De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management, finance en recht Congres ‘Praktijkgericht onderzoek in het HBO’ Amersfoort, 11 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Wanneer is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management, finance en recht Congres ‘Praktijkgericht onderzoek in het HBO’ Amersfoort, 11 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Wanneer is."— Transcript van de presentatie:

1 Management, finance en recht Congres ‘Praktijkgericht onderzoek in het HBO’ Amersfoort, 11 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen

2 Het Nederlandse accreditatiestelsel Standaard 1: •De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Standaard 16: •De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. 2

3 Wat is een adequaat systeem van toetsing voor scripties? 3

4 De verwarring is compleet 4

5 Mijn probleemstelling en deelvragen Wat is een adequaat systeem van toetsing voor scripties? 1.Wanneer zijn kwaliteitscriteria goed? 2.Welke kwaliteitscriteria voor scripties bieden de officiële kaders en wat is hun kwaliteit? 3.Hoe kan je als opleiding komen tot goede kwaliteitscriteria? 4.Wat is daarvan een goed voorbeeld? 5

6 1.Wanneer zijn kwaliteitscriteria goed? 6

7 Wat is de belangrijkste functie van kwaliteitscriteria voor scripties? 7 1.Student helpen er achter te komen hoe hoog de lat ligt voor beroepsproducten in zijn toekomstige beroep 2.Zodat de student kan bepalen wat hij moet doen om dit nivo te halen 3.Waardoor de docent dit leerproces goed kan begeleiden 4.En de scriptie kan worden beoordeeld

8 Kwaliteitscriteria voor kwaliteitscriteria 1.Afgeleid uit de (internationale) competentie-eisen, beroepsprofiel en visie op onderzoek daarin 2.Richtinggevend bij het maken van keuzes tijdens het onderzoek 3.Didactisch functioneel 4.Valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk (standaard 16) 8

9 Standaard 16: Valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk Hiertoe moeten ze worden geoperationaliseerd. Ze hebben: 1.Een object in de scriptie (wat moet kwaliteit hebben? Bv. probleemstelling of literatuurstudie) 2.Een criterium (welke kwaliteit moet het hebben? Bv. Relevant, afgebakend of functioneel) 3.Indicatoren (waaraan kan ik zien of er sprake is van kwaliteit?) 9

10 2.Welke kwaliteitscriteria voor scripties bieden de officiële kaders en wat is hun kwaliteit? 10

11 Officiële kaders Algemene internationale en landelijke kaders: •Dublin descriptoren (DD) •HBO kenmerken Commissie Fransen (CF) •“Kwaliteit als opdracht” (HBO raad) Commissie Dunnewijk-Budé / “Vreemde ogen dwingen” Beroepsprofielen van opleidingen 11

12 Onderzoekend vermogen (HBO raad): 1.Definiëren en analyseren complexe probleemsituaties (CF) 2.Planmatig aanpakken van werkzaamheden (CF) 3.(wetenschappelijke) inzichten, theorieën, concepten en onderzoeksresultaten toepassen (CF) 4.Gegevens verzamelen en interpreteren (DD) 5.Afwegen van sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten (DD) 6.Oordeel vormen (DD) 7.Ontwikkelen en beoordelen van oplossingen (CF) Leiden tot evidence based practice (HBO raad) Innovatie (HBO raad) 8.Reflecteren op het handelen (CF / HBO raad) Wat moeten BA studenten kunnen volgens internationale en landelijke kaders? 12 Vraagstelling ontwikkelen Onderzoeksplan maken Theorie toepassen Data verzamelen en analyseren Conclusies trekken Adviezen of andere beroepsproducten maken Reflecteren op resultaten

13 Conclusie algemene internationale en landelijke kaders Deze bieden wel overzicht van benodigde onderzoeksvaardigheden`van de student Maar geen kwaliteitscriteria voor scripties 13

14 Commissie Dunnewijk-Budé •“Hiertoe heeft de Commissie een toetsingskader ontworpen met deels hbo-generieke en deels opleidingsspecifieke criteria (standaarden) waarmee zou kunnen worden bepaald of sprake is van voldoende hbo-bachelor kwaliteit in het algemeen, en van het vereiste BE-, CE-, MEM-, en VTM-opleidingsniveau in het bijzonder.” 14 Bron: Rapport van Bevindingen NVAO-Commissie Onderzoek Hogeschool Inholland, 26 april 2012

15 Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (1) 1.Vinden we onderstaande componenten terug in het afstudeerproject?  A. Vraagstelling & verantwoording  B. Onderzoek & analyse (vraag- en aanbodzijde, publiek, omgeving) –a. Onderzoeksopzet –b. Bronnenonderzoek –c. Empirisch onderzoek –d. Conclusies –e. Output [Afhankelijk van type afstudeerproject] 15

