het om een foute uitspraak gaat.  In België vormen de protestanten een meerderheid. ……………………………………………………  Protestanten vereren vele heiligen. ……………………………………………………  Voor de protestanten is de Bijbel de enige bron van het geloof. ………………………………………………...  Protestanten vieren slechts drie sacramenten: huwelijk, doopsel en Avondmaal. ………………………………………………...  Protestanten bewonderen en vereren de paus. ………………………………………………...  Oplossing: Reproductie: de goed/foutvragen testen of de leerlingen hun theorie over het protestantisme goed geleerd hebben.

24 enkele voorbeelden evaluatie in het vak rkg24  * Toetsvraag tweede jaar BSO Tijdens de lessen hebben we het levensverhaal van Mahatma Gandhi besproken. Wat bewonder je bij deze persoon? Zijn er bepaalde eigenschappen van Gandhi die je ook zou willen bezitten? (Welke?)  Oplossing:  Leerplan: terreindoel voor bvl: 1.4.1.4.: Aangeven welke eigenschappen men bij een ander (Jezus, een christen en anderen) bewondert en bespreken in het kader van het eigen levensproject.  Te vermijden vraag: deze vraag is om twee redenen te vermijden:  Verborgen boodschap: Men gaat ervan uit dat de leerlingen Mahatma Gandhi bewonderen, terwijl dat niet noodzakelijk zo is. (In feite zouden de leerlingen de twee vragen met ‘Niets’ en ‘Nee’ kunnen beantwoorden.)  Eigen mening op zich: Het antwoord dat de leerlingen geven zal uiteraard louter subjectief zijn. De leerlingen worden niet gevraagd hun mening te onderbouwen waardoor het onmogelijk wordt om punten te zetten op hun reflectieproces. Enkel de mening op zich wordt hier bevraagd, maar deze kan en mag niet gequoteerd worden.  Niet alles dat in het leerplan staat, kan formeel geëvalueerd worden! Om alle doelstellingen te verwezenlijken, is het noodzakelijk dat de leerkracht regelmatig ruimte maakt voor momenten van informele evaluatie

25 enkele voorbeelden evaluatie in het vak rkg25  Examenvraag tweede jaar ASO  Maak aan de hand van een schema duidelijk hoe communicatie in zijn werk gaat.  Geef drie voorbeelden van wat er zoal fout kan gaan bij communicatie.  Oplossing:  Reproductie: de leerlingen worden getest op hun (letterlijke) kennis van het thema communicatie.  Te vermijden vraag / menswetenschappen: de vraag is louter gericht op het gedragswetenschappelijke (de werking van communicatie) en niet op het levensbeschouwelijke (de vraag wanneer communicatie ontmoeting wordt, eerste en tweede taal, communicatie met het hogere,…).

26 Hoe kan je attitudes evalueren? evaluatie in het vak rkg26 !  Voorwerp van levensbeschouwelijke communicatie! Attitudeschaal ‘Dienstbaarheid’ in 3BsoDat is zoSoms wel, soms niet Dat is niet zo Ik voel mij goed wanneer ik voor andere mensen iets kan doen. Ik maak tijd voor mijn klasgenoten als die me iets vragen. Ik doe alleen iets voor mensen die me liggen. Ik voel dat het verhaal uit het evangelie me helpt om echt dienstbaar te zijn. Ik zou graag hebben dat anderen me dienstbaar vinden. Ik heb voorbeelden uit andere levensverhalen nodig om zelf meer dienstbaar te worden. Ik moet er voortdurend op letten, want anders ben ik niet dienstbaar

27 Turflijstje voor handelingsbekwame vaardigheden 27 Naam van de leerlingJaNee AIk kon goed luisteren als een medeleerling aan het woord was.x BIk kon goed luisteren als de leerkracht aan het woord was.x CIk had respect voor de mening van een klasgenoot en probeerde die te begrijpen. x DIk deed mijn best om mee te werken aan een toffe sfeer in de les.x EIk was vooraf in orde voor de Godsdienstles (werkschrift, taken)x FIk kon goed samenwerken met anderen tijdens de opdracht in kleine groep. x GIk kan uitleggen wat mij + of – getroffen heeft in deze les.x HIk kan met eigen woorden uitleggen wat ik in deze les heb bijgeleerd.x IIk zat na het getuigenis van M. nog met vragen die niet aan bod kwamen. x JIk durf dingen die voor mij belangrijk zijn in vraag te stellen.x KIk kon mij inleven in wat anderen zeiden.x LIk nam deel aan de discussie en durfde mijn mening duidelijk maken.x Ik kies volgende vaardigheid om in groep te besprekenC Ik kies volgende vaardigheid om apart met de leerkracht te bespreken.E Ik wil de komende 4 lessen aan volgende vaardigheid werken.K

