De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming Rechterlijke Organisatie Arrondissementen & mobiliteit Verzelfstandiging beheer 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming Rechterlijke Organisatie Arrondissementen & mobiliteit Verzelfstandiging beheer 1."— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming Rechterlijke Organisatie Arrondissementen & mobiliteit Verzelfstandiging beheer 1

2 Waarom deze hervorming? •Verminderd vertrouwen •Meer nood aan specialisatie •Efficiëntere inzet van de beschikbare middelen 2

3 3 Belangrijkste pijlers van de hervorming 1.Schaalvergroting 2.Mobiliteit 3.Beheer

4 Schaalvergroting: nieuwe arondissementen 27 > 12

5 Schaalvergroting: nieuwe rechtbanken Worden op ressortniveau georganiseerd •9 Arbeidsrechtbanken • Uitzonderingen: Brussel (NL en FR), Leuven, Nijvel en Eupen • Dus 9 arbeidsrechtbanken verdeeld over 34 afdelingen •9 Rechtbanken van Koophandel • Uitzondering: Brussel (NL en FR), Leuven, Nijvel en Eupen • Dus 9 rechtbanken van Koophandel verdeeld over 30 afdelingen •9 Arbeidsauditoraten • Uitzonderingen: Brussel (NL en FR), Leuven, Nijvel en Eupen 5

6 Schaalvergroting: nieuwe rechtbanken Worden op arrondissementsniveau georganiseerd •13 Rechtbanken van Eerste Aanleg • Uitzondering: Brussel (NL en FR) • Huidige rechtbanken worden afdeling • Dus 13 REA’s met 27 afdelingen •15 Politierechtbanken • Uitzonderingen: Brussel (NL en FR), Halle en Vilvoorde • Dus 15 Politierechtbanken verdeeld over 35 sites 6

7 Schaalvergroting: nieuwe rechtbanken Worden op arrondissementsniveau georganiseerd •Vredegerechten • Behoud van de huidige 187 kantons •14 Parketten van de Procureur des Konings • Uitzonderingen: Brussel, Halle-Vilvoorde en Henegouwen (Charleroi en Bergen) •Vredegerechten • Behoud van de huidige 187 kantons 7

8 Afdelingen •Elke rechtbank en parket wordt onderverdeeld in afdelingen •Afdelingen vallen samen met de huidige rechtbanken •KB bepaalt de afdelingen, hun grondgebied, zetel en de bevoegdheden van de afdeling •Bevoegdheden • Momenteel enkele territoriale bevoegdheden • In de toekomst ook materiele bevoegdheden • Type zaken verdelen over afdeling • Type zaken exclusief toewijzen aan één afdeling 8

9 Ressort Gent

10 Ressort Antwerpen

11 Ressort Brussel

12 Ressort Brussel / Bruxelles

13 Ressort Bergen

14 Ressort Luik

15

16 Voorzitters en Afdelingsvoorzitters •Voorzitter van de rechtbank • Algemene leiding van de rechtbank •Afdelingsvoorzitter (Afdelingsprocureur/Afdelingsauditeur) • In elke afdeling van de Rechtbank van Eerste Aanleg (Parket) • In elk nieuw arrondissement voor Arbeid, Koophandel en Auditoraat • Geen afdelingsvoorzitters in de politierechtbanken • Staat in voor dagelijks leiding onder gezag van de voorzitter • Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank • 1 per nieuw arrondissement • Uitzonderingen: arrondissementen Brussel en Eupen • Bijgestaan door een ondervoorzitter • Als een vrederechter voorzitter is, moet de ondervoorzitter een politierechter zijn (of omgekeerd) 16

17 Hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen •1 hoofdgriffier/hoofdsecretaris per rechtbank/parket •1 hoofdgriffier voor het geheel van de politierechtbanken en de vredegerechten binnen een arrondissement 17

18 Benoemingen: magistraten Rechtbank van Eerste Aanleg - Parket •Benoemd in de rechtbank van het nieuw arrondissement •In subsidiaire orde in alle andere Rechtbanken van Eerste Aanleg of parketten van het ressort Politierechtbank •Benoemd in de rechtbank van het nieuw arrondissement 18

19 Benoemingen: magistraten Vredegerechten •Benoemd in het vredegerecht van een kanton •In subsidiaire orde in alle andere vredegerechten van het arrondissement Arbeidsrechtbank en Rechtbank van Koophandel •Benoemd in de rechtbank van het ressort Arbeidsauditoraat •Benoemd in het auditoraat van het ressort Rechters in sociale- en handelszaken, plaatsvervangende rechters •Benoemd in een arrondissement 19