16 Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (2) 2.Zo ja, zijn die componenten voldoende kwaliteitsvol uitgewerkt? 16 N i e t s

17 Beoordelingscriteria (standaarden) van de Commissie (3) 3.Kunnen we uit het afstudeerproject afleiden dat de afstuderende blijk geeft van minstens “voldoende”: 1.theoretische vorming / onderbouw 2.overzicht en inzicht, het kunnen plaatsen van problemen in de context 3.reflectie (incl. zelfreflectie), kritische en objectiverende ingesteldheid, zin voor nuance 4.creativiteit en/of vermogen tot conceptualisering 5.vermogen om helder te communiceren 6.vermogen om efficiënt en resultaatgericht te werken 17

18 Kunnen we de Dunnewijk-Budé eisen aan afstuderenden gebruiken als criteria voor scripties? 18 Onderzoekend vermogenEen goede scriptie

19 19 4.Valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk (standaard 16)

20 Theoretische vorming / onderbouw ObjectCriteriumIndicatoren LiteratuurverkenningVerantwoorde -selectie, - gebruik, verwerking en -vermelding geen LiteratuurverkenningEvenwichtige mix van binnen- en buitenlandse bronnen geen Theoretische verkenning Adequaatgeen VeldonderzoekBehoorlijk uitgevoerdgeen Dataverzamelings- methoden Behoorlijk uitgevoerdgeen DataverwerkingBehoorlijk uitgevoerdgeen 20

21 Overzicht en inzicht, het kunnen plaatsen van problemen in de context ObjectCriteriumIndicatoren ?Contextueel bewustzijngeen Probleem- beschrijving kunnen uitzoomen, een opdracht/probleem in perspectief kunnen plaatsen geen ?oog voor afbakening, scherpte/helderheid en praktijkgerichtheid geen Vragen en deelvragen Relevantgeen Onderzoeks- resultaten Analyse in relatie tot elkaargeen ?getuigen van een integrale benadering geen 21

22 Reflectie (incl. zelfreflectie), kritische en objectiverende ingesteldheid, zin voor nuance ObjectCriteriumIndicatoren Bronnenbronnenkritiekgeen ?Eigen oordeelsvorminggeen ?reflectie over de eigen plaats in het onderzoek geen Conclusies (?)aanzet tot beantwoorden van onderzoeksvragen geen ?onafhankelijke ingesteldheidgeen ?goede inschatting van de toegevoegde waarde van het onderzoeksresultaat t.b.v. het werkveld geen ?inzicht in eigen werkwijze en procesgeen 22

23 Creativiteit en/of vermogen tot conceptualisering ObjectCriteriumIndicatoren ?onderzoek kunnen vertalen naar een concreet concept voor een product en/of dienst geen ?originaliteitgeen ?eigenheidgeen ?out of the box aanpakgeen ?onafhankelijk denkengeen ?meer perspectieven kunnen innemengeen ?ideeën kunnen genererengeen ?gevoel voor innovatiegeen ?oog voor aspecten van usabilitygeen ?kunnen vormgeven van steekhoudende look en feel geen 23

24 Vermogen om helder te communiceren ObjectCriteriumIndicatoren OmvangpassendGeen kernachtigGeen efficiëntGeen Taalgebruikcorrect met het oog op spelling, grammatica, stijl en sequentiële opbouw van tekst Geen verzorging van het rapport zakelijk en representatief, waaronder vormgeving, overzichtelijkheid, gebruik van beelden (figuren, tabellen en afbeeldingen) Geen rapportgebruik van visuele middelen/vormgeving Geen 24

25 Vermogen om efficiënt en resultaatgericht te werken ObjectCriteriumIndicatoren ?Planmatig werkenGeen ?ZelfsturingGeen ?Kunnen samenwerkenGeen ?Eigen rol in het team kunnen inschattenGeen ?Probleemoplossend vermogenGeen ?evenwichtige kosten/batenbenaderinggeen 25

26 Conclusie Commissie Dunnewijk-Budé •Commissie Dunnewijk-Budé biedt geen lijst met kwaliteitscriteria voor scripties •En is hier ook niet eenvoudig naar te vertalen 26

27 Conclusie: officiële algemene criteria voor scripties zijn in Nederland niet voorhanden 27 Onderzoekend vermogenEen goede scriptie

28 3.Hoe kan je als opleiding komen tot goede kwaliteitscriteria? 28

29 Hoe dan wel? 1 •Eisen bachelor als basis 2 •Visie en eisen beroepsprofiel t.a.v. onderzoek 3 •Vertaling naar goede criteria 4 •Verantwoording criteria Dunnewijk-Budé 5 •Borging in de organisatie 29