28 attitudeschaal evaluatie in het vak rkg28

29 attitudes - zelfevaluatieformulier evaluatie in het vak rkg29 Naam: …---+++ 1Is de theorie in mijn schrift netjes en volledig ingevuld? 2Is mijn schift gestructureerd en volledig ingevuld? 3Heb ik de verrijking vanuit klasgesprekken aangevuld? 4Hoe schat ik mijn opletten tijdens de theorie in? 5Verwerk ik de gewonnen inzichten in het persoonlijk geloven? 6Heb ik bij de gespreksmomenten mij verstaanbaar uitgedrukt? 7Heb ik bij gespreksmomenten de anderen goed beluisterd? 8Heb ik de leerkracht voldoende uitleg gevraagd bij moeilijker begrippen? Ben ik tevreden met het globaal beeld? Omcirkel het passende antwoordJaNee n Aan welke punten zal ik meer aandacht besteden?

30 vaardigheden en attitudeschaal evaluatie in het vak rkg30  een vakoverstijgend voorbeeld dat kan gebruikt worden door  leerlingen (zelfevaluatie of peer-evaluatie)  leerkrachten  Leerlingen en leerkrachten leggen hun beoordelingen naast elkaar en bespreken over de verworven vaardigheden  werkpunten worden met leerling afgesproken (tenzij het een eindevaluatie betreft)  een model… uit het vti in Diest

31 vaardigheden en attitudeschaal evaluatie in het vak rkg31 OnvoldoendeNipt voldoendeGoedprima In groep functioneren Stoort de anderen Toont geen respect Trek zich weinig van de aanderen aan Stelt eigen functioneren niet in vraag Werkt samen na aandringen Toont soms respect Gaat conflicten niet uit de weg Kent eigen sterke en zwakke punten Werkt spontaan mee Toont meestal respect Speelt een actieve rol bij het oplossen van conflicten Werkt aan zwakke punten Voelt zich altijd betrokken Toont altijd respect Lost conflicten op Stelt kennis en ervaring ten dienste van anderen Doet spontaan aan zelfevaluatie

32 vaardigheden en attitudeschaal evaluatie in het vak rkg32 Interesse en inzet opbrengen Toont geen interesse Houdt zich niet aan de richtlijnen Elke futiliteit is voldoende om te storen Werkt eerder impulsief Toont soms interesse Wacht af en omzeilt moeilijke opdrachten Brengt de noodzakelijke aandacht op Werkt planmatig mits ondersteuning Toont interesse Volgt de richtlijnen op Probeert voor elke opdracht een oplossing te brengen Werkt planmatig Toont altijd belangstelling Volgt alle richtlijnen op Vindt creatieve oplossingen Kan organiseren

33 vaardigheden en attitudeschaal evaluatie in het vak rkg33 OnvoldoendeNipt voldoendeGoedprima Opdrachten uitvoeren Geeft snel op Werkt onnauwkeurig of slordig Werkt niet zelfstandig Stelt eigen functioneren niet in vraag Werkt door mits ondersteuning Is soms te vlug tevreden Moet regelmatig geleid worden Kent eigen zwakke en sterke punten Werkt een taak af binnen de tijd Werkt oplettend en nauwkeurig Werkt zelfstandig onder toezicht Werkt aan zwakke punten Extra taak of inspanning is geen probleem Levert perfect werk af Werkt zelfstandig Doet spontaan aan zelfevalutie

34 evaluatie van een project evaluatie in het vak rkg34 Datum Naam Klas onderwerp JaNeen Was de opdracht (globaal) duidelijk gesteld? Welke suggesties wil je geven? Heb je de opdracht als positief ervaring? Welke suggesties wil je geven? Waren de verwachtingen ivm de uitwerking duidelijk geformuleerd? Welke suggesties wil je geven?

35 evaluatie project evaluatie in het vak rkg35 Vervolg… Hoeveel tijd heb je zelf aan de uitwerking besteed? Wat ging goed bij het samenwerken en wat ging minder goed? Wat heb je van de anderen geleerd? Wat zou je de volgende keer anders doen? Wat vind je van de manier van evalueren?

