De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontzag voor… Gezag in de Bijbel (dhr. Troost)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontzag voor… Gezag in de Bijbel (dhr. Troost)"— Transcript van de presentatie:

1 Ontzag voor… Gezag in de Bijbel (dhr. Troost)
Gezag in voor de mensen om je heen (dhr. Snoep) 12 februari 2012

2 Zingen: Psalm 1: 1 Welzalig hij, die in der bozen raad Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat, Noch nederzit, daar zulken samenrotten, Die roekeloos met God en godsdienst spotten; Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht. 

3 Efeze 6: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen (verleiding)des duivels Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven Staat dan, uw lenden (middel)omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen (borstharnas) der gerechtigheid;

4 15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende (waakzaam) met alle gedurigheid (volharding) en smeking voor al de heiligen; 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid (het geheimenis) van het Evangelie bekend te maken; 20 Waarover ik een gezant ben in een keten (in ketenen), opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken (zoals ik moet spreken).

5 Mededelingen Inschrijven en betalen JV-reis tot 1 april
Betalen contributie – na 1 maart verhoging… Kaart voor…

6 Gezag in de Bijbel (dhr. Troost)
Ontzag voor… Gezag in de Bijbel (dhr. Troost)

7 Wat is gezag? Omschrijving Je eigen ouders De Hemelse Vader

8 Wat zegt de Bijbel hier over?
Eer je vader en je moeder: met belofte verantwoording afleggen (waarschuwing) Efeze 6: geestelijke strijd Spreuken 3: 21 Mijn zoon! laat ze niet afwijken van uw ogen; bewaar de bestendige wijsheid en bedachtzaamheid. Wijsheid Denk eerst na

9 Deuteronomium 6: 20-25 20 Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: Wat zijn dat voor getuigenissen, en inzettingen, en rechten, die de HEERE, onze God, ulieden geboden heeft? 21 Zo zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren dienstknechten van Faraö in Egypte; maar de HEERE heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. 22 En de HEERE gaf tekenen, en grote en kwade wonderen, in Egypte, aan Faraö en aan zijn ganse huis, voor onze ogen; 23 En hij voerde ons van daar uit, opdat Hij ons inbracht, om ons het land te geven, dat Hij onzen vaderen gezworen had. 24 En de HEERE gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen den HEERE, onzen God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te dezen dage is. 25 En het zal (voor) ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft.

10 Wat zegt de Bijbel hier over?
Psalm 1: 1,2 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Zalig als je gehoorzaam bent aan God Deut. 21:18 Wanneer iemand een opstandige, ongehoorzame zoon heeft die niet naar de stem van zijn vader en naar de stem van zijn moeder luistert, en hij, ook als zij hem gestraft hebben, niet naar hen luistert… Hoge prijs als je het gezag verwerpt

11 Gezag voor de mensen om je heen (dhr. Snoep)
Ontzag voor… Gezag voor de mensen om je heen (dhr. Snoep)

12 ‘God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf’

13 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. (Gen. 1: 27) En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. (Gen. 1: 31)

14 Genesis 4: 8

15 En het geschiedde, als hij aan het leger naderde, en het kalf, en de reien zag, dat de toorn van Mozes ontstak, en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp, en dezelve beneden aan den berg verbrak. (Exodus 32: 19)

16 Kersttoespraak 2011 Koningin Beatrix
Verbondenheid met de naaste en met de wereld om ons heen heeft Jezus ons zelf voorgeleefd. Met de boodschap van vrede en welbehagen kan kerstmis ons uittillen boven de angst en onzekerheid van deze tijd.

17 Uniform dwingt geen respect meer af (commentaar RD dec. 2011)
Trek een uniform aan en dan ben je wat. Het pak van postbode of politieagent, van brandweerman of ambulancechauffeur boezemde ontzag is. Inderdaad, bewust wordt hier de verleden tijd gebruikt. Want als je vandaag de dag dankzij je uniform nog iets bent, ben je vooral mikpunt van spot, schelden of geweld.

18 Uit de krant Doe effe normaal man!
Dordtse predikant vraagt ruimte op kerstmarkt PVV: geen je of jij meer tegen leraar DEN HAAG (ANP) – Leerlingen zouden hun leraar of lerares niet meer met je of jij moeten aanspreken!

19 Naastenliefde …Het lastige punt is dat het merendeel van de mensen geen hand uitsteekt als er zich een geweldsincident voordoet. Of men kijkt werkeloos toe; of men wendt het gezicht af…

20 GORINCHEM – Voorbijgangers kijken naar de besneeuwde bloemen bij het Gorcumse muziekcafé Bacchus, waar zondagochtend bij een schietpartij twee meisjes, 17 en 18 jaar, om het leven kwamen. Een derde meisje raakte gewond. In de binnenstad wordt komende zaterdag een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers

21 Verdachte (16) fatale steekpartij langer vast
De 16-jarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht die het Openbaar Ministerie verdenkt van het doodsteken van de 18-jarige Nick Loeve blijft langer vastzitten. Zijn voorlopige hechtenis is met dertig dagen verlengd, het OM verdenkt hem van moord.

22 Nut/noodzaak van nieuwe huisstijl: waar lopen we nu tegenaan.

23

24 Ontzag Hoe ga ik met een ander om?
Wat betekent voor mij barmhartigheid? Hoe laat ik zien dat ik een christen ben? Wat is mijn leidraad?

25 Mattheus 22 37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

26

27 Zingen: Psalm 86: 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, 'k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer', mijn God, ik zal U loven, Heffen 't ganse hart naar boven; 'k Zal Uw Naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid.

28 Pauze! Na de pauze is er een forum.
Stel je vragen aan de inleiders en 2 Jvleden!

29 Forum Met medewerking van: Dhr. Troost Jaco van Helden
Dhr. Snoep Willemijn Mol

30 Zingen: Psalm 133: 1 en 3 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, Die door haar reuk het hart verblijdt. Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid.


Download ppt "Ontzag voor… Gezag in de Bijbel (dhr. Troost)"

Verwante presentaties


Ads door Google