De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Hoogspanningstracé Noord-West 380 kV Donderdag 1 november 2012 – Zuidhorn (Balk Zalencentrum)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Hoogspanningstracé Noord-West 380 kV Donderdag 1 november 2012 – Zuidhorn (Balk Zalencentrum)"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Hoogspanningstracé Noord-West 380 kV Donderdag 1 november 2012 – Zuidhorn (Balk Zalencentrum)

2 De Noord-West 380 kV hoogspanningsverbinding - Gestart in 2008 (met M.E.R.) - Van Eemshaven naar Ens (en Lelystad): 160 kilometer - Start bouwwerkzaamheden: (2e helft) 2014 - Ingebruikname: (2e helft) 2018 Vooruitlopend op informatieavond Tennet: - Dinsdag 6 november 2012 te Bedum - Woensdag 7 november 2012 te Grootegast

3 Drie deelgebieden: 1.Eemshaven – Vierverlaten 2.Vierverlaten – Oudehaske 3.Oudehaske – Ens

4 “Afwijkend”: 1.Eemshaven 2.Bedum 3.Aduard

5 De “nieuwe” masten: - “Windtrack” - Twee palen naast elkaar: - 22 meter tot 25 meter - Tussenafstand: 350 meter - Hoogte: 55 meter - Kleur: lichtgrijs

6 Programma: - Liesbeth Holtz-Russel: Procedure - Bertil Westers: Schade (juridisch bekeken) - Hendrik Jan Achterhof: Schade (feitelijk bekeken) - 21.30 uur: Pauze / borrel - Vragen

7 WETTELIJKE BASIS •Elektriciteitswet •SEV III •SVIR •Barro

8 RIJKSCOÖRDINATIEREGELING (RCR) •Stroomlijnen en versnellen besluitvorming •Gecoördineerde voorbereiding rijksinpassingsplan en uitvoeringsbesluiten •Voorbereiding: zienswijze •Definitieve besluiten: beroep ABRvS

9 MER: milieugevolgen •Leefomgeving •Ecologie •Natuur •Landschap •Archeologie •Bodem en water •Landbouw

10 MER UITGANGSPUNTEN •Bovengrondse aanleg •Voorzorgsbeginsel •Combineren/bundelen •Uitruilbeginsel •Rechtstanden •Vermijden aaneengesloten woongebieden

11 VOORBEREIDINGSBESLUIT

12 Gevolgen voorbereidingsbesluit Zone 1: • Aanhoudingsplicht aanvraag vergunning bouwen • Vergunningplicht aanlegwerkzaamheden, tenzij normaal onderhoud volgens bestemming Zone 2:  Aanhoudingsplicht aanvraag vergunning bouwen

13 Wat merken omwonenden en (agrarische)bedrijven van de hoogspanningsverbinding? •Hinder door aanleg •Aantasting uitzicht •Aantasting landbouwkundig gebruik

14 HEEFT BEZWAAR TEGEN RIP ZIN? •Niet elk argument over hinder scoort •Toets MER op volledigheid •Zijn aanbevelingen commissie m.e.r. voldoende uitgewerkt? Dit betreft: - onderbouwing keuze bovengrondse aanleg - beoordelen alternatieve tracés - uitruilbeginsel

15 PROCEDURE PERIKELEN •Geen zienswijze: geen beroep •Onderdelenfuik •Indien Crisis-en herstelwet van toepassing: - direct alle kaarten op tafel in beroepschrift - relativiteitseis

16 VERPLICHT OM MEE TE WERKEN AAN REALISERING? Onteigeningswet vrijwillige verwerving voorkeur, zo niet: onteigenen Belemmeringenwet privaatrecht - Gedoogplicht door minister - Wettelijke gedoogplicht betreding

17 Stap 2 Gebruiken en gedogen Tennet heeft stuk grond nodig voor toegang en aanleg

18 Gebruiken en gedogen •Onteigeningswet (nb. Tennet wordt eigenaar tegen “volledige” schadeloosstelling •Belemmeringenwet Privaatrecht (nb. opleggen gedoogplicht tegen schadevergoeding) •Zakelijk recht (nb. opstalrecht via overeenkomst)

19 Onteigenen of gedogen •Indien gebruik leidt tot een inbreuk op gebruiksrecht die de functionaliteit voor het actuele gebruik wezenlijk aantast •Welk deel van het perceel belemmerd? •25% ontrokken aan gebruikelijke teelt =geen noodzaak tot onteigening