36 Wat met groepswerk? Visies evaluatie in het vak rkg36 1. Het resultaat wordt beschouwd als de verantwoordelijkheid van de groep en dus krijgt iedereen dezelfde beoordeling pro 1. bevestiging van de wederzijdse afhankelijkheid 2. beloning voor het teamdenken contra 1. mogelijke tijdbom: beter en/of actievere leerlingen voelen zich niet beloond voor de geleverder individuele inspanning en kunnen op langere termijn afhaken of ze willen niet meer meewerken met leerlingen die hun resultaat naar beneden trekken.

37 Wat met groepswerk? Visies evaluatie in het vak rkg37 2. het resultaat wordt gezien als het succes van individuen die samenwerken. Hier kunnen voortrekkers, leiders, werkers,… maar ook profiteurs en wegstoppers zitten. Daarom krijgt iedereen een eigen score. Pro: 1. bevestiging van de individuele aansprakelijkheid Contra: 1. de samenwerking wordt niet beloond en zo wordt de meerwaarde van en de motivatie voor groepswerk toch ondergraven.

38 Wat met groepswerk? Visies evaluatie in het vak rkg38 3. Alternatief: individueel cijfer met bonuspunten? Zowel het groepsresultaat als de individuele prestatie worden verrekend. Pro: 1. zichtbaarheid van de individuele aansprakelijkheid en de kwaliteit van de groepsprestatie worden beloond Contra 1. De criteria voor de eindbeoordeling liggen moeilijker De LK geeft een groepscijfer en vermenigvuldigt met het aantal groepsleden. Dit is het aantal punten dat iedere groepslid kan verdelen over alle groepsleden. De score is het gemiddeld cijfer van de beoordeling van de groepsleden.

39 Een voorbeeldje… voor groepscijfer evaluatie in het vak rkg39 LoesjeEvyBert Loesje geeft804060 Evy geeft60 Bert geeft705060 Loesje krijgt (80 + 60 + 70) : 370 Evy krijgt(40 + 60 + 50) : 350 Bert krijgt(60 + 60 + 60): 360 Stel dat 3 leerlingen het groepcijfer 60/100 verdienen: 60 x 3 = 180. Dan kunnen de leerlingen 180 punten verdelen over de groep (zichzelf inbegrepen). Leerlingen bediscussiëren de criteria en overleggen hoe ze de punten gaan verdelen.

40 een voorbeeldje: afspraken LLN evaluatie in het vak rkg40  Leerlingen kwamen volgende criteria overeen:  enthousiasme en participatie  ideeën aanbrengen  weten wat verwacht wordt  bijdragen tot het functioneren van de groep  groep organiseren en sturen  taken efficiënt volbrengen  Deze verkregen peercoëfficiënt wordt gebruikt als factor van vermenigvuldiging om tot een individueel cijfer te komen.

41 Evaluatie van het groepswerk door elk groepslid (ook zichzelf) evaluatie in het vak rkg41

42 evaluatie voor groepswerk evaluatie in het vak rkg42

43 evaluatie presentatie groepswerk evaluatie in het vak rkg43

44 nauwkeurige omschrijving evaluatie in het vak rkg44

45 nauwkeurige omschrijving evaluatie in het vak rkg45

46 afnemende meetbaarheid Kort en bondig: toenemende levensbeschouwelijke bedachtzaamheid versus afnemende meetbaarheid evaluatie in het vak rkg 46 KennenKunnenWillenLogboek Cognitieve inhouden en vaardigheden Handelings- bekwame vaardigheden Levensbe- schouwelijke vaardighedenAttitudes Persoonlijke levensbesch. biografie over 7 jaren Hoe? Toets & exa: - 2 sporen - Billijk/recht- vaardig Hoe? Zelfevaluatie: - Turflijstje - Gevolgd dr communicatie in de klas - Eigen actiepunt bepalen Hoe? Open vragen: - Terzake - Duidelijk - Persoonlijk - Kritisch Aanzetjes: - Navertellen - Relateren - ReflecterenHoe? Zelfevaluatie: - Via Attitu- deschaal - Gevolgd door levbesch communicatie in de klas Hoe? Pers. schrift: - niet ter in- zage tenzij… - lkr suggereert opdrachten QuoterenNiet quoterenQuoteren Niet quoteren


Download ppt "Evalueren in het vak godsdienst november 2013. wat? evaluatie in het vak rkg2  evaluatie in het leerplan  punten  LV bedachtzaamheid en vaardigheden."

Verwante presentaties


Ads door Google