De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CDA Programma voor de gemeente IJsselstein 4 december 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "CDA Programma voor de gemeente IJsselstein 4 december 2013"— Transcript van de presentatie:

1 CDA Programma 2014-2018 voor de gemeente IJsselstein 4 december 2013
TOP in IJsselstein CDA Programma voor de gemeente IJsselstein 4 december 2013 CDA IJsselstein

2 Voorwoord De vier jaar zijn weer bijna voorbij en 19 maart 2014 gaat IJsselstein weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor U ligt het verkiezingsprogramma voor Het is in lijn met de beginselen van het CDA. “TOP in IJsselstein” is na “Fijn in IJsselstein” een vervolg op onze visie op het te voeren beleid in IJsselstein. “TOP in IJsselstein” is de titel van het programma geworden daar het wonen, werken en ondernemen hier gewoon echt goed is en dat wil het CDA zo houden. Velen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit programma. Hierbij dank voor iedereen en speciaal de leden van de programmacommissie die hier weer vele uren aan besteed hebben. Arjen Molendijk, voorzitter CDA afdeling IJsselstein CDA IJsselstein

3 Inhoudsopgave Introductie Uitgangspunten Beginselen van het CDA
Ontwikkelingen op landelijk niveau Ontwikkelingen binnen IJsselstein Beginselen van het CDA IJsselstein 2014 – 2018 Waar staan we voor Toelichting vanuit 10 gezichtspunten Kijk op de Leefomgeving (3) Invulling van de Levensloop (3) Ondersteuning van de Levensdoelen (4) Top in IJsselstein Kandidaten voor de gemeenteraad Wie zijn we? CDA IJsselstein

4 Introductie CDA IJsselstein

5 Introductie Het gaat om iedereen, burgers, ondernemers, vrijwilligers, werknemers, jeugd, sporters, verzorgers, ouderen en ga zo maar door. Iedereen zal binnen dit programma aandacht krijgen en geen doelgroep zal vergeten worden. Echter, de één heeft meer aandacht nodig dan de ander, ook daarvan zijn we ons bewust. Het wetenschappelijk bureau van het CDA heeft een samenvatting gemaakt van de beginselen van het CDA. Deze worden ook door de lokale afdeling omarmd en dienen als basis voor het beleid waar het CDA IJsselstein voor staat voor de aankomende jaren. De beginselen zijn vertaald naar een aantal programma punten waarvan het CDA IJsselstein vindt dat die expliciet benoemd moeten worden. Bij het opstellen van deze programmapunten is rekening gehouden met de landelijke sociaal maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Ook hier dienen we rekening mee te houden. Landelijk zijn processen in gang gezet die lokaal niet gekeerd kunnen worden maar wel gestuurd. Het CDA IJsselstein zal dit helder en duidelijk in het programma mee nemen. Het programma is als volgt opgezet: eerst komen onze uitgangspunten aan de orde en vervolgens wordt stilstaan bij de beginselen van het CDA. Hierna zal de invulling voor de gemeente IJsselstein uitgebreid behandeld worden. Het programma wordt afgesloten met een korte toelichting wie het CDA IJsselstein is. Veel leesplezier. CDA IJsselstein