20 Benoemingen: magistraten Uitzonderingen: •Ressort Brussel • Magistraten benoemd in een NL rechtbank of parket te Brussel worden subsidiair benoemd in het arrondissement Leuven en vice versa • Magistraten benoemd in een FR rechtbank of parket te Brussel worden subsidiair benoemd in het arrondissement Waals-Brabant en vice versa • Arrondissement Eupen • In hoofdorde benoemd in een rechtbank/parket • In subsidiaire orde benoemd in alle andere rechtbanken/parket van het arrondissement 20

21 Benoemingsprocedure •De vacatures voor de nieuwe korpschefs werden gepubliceerd in het Staatsblad van 23 december •De postulatietermijn bedraagt 1 maand •Het procedureverloop is bepaalt in art 259ter en quater Ger.W. en de duurtijd loopt over 6 maanden 21

22 Benoemingsprocedure Schematisch overzicht (normale maximale timing) •Publicatie Belgisch Staatblad: 23 december 2013 •Adviesaanvraag (uiterlijk 45 dagen na de publicatie van de vacature) => 3 februari 2014 •Ontvangst adviezen (30 dagen na het verzoek) => 5 maart 2014 •Kandidaten kunnen opmerkingen formuleren (90 dagen na de vacature) => 23 maart 2014 22

23 Benoemingsprocedure •Overzending aan de Hoge Raad voor de Justitie (100 dagen na de publicatie van de vacature) => 27 maart 2014 •Voordracht de Hoge Raad voor de Justitie (40 dagen na overzending van de dossiers) => 6 mei 2014 •Betekening KB beslissing (60 dagen na voordracht Hoge Raad voor de Justitie) => 5 juli 2014 23

24 Benoemingsprocedure Afspraken met de Hoge Raad Doel: voorziene timing versnellen •Clustering per type korpsoversten (eerst PK’s afwerken, enz…) •Hoge Raad plant reeds hoorzittingen vanaf 28 maart 2014 (daags na overzending dossiers) •Dossiers worden in twee bewegingen overgemaakt: -Begin maart: kandidaturen, beleidsplannen, adviezen -27 maart 2014: (eventuele) opmerkingen en afsluitende inventaris 24

25 Benoemingsprocedure Voorzitters politierechtbanken en vredegerechten •Koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vaststelling van de categorieën van standaardprofielen is aangepast •Profielen goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Justitie  Beiden gepubliceerd in Staatsblad van 28 januari 2014 •Vacatures gepubliceerd op 31 januari 2014 25

26 Benoemingen: Gerechtspersoneel Niveau’s A en B • Rechtbank van Eerste Aanleg, Parket en Politierechtbank • Benoemd in een nieuw arrondissement • Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel en Arbeidsauditoraat • Benoemd in een nieuw arrondisement • Vredegerechten • Benoemd in alle kantons van het nieuwe arrondissement 26

27 Benoemingen: gerechtspersoneel Niveau C en D • Algemeen • Benoemd in 1 of 2 afdelingen van de rechtbank of parket • Uitzondering: • Vredegerechten: Benoemd in één kanton • Rechtbanken zonder afdelingen (Nijvel, Leuven, Brussel) ➟ Benoeming in het arrondissement 27

28 Mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen • Op wie is het mandatensysteem van toepassing? • Op de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die leiding hebben over griffies of parketsecretariaten met meer dan 100 personeelsleden • Thans zijn er 24 betrekkingen (17 hoofdgriffiers en 7 hoofdsecretarissen) • 5 jaar en verlengbaar • De houder kan vragen dat zijn mandaat voortijdig wordt beëindigd 28

29 Mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen •De mandaten zijn toegankelijk voor ieder vast benoemd personeelslid niveau A is in de hoedanigheid van gerechtspersoneel met 6 jaar anciënniteit •Geslaagd voor een vergelijkende selectie •De aanwijzing leidt van rechtswege tot vacant verklaring van de betrekking ingenomen op het moment van de aanwijzing. •In afwachting van de functieweging ontvangt de houder de laatste weddeschaal verbonden aan de klasse A3 29