30 4.Wat is daarvan een goed voorbeeld? 30

31 Voorbeeld Bedrijfskunde MER Inholland 31

32 Landelijk beroepsprofiel Bedrijfskunde MER •“De startende bedrijfskundige professional richt zich op het analyseren, ontwerpen en managen van doelgerichte processen van productie en dienstverlening in en tussen organisaties”. 32 Bron: Aanvulling BBA standaard op competentieprofiel Bedrijfskunde MER

33 Bachelor student als probleemoplosser PROBLEEM- KEUZE EN DIAGNOSE ONTWERPVERANDERENEVALUATIE 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 VOORSTEL VOOR VERVOLGONDERZOEK Bron: Aanvulling BBA standaard op competentieprofiel Bedrijfskunde MER die handelen onderbouwt met onderzoek

34 Vertaling naar goede criteria •Gebaseerd op het wetenschappelijke onderzoek van Heinze Oost (Oost & Markenhof, 2002) •Aangevuld met criteria voor praktijkgericht onderzoek (Andriessen & Van Weert 2008) •Getoetst aan eisen Dunnewijk – Budé 34 Kern van de methodiek: Werken met inhoudelijke criteria voor kwaliteit

35 Bijvoorbeeld: Criteria probleemstelling en deelvragen 1.Verankerd 2.Relevant 3.Precies 4.Functioneel 5.Afgebakend 35

36 Didactisch functionele kwaliteitscriteria 36 Probleemstelling en deelvragen Kennisgebied Reden Antwoord Strategie VERANKERD RELEVANT PRECIES FUNCTIONEEL Naar: Oost & Markenhof (2002)

37 Een probleemstelling is functioneel 1. Beschrijven 2. Vergelijken 3. Definiëren 4. Evalueren 5. Verklaren 6. Ontwerpen Bron: Oost & Markenhof, 2002

38 Criteria probleemstelling en deelvragen ObjectCriteriumIndicatoren Probleem- stelling Functioneel1.Maakt duidelijk wat de onderzoeksfunctie is 2.Is uitgewerkt in deelvragen waarvan een deel theoretisch is en een deel empirisch 3.De deelvragen vormen samen een onderzoekstructuur die past bij de onderzoeksfunctie. 38

39 Onderzoeksfuncties in de scriptie PROBLEEM- KEUZE EN DIAGNOSE ONTWERPVERANDERENEVALUATIE en/of En/of VOORSTEL VOOR OP BASIS VAN 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 VOORSTEL VOOR VERVOLGONDERZOEK Beschrijven Evalueren Verklaren Ontwerpen Evalueren Verklaren

40 Ontwerpende deelvragen:  Welke oplossingen zijn er bekend?  Welke eisen stellen we aan de oplossing? Evaluerende deelvragen:  Welke oplossingen voldoen aan de eisen?  Welke oplossing wordt gekozen? [Verklarende deelvragen:  Wat maakt dat de oplossing gaat bijdragen aan het wegnemen van het probleem?] Beschrijvende deelvragen:  Wat zijn de kenmerken van situatie A?  Wat zijn de kenmerken van de norm? Evaluerende deelvragen:  Voldoet situatie A aan de norm? Verklarende deelvragen:  Wat maakt dat er verschillen zijn tussen A en de norm? Onderzoeksfunctie bepaalt deelvragen Voorbeeld: Ontwerpen 40 PROBLEEM- KEUZE EN DIAGNOSE ONTWERP

41 Download de hele set van kwaliteitscriteria 41

42 Borging van kwaliteitscriteria in de opleiding 1.Kwaliteitscriteria leidend maken in onderzoekslijn 2.Kwaliteitscriteria didactisch benutten in de onderzoekslijn 3.Reviewen van studentproducten met afstudeerbegeleiders en beoordelaars helpt om: –De ontwikkelde kwaliteitscriteria te leren toepassen –De kwaliteitscriteria te verbeteren –Intersubjectiviteit van beoordeling te verhogen –Betere onderzoekbegeleider te worden –Betere onderzoeker te worden 42

43 Conclusies: Wanneer is onderzoek goed? 1.Daar zijn landelijk geen algemeen geldende criteria voor 2.Het hangt af van het beroepsprofiel en de visie op onderzoek in het beroep 3.Het is alleen te bepalen met kwaliteitscriteria die voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria: 1.Afgeleid uit de (internationale) competentie- eisen, beroepsprofiel en visie op onderzoek 2.Richtinggevend bij het maken van keuzes tijdens het onderzoek 3.Didactisch functioneel 4.Geoperationaliseerd in object, criterium en indicatoren 43

44 Meer informatie? 44 Dr. Daan Andriessen daan.andriessen@inholland.nl daan.andriessen@inholland.nl

45


Download ppt "Management, finance en recht Congres ‘Praktijkgericht onderzoek in het HBO’ Amersfoort, 11 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Wanneer is."

Verwante presentaties


Ads door Google