20 Bpw plichten •Gedogen totstandkoming •Gedogen instandhouding •Opruimen werken •Toegang

21 Zakelijk recht art 5:101 BW •Zakelijk recht om in, op of boven onroerende zaak van ander werken in eigendom te hebben •Jaarlijkse retributie •Tennet standaardovereenkomst met algemene voorwaarden

22 Zakelijk recht of gedoogplicht •Stapsgewijs: 1.Tennet tracht eerst overeenstemming te bereiken door sluiten zakelijk recht overeenkomst 2.Lukt dat niet, opleggen gedoogplicht middels Bpw

23 Zakelijk recht of gedoogplicht •Voordeel Bpw - minder verplichtingen (nb. De standaard zakelijk recht overeenkomst kent veel verplichtingen in het belang van Tennet) - wijziging gedoogbeschikking=nieuwe beschikking •Nadeel Bpw schadelooststelling op moment schade, telkens verzoeken bij kantonrechter

24 (schade)vergoeding •Onteigeningswet •Volledige schadeloosstelling •eenmalig

25 (schade)vergoeding •Bpw recht op volledige schadevergoeding •Op moment wanneer schade zich voordoet •Telkens verzoeken aan kantonrechter

26 Zakelijk recht overeenkomst •Zie standaardovereenkomst Tennet – afsluitvergoeding – eenmalig bedrag voor hinder en schade – waardevermindering belaste strook – waardevermindering aangrenzend perceel – inkomensschade (gederfde inkomsten)

27 Schade 1 •Vermogensschade=waardevemindering (nb. eenmalig) •Inkomensschade=object niet meer optimaal te gebruiken (nb. jaarlijks) •Bijkomende schade=aanpassingen/deskundige bijstand •Toekomstschade

28 Schade 2 •Uitvoeringswerkzaamheden •Art 6:162 BW; onrechtmatige daad •Of algemene bepalingen zakelijk recht overeenkomst

29 Schade 3 •Planschade •Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening •Niet bij zakelijk recht overeenkomst

30 Praktisch •Ter vermijding van (proces)kosten en (proces)risico’s zakelijk recht overeenkomst niet te vermijden •Maar, in onderhandelingstraject huid duur verkopen •Kosten deskundigen/rechtsbijstand vergoed

31 Schade (feitelijk bekeken) Achterhof makelaardij •Bemiddeling bij aankoop / verkoop •Taxaties »Bedrijfsovername »Minnelijke waardering met belastingdienst »Financiering »Deskundigen taxaties (t.b.v. onteigening, hoogspanningsverbinding, etc.)

32 Schade (feitelijk bekeken) Feitelijke situatie nu: –Bestaand traject »Betredingsovereenkomst »Vestiging nieuw zakelijk recht »Vervallen huidig zakelijk recht »Daadwerkelijke uitvoering hoogspanningsverbinding –Nieuw traject »Betredingsovereenkomst »Vestiging zakelijk recht »Daadwerkelijke uitvoering hoogspanningsverbinding

33 Oorzaken schade volgens Tennet •Vestiging zakelijk recht •Verwerving object •Wijziging planologisch regime (min EZ) •Uitvoering aanleg en instandhouding

34 Schade voor realisatie •Planschade? •T.g.v. betredingsovereenkomst

35 Schade tijdens realisatie •Periode van ontwikkeling •Daadwerkelijke opbrengst derving •Toeslagen en mestplaatsingsruimte •Omrij schade •Extra bewerkingskosten •Infrastructuur (afwatering)

36 Schade na realisatie •Jaarlijkse opbrengst derving •Extra jaarlijkse bewerkingskosten •Infrastructuur (afwatering)

37 Schadevergoeding I •Vermogensschade EENMALIGE VERGOEDING »Vestiging zakelijk recht »Waardevermindering onroerende zaak •Inkomenschade »Tijdens realisatie »Na realisatie

38 Schadevergoeding II •Bijkomende schade »Kosten aanpassing object »Werkschade »Kosten deskundigen bijstand »Belastingschade •Toekomstschade »Schade die niet eerder kon worden bepaald of voorzien

39 Tot slot •Wanneer akkoord gaan met betredingsovereenkomst? •Wanneer akkoord gaan met zakelijkrecht overeenkomst? •Wel/niet vastleggen toekomstige aanpassingen?

40 Kijk voor meer informatie (regelmatig) op: www.boutoveres.nlwww.boutoveres.nl of www.achterhof.nlwww.achterhof.nl


Download ppt "Informatieavond Hoogspanningstracé Noord-West 380 kV Donderdag 1 november 2012 – Zuidhorn (Balk Zalencentrum)"

Verwante presentaties


Ads door Google