6 Uitgangspunten voor het programma
CDA IJsselstein

7 Uitgangspunten Ontwikkelingen op landelijk niveau
Overheveling welzijnstaken naar gemeenten De komende jaren vinden vele verschuivingen plaats van taken van het Rijk en Provincie naar gemeenten en invoering van nieuwe wetten, zoals o.a. de Jeugdzorg, delen van de AWBZ en de Participatiewet. Gemeenten kunnen zeker een aantal zaken efficiënter regelen, maar tegelijkertijd is het ook een bezuiniging. Gemeenten moeten meer doen voor minder geld (dan de rijksoverheid voor deze taken had). Sociale structuren van de samenleving moeten ook daarom verder ontwikkeld worden. Voor het CDA staan van oudsher de familie en buurt, het zorgen voor elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar centraal. Dat betekent dat zorg en ondersteuning voor degene die het echt nodig hebben beschikbaar moet zijn. Als mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen hebben ze daarbij vaak hulp en ondersteuning nodig. Van belang is dat de zwakkeren in de samenleving niet extra hard geraakt worden door een stapeling van maatregelen en bezuinigingen. Financiële doelstellingen Een duurzaam financieel beleid; ook dat is goed rentmeesterschap. Maar de huidige verdere lastenverzwaringen staan economisch herstel in de weg. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen. Vertrouwen van bedrijven om te investeren, van consumenten om zowel kleine als ook grote uitgaven te doen en van gemeenten om het lokaal voorzieningenniveau op peil te houden. Schaalvergroting Nu steeds meer taken naar lokale overheden komen (al dan niet met minder middelen) wordt steeds meer gevraagd van de bestuurskracht van gemeenten. Schaalvergroting door middel van fusie kan, maar is niet altijd de enige optie. Gemeenten zijn voor veel burgers de overheid die het dichts bij hen staat. IJsselstein kiest dan ook voor de in gang gezette ambtelijke samenwerking met Montfoort en ziet dit graag uitgebreid met Lopik. In deze samenwerking is ruimte voor eigen identiteit en een sterk lokaal gerichte beleidsagenda. CDA IJsselstein

8 Uitgangspunten Ontwikkelingen op lokaal niveau
De afgelopen 4 jaar heeft het CDA IJsselstein een significante bijdrage geleverd aan het besturen van de gemeente IJsselstein. In deze periode is er veel bereikt en in gang gezet door het bestuur van onze gemeente. Een veilig IJsselstein Op het gebied van veiligheid scoort IJsselstein goed, zeker ten opzichte van soortgelijke gemeenten. De afgelopen jaren is hierop niet bezuinigd, maar zelfs extra op ingezet. Door projecten als Waaks! en Burgernet hebben de inwoners hier ook nadrukkelijk aan bijgedragen. IJsselstein in verandering IJsselstein is altijd ambitieus geweest. De uitvoering daarvan kwam veelal moeizaam op gang. Door te kiezen om eerst lopende projecten af te ronden zijn forse stappen gezet t.a.v. bv. Mobiliteit (herinrichting Utrechtseweg), Volkshuisvesting (Oranje Nassaukades, Kloosterplantsoen, IJsselveld-Oost), Sport (Renovatie sporthal en herinrichting IJsseloevers) en Binnenstad. Veranderingen hebben soms lastige neveneffecten gehad, zoals bij omvorming groen en gereguleerd parkeren. De CDA inzet is geweest om samen met belanghebbenden te werken aan werkbare oplossingen. IJsselstein als onderdeel van UW-samenwerking Ter versterking van de bestuurskracht is IJsselstein een ambtelijke fusie aangegaan met Montfoort. Schaalvoordelen worden hierdoor bereikt, zonder dat inwoners en bedrijven daar iets (in negatieve zin) van merken. IJsselstein financieel gezond Een gezonde financiële situatie is van belang om te kunnen blijven investeren in onze samenleving. Het voorkomt paniekvoetbal. Met het project Keuzes Maken zijn grote stappen gemaakt in de financiën van IJsselstein. Alles in nauw overleg met inwoners, maatschappelijke organisaties als ook met de eigen gemeentelijke organisatie. CDA IJsselstein

9 Beginselen van het CDA CDA IJsselstein

10 Beginselen van het CDA Het wetenschappelijk bureau van het CDA heeft recentelijk de beginselen vanuit vier gezichtspunten uitgewerkt. Het CDA IJsselstein heeft deze beginselen gebruikt bij het opstellen van het programma. Onderstaand de vier gezichtspunten: Gerechtigheid: wie zijn erbij betrokken en komen zij allen tot hun recht? Solidariteit: naast wie ga ik staan? Arm – rijk, jong – oud, gezond – ziek, … . (Gespreide) Verantwoordelijkheid: wie kan dit ‘van nature’ het beste doen? Rentmeesterschap: wie is hier over 50 jaar gelukkig mee? Laten we onze omgeving en leefwereld goed achter voor onze kinderen. Het gaat om mensen en hun leefwereld. Wat betekent dit besluit voor het dagelijks leven van mensen? Mensen en hun relaties zijn de belangrijkste ordenende kracht, niet de overheid. CDA IJsselstein

