De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Debat tussen Hugo Bos en Peter Vandebuerie 1. De bijbel is de enige bron door God geïnspireerd die ons vandaag de dag leert wat en hoe we moeten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Debat tussen Hugo Bos en Peter Vandebuerie 1. De bijbel is de enige bron door God geïnspireerd die ons vandaag de dag leert wat en hoe we moeten."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Debat tussen Hugo Bos en Peter Vandebuerie 1. De bijbel is de enige bron door God geïnspireerd die ons vandaag de dag leert wat en hoe we moeten geloven 2. God regeert Zijn (Katholieke) Kerk door opvolging van onfeilbare Pausen en een college van Bisschoppen

2 Regeert God de Katholieke Kerk?
De Katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus heeft gesticht Zij houdt zich niet aan de leringen van de apostelen Zij voegt toe en neemt af van Gods Woord Zij volgt de Overleveringen enkel wanneer het haar uitkomt Pausen zijn feilbaar en spreken elkaar regelmatig tegen

3 Regeert God de Katholieke Kerk?
131. Wat doet de Heilige Geest voor de Kerk? De Heilige Geest bestuurt en heiligt de Kerk en bewaart haar voor dwaling; Hij is de Ziel van de Kerk (catechismus bisdom Roermond 1948, p 40). 158. Waardoor is de Heilige Kerk in de geloofsleer en zedenleer onfeilbaar? De Heilige Kerk is in de geloofsleer en zedenleer onfeilbaar door de bijstand van de Heilige Geest (catechismus bisdom Roermond 1948, p 46). 159. Wie bezitten het onfeilbaar leergezag in de Heilige Kerk? Het onfeilbaar leergezag in de Heilige Kerk bezitten de Paus afzonderlijk en de bisschoppen gezamenlijk, in vereniging met de Paus (catechismus bisdom Roermond 1948, p 46).

4 Regeert God de Katholieke Kerk?
160. Wanneer is de Paus onfeilbaar? De Paus is onfeilbaar, wanneer hij als hoofd van de Heilige Kerk een beslissende uitspraak doet over geloof of zeden en alle christenen de verplichting hebben die uitspraak aan te nemen (catechismus bisdom Roermond 1948, p 46-47). 162. Wie zijn ketters? Ketters zijn zij, die wel gedoopt zijn, en zich christenen blijven noemen, maar hardnekkig één of meer geloofswaarheden verwerpen. 163. Waaruit weet de Heilige Kerk, wat Christus heeft geleerd? Wat Christus heeft geleerd weet de Heilige Kerk uit de goddelijke Overlevering en de Heilige Schrift (catechismus bisdom Roermond 1948; p 47).

5 Onfeilbaarheid Dynamische waarheid ???
‘Onfeilbaarheid is een beetje een glad en bewegingloos woord. Maar het geeft een veelkleurige en ook dynamische werkelijkheid weer. Namelijk dat Gods Geest de kerk niet zal laten verdwalen bij haar zoeken. In het verleden is onfeilbaarheid wel eens teveel opgevat als een kasboek: het staat er en daarmee uit. … Men hield er te weinig rekening mee hoe wij nooit met de waarheid zonder meer te doen hebben, maar met de uitdrukking van de waarheid. Dezelfde waarheid moet altijd nieuw gezegd en toegepast worden, wil zij niet verschalen en verdorren. … Zij die dynamischer leerden denken hebben daar weinig moeite mee. … Dit houdt dus in dat de vertolking voor verbetering vatbaar blijft’ (de nieuwe catechismus 1966, p ). Dynamische waarheid ???

6 Waarheid voor verbetering vatbaar?
… ik zeg eerst dat als bij de Roomse kerk het hoofd wordt begrepen, namelijk de paus, dan is het zeker dat hij kan dwalen, zelfs in de dingen die betrekking hebben tot het geloof, door ketterijen te bekrachtigen d.m.v. zijn beslissingen of voorschriften. Want vele Romeinse pontificaten waren ketters. Dit is zelfs onlangs gezegd van Johannes XXII … . Paus Adrianus VI (foto wikipedia) ‘Quaestiones de Sacramentis in Quartum Sententiarum librum’ Had hij gelijk ??? Dan is de paus wel feilbaar! Had hij ongelijk ??? Dan is de paus nog steeds feilbaar!

7 Ex Cathedra SLECHTS EENMAAL ???
Waar is de lijst van onfeilbare uitspraken? Hoe kan ik een ‘ex cathedra’ uitspraak herkennen? Niet ‘ex cathedra’ uitspraken zijn dus niet betrouwbaar ! Waarom mag de paus liegen als hij niet vanuit zijn stoel spreekt? Zo kan ik ook onfeilbaar zijn ! Als een paus iets 'ex cathedra' afkondigt, dan heet hij onfeilbaar te zijn. Sinds het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 het dogma van de onfeilbaarheid heeft afgekondigd, heeft slechts eenmaal een paus ex cathedra gesproken, namelijk Paus Pius XII, die in 1950 het dogma van de tenhemelopneming van Maria afkondigde. ( “Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, …” Romeinen 15:18 (vgl Matteus 5:33-37; 12:36-37, Efeziërs 4:25). SLECHTS EENMAAL ???