30 Mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen Wat gebeurt er met hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die bij de inwerkingtreding van het systeem in de betrokken diensten zijn benoemd? • zij blijven hun functie uitoefenen tot de aanwijzing, naargelang van het geval, van een hoofdgriffier of een hoofdsecretaris onder mandaat • kunnen deelnemen aan de selectie met het oog op de aanwijzing, naargelang van het geval, van een hoofdgriffier of een hoofdsecretaris onder mandaat • De hoofdgriffiers en –secretarissen gerangschikt in klasse A3 op het ogenblik van de inwerkingtreding van het systeem worden geacht te voldoen aan de voorwaarden voor een mandaat 30

31 Mobiliteit Meer mobiliteit door: • Schaalvergroting • Nieuwe benoemingswijze • Nieuwe mobiliteitsregels 31

32 Mobiliteit: Magistraten Parketten van de Procureurs des Konings •Alle afdelingen van het parket •In een ander parket van het ressort • Onderling akkoord tussen beide procureurs • Bij ontbreken akkoord beslist de procureur-generaal • Beroepsmogelijkheid bij het directiecomité van het Parket-generaal • Substituut kan opdracht krijgen van de procureur-generaal (momenteel met instemming) Met instemming •Opdracht bij het Parket-generaal (bestaande mogelijkheid) 32

33 Mobiliteit: Magistraten Rechtbanken van Eerste Aanleg • Alle afdelingen van de rechtbank • In een andere REA van het ressort • Onderling akkoord tussen beide voorzitters • Bij ontbreken akkoord beslist 1 ste voorzitter • Beroepsmogelijkheid bij het directiecomité van het Hof Met instemming • Opdracht in een rechtbank van koophandel • Houder bijzonder mandaat (jeugdrechter, onderzoeksrechter) kan opdracht krijgen in andere REA van het ressort • Opdracht bij het Hof van Beroep 33

34 Mobiliteit: Magistraten Politierechtbanken • Alle afdelingen van de rechtbank Met instemming • Aangewezen worden als vrederechter • Opdracht krijgen in een ander arondissement Vrederechters • Kunnen door de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank ter versterking worden aangesteld in een ander kanton Met instemming • Opdracht krijgen in een kanton in een ander arrondissement • Worden aangewezen als rechter in de politierechtbank 34

35 Mobiliteit: Magistraten Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel, Arbeidsauditoraat •Interne mobiliteit binnen dezelfde rechtbank •Beslissing door de korpschef Met instemming •Magistraat van de rechtbank van koophandel kan opdracht krijgen in het Hof van Beroep •Magistraat van de arbeidsrechtbank kan opdracht krijgen in het Arbeidshof •Magistraat van het arbeidsauditoraat kan opdracht krijgen in het Parket-Generaal (deze mogelijkheid bestaat reeds) 35

36 Mobiliteit: Magistraten Hof van Beroep en Arbeidshof Met instemming •Opdracht krijgen in een ander hof •Raadsheer van het Hof van Beroep kan opdracht krijgen in een Rechtbank van Eerste Aanleg of Rechtbank van Koophandel •Raadsheer van het Arbeidshof kan opdracht krijgen in een Arbeidsrechtbank •Raadsheer van het Hof van Beroep kan zich kandidaat stellen om aangewezen te worden als rechter in de Strafuitvoeringsrechtbank 36

37 Mobiliteit: Magistraten Substituten - Procureur-generaal en advocaten-generaal Met instemming • Aangewezen worden als substituut - procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken 37

38 38 Mobiliteit: Gerechtspersoneel Niveau’s A en B • Ingezet worden in alle afdelingen van het arrondissement • Ingezet worden in andere griffie van het ressort  Door de 1 ste voorzitter  Voor een periode van 1 jaar, verlengbaar (met instemming) • Ingezet worden in een andere griffie van een ander type rechtbank van het arrondissement  Door de 1 ste voorzitter  Voor een periode van één jaar, verlengbaar Met instemming • Ingezet worden in een ander arrondissement (Arbeid, Koophandel, Auditoraat): beslissing van de hoofdgriffier

39 39 Mobiliteit: Gerechtspersoneel Niveau’s C en D • Opdracht krijgen in andere griffie van de afdeling van het arrondissement  Door 1 ste voorzitter  1 jaar, verlengbaar Met instemming • Kunnen door hoofdgriffier aangewezen worden in een andere afdeling • Kunnen door hoofdgriffier aangewezen worden in een ander kanton of afdeling van de Politierechtbank (Vredegerechten en Politierechtbank)

