De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Hoogspanningstracé

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Hoogspanningstracé"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Hoogspanningstracé
Noord-West 380 kV Donderdag 1 november 2012 – Zuidhorn (Balk Zalencentrum)

2 Vooruitlopend op informatieavond Tennet:
Dinsdag 6 november 2012 te Bedum Woensdag 7 november 2012 te Grootegast De Noord-West 380 kV hoogspanningsverbinding Gestart in 2008 (met M.E.R.) Van Eemshaven naar Ens (en Lelystad): 160 kilometer Start bouwwerkzaamheden: (2e helft) 2014 Ingebruikname: (2e helft) 2018

3 Drie deelgebieden: Eemshaven – Vierverlaten Vierverlaten – Oudehaske Oudehaske – Ens

4 “Afwijkend”: Eemshaven Bedum Aduard

5 De “nieuwe” masten: - “Windtrack” Twee palen naast elkaar: 22 meter tot 25 meter Tussenafstand: 350 meter Hoogte: 55 meter Kleur: lichtgrijs

6 Programma: Liesbeth Holtz-Russel: Procedure Bertil Westers: Schade (juridisch bekeken) Hendrik Jan Achterhof: Schade (feitelijk bekeken) 21.30 uur: Pauze / borrel Vragen

7 WETTELIJKE BASIS Elektriciteitswet SEV III SVIR Barro

8 RIJKSCOÖRDINATIEREGELING (RCR)
Stroomlijnen en versnellen besluitvorming Gecoördineerde voorbereiding rijksinpassingsplan en uitvoeringsbesluiten Voorbereiding: zienswijze Definitieve besluiten: beroep ABRvS

9 MER: milieugevolgen Leefomgeving Ecologie Natuur Landschap Archeologie
Bodem en water Landbouw

10 MER UITGANGSPUNTEN Bovengrondse aanleg Voorzorgsbeginsel
Combineren/bundelen Uitruilbeginsel Rechtstanden Vermijden aaneengesloten woongebieden

11 VOORBEREIDINGSBESLUIT

12 Gevolgen voorbereidingsbesluit
Zone 1: Aanhoudingsplicht aanvraag vergunning bouwen Vergunningplicht aanlegwerkzaamheden, tenzij normaal onderhoud volgens bestemming Zone 2:

13 Wat merken omwonenden en (agrarische)bedrijven van de hoogspanningsverbinding?
Hinder door aanleg Aantasting uitzicht Aantasting landbouwkundig gebruik

14 HEEFT BEZWAAR TEGEN RIP ZIN?
Niet elk argument over hinder scoort Toets MER op volledigheid Zijn aanbevelingen commissie m.e.r. voldoende uitgewerkt? Dit betreft: - onderbouwing keuze bovengrondse aanleg - beoordelen alternatieve tracés - uitruilbeginsel

15 PROCEDURE PERIKELEN Geen zienswijze: geen beroep Onderdelenfuik
Indien Crisis-en herstelwet van toepassing: - direct alle kaarten op tafel in beroepschrift - relativiteitseis

16 VERPLICHT OM MEE TE WERKEN AAN REALISERING?
Onteigeningswet vrijwillige verwerving voorkeur, zo niet: onteigenen Belemmeringenwet privaatrecht - Gedoogplicht door minister - Wettelijke gedoogplicht betreding

17 Stap 2 Gebruiken en gedogen Tennet heeft stuk grond nodig
voor toegang en aanleg

18 Gebruiken en gedogen Onteigeningswet (nb. Tennet wordt eigenaar tegen “volledige” schadeloosstelling Belemmeringenwet Privaatrecht (nb. opleggen gedoogplicht tegen schadevergoeding) Zakelijk recht (nb. opstalrecht via overeenkomst)

19 Onteigenen of gedogen Indien gebruik leidt tot een inbreuk op gebruiksrecht die de functionaliteit voor het actuele gebruik wezenlijk aantast Welk deel van het perceel belemmerd? 25% ontrokken aan gebruikelijke teelt =geen noodzaak tot onteigening

