De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NextGenPos Evi FrancisHilde Van Roey Wim SerroyenIgnas Van Tricht David Van EffenLiesbeth Vertommen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NextGenPos Evi FrancisHilde Van Roey Wim SerroyenIgnas Van Tricht David Van EffenLiesbeth Vertommen."— Transcript van de presentatie:

1 NextGenPos Evi FrancisHilde Van Roey Wim SerroyenIgnas Van Tricht David Van EffenLiesbeth Vertommen

2 Inleiding • Geautomatiseerde applicatie voor kassasysteem • Aankopen samenstellen • Flexibiliteit • Aanpasbaarheid

3 Context diagram

4 Data flow diagram

5 ERD

6 Use case

7 Het programma

8 Pluggable business rules & Prijsstrategieën

9 [Serializable] public class DiscountSettings { private IDiscountStrategy[] strategies; private static XmlSerializer serializer; [XmlIgnore] public IDiscountStrategy[] Strategies { get { return strategies; } set { strategies = value; } } [XmlElement(Type = typeof(DiscountStrategySerializer))] public DiscountStrategySerializer[] XmlStrategies { get { if (Strategies == null) return null; else { DiscountStrategySerializer[] dss = new DiscountStrategySerializer[Strategies.Length]; for (int i = 0; i < Strategies.Length; i++) { dss[i] = new DiscountStrategySerializer(strategies[i]); } return dss; }

10 public class DiscountStrategySerializer : IXmlSerializable { private IDiscountStrategy strategy; public DiscountStrategySerializer(IDiscountStrategy strategy) { this.strategy = strategy; } public void ReadXml(XmlReader reader) { Type type = Type.GetType(reader.GetAttribute("type")); reader.ReadStartElement(); this.strategy = (IDiscountStrategy)new XmlSerializer(type).Deserialize(reader); reader.ReadEndElement(); } public void WriteXml(XmlWriter writer) { writer.WriteAttributeString("type", strategy.GetType().ToString()); new XmlSerializer(strategy.GetType()).Serialize(writer, strategy); }

11 Bedrag op product 4 Chef Antons Cajun Seasoning 22 100...

12

13 public class RulesFacade { private static RulesFacade instance; private PluggableRules rules; private RulesFacade() { rules = new PluggableRules().Deserialize(RulesFacade.RulesFile); }... public bool IsInvalid(Sale sale) { foreach (PaymentTypeRule ptr in rules.Rules) { if (ptr.PaymentType == sale.PaidBy.Type) return ptr.IsInvalid(sale); } return false; }... }

14 [System.Xml.Serialization.XmlRoot("PluggableRules")] public class PluggableRules { private Rule[] rules; public PluggableRules() { rules = new Rule[0]; } [System.Xml.Serialization.XmlArray("Rules"), System.Xml.Serialization.XmlArrayItem(typeof(PaymentTypeRule))] public Rule[] Rules { get{return rules;} set{rules = value;} } public void addRule(Rule r) { IList ruleList = this.Rules.ToList (); ruleList.Add(r); this.Rules = ruleList.ToArray (); }

15 public void Serialize(string path) { XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(PluggableRules)); Stream stream = new FileStream(path, FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.ReadWrite); serializer.Serialize(stream, this); stream.Close(); } public PluggableRules Deserialize(string path) { TextReader reader = new StreamReader(path); XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(PluggableRules)); PluggableRules myRules = (PluggableRules)serializer.Deserialize(reader); reader.Close(); return myRules; }

16 0 5000 Cash 15 10000 DirectDebit 50 25000 CreditCard

17 ServiceFactory public class ServiceFactory { private Hashtable services = new Hashtable(); public ServiceFactory() { Add (new AccountingAdapter(new AccountingSystemTest())); Add (new InventoryAdapter(new InventorySystemTest())); } public void Add (T t) where T : IService { services.Add(typeof(T), t); } public T GetService () { return (T)services[typeof(T)]; }

18 ServiceFactory public interface IService {} public interface IAccountingAdapter : IService { /// /// Verwerkt de boekhoudkundige gegevens voor een sale /// void ReportSale(Sale s); }