11 met toelichting vanuit “10” gezichtspunten
IJsselstein 2014 – 2018 “Waar staan we voor” met toelichting vanuit “10” gezichtspunten CDA IJsselstein

12 Waar staan we voor? Het “welzijn van de inwoners” zal altijd het eerste zijn waar het CDA naar zal kijken bij het indienen en beoordelen van bestuurlijke besluiten. Het vitaal en gezond houden van onze inwoners is namelijk waar het mee begint. De “gezonde gemeente” komt voor het CDA op een tweede plaats. Natuurlijk moet te allen tijde IJsselstein wel een gemeente zijn die zijn huishouding op financieel en economisch gebied op orde heeft. De “taak van de gemeente” is primair het faciliteren en ondersteunen van de diverse maatschappelijke groeperingen in de gemeente. Het CDA wil dat primair de burger acteert en niet de overheid. De “kerntaak van de gemeente” is vooral gericht op veiligheid, zorg en onderwijs. Deze taken ziet het CDA primair als de kerntaak van de gemeente en mag de burger altijd de gemeente hierop aanspreken. Dit sluit niet uit dat ook hier veel burgerinitiatieven zijn en de burger de overheid in deze ondersteunt bij het uitvoeren van deze kerntaken. CDA IJsselstein

13 Kijk op de leefomgeving
De “kijk op de leefomgeving” geeft een beschouwing op de drie facetten van het wonen in IJsselstein. CDA is van mening dat hierbij gekeken dient te worden naar “de straat en buurt”, “de stad” en “het landelijk gebied”. In het volgende overzicht wordt het beleid weergegeven dat CDA IJsselstein hierin voorstaat. CDA IJsselstein

14 De straat en de buurt De straat en buurt is de plek waar mensen een belangrijk deel van hun leven doorbrengen. De samenhang in de buurt is niet vanzelfsprekend. Slechts 10% van de inwoners van IJsselstein geeft aan wel eens iets in de buurt te organiseren. Voor het delen van je zorgen met anderen moeten mensen een drempel over. Gelukkig zien we ook veel buurthulp en helpt men elkaar op weg. CDA-IJsselstein wil: De straat is waar mensen elkaar kennen en vertrouwen; Waar we leven in vrijheid maar niet vrijblijvend; niet naast elkaar, maar met elkaar; Waar we samen investeren in de leefbaarheid en veiligheid. Het CDA vertaalt dit naar: De wijken of straten zijn aan zet. Actieve bewonersgroepen weten wat er speelt en dragen zorg voor buurtactiviteiten. Stimuleren / motiveren van deze groepen moet behouden blijven; Meer autonomie van burgers in ruil dat zij ook meer verantwoordelijkheden nemen; Faciliteren en verder borgen van de zorg voor elkaar binnen de buurt dient een belangrijke taak te zijn. Zowel inwoners als gemeente hebben hier een taak in. Sociale betrokkenheid is hier ook een onderdeel van; Actief elkaar aanspreken bij zaken als leefomgeving (groen, veiligheid, ed.). De gemeente heeft vooral taken op gebied van voorlichting en deze mogen zeker verder uitgebouwd worden. CDA IJsselstein

15 De stad IJsselstein is een levendig stad met een rijke historie. Financieel staat de stad er goed voor. Het voorzieningenniveau staat onder druk. Lokale ondernemers merken de gevolgen van de crisis elke dag. Velen houden net het hoofd boven water. Kenmerkend is de onderlinge verbondenheid, samen de schouders eronder. CDA-IJsselstein wil: Dat IJsselstein over een veelvoud van voorzieningen beschikt voor alle inwoners; Een gemeentebestuur dat helder en transparant is en toegankelijk voor iedereen; Een stad waar iedereen naar vermogen een bijdrage wil leveren in verbondenheid met anderen; Een stad waar eisen gesteld mogen worden aan de burger. Het CDA vertaalt dit naar: Een voorzieningenniveau dat past bij de omvang van onze stad. Voldoende voorzieningen en in het bijzonder extra voorzieningen voor degene die het nodig hebben. Gedacht wordt daarbij aan sport, onderwijs, zorg, verenigingen en cultuur. Hiermee bieden we een gezonde leefomgeving; Een bereikbare gemeente. Het klantcontact centrum heeft hierbij een belangrijke invulling. Deze dient centraal te staan in het contact met de inwoners , instellingen en bedrijven; Een steun in de rug voor mensen die dit nodig hebben. Wel mag dan een tegenprestatie naar vermogen verwacht worden. CDA IJsselstein