40 Mobiliteit: Secretarissen en personeel secretariaat Niveau’s A en B •Ingezet worden in alle afdelingen van het arrondissement •Ingezet worden in een ander parketsecretariaat van het ressort  Opdracht Procureur-generaal  Voor een periode van 1 jaar, verlengbaar (mits instemming) •Ingezet worden binnen het arrondissement in een ander type parketsecretariaat van het arrondissement  Opdracht Procureur-generaal  Voor een periode van 1 jaar, verlengbaar 40

41 Mobiliteit: Secretarissen en personeel secretariaat Niveau’s C en D •Opdracht krijgen in andere parketsecretariaat van de afdeling van het arrondissement  Opdracht Procureur-generaal  Eén jaar, verlengbaar Met instemming •Kunnen door hoofdsecretaris aangewezen worden in een andere afdeling 41

42 Overgangsmaatregelen •Mandaten en functies van hoofdgriffier en hoofdsecretarissen in de nieuwe arrondissementen worden vacant verklaard •De huidige mandaat- en functiehouders die niet weerhouden worden behouden loon en titel voor de rest van hun mandaat of benoeming. •Korpschefs die geen korpschef meer worden in de nieuwe structuur  Worden afdelingsvoorzitter / afdelingsprocureur  Of, indien zij dit wensen, keren terug naar hun vroeger ambt •Hangende zaken  Zaken waarbij verzet kan worden aangetekend of waar in beroep kan worden gegaan blijven aanhangig in het oude arrondissement. 42

43 Kaders Het kader van een nieuwe rechtbank is: • Som van de kaders van de afdelingen (huidige rechtbanken) + • De toegevoegde rechters en substituten en afgevaardigd griffiers • Worden in kaders geïntegreerd • Toegewezen aan het kader van het arrondissement waarin zij thans werkzaam zijn • Het globale kader van magistraten en gerechtspersoneel blijft ongewijzigd 43

44 Timing 1 april 2014 44

45 Beheer Kaderwet •Duaal modaal •Structuren: colleges, steundiensten en directiecomités •Gemeenschappelijk beheer met FOD •Beheersovereenkomsten en beheersplannen •Latere financieringswet 45

46 Beheer Duale structuur: •College van Hoven en Rechtbanken •College van het Openbaar Ministerie 46

47 Beheer College van Hoven en Rechtbanken Opdracht • Organiseren van o.a. communicatie, kennisbeheer, kwaliteitsbeleid, werkprocessen, uitwerken informatisering, strategisch personeelsbeleid, werklastmeting en werklastverdeling • Ondersteuning bieden aan beheer binnen hoven en rechtbanken Samengesteld uit 10 personen • 3 eerste voorzitters Hoven van Beroep • 1 eerste voorzitter Arbeidshof • 3 voorzitters rechtbank van Eerste Aanleg • 1 voorzitter rechtbank van Koophandel • 1 voorzitter Arbeidsrechtbank • 1 voorzitter vrederechters en rechters in politierechtbank 47

48 Beheer College van het Openbaar Ministerie Opdracht • Ondersteuning bieden aan het beheer ter uitvoering van het strafrechtelijke beleid bepaald door het College van Procureurs-generaal • Organiseren van o.a. communicatie, kennisbeheer, kwaliteitsbeleid, werkprocessen, uitwerken informatisering, strategisch personeelsbeleid, werklastmeting en werklastverdeling Samengesteld uit 10 personen • 5 Procureurs-generaal • 3 leden van de Raad van Procureurs des Konings • 1 lid van de Raad van Arbeidsauditeurs • Federale Procureur 48

49 Beheer Steundiensten • Beide Colleges krijgen een eigen steundienst  Expertise inzake beheer  Experten van de steundienst ondersteunen de hoven en rechtbanken of de parketten en arbeidsauditoraten  De steundienst van het College van het Openbaar Ministerie staat ook ten dienste van het College van de Procureurs-generaal Gezamenlijk beheer • Van gemeenschappelijke beheersaangelegenheden  Tussen Zetel, Openbaar Ministerie en/of FOD Justitie  Efficiënter gebruik van in te zetten middelen 49

50 Beheer Lokale beheerstructuur • Elke gerechtelijke entiteit krijgt een directiecomité • Samenstelling  Korpschef  Hoofdgriffier/Hoofdsecretaris  In entiteiten met afdelingen > De afdelingsverantwoordelijken  In entiteiten zonder afdelingen > minstens 2 rechters of substituten o Aangewezen door de korpschef  Indien de korpschef dit wenst > maximaal 2 andere personen • Opdracht  Beheersorgaan van de lokale entiteit  Korpschef blijft eindverantwoordelijke  Beslissingen in principe bij consensus o Indien geen consensus: beslissing door de korpschef  Beslissingen van het directiecomité zijn vatbaar voor vernietiging door een College 50