8 Galileo, een ketter … of toch niet?
Paus Urbanus VIII verklaarde in 1615 dat Galileo een zuivere dwaalleer verkondigde omdat hij zei dat de zon het middelpunt is van het universum i.p.v. de aarde. Deze bewering was volgens de onfeilbare paus ‘absurd, filosofisch vals, en formeel een ketterij omdat het uitdrukkelijk in strijd is met de Heilige Schrift ’ ? In oktober 1992 sprak paus Johannes Paulus II een excuus uit, waarmee Galilei's naam werd gezuiverd en Galilei werd erkend als gelovig mens. … Paus Benedictus XVI prees dat jaar (2008) ook Galilei's grote bijdrage aan de sterrenkunde.

9 Inquisitie ‘Tegen zulke bewegingen kwam heel de maatschappij in opstand: volk, wereldlijk bestuur en kerkelijk bestuur. … Na 1200 echter (de tijd van het Katharen-gevaar) spannen kerkelijk en wereldlijk bestuur met wrede en onrechtvaardige middelen tegen dwaalleraren samen. Daar de wortel van de vervolgde beweging levensbeschouwelijk is, had de bisschop of pauselijke rechter het onderzoek (de inquisitio) en het oordeel daarover in handen. … Het is duidelijk dat hiermee beide verantwoordelijk waren voor de doodvonnissen, niet alleen het wereldlijke gezag. … Wij in onze tijd vragen ons echter af: hoe is het mogelijk dat de christelijke samenleving tegen andersdenkenden optrad zoals vroeger het romeinse rijk tegen de christenen? … Ook veel aspecten van de kruistochten, ook het bestaan van ‘geestelijke ridderorden’ , tonen de gebrekkigheid van de middeleeuwse situatie. Hier blijkt hoezeer de kerk mensheid is die groeien moet in God’ (de nieuwe catechismus 1966, p ).

10 De inquisitie, hoe was het mogelijk?
In 1252 verklaarde paus Innocentius IV ( ) in zijn bul ‘Ad Extirpanda’ dat bij de verhoren van verdachten ook martelmethoden waren toegestaan ( “Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen” Romeinen 12:17-20 (vgl Matteus 26:52; Johannes 18:36; 2 Korintiërs 10:3-6) ? foto wikipedia “Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet” 1 Johannes 2:4

11 Bisschoppen “Een opziener dan moet zijn onbesproken, de man van een vrouw, … een goed bestierder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt; indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen?” 1 Timoteus 3:2-5 (vgl 1 Korintiërs 9:5). Daarom is de kerk van het Westen ertoe overgegaan om slechts hen priester te wijden die daartoe ongehuwd willen blijven (de nieuwe catechismus 1966, p 434). ? foto wikipedia 334 Is het celibaat vereist voor wie het Sacrament van de Wijding ontvangt? Voor het bisschopsambt is het celibaat altijd vereist. ( - catechismus van de Katholieke Kerk, 2005)

12 Volgt de KK de Overlevering?
Tertullian ( nC) zegt dat zij 3 keer onderdompelden. Na de doop dronken ze een mengeling van melk en honing en vanaf die dag namen ze een week lang geen bad. Ook het vasten en neerknielen tijdens samenkomst op zondag was niet geoorloofd. Tertullian zei dat deze dingen niet uit de Schrift kwamen maar door overlevering. (De Corona, hfdst 3,4 - foto wikipedia Jerome zegt in 379 nC dat deze overleveringen waar Tertullian over spreekt hetzelfde gezag van het geschreven woord hebben (The dialogue against Luciferians, 8 - foto wikipedia

13 Volgt de KK de Overlevering?
Tijdens de ‘heilige concilie’ van Constance in werd echter het besluit genomen dat geen enkele priester de mensen zowel het brood als de wijn mag geven op straffe van excommunicatie. Enkel het brood mocht worden gegeven. Zij die deze beslissing niet aannamen, dwaalden en moesten zich bekeren. ( - sessie 13,15 Juni 1415). “Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker” (1 Korintiërs 11:23-29) Didache (80-140) – brood en wijn Clement van Alexandrië (195) – brood en wijn Cyprianus (250) – brood en wijn … (a dictionary of early christian beliefs – David Bercot, p )

14 Volgt de KK de Overlevering?
ontkent erfzonde (tegen de ketters IV, 28.3) de Schrift is een pijler en fundament van ons geloof (tegen de ketters III, 1.1) de waarheid is overgeleverd d.m.v. geschreven documenten (tegen de ketters III, 2.1) de waarheid kan worden afgeleid uit de Schriften door hen die de Overlevering niet kennen (tegen de ketters III, 2.1) zij die beweren dat de waarheid ‘viva voce’ (levende stem) wordt gepredikt, moeten worden afgewezen (tegen de ketters III, 2.1) foto wikipedia Ireneus ( )

15 “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij
en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” Johannes 8:31-32 “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” Johannes 7:38 VS NIET BETROUWBAAR + NIET BETROUWBAAR +

16


Download ppt "Welkom Debat tussen Hugo Bos en Peter Vandebuerie 1. De bijbel is de enige bron door God geïnspireerd die ons vandaag de dag leert wat en hoe we moeten."

Verwante presentaties


Ads door Google