16 Het landelijk gebied De omgeving van IJsselstein wordt al vele eeuwen lang getekend door het landelijk gebied met een sterk agrarische sector. Steeds meer mensen weten dit historisch linten-landschap te waarderen om te komen recreëren. Een groot deel van het grondgebied van de gemeente is landelijk gebied. De agrariërs zijn de dragers van dit landschap. Voor een vitaal platteland is hun inbreng onontbeerlijk, zowel in hun bedrijfsvoering als betrokkenheid bij het onderhoud van de natuur. CDA-IJsselstein wil: Behoud van de agrarische cultuur rondom onze stad; Agrariërs zijn mede verantwoordelijk voor, én betrokken bij, de inrichting en onderhoud van hun natuurlijke omgeving; Verdere ontwikkeling van kleinschalige recreatieve voorzieningen, passend binnen het landschap. Het CDA vertaalt dit naar: Een attractief landelijk gebied zowel voor de agrariërs als ook voor de recreanten. Behouden van de agrarische waarden en waar mogelijk uitbreiding van recreatieve mogelijkheden; Een gezond en bruisend platteland, met een eigen identiteit. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor particulier initiatief, zoals het Streekfonds Utrechtse Waarden; De IJssel krijgt weer een prominente plaats in onze gemeente, door onder meer het inrichten van kleinschalige recreatieve voorzieningen en het aanleggen van een looppad van Marnemoende naar de stad. CDA IJsselstein

17 De levensloop Elke fase in de “levensloop” van mensen stelt nieuwe vragen, maar biedt ook vele kansen. We onderkennen daarbij drie stadia, die van de “jongeren”, “volwassenen” en “senioren”. In het volgende overzicht wordt het beleid weergegeven dat CDA IJsselstein voorstaat. CDA IJsselstein

18 Jongeren Jongeren hebben het druk. De wereld van internet en “social media” heeft de deuren voor hen open gezet. De keerzijde is dat de groepsdruk erg groot wordt. Naast de kinderen, die oneindig veel mogelijkheden aangeboden krijgen, dreigt een groeiend aantal aan de kant te komen te staan. Belangrijke oorzaak hiervan is dat ouders financieel het niet meer kunnen opbrengen of gewenste voorzieningen onbereikbaar worden. De jeugd is en blijft onze toekomst. Zorgen dat zij aan de “bak” komen, is zorgen voor onze eigen toekomst. CDA-IJsselstein wil: Dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien; Dat zij gebruik kunnen maken van goede onderwijsvoorzieningen; Uiteindelijk beschikken over een startkwalificatie (fatsoenlijke opleiding) en perspectief op arbeid. Het CDA vertaalt dit naar: Ouders zijn verantwoordelijk voor het veilig en gezond opgroeien van onze jeugd. Dit geldt ook wanneer jongeren overlast veroorzaken. Daar waar ouders niet daarin staat zijn, dient hulp en ondersteuning geboden te worden. Het centrum voor Jeugd en Gezin dient voor iedereen toegankelijk te zijn en bij iedereen bekend; Ieder kind moet naar een basisschool kunnen die bij hem of haar past en waar onderwijs gegeven wordt dat ervoor zorgt dat kinderen een stap verder kunnen zetten in hun leven. Voortgezet onderwijs moet toegankelijk en bereikbaar zijn, ook als het gaat om bijzonder vormen van onderwijs. Goed aansluiten op werk – leer trajecten is essentieel. Jongeren die door beperkingen minder goed kunnen leren, mogen niet tussen wal en schip vallen; Specifieke voorzieningen voor de jeugd (bijvoorbeeld buurthonk) dienen daar waar dit een significante bijdrage levert aan de sociale ontwikkeling behouden te blijven en daar waar nodig uitgebouwd te worden. CDA IJsselstein