51 Beheer •Principe: de minister van Justitie stelt de middelen ter beschikking van de Rechterlijke Orde via een beheersovereenkomst •De minister sluit een overeenkomst met elk van de Colleges •De Colleges verdelen de middelen op basis van de beheersplannen van de rechtbanken of parketten •Hof van Cassatie ontvangt de middelen rechtstreeks van de minister 51

52 Beheer Minister van Justitie Colleges Entiteiten Hof van Cassatie Beheers- overeen- komst Beheers- plannen 52

53 Beheer Beheersovereenkomst •De omschrijving van de activiteiten die het College zal uitvoeren •De doelstellingen omtrent beheer en organisatie voor de Zetel of het Openbaar Ministerie die aan de toegekende middelen kunnen worden verbonden •De middelen die de overheid aan alle hoven en rechtbanken toekent voor hun werking •De middelen die aan de Colleges worden toegekend voor de eigen werking •De wijze waarop de realisatie van de beheersovereenkomst wordt gemeten en opgevolgd en de indicatoren die daarvoor worden gebruikt 53

54 Beheer Beheersovereenkomst / Beheersplan •Minister kan op termijn via de beheersovereenkomsten kredieten overdragen – financieel beheer nog te regelen via wet •Evaluatie: rapportering via werkingsverslagen •Controle via regeringscommissarissen in de Colleges •Controle door het Rekenhof •Koning bepaalt de mate, de fasering en de timing van de overdracht van de bevoegdheden van de FOD naar de RO 54

55 Beheer Timing Fase 1 (vanaf 1 april 2014) • Oprichting Colleges en directiecomités • Oprichting steundiensten Fase 2 • KB’s  Vaststelling gemeenschappelijke aangelegenheden  Beheersovereenkomsten/plannen • Start met KB dat overdracht bevoegdheden vastlegt  Timing  Wijze 55

56 Een nieuw evaluatiesysteem •Jaarlijks •Gebaseerd op de wijze waarop de houder • heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de in het beheersplan bepaalde doelstellingen met inachtneming van de resultaatsgebieden die in zijn functieprofiel werden vastgelegd • zich heeft gekweten van zijn taak als evaluator •4 eindvermeldingen: “uitzonderlijk”, “voldoet aan de verwachtingen”, “ te verbeteren” of “onvoldoende” • de vermelding “onvoldoende” leidt tot de (voortijdige) beëindiging van het mandaat • de vermeldingen “voldoet aan de verwachtingen” en “uitzonderlijk” geven recht op de verlenging van het mandaat voor een nieuwe periode van 5 jaar • alleen tegen de vermeldingen “onvoldoende” en “te verbeteren” kan beroep worden ingesteld 56

57 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 • Doelstellingen 1.Meer belang hechten aan de evaluatie 2.De bevordering kan worden versneld 3.Beperkte geldelijke loopbaan voor de contractuele personeelsleden • Beginsel: evolutie van de geldelijke loopbaan Op grond van: 1.Gunstige evaluatie 2.Geldelijke anciënniteit 57

58 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 • Voor de personeelsleden die in dienst zijn op 30 juni 2014 •Voor de personeelsleden die vanaf 01/07/2014 : • Worden aangeworven • Worden bevorderd • Veranderen van graad “Nieuwe oude loopbaan“Nieuwe loopbaan” 58

59 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 Basisbeginselen: 1.Behoud van de huidige weddeschaal na 1 juli 2014 2.Indien geslaagd voor een gecertificeerde opleiding, behoud van de uitbetaling van de premie voor competentieontwikkeling na 1 juli 2014 tot het einde van de geldigheidsduur 3.Toegang tot de hogere weddeschaal aan het einde van de geldigheidsduur 59

60 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 Voorbeeld: loopbaan administratief assistent (niveau C) 60 Oude schaal Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Overgang na: → 6x voldoet aan de verwachtingen OF → 4x uitzonderlijk + 1 e bonific; + bonificatie; Overgang na: → 6x voldoet aan de verwachtingen OF → 4x uitzonderlijk Overgang na: → 3x voldoet aan de verwachtingen OF → 2x uitzonderlijk + bonificatie; Overgang na: → 6x voldoet aan de verwachtingen OF → 4x uitzonderlijk + bonificatie;