19 Model

20 Database • Controller public Controller() { string connectionString = server=(local)\\SQLEXPRESS; “ + “database=NEXTGENPOS.MDF;Integrated Security=SSPI"; mySqlConnection = new SqlConnection(connectionString); } // dynamische query opbouwer private DataSet genericSelectQueryFunction(string selectString, string returnSetName) { if (selectString.Equals("") || returnSetName.Equals("")) { return new DataSet(); } SqlCommand mySqlCommand = mySqlConnection.CreateCommand(); mySqlCommand.CommandText = selectString; SqlDataAdapter mySqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(); mySqlDataAdapter.SelectCommand = mySqlCommand; DataSet myDataSet = new DataSet(); mySqlConnection.Open(); mySqlDataAdapter.Fill(myDataSet, returnSetName); mySqlConnection.Close(); return myDataSet; }

21 public DataSet getProductByName(string name) { string selectString = "select * from product where description like” + '%" + name + "%'"; return genericSelectQueryFunction(selectString, "product"); }

22 public void saleTransaction(int customerId, DateTime saleDateTime, bool complete, double amount, int paymentTypeId, int[,] productIdQuantity) { try { mySqlConnection.Open(); } catch (Exception ex) { Console.WriteLine(ex.Message); } SqlTransaction transaction = null; SqlCommand command = new SqlCommand(); int saleId = 0; try { string insertSaleQueryString = "insert into sale (customer_id,date,complete) values ( “ + customerId + ", '" + saleDateTime + "', '" + complete + "')" + "; select id from sale where id= @@IDENTITY"; transaction = mySqlConnection.BeginTransaction(); command.Connection = mySqlConnection; command.CommandText = insertSaleQueryString; command.Transaction = transaction; saleId = (int)command.ExecuteScalar(); catch (Exception ex) { Console.WriteLine(ex.Message); if (transaction != null) { Console.WriteLine("Transactie rollback"); transaction.Rollback(); } mySqlConnection.Close(); }

23 • Datafacade public static DatabaseFacade Instance { get { if (null == instance) instance = new DatabaseFacade(); return instance; } }

24 public IList getAllEmployees() { IList eList = new List (); DataSet employees = control.getAllEmployees(); DataTable myDataTable = employees.Tables["employee"]; foreach (DataRow row in myDataTable.Rows) { Employee emp = new Employee(); emp.EmployeeID = int.Parse(row["id"].ToString()); emp.FirstName = row["firstname"].ToString(); emp.LastName = row["lastname"].ToString(); emp.UserName = row["username"].ToString(); emp.IsManager = row["function_id"]. ToString().TrimEnd().Equals("2"); eList.Add(emp); } return eList; }

25 public Customer getCustomerById(int id) { DataSet customerDataSet = control.getCustomerById(id); DataTable myDataTable = customerDataSet.Tables["customer"]; if (myDataTable.Rows.Count == 0) { throw new CustomerNotFoundException("Geen klant gevonden met id " + id); } DataRow temp = myDataTable.Rows[0]; return new Customer(int.Parse(temp["id"].ToString()), temp["name"].ToString(), temp["address"].ToString(), temp["city"].ToString(), System.DateTime.Parse(temp["dob"].ToString()); }

26 • Stored procedure

27 Kortingen - Strategy

28 Adapters

29 • Voorraadbeheersysteem

30 interface IInventoryAdapter { bool IsInStock(Product p); //is het item in voorraad? int GetNumberInStock(Product p); //aantal items in voorraad void UpdateStock(Sale s); //werk de stock bij met de //items in de sale } public int GetNumberInStock(Product p) { if (p.Description.Equals("Tofu") || p.Description.Equals("Konbu")) return 0; return 9999999; }

31 • Boekhoudsysteem

32 public interface IAccountingAdapter { /// Verwerkt de boekhoudkundige gegevens voor een sale void ReportSale(Sale s); } public class AccountingSystemTest { public void UpdateSales(Sale s) { Console.WriteLine("Sale:{0}", s.ToString()); } public void UpdateCommissions(Sale s) { }