19 Volwassenen De eerste baan, een nieuw huis, een gezin; of het starten van een eigen bedrijf. Tal van uitdagingen met vele financiële risico’s en verantwoordelijkheden. In deze tijd ook een fase van onzekerheden, zoals werkloosheid en het niet kunnen nakomen van verplichtingen. Maar ook zorgen over zaken als “mijn huis”, “mijn werk” en “mijn pensioen”. CDA-IJsselstein wil: een stad waarin mensen tot hun recht komen en iedereen zijn of haar steentje aan het geheel zal moeten bijdragen; vanuit ‘samen’ denken en in redelijkheid taken te verdelen over wie er talent voor hebben. Niet ieder voor zich, maar samen voor ons allen. Het CDA vertaalt dit naar: Het benutten van de diversiteit binnen onze gemeente. Waarderen van het vermogen van de inwoners en dienstbaar zijn van die inwoners aan de maatschappij (betaald of onbetaald); Het gezin (in de ruimste zin van het woord) is de hoeksteen van onze samenleving. Werk, opvoeden en (mantel)zorg, vele taken komen hier bij elkaar. Inzetten op voorzieningen om te zorgen dat een goede balans in het gezinsleven behouden blijft; Werk en zorgtaken moeten goed met elkaar te combineren zijn, onder meer het behouden en eventueel verder uitbouwen van een goed aanbod aan (ondersteunende) voorzieningen. voor de inwoners. Dit kan bij voorbeeld door actieve rol als het gaat om de kwaliteit van kinderopvang en behouden of uitbouwen van voldoende plaatsen. CDA IJsselstein

20 Senioren Met de ouderdom komen de gebreken, maar helaas ook de eenzaamheid. Omzien naar elkaar is niet altijd vanzelfsprekend. De komende jaren gaan veel “baby-boomers” met pensioen. Veelal vitale ouderen, ook wel de zilveren generatie genoemd. Zij zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving, als het gaat om vrijwilligerswerk en mantelzorg. CDA-IJsselstein wil: Een samenleving waarin ouderen worden gezien in hun kracht . Ze zijn gewoon een volwaardig deelnemer; Een samenleving waarin ouderen actief zijn in de opvang van hun kleinkinderen. Waar ouderen elkaar en anderen de helpende hand bieden; Een samenleving waar ouderen in hun waarde worden gelaten. Hun kracht, kunde, ervaring en kennis wordt gekend en ingezet. Het CDA vertaalt dit naar: Ouderen helpen elkaar. Een actief ouderenbeleid dat inwoners samenbrengt en hen stimuleert bij de onderlinge hulp. Nieuwe initiatieven dienen positief gewaardeerd en daar waar mogelijk uitgevoerd te worden; Zelfstandig wonen voor hen die dit willen én kunnen. Dit moet vertaald worden in adequate huisvesting en waar nodig ondersteuning; Vermindering van de bureaucratische rompslomp in de zorg daar waar mogelijk. Een transparante uitvoering van zorg, die inwoners echt helpt! CDA IJsselstein

21 Ondersteuning van de levensdoelen
De “ondersteuning van de levensdoelen” geeft een beschouwing op de diverse facetten van het leven in IJsselstein, in al zijn diversiteit van zijn inwoners. CDA is van mening dat de hierbij vooral gekeken dient te worden naar “werkgelegenheid”, “vrijwilligerswerk & mantelzorg”, “wonen” en “vrije tijd”. In het volgende overzicht wordt het beleid weergegeven dat CDA IJsselstein voorstaat. CDA IJsselstein