20 Bpw plichten Gedogen totstandkoming Gedogen instandhouding
Opruimen werken Toegang

21 Zakelijk recht art 5:101 BW Zakelijk recht om in, op of boven onroerende zaak van ander werken in eigendom te hebben Jaarlijkse retributie Tennet standaardovereenkomst met algemene voorwaarden

22 Zakelijk recht of gedoogplicht
Stapsgewijs: Tennet tracht eerst overeenstemming te bereiken door sluiten zakelijk recht overeenkomst Lukt dat niet, opleggen gedoogplicht middels Bpw

23 Zakelijk recht of gedoogplicht
Voordeel Bpw - minder verplichtingen (nb. De standaard zakelijk recht overeenkomst kent veel verplichtingen in het belang van Tennet) - wijziging gedoogbeschikking=nieuwe beschikking Nadeel Bpw schadelooststelling op moment schade, telkens verzoeken bij kantonrechter

24 (schade)vergoeding Onteigeningswet Volledige schadeloosstelling
eenmalig

25 (schade)vergoeding Bpw recht op volledige schadevergoeding
Op moment wanneer schade zich voordoet Telkens verzoeken aan kantonrechter

26 Zakelijk recht overeenkomst
Zie standaardovereenkomst Tennet afsluitvergoeding eenmalig bedrag voor hinder en schade waardevermindering belaste strook waardevermindering aangrenzend perceel inkomensschade (gederfde inkomsten)

27 Schade 1 Vermogensschade=waardevemindering (nb. eenmalig)
Inkomensschade=object niet meer optimaal te gebruiken (nb. jaarlijks) Bijkomende schade=aanpassingen/deskundige bijstand Toekomstschade

28 Schade 2 Uitvoeringswerkzaamheden Art 6:162 BW; onrechtmatige daad
Of algemene bepalingen zakelijk recht overeenkomst

29 Schade 3 Planschade Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening
Niet bij zakelijk recht overeenkomst

30 Praktisch Ter vermijding van (proces)kosten en (proces)risico’s zakelijk recht overeenkomst niet te vermijden Maar, in onderhandelingstraject huid duur verkopen Kosten deskundigen/rechtsbijstand vergoed

31 Schade (feitelijk bekeken)
Achterhof makelaardij Bemiddeling bij aankoop / verkoop Taxaties Bedrijfsovername Minnelijke waardering met belastingdienst Financiering Deskundigen taxaties (t.b.v. onteigening, hoogspanningsverbinding, etc.)

32 Schade (feitelijk bekeken)
Feitelijke situatie nu: Bestaand traject Betredingsovereenkomst Vestiging nieuw zakelijk recht Vervallen huidig zakelijk recht Daadwerkelijke uitvoering hoogspanningsverbinding Nieuw traject Vestiging zakelijk recht

33 Oorzaken schade volgens Tennet
Vestiging zakelijk recht Verwerving object Wijziging planologisch regime (min EZ) Uitvoering aanleg en instandhouding

34 Schade voor realisatie
Planschade? T.g.v. betredingsovereenkomst

35 Schade tijdens realisatie
Periode van ontwikkeling Daadwerkelijke opbrengst derving Toeslagen en mestplaatsingsruimte Omrij schade Extra bewerkingskosten Infrastructuur (afwatering)

36 Schade na realisatie Jaarlijkse opbrengst derving
Extra jaarlijkse bewerkingskosten Infrastructuur (afwatering)

37 Schadevergoeding I Vermogensschade Inkomenschade EENMALIGE VERGOEDING
Vestiging zakelijk recht Waardevermindering onroerende zaak Inkomenschade Tijdens realisatie Na realisatie

38 Schadevergoeding II Bijkomende schade Toekomstschade
Kosten aanpassing object Werkschade Kosten deskundigen bijstand Belastingschade Toekomstschade Schade die niet eerder kon worden bepaald of voorzien

39 Tot slot Wanneer akkoord gaan met betredingsovereenkomst?
Wanneer akkoord gaan met zakelijkrecht overeenkomst? Wel/niet vastleggen toekomstige aanpassingen?

40 Kijk voor meer informatie (regelmatig) op:
of


Download ppt "Informatieavond Hoogspanningstracé"

Verwante presentaties


Ads door Google