33 • Authorization service

34 public interface ICreditAuthorizationAdapter { bool isAuthorized(string cardNumber, string customername, double amount); } public class CreditCardAuthorizationServiceTest { public bool isAuthorized(string cardnumber, string customername, double amount) { if ((customername.Equals("Antonio Moreno") || customername.Equals("Yang Wang")) && amount > 0) return false; else if ((customername.Equals("Maria Anders") || customername.Equals("Thomas Hardy")) && amount > 1000) return false; return true; }

35 Logger • Design Patterns: • Chain of Responsibility pattern • Verschillende niveaus (debug/info/fatal) • verschillende outputs (console/file/email) • Observer pattern • Event logging

36 • Observer

37

38 • IObservable public interface IObserver { void Notify(object anObject); } public interface IObservable { void Register(IObserver anObserver); void UnRegister(IObserver anObserver); }

39 public class ObservableImpl:IObservable { protected Hashtable _observerContainer=new Hashtable(); public void Register(IObserver anObserver){ _observerContainer.Add(anObserver,anObserver); } public void UnRegister(IObserver anObserver){ _observerContainer.Remove(anObserver); } public void NotifyObservers(object anObject) { foreach(IObserver anObserver in _observerContainer.Keys) { anObserver.Notify(anObject); }

40 • Voorbeeld public IList ItemsPurchased { get { return itemsPurchased; } set { base.NotifyObservers(itemsPurchased); itemsPurchased = value; }

41 • Chain op responsibility

42

43

44 public enum LoggerState { FATAL = 1, //Fatale error --> hoogste niveau: stuur een email naar de persoon die verantwoordelijke is EXCEPT = 3, //Zware fout --> Exceptions ERROR = 5, EMAIL = 6, // versturen van een email INFO = 7, //Notice (opmerking) : schrijf naar een logbestand OBSERVER = 8, //observer logging DEBUG = 10 //Debugging boodschap: schrijf enkel naar de console } Elk type heeft een waarde (=prioriteit of mask):

45 protected ILogger next; public ILogger setNext(ILogger l) { next = l; return l; } protected static ILogger l, l3; protected static OBserverLogger l2; static LogManager() { l = new ConsoleLogger(LoggerState.DEBUG); l3 = l.setNext(new LogFileLogger (LoggerState.INFO,"./logs/logFileInfo")); l2 = new OBserverLogger (LoggerState.OBSERVER, "./logs/logFileObserver"); }

46 public void Message(String msg, LoggerState priority) { if (priority <= mask) { WriteMessage(msg); } if (next != null) { next.Message(msg, priority); } abstract protected void WriteMessage(String msg);

47

48 view • Model-view-controller

49 New POSForm() • een lijst van de klanten opgehaald • een lijst binnengehaald met de gekende producten • user met succes is geauthenticeerd, zal er worden nagegaan of deze user admin rechten heeft.

50 Hoe vullen we een component ‘combobox’ met de lijst van onze klanten? • we hebben een klasse Bind • de properties id en name • de methode override String ToString()

51 • Sequence diagram • de lijst met klanten, verkregen door de DatabaseFacade • omzetten van customer lijst naar een lijst van Bind objecten • lijst van bind objecten wordt aan een BindingSource gelinked.

52

53 Sale ticket • een ticket geeft een overzicht van sale • de producten, subtotalen, kortingen op producten, globale kortingen • de velden die in een ticket zijn instelbaar, doormiddel van een XML config bestand • Vb. item in xml:

54

55 • Sequence diagram: de communicatie tussen het POSForm en de controller, die uiteindelijk met het model Register communiceert

56 Sequence diagram: • de communicatie bij aanmaak van een ticket. • Een ticket wordt ingesteld wanneer de methode setFlatList (de lijst van flatLineItems) of setFlatTotal (een flatLineItem) worden aan- geroepen.


Download ppt "NextGenPos Evi FrancisHilde Van Roey Wim SerroyenIgnas Van Tricht David Van EffenLiesbeth Vertommen."

Verwante presentaties


Ads door Google