22 Werkgelegenheid Meedoen is belangrijk, stilstaan is achteruitgang. De zekerheden van de afgelopen jaren vallen deels weg. Zorgen over mijn bedrijf en mijn werk steken de kop op. Om mee te doen zullen mensen moeten blijven investeren in zichzelf. CDA-IJsselstein wil: Een samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien en, indien mogelijk, participeert in betaald of vrijwilligerswerk; Een samenleving waarin de ondernemer zijn bedrijfsvoering kan behouden en ontwikkelen; Een samenleving waar mensen groeien en niet stilstaan en uitgekeken raken. Het CDA vertaalt dit naar: Met z’n allen aan het werk. Samen met ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties zoeken naar mogelijkheden om de inwoners betrokken te houden in de activiteiten die ze uitvoeren. Streven moet zijn dat deze groep groter wordt; IJsselstein staat op de kaart! In een lastige tijd zorgen dat er extra ondersteuning komt in de vorm van een citymarketeer; Vermindering regeldruk, zodat ondernemers de ruimte krijgen die nodig is om uit de crisis te groeien; Zorg dragen dat starters op een juiste manier ondersteund worden, waar mogelijk bemiddelen naar werk en/of stageplekken. CDA IJsselstein

23 Vrijwilligerswerk & Mantelzorg
Het CDA is de partij van de verantwoordelijke samenleving. Mensen die zich voor die samenleving inzetten verdienen respect. Zonder vrijwilligers en mantelzorgers staat onze samenleving stil. Hun belangeloze inzet van is van onschatbare waarde. CDA-IJsselstein wil: Ruim baan voor eigen initiatieven van inwoners; Een overheid die aansluit bij burgerinitiatieven (van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie); Versterken van de positie van mantelzorgers, vooral die van de oudere mantelzorgers. Het CDA vertaalt dit naar: De gemeente luistert en waardeert de mantelzorgers en vrijwilligers. Ruim baan voor eigen initiatieven van inwoners, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en niet de beperkingen; Stimuleren van vrijwilligerswerk vanuit de gemeente. Zeker de groep die door beperkingen geen betaald werk kunnen uitvoeren maar wel een bijdrage willen leveren; Oudere mantelzorgers ondersteunen en jongere mantelzorgers stimuleren en begeleiden waar mogelijk. Actief voorlichtingsbeleid over mogelijkheden tot ondersteuning, raad en zaken als respijtzorg; Waar mogelijk vrijwilligers bij sportverenigingen ontlasten door beperken administratieve lasten en /of verminderen van bureaucratie. CDA IJsselstein

24 Vrije tijd IJsselstein is trots op zijn verleden en de historische elementen in de stad. De komende jaren krijgen de kasteeltoren en de stadswal een meer prominente plaats. Het verenigingsleven bindt mensen. IJsselstein kent vele verenigingen met enthousiaste leden. Vaak belangeloos, zetten zij zich in voor het cement in onze samenleving. CDA-IJsselstein wil: Zorgvuldig omgaan met ons cultureel erfgoed. Kennis hierover koesteren en doorgeven; Het verenigingsleven versterken. Het subsidiebeleid moet er op gericht zijn om hun kracht en bijdrage in de samenleving te versterken. Het CDA vertaalt dit naar: Sporten moet kunnen. Verenigen moeten beschikken over adequate accommodaties, zodat jong- en oud kunnen deelnemen aan sport. Behouden hiervan is belangrijk en knelpunten dienen voldoende aandacht te krijgen; Cultuur is mooi en leerzaam. Behouden van de huidige veelzijdige voorzieningen op het gebied van cultuur; Toegang is geen probleem. Vergroten van de toegankelijkheid van voorzieningen zowel fysiek als sociaal. Alle gebouwen die voor publiek zijn opengesteld, dienen volledig toegankelijk te zijn voor alle mensen. Expertise hieromtrent betrekt de gemeente bij het POG. In sociaal opzicht wordt toegankelijk vergroot door instrumenten als U-pas. CDA IJsselstein