61 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 • Voorbeeld: loopbaan attaché (niveau A) 61 Oude schaal Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Overgang na: → 5x voldoet aan de verwachtingen OF → 4x uitzonderlijk + 1 e bonific; + bonificatie; Overgang na: → 5x voldoet aan de verwachtingen OF → 4x uitzonderlijk Overgang na: → 3x voldoet aan de verwachtingen OF → 2x uitzonderlijk + bonificatie; Overgang na: → 5x voldoet aan de verwachtingen OF → 4x uitzonderlijk + bonificatie;

62 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 Bevordering: Beginsel: • Inschaling in een nieuwe weddeschaal • Die de huidige wedde + een gegarandeerde verhoging waarborgt  Naar niveau C = + 500 euro  Naar niveau B = + 750 euro  Naar niveau A = + 1.500 euro  Naar A2, A3, A4 of A5 = + 3.000 euro 62

63 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie •De evaluatieperiode duurt 1 jaar •De periode loopt van 1 januari tot 31 december •Afwezigheden hebben geen invloed op de duur van de evaluatieperiode (behalve tijdens de remediëringsperiode) •De evaluatiecyclus start op een andere dag:  Bij de benoeming van een statutair personeelslid  Na mobiliteit of terbeschikkingstelling  Bij de indiensttreding van en contractueel personeelslid  Wanneer de medewerker van functie verandert  Na een remediëringsperiode 63

64 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie • Wat gebeurt er wanneer de evaluatiecyclus na 1 januari start? • indien de cyclus start voor 1 juli, eindigt hij op 31 december met het evaluatiegesprek en de toekenning van een eindvermelding • indien de cyclus start na 30 juni, eindigt hij na 6 maanden met het evaluatiegesprek en de toekenning van een eindvermelding. De volgende cyclus start op de dag die volgt op die periode van 6 maanden en loopt tot 31 december • Wanneer een evaluatiecyclus start tussen 1 juli en 31 december, worden in het volgende kalenderjaar 2 vermeldingen toegekend 64

65 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie 65 Beschikbaarheid gebruikers Evaluatiecriteria Kwaliteit van de evaluaties Individuele prestatie Compententies Bijdrage aan de teamprestaties

66 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie • De eindvermeldingen • Iedere evaluatiecyclus van minstens 6 maanden, wordt afgesloten met de toekenning van een van de volgende 4 eindvermeldingen:  Voldoet aan de verwachting  Te verbeteren  Uitzonderlijk  Onvoldoende 66

67 Een nieuwe evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie 67 FunctiegesprekPlanningsgesprek Functionerings- gesprek Evaluatiegesprek Inhoud Functiebeschrijving Bepalen van prestatie- en ontwikkeldoelstellingen Volgen en bijsturen van prestaties en ontwikkeling Opstellen van de eindbalans van het algemene functioneren en de bereikte resultaten Uitnodiging Evaluator Evaluator Evaluator Evaluator Ondertekening van verslag Voor akkoord Voor akkoord Voor akkoord Voor akkoord Frequentieindienstreding1 x per cyclusOp aanvraag1 x per cyclus Wanneer Aan begin van cyclus Aan begin van cyclus Aan begin van cyclus Aan begin van cyclus Verplichting Ja Ja Neen Ja

68 Verandering: een proces om te managen •What’s in it for me? Klantgerichtheid, moderne middelen, nieuwe arbeidscultuur van vertrouwen •Een verandering van cultuur: resultaatsgericht, teamgeest, nieuwe processen, ontwikkeling, overwinnen van obstakels en vooroordelen, samen middelen zelf beheren •De nieuwe carrière en de nieuwe evaluatiecyclus: een actieplan voor informatie op het terrein en opleiding •Communicatie : Just2020 68

69 Contact –Vragen : hervorming@just.fgov.behervorming@just.fgov.be –Info : www.hervormingjustitie.be ou www.justitie.belgium.be > Rechterlijke Orde > Hervorming justitiewww.hervormingjustitie.bewww.justitie.belgium.be •FAQ •Wetgeving •Documentatie –Praktische info: Intranet > DGRO •Omzendbrieven •Uitvoeringsbesluiten •… 69


Download ppt "Hervorming Rechterlijke Organisatie Arrondissementen & mobiliteit Verzelfstandiging beheer 1."

Verwante presentaties


Ads door Google