25 Wonen IJsselstein kent vele woningzoekenden. Tegelijkertijd zit de woningmarkt op slot. De wachttijden voor sociale huurwoningen lopen alleen maar verder op. Voor starters zijn er nauwelijks mogelijkheden en ook senioren vinden maar moeizaam aangepaste huisvesting. Projectontwikkelaars durven nauwelijks te investeren. Banken houden de hand op de knip. In de regio komen diverse ontwikkelen maar mondjesmaat van de grond. CDA-IJsselstein wil: Na een periode van forse groei, is slechts ruimte voor een beheerste groei van het woningaanbod; Herstructurering van oudere wijken zodat het woningaanbod meer past bij de huidige vraag; Bevordering van doorstroming van de woningmarkt; Stimuleren van woon/zorgconcepten. Het CDA vertaalt dit naar: Niet buiten onze huidige grenzen (grootschalig) bouwen. Dit betekent fors inzetten op binnenstedelijke locaties, zonder verlies aan “groene” kwaliteit. Ondanks de crises dit eerst afmaken, alvorens de mogelijkheid van uitleglocaties te onderzoeken; Herstructurering is een kans. Samen met de woningbouwvereniging en andere partijen zoeken naar slimme oplossingen in de oudere wijken die dringend aan herstructurering toe zijn. Zorg voor je naaste. Binnen de woningbouw en vergunningverlening meer ruimte bieden wanneer mensen langer thuis blijven wonen en er meer voor elkaar gezorgd gaat worden. CDA IJsselstein

26 Top in IJsselstein CDA IJsselstein

27 Top in IJsselstein In dit programma heeft het CDA een duidelijke mening over hoe de gemeentelijke overheid dient te acteren binnen onze gemeente. IJsselstein is al lange tijd een mooie en fijne gemeente om in te wonen. Het CDA ziet dat vooral inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hier een cruciale rol spelen en wil dat dit zo blijft. De gemeente dient de inzet van de ze groepen op een juiste manier te waarderen en een passend beleid daarop te voeren. Behouden van een goed voorzieningenniveau, zowel op het gebied van zorg, winkels, sport en cultuur. Verbinden van mensen in onze gemeente, waar we samen werken aan veiligheid en leefbaarheid. Realiseren van een aantrekkelijke binnenstad als een van de belangrijke motoren van onze economie. Afschaffen van overbodige regelgeving, de gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Waarderen van alle vrijwilligers en mantelzorgers, die zich belangeloos inzetten voor onze mooie stad. CDA IJsselstein

28 Kandidaten voor de gemeenteraad
CDA IJsselstein

29 Kandidaten Jos de Wit Thijs de Jong Carla Cornelissen Edwin Tas
2 Jos de Wit Thijs de Jong Carla Cornelissen Edwin Tas Frank van Kippersluis Jan Herman Verhagen Charles Jong Wil van Es Hans van Dis Bieke Oskam Ton Kwakkel 4 1 3 7 8 6 5 10 9 11 CDA IJsselstein

30 Wie zijn we? CDA IJsselstein

31 Wie zijn we Wij zijn de leden van het CDA IJsselstein. Het CDA IJsselstein heeft momenteel 95 leden die elk het CDA een warmt hart toedragen. De leden zijn actief als bestuurder, politicus, ondersteunend naar fractie of bestuur of gewoon lid. Door hun lidmaatschap bepalen zij allen de visie en de beleidspunten, verwoord in dit progamma. De achtergrond van onze leden is divers en vertegenwoordigen vele geledingen uit onze maatschappij. Maar het meest belangrijk van dit alles dat ze allemaal IJsselstein een warm hart toe dragen. Meer informatie over het CDA IJsselstein is te vinden op het internet (recentelijk geheel vernieuwd). Zie hiervoor: Wilt U meer weten over een lidmaatschap en daarmee een actieve bijdrage leveren aan de politiek in IJsselstein dan kunt U contact zoeken met de voorzitter of de secretaris van CDA IJsselstein. Arjen Molendijk, voorzitter CDA afdeling IJsselstein, Aad Verbij, secretaris CDA afdeling IJsselstein, CDA IJsselstein

32 TOP in IJsselstein einde IJsselstein, 4 december 2013 CDA IJsselstein


Download ppt "CDA Programma voor de gemeente IJsselstein 